Download  Print this page

Advertisement

Instruction Book
ERC3505
Rice Cooker
EN
INSTRUCTION BOOK
ID
Buku Panduan
TH
คู ่ ม ื อ แนะน� ำ กำรใช้ ง ำน
VN
Sách Hướng Dẫn
说明书
CNS

Advertisement

Table of Contents

   Summary of Contents for Electrolux ERC3505

 • Page 1 Instruction Book ERC3505 Rice Cooker INSTRUCTION BOOK Buku Panduan คู ่ ม ื อ แนะน� ำ กำรใช้ ง ำน Sách Hướng Dẫn 说明书...
 • Page 2 www.electrolux.com...
 • Page 3 • To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized Electrolux technicians. • If the power supply cord is damaged, it should be replaced by a qualified technician from Electrolux. • Warning! There may be residual heat after use on heater plate. Do not touch the heater plate immediately after use. • Warning! Do not use the appliance other than intended use, which may cause potential injury. WARNING! DO NOT IMMERSE THE APPLIANCE AND AVOID SPILLAGE ON THE CONNECTOR.
 • Page 4 SOUP FUNCTION 1. Add the ingredients and appropriate amount of water into the inner pot. 2. Press [MENU] till SOUP function is selected. 3. Press [COOK] to start the cooking cycle. 4. The timing for soup function is THREE hours. 5. With 10 minutes of cooking time to go, the LED panel will display countdown timer and switches to keep warm mode when cooking cycle is completed. www.electrolux.com...
 • Page 5: Reheat Function

  5 hours for the food to be ready. 1. Press [MENU] to select the desired cooking function. 2. Press [TIMER] to activate the delay timer. 3. Press [TIMER] continuously to the desired delay timing. The LED panel will show increment of 1H, up to 12H. 4. Once the timer is set, press [COOK] to start the timer. 5. The LED panel will show hourly count down. 6. With 10 minutes of cooking time to go, the LED panel will display countdown timer and switches to keep warm mode when cooking cycle is completed. Note: Delay timer function is not available for the following: REHEAT, SLOW COOK, CAKE, JAPANESE. www.electrolux.com...
 • Page 6: Cleaning And Care

  70-80 min 10 cups 75-90 min 2 cups 34-44 min JAPANESE 5 cups 44-50 min 10 cups 45-55 min 1 cup 2 hours PORRIDGE 1.5 cup 2 hours * Please pre-soak the brown rice up to 2 hours before cooking. www.electrolux.com...
 • Page 7: Troubleshooting

  The rice cooker does not The master temperature controller automatically switch to keep is defective. Contact authorized service center. warm mode. There is no timer display on The timer battery has run out. Contact authorized service center. the LED panel. www.electrolux.com...
 • Page 8 Serial Number. The information can be found on the rating plate. Due to the Electrolux policy of continual product development; specifications, colours, and details of our products and those mentioned in this manual are subject to change without notice. www.electrolux.com...
 • Page 9 • Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan mencoba melepaskan penutup luar perangkat. Tidak ada komponen yang dapat diservis oleh pengguna di bagian dalam perkakas. Perbaikan harus dilakukan hanya oleh teknisi Electrolux resmi. • Jika kabel catu daya rusak, kabel ini harus diganti oleh teknisi yang berkualifikasi dari Electrolux. • Peringatan! Bisa ada sisa panas setelah penggunaan pada permukaan elemen pemanas. Jangan menyentuh permukaan elemen pemanas segera setelah penggunaan. • Peringatan! Jangan menggunakan perangkat selain untuk penggunaan yang dimaksudkan, yang dapat menyebabkan kemungkinan cedera.
 • Page 10 FUNGSI SOUP (SUP) 1. Masukkan bahan-bahan dan sejumlah air yang sesuai ke dalam panci pemasak. 2. Tekan [MENU] sampai fungsi SOUP terpilih. 3. Tekan [COOK] untuk memulai siklus pemasakan. 4. Waktu untuk fungsi sup adalah TIGA jam. 5. Ketika waktu memasak tersisa 10 menit, panel LED akan menampilkan penghitung waktu mundur dan berpindah ke mode keep warm (menghangatkan) setelah siklus pemasakan selesai. www.electrolux.com...
 • Page 11 5. Keluarkan kue dari panci pemasak dan biarkan kue mendingin selama 10 menit sebelum disajikan. FUNGSI KEEP WARM (MENGHANGATKAN) Ketika salah satu mode pemasakan (kecuali kue) selesai, penanak nasi secara otomatis berpindah ke mode keep warm (menghangatkan). [OFF/KEEP WARM] akan menyala ketika penanak nasi berada dalam mode keep warm. Panel LED kemudian menunjukkan sudah seberapa lama penanak nasi berada dalam mode keep warm, dengan penambahan satu jam. Setelah 24 jam dalam mode keep warm, penanak nasi akan mati dan memasuki Mode Standby. CATATAN: Fungsi menghangatkan tidak tersedia untuk fungsi CAKE. FUNGSI OFF (MATI) 1. Untuk mematikan penanak nasi ketika berada dalam mode keep warm, tekan [OFF/KEEP WARM] sekali. 2. Matikan sakelar utama dan cabut steker utama dari stopkontak dinding. www.electrolux.com...
 • Page 12 10 cangkir 75-90 men 2 cangkir 34-44 men JAPANESE 5 cangkir 44-50 men 10 cangkir 45-55 men 1 cangkir 2 jam PORRIDGE 1.5 cangkir 2 jam * Rendamlah dahulu beras pecah kulit/beras merah hingga selama 2 jam sebelum dimasak. www.electrolux.com...
 • Page 13 Pengatur suhu utama Hubungi pusat servis resmi. rusak. Penanak nasi tidak secara otomatis Pengatur suhu utama beralih ke mode keep warm Hubungi pusat servis resmi. rusak. (menghangatkan). Tidak ada tampilan penga- Baterai pengatur waktu habis. Hubungi pusat servis resmi. tur waktu pada panel LED. www.electrolux.com...
 • Page 14 Kembalikan produk ke fasilitas daur ulang setempat atau hubungi kantor pemerintah daerah. SERVIS DAN LAYANAN PELANGGAN Ketika menghubungi bagian Servis, pastikan bahwa Anda menyediakan data berikut ini: Model, PNC, Nomor Seri. Informasi dapat ditemukan pada pelat rating. Karena kebijakan pengembangan produk yang terus menerus dari Electrolux, spesifikasi, warna, dan detail produk kami dan yang disebutkan dalam petunjuk ini bisa berubah tanpa pemberitahuan. www.electrolux.com...
 • Page 15 ไม่ ส ำมำรถซ่ อ มบ� ำ รุ ง โดยผู ้ ใ ช้ เ อง ควรให้ ช ่ ำ งไฟที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ ำตจำก Electrolux เป็ น ผู ้ ซ ่ อ มแซมเท่ ำ นั ้ น...
 • Page 16 1. ใส่ ส ่ ว นผสมต่ ำ งๆ และเติ ม น� ้ ำ ในปริ ม ำณที ่ เ หมำะสมลงในหม้ อ ใน 2. กด [เมนู ] จนกระทั ่ ง เลื อ กฟั ง ก์ ช ั น ซุ ป 3. กด [หุ ง ข้ ำ ว] เพื ่ อ เริ ่ ม กำรต้ ม www.electrolux.com...
 • Page 17 1. ถ้ ำ ต้ อ งกำรปิ ด สวิ ต ช์ ห ม้ อ หุ ง ข้ ำ วเมื ่ อ อยู ่ ใ นโหมดอุ ่ น ร้ อ น ให้ ก ด [ปิ ด /อุ ่ น ] หนึ ่ ง ครั ้ ง 2. ปิ ด สวิ ต ช์ ห ลั ก และถอดสำยไฟจำกเต้ ำ รั บ ไฟฟ้ ำ www.electrolux.com...
 • Page 18 2 ชั ่ ว โมง ข้ ำ วต้ ม 1.5 ถ้ ว ย 2 ชั ่ ว โมง * โปรดแช่ ข ้ ำ วกล้ อ งในน� ้ ำ ไม่ เ กิ น 2 ชั ่ ว โมงก่ อ นหุ ง www.electrolux.com...
 • Page 19 ไม่ ม ี ก ำรแสดงตั ว ตั ้ ง เวลำที ่ แ ผง แบตเตอรี ่ ข องตั ว ตั ้ ง เวลำหมด ติ ด ต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก ำรที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ ำต www.electrolux.com...
 • Page 20 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมถึ ง ข้ อ มู ล ต่ ำ งๆ ที ่ ร ะบุ ใ นคู ่ ม ื อ นี ้ อำจมี ก ำรเปลี ่ ย นแปลงโดยไม่ ต ้ อ งแจ้ ง ให้ ท รำบล่ ว งหน้ ำ www.electrolux.com...
 • Page 21 • Việc sửa chữa chỉ nên do các kỹ thuật viên được ủy quyền của Electrolux thực hiện. • Nếu dây dẫn điện bị hư hại, việc thay thế nên được thực hiện bởi kỹ thuật viên đủ năng lực của Electrolux.
 • Page 22 4. Thời gian cho chức năng nấu soup là giờ. 5. Màn hình LED sẽ hiển thị hẹn giờ đếm ngược 10 phút trước khi chương trình kết thúc và chuyển sang chế độ giữ ấm khi nấu xong. www.electrolux.com...
 • Page 23 6. Màn hình LED sẽ hiển thị hẹn giờ đếm ngược 10 phút trước khi chương trình kết thúc và chuyển sang chế độ giữ ấm khi nấu xong. LƯU Ý: Chức năng hẹn giờ nấu không hoạt động ở các chế độ sau: REHEAT (Hâm lại), SLOW COOK (Nấu chậm), CAKE (Nướng bánh), JAPANESE (Gạo Nhật). www.electrolux.com...
 • Page 24 75-90 phút 2 cốc 34-44 phút 5 cốc 44-50 phút JAPANESE 10 cốc 45-55 phút 1 cốc 2 giờ PORRIDGE 1.5 cốc 2 giờ * Trước khi nấu, vui lòng ngâm gạo lức trong vòng tối đa 2 giờ. www.electrolux.com...
 • Page 25 Liên hệ trung tâm bảo hành được chuyển sang chế độ giữ ấm. bị hỏng. ủy quyền. Không hiển thị hẹn giờ trên Liên hệ trung tâm bảo hành được Hẹn giờ hết pin. màn hình LED. ủy quyền. www.electrolux.com...
 • Page 26 Có thể tìm thấy thông tin trên nhãn thiết bị. Theo chính sách liên tục phát triển sản phẩm của Electrolux ; thông số kỹ thuật, màu sắc và chi tiết sản phẩm của chúng tôi và những thông tin đề cập trong hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo.
 • Page 27 • 本产品只能连接电压和频率均符合铭牌上规定的电源。 • 请勿触摸烫热的表面。请使用手柄。 • 以防电击,切勿将电器、电源线或电源插头浸泡在水中或其他液体中。 • 未使用时或清洁前,务必拔下电饭煲电源插头。等产品充分冷却后再进行清洁。 • 请勿使用损坏的电源线或插头来操作本产品。如本产品故障或有任何损坏,请尽快与生产商或指 定服务代理商进行检验、修理或调整。 • 请勿在户外使用。 • 不要让电源线接触到高温表面,不要将电源线挂在桌子或操作台的边缘。 • 请勿在靠近热气、火炉、电炉或加热的烤炉的位置使用或放置本产品。 • 当移动装有热油或其他高温液体的产品时,务必格外小心。 • 作为一个安全装置,本产品配备了一个接地插头。接地导体连接不当可能导致触电危险。如果您 有疑问,请咨询合格的电工已确认该插座是否正确接地。 • 提供短电源线,以减少被较长电源线纠结或绊倒的风险。 • 如果使用延长线,可拆卸电源线或延长线的额定值应至少与产品的额定值一样大。请勿将电源线 悬挂在台面或桌面,避免无意间绊倒儿童。 • 为减少火灾或电击的危险,不要试图移除产品外壳。产品中没有用户可自行维修的部件。维修应 仅由伊莱克斯技术人员授权。 • 如果本产品或电源线受损,必须由 Electrolux 或维修代理进行更换,以免发生危险。 • 警告!加热板使用后尚有余热,请勿触摸。 • 警告!请勿将本产品用于本手册中说明以外的任何其他用途,否则可能造成潜在伤害。 警告!请勿将本产品浸没,避免在接头处泄漏。 www.electrolux.com...
 • Page 28 3. 按[烹饪]开始烹饪程序。 4. 离烹饪结束还有10分钟时,LED将会显示时间倒计时并在烹饪完成后自动切换为保温模式 蒸煮功能 1. 倒入适量的水于锅内。水位量根据食物量而定。 确保水位不超过蒸煮盘的高度。将蒸煮盘插入 内锅中,将食物放在盘子上或蒸煮盘上。 2. 按[菜单]直至“蒸煮”功能选定。 3. 按[烹饪]开始烹饪程序。 4. 蒸汽功能需用一小时。 5. 离烹饪结束还有10分钟时,LED将会显示时间倒计时并在烹饪完成后自动切换为保温模式 煮粥功能 1. 将预先洗净的米、配料和适量的水倒入内锅里。 2. 按[菜单]直至“粥”功能选定。 3. 按[烹饪]开始烹饪程序。 4. 煮粥功能需用两小时。 5. 离烹饪结束还有10分钟时,LED将会显示时间倒计时并在烹饪完成后自动切换为保温模式 煲汤功能 1. 将配料和适量的水倒入内锅里。 2. 按[菜单]直至“汤”功能选定。 3. 按[烹饪]开始烹饪程序。 4. 煲汤功能需用三小时。 5. 离烹饪结束还有10分钟时,LED将会显示时间倒计时并在烹饪完成后自动切换为保温模式 www.electrolux.com...
 • Page 29 1. 将冷冻隔夜熟食倒入内锅里。 2. 按[菜单]直至“再热”功能选定。 3. 按[烹饪]开始再热程序。 4. 离烹饪结束还有10分钟时,LED将会显示时间倒计时并在烹饪完成后自动切换为保温模式 备注:使用“蒸汽”功能再热熟米饭最佳。 使用加热功能加热熟米饭 熟米饭量 (根据内锅水量刻度) 水量 1/2杯 3/4杯 1杯 烤蛋糕功能 1. 将蛋糕混合料倒入内锅里。 2. 按[菜单]直至“蛋糕”功能选定。 3. 按[烹饪]开始烘烤程序。 4. 离烹饪结束还有10分钟时,LED将会显示时间倒计时 5. 将蛋糕从内锅里取出,享用前让蛋糕冷却10分钟。 保温功能 当任何模式的烹饪(除烤蛋糕外)完成后,电饭煲将会自动切换为保温模式。 当电饭煲处于保温模 式时,[关闭\保温]指示灯将会亮起。 LED显示将以小时为单位显示保温的时间 保温24小时后,电饭煲关闭并进入“待机”模式。 注意: “蛋糕”功能未提供“保温”功能。 关闭功能 1. 当处于保温模式时,按[关闭\保温]关闭电饭煲。 2. 关闭主开关,从插座上拔下主电源插头。 www.electrolux.com...
 • Page 30 烹饪参考图 功能 生米量 内锅水量刻度 预估烹饪时间 快煮 2杯 32-36分钟 2杯 34-44分钟 茉莉花米 5 杯 44-50分钟 10杯 45-55分钟 2杯 65-75分钟 糙米* 5杯 70-80分钟 10杯 75-90分钟 2杯 34-44分钟 日本大米 5杯 44-50分钟 10杯 45-55分钟 1杯 2小时 粥 1.5杯 2小时 * 烹饪前,请将糙米浸泡长达 2 个小时。 www.electrolux.com...
 • Page 31 加热板不热 电源接线板损坏。 电路连接中断。 烹饪完成后,“保温”指示 主电路板损坏。 联系官方授权的服务中心。 灯不亮 加热板烧坏。 指示灯损坏。 将与所用米量相当的水添加至内 水量不足。 锅所示的水位刻度。 按[菜单]直到所需的功能被选 烹饪时间不足。 中,然后按[烹饪]开始烹饪程 序。 米饭未熟或煮米时间过长 内锅与加热板接触不良。 确保加热板上没有残留物。 内锅与加热板之间可能隔有异 物。 加热板损坏。 联系官方授权的服务中心。 将与所用米量相当的水添加至内 米饭口感过硬或过软 添加的水量不足或过多。 锅所示的水位刻度。 米清洁不净。 将米洗净,直至米水清澈为止。 米饭煮焦 温度控制器有缺陷。 联系官方授权的服务中心。 电饭煲不自动切换到“保 温度控制器有缺陷。 联系官方授权的服务中心。 温”模式 LED板没有显示计时器 计时器电池电量已用完。 联系官方授权的服务中心。 www.electrolux.com...
 • Page 32 弃置 标有 标识的产品均可以回收。您可将产品所有部件放入适当的容器内再回收。为了营造健康宜 人的生活环境,请配合并回收废弃的电器用品。 请勿将标有 记号的产品当作家庭垃圾丢弃。回收时,请将产品交由当地回收服务厂商处理,或 联络当地政府 机构寻求协助。 客户服务 联系客服部门时,请确保您已掌握了以下信息:型号、PNC、序列号。 此类信息可在铭牌上找到。 由于 Electrolux 坚持持续开发产品的政策,本手册之中提及的产品规格、颜色、详细信息等等均可 能随时更改,恕不另行通知。 www.electrolux.com...
 • Page 35 中国,上海,闸北区共和新路1968号8号楼 Electrolux Building 1107/1108室 14th Floor 1910 New Petchburi Road 办公电话: +86 21 6095 8300 Bangkapi, Huay Kwang Bangkok 10310 Thailand 传真: +86 21 2603 5234 Tel: +(66) 2 725 9100 售后服务: +86 800 820 0096 Fax: +(66) 2 725 9299 网站: www.electrolux.com.cn Customer Care Services: +(66) 2 725 9000 Email: customercarethai@electrolux.com 台灣 Website: www.electrolux.co.th 新加坡商伊萊克斯股份有限公司 台灣分公司 22065新北市板橋區縣民大道2段68號9F VIETNAM 免付費客服專線: 0800-888-259 Electrolux Vietnam Ltd 傳真: 886-2-8964-5269...
 • Page 36 Share more of our thinking at www.electrolux.com APAC-ERC3505-IFU-AP-2...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: