Download  Print this page

Advertisement

Instruction Book
ERC3105/
ERC3205/
ERC3305/
ERC3405
Rice Cooker
EN
INSTRUCTION BOOK
ID
Buku Panduan
TH
คู ่ ม ื อ แนะนำ � กำ � รใช้ ง ำ � น
Sách Hướng Dẫn
VN
说明书
CNS

Advertisement

Table of Contents

   Summary of Contents for Electrolux ERC3105

 • Page 1 Instruction Book ERC3105/ ERC3205/ ERC3305/ ERC3405 Rice Cooker INSTRUCTION BOOK Buku Panduan คู ่ ม ื อ แนะนำ � กำ � รใช้ ง ำ � น Sách Hướng Dẫn 说明书...
 • Page 2 www.electrolux.com...
 • Page 3 Repair should be done only by authorized Electrolux technicians. • If the power supply cord is damaged, it should be replaced by a qualified technician from Electrolux. • Warning! There may be residual heat after use on heater plate. Do not touch the heater plate immedi- ately after use.
 • Page 4 6. Cleaning the steam valve: Detach the steam valve from the rice cooker. Twist and turn to unlock the steam valve, and pull it outwards. After cleaning, attached the steam valve back to the rice cooker. www.electrolux.com...
 • Page 5 The rice is scorched. The master temperature control- Contact authorized service ler is defective. center. The rice cooker does not auto- The master temperature control- Contact authorized service matically ler is defective. center. switch to keep warm mode. www.electrolux.com...
 • Page 6 When contacting Service, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number. The information can be found on the rating plate. Due to the Electrolux policy of continual product development; specifications, colours, and details of our products and those mentioned in this manual are subject to change without notice.
 • Page 7 Perbaikan harus dilakukan hanya oleh teknisi Electrolux resmi. • Jika kabel catu daya rusak, kabel ini harus diganti oleh teknisi yang berkualifikasi dari Electrolux. • Peringatan! Bisa ada sisa panas setelah penggunaan pada permukaan elemen pemanas. Jangan menyentuh permukaan elemen pemanas segera setelah penggunaan.
 • Page 8 5. Membersihkan penahan air: Lepaskan penahan air dari penanak nasi. Setelah dibersihkan, pasang kem bali penahan air pada penanak nasi. 6. Membersihkan katup uap: Lepaskan katup uap dari penanak nasi. Puntir dan putar untuk membuka kunci katup uap, dan tarik keluar. Setelah dibersihkan, pasang kembali katup uap pada penanak nasi. www.electrolux.com...
 • Page 9 Cuci beras sampai air cuciannya Beras tidak dibilas dengan baik. jernih. Nasi hangus. Pengatur suhu utama rusak. Hubungi pusat servis resmi. Penanak nasi tidak secara otomatis Pengatur suhu utama beralih ke mode keep warm rusak. Hubungi pusat servis resmi. (menghangatkan). www.electrolux.com...
 • Page 10 Ketika menghubungi bagian Servis, pastikan bahwa Anda menyediakan data berikut ini: Model, PNC, Nomor Seri. Informasi dapat ditemukan pada pelat rating. Karena kebijakan pengembangan produk yang terus menerus dari Electrolux, spesifikasi, warna, dan detail produk kami dan yang disebutkan dalam petunjuk ini bisa berubah tanpa pemberitahuan. www.electrolux.com...
 • Page 11 ไม่ ส �ม�รถซ่ อ มบำ � รุ ง โดยผู ้ ใ ช้ เ อง ควรให้ ช ่ � งไฟที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ �ตจ�ก Electrolux เป็ น ผู ้ ซ ่ อ มแซมเท่ � นั ้ น...
 • Page 12 6. ก�รทำ � คว�มสะอ�ดว�ล์ ว ระบ�ยไอนำ ้ � : ถอดว�ล์ ว ระบ�ยไอนำ ้ � ออกจ�กหม้ อ หุ ง ข้ � ว บิ ด และหมุ น เพื ่ อ ปลดล็ อ ค ว�ล์ ว ระบ�ยไอนำ ้ � แล้ ว ดึ ง ออก หลั ง ทำ � คว�มสะอ�ดแล้ ว ให้ ต ิ ด ว�ล์ ว ระบ�ยไอนำ ้ � เข้ � กั บ หม้ อ หุ ง ข้ � วต�มเดิ ม www.electrolux.com...
 • Page 13 ส่ ว นควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิ ห ลั ก ทำ � ง�น ติ ด ต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก �รที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ �ต โหมดอุ ่ น ร้ อ นโดยอั ต โนมั ต ิ ผิ ด ปกติ www.electrolux.com...
 • Page 14 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมถึ ง ข้ อ มู ล ต่ � งๆ ที ่ ร ะบุ ใ นคู ่ ม ื อ นี ้ อ�จมี ก �รเปลี ่ ย นแปลงโดยไม่ ต ้ อ งแจ้ ง ให้ ท ร�บล่ ว งหน้ � www.electrolux.com...
 • Page 15 • Việc sửa chữa chỉ nên do các kỹ thuật viên được ủy quyền của Electrolux thực hiện. • Nếu dây dẫn điện bị hư hại, việc thay thế nên được thực hiện bởi kỹ thuật viên đủ năng lực của Electrolux.
 • Page 16 điện. 6. Vệ sinh van hấp: Tháo van hấp khỏi nồi cơm điện. Vặn và xoáy để mở van hấp rồi kéo van ra phía ngoài. Sau khi vệ sinh, lắp lại van hấp vào nồi cơm điện. www.electrolux.com...
 • Page 17 Liên hệ trung tâm bảo hành được chính bị hỏng. ủy quyền. Nồi cơm điện không tự động Nút điều khiển nhiệt độ chính Liên hệ trung tâm bảo hành được chuyển sang chế độ giữ ấm. bị hỏng. ủy quyền. www.electrolux.com...
 • Page 18 Có thể tìm thấy thông tin trên nhãn thiết bị. Theo chính sách liên tục phát triển sản phẩm của Electrolux ; thông số kỹ thuật, màu sắc và chi tiết sản phẩm của chúng tôi và những thông tin đề cập trong hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo.
 • Page 19 • 本产品只能连接电压和频率均符合铭牌上规定的电源。 • 请勿触摸烫热的表面。请使用手柄。 • 以防电击,切勿将电器、电源线或电源插头浸泡在水中或其他液体中。 • 未使用时或清洁前,务必拔下电饭煲电源插头。等产品充分冷却后再进行清洁。 • 请勿使用损坏的电源线或插头来操作本产品。如本产品故障或有任何损坏,请尽快与生产商或指 定服务代理商进行检验、修理或调整。 • 请勿在户外使用。 • 不要让电源线接触到高温表面,不要将电源线挂在桌子或操作台的边缘。 • 请勿在靠近热气、火炉、电炉或加热的烤炉的位置使用或放置本产品。 • 当移动装有热油或其他高温液体的产品时,务必格外小心。 • 作为一个安全装置,本产品配备了一个接地插头。接地导体连接不当可能导致触电危险。如果您 有疑问,请咨询合格的电工已确认该插座是否正确接地。 • 提供短电源线,以减少被较长电源线纠结或绊倒的风险。 • 如果使用延长线,可拆卸电源线或延长线的额定值应至少与产品的额定值一样大。请勿将电源线 悬挂在台面或桌面,避免无意间绊倒儿童。 • 为减少火灾或电击的危险,不要试图移除产品外壳。产品中没有用户可自行维修的部件。维修应 仅由伊莱克斯技术人员授权。 • 如果本产品或电源线受损,必须由 Electrolux 或维修代理进行更换,以免发生危险。 • 警告!加热板使用后尚有余热,请勿触摸。 • 警告!请勿将本产品用于本手册中说明以外的任何其他用途,否则可能造成潜在伤害。 警告!请勿将本产品浸没,避免在接头处泄漏。 www.electrolux.com...
 • Page 20 4. 打开锅盖,轻轻搅拌米饭。为了米饭口感更佳,切换“保温”模式后请马上搅拌。盖上锅盖,搅拌 中的米饭使多余水分蒸发。这将获得口感松软的米饭。 煮粥功能 此功能仅限ERC3405 1. 功能切换选定为“粥”。 2. 将预先洗净的米、配料和适量的水放入内锅里。 3. 按下操纵杆开始烹饪。指示灯将切换为“烹饪”。 4. 粥煮好后,将杆子手动拉起。电饭煲将在 1-2 分钟后转至“保温”。 备注:缓慢打开锅盖,避免锅盖上的积水流入锅内。 蒸汽功能(手动操纵) 1. 倒入适量的水于锅内。水位量根据食物量而定。 确保水位不超过蒸汽盘的高度。将蒸汽盘插入内 锅中,将食物放在盘子上或蒸汽盘上。 2. 按下操纵杆开始烹饪。指示灯将切换为“烹饪”。 *仅限ERC3405,切换功能选择“煮米”。 备注:请确保蒸煮的食物摆放分布均匀,切勿堆放。 清洁和护理 1. 在您开始清洗前,请拔下电饭煲的电源线。并等待电饭煲充分冷却后再进行清洁。 2. 将蒸汽盘和内锅从产品本体拆下。 3. 使用海棉或布浸入温水并蘸少许洗涤液清洁内锅、蒸汽盘、米浆和蒸汽阀。 4. 为保护内锅的不粘涂层,请勿使用内锅清洗碗盘或在锅中倒入醋。为避免损伤不粘涂层,请勿使 用磨料清洁剂、清洁垫或金属器皿清洁内锅。 5. 清洗水支架:将水支架从电饭煲拆下。清洁后,将水支架安装回电饭煲。 6. 清洗蒸汽阀门:将蒸汽阀门从电饭煲拆下。拧转打开蒸汽阀门并向外拉出。清洁后,将蒸汽阀门 安装回电饭煲。 www.electrolux.com...
 • Page 21 电饭煲的电路没有接通电源。 如插头已插入插座,则已正确 指示灯不亮 连接电源。 加热板不热 电源接线板损坏。 电路连接中断。 烹饪完成后,“保温”指示灯 不亮 联系官方授权的服务中心。 加热板不热 加热板烧坏。 指示灯损坏。 将与所用米量相当的水添加至 水量不足。 内锅所示的水位刻度。 烹饪时间不足。 按下操纵杆开始烹饪程序。 内锅与加热板接触不良。 米饭未熟或煮米时间过长 确保加热板上没有残留物。 内锅与加热板之间可能隔有 异物。 加热板损坏。 联系官方授权的服务中心。 将与所用米量相当的水添加至 米饭口感过硬或过软 添加的水量不足或过多。 内锅所示的水位刻度。 将米洗净,直至米水清澈为 米清洁不净。 止。 米饭煮焦 温度控制器有缺陷。 联系官方授权的服务中心。 电饭煲不自动切换到“保温” 温度控制器有缺陷。 联系官方授权的服务中心。 模式 www.electrolux.com...
 • Page 22 弃置 标有 标识的产品均可以回收。您可将产品所有部件放入适当的容器内再回收。为了营造健康宜 人的生活环境,请配合并回收废弃的电器用品。 请勿将标有 记号的产品当作家庭垃圾丢弃。回收时,请将产品交由当地回收服务厂商处理,或 联络当地政府机构寻求协助。 客户服务 联系客服部门时,请确保您已掌握了以下信息:型号、PNC、序列号。此类信息可在铭牌上找到。 由于 Electrolux 坚持持续开发产品的政策,本手册之中提及的产品规格、颜色、详细信息等等均可 能随时更改,恕不另行通知。 www.electrolux.com...
 • Page 23 5th Avenue Corner 32nd Street Bonifacio Global City, NEW ZEALAND Taguig Philippines 1634 Electrolux Small Appliances Trunkline: +(63) 2 737 4756 A division of Electrolux (NZ) Limited Domestic Toll Free : 1 800 10 845 care 2273 Niall Burgess Road, Wellington,...
 • Page 24 Share more of our thinking at www.electrolux.com APAC-ERC3105_3405-IFU-AP-1...

This manual is also suitable for:

Erc3305Erc3405Erc3205

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: