Download Print this page

Electrolux ESF2300OS User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

ESF2300OW
ESF2300OH
ESF2300OK
ESF2300OS
CS MYČKA NÁDOBÍ
NL AFWASAUTOMAAT
EN DISHWASHER
NÁVOD K POUŽITÍ
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
2
18
34

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux ESF2300OS

  Summary of Contents for Electrolux ESF2300OS

 • Page 1 ESF2300OW CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ ESF2300OH NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING ESF2300OK EN DISHWASHER USER MANUAL ESF2300OS...
 • Page 2: Table Of Contents

  13. TECHNICKÉ INFORMACE................17 MYSLÍME NA VÁS Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé...
 • Page 3: Bezpečnostní Informace

  ČESKY BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití. 1.1 Všeobecné...
 • Page 4: Bezpečnostní Pokyny

  Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí • pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu. 1.2 Bezpečnost dětí a postižených osob Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo • osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných...
 • Page 5 ČESKY 2.3 Vodovodní přípojka • Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé • Dbejte na to, abyste hadice předměty nebo předměty obsahující nepoškodili. hořlavé látky. • Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly 2.5 Obsluha dlouho používané, nechte vodu na •...
 • Page 6: Popis Spotřebiče

  3. POPIS SPOTŘEBIČE Zásobník na sůl Dávkovač leštidla Ostřikovací rameno Dávkovač mycího prostředku Filtry Typový štítek Hlavní koš Košíček na příbory 4. OVLÁDACÍ PANEL Tlačítko Zap/Vyp Tlačítko EnergySaver Displej Tlačítko Extra oplach Tlačítko Delay Tlačítko Reset Tlačítko volby programu (nahoru) Kontrolky Tlačítko volby programu (dolů)
 • Page 7: Programy

  ČESKY Kontrolka Popis Kontrolka množství soli. Nikdy v průběhu programu nesvítí. Kontrolka stavu leštidla. Nikdy v průběhu programu nesvítí. 5. PROGRAMY Program Stupeň znečiště‐ Fáze programu Funkce ní Druh náplně • Normálně zaš‐ • Předmytí • EnergySaver piněné • Mytí 55 °C •...
 • Page 8: Nastavení

  5.1 Údaje o spotřebě Voda Energie Délka Program (kWh) (min) 0.64 5 - 9 0.5 - 0.8 70 - 110 0.45 0.40 0.10 1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce prou‐...
 • Page 9 ČESKY 6.2 Změkčovač vody Tvrdost vody Německé Francouzské mmol/l Clarkovy Nastavení změk‐ stupně (°dH) stupně (°fH) stupně čovače vody >24 >40 >4,2 18 - 24 32 - 40 3,2 - 4,2 22 - 28 12 - 18 19 - 32 2,1 - 3,2 13 - 22 4 - 12...
 • Page 10: Funkce

  7. FUNKCE Pokud tuto funkci nelze s daným Před spuštěním programu je programem použít, příslušná kontrolka nutné pokaždé navolit se nerozsvítí nebo bude několik sekund požadované funkce. rychle blikat a poté zhasne. Během spuštěného Na displeji se zobrazí aktualizovaná...
 • Page 11: Denní Používání

  ČESKY 8.2 Jak plnit dávkovač leštidla Jak doplnit zásobník na sůl 1. Otočením víčka proti směru hodinových ručiček otevřete zásobník na sůl. 2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody (pouze při prvním plnění). 3. Naplňte zásobník na sůl solí do myčky.
 • Page 12 9.1 Použití mycího prostředku Spuštění programu s odloženým startem 1. Nastavte program. 2. Opakovaně stiskněte Delay, dokud se na displeji nezobrazí čas odloženého startu, který chcete nastavit (1 – 19 hodin). Rozsvítí se kontrolka odloženého startu. 3. Odpočet spustíte zavřením dvířek spotřebiče.
 • Page 13: Tipy A Rady

  ČESKY Pokud spotřebič nevypnete, Konec programu po třech minutách od konce programu: Po dokončení programu se na displeji • Všechny kontrolky zobrazí 0 a rozsvítí se kontrolka konce zhasnou. programu. • Na displeji se zobrazí 1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič jedna vodorovná...
 • Page 14 10.3 Co dělat, pokud chcete • Nevkládejte do spotřebiče předměty, které sají vodu (houby, hadry). přestat používat mycí tablety • Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla, které dejte do odpadu. Než začnete odděleně používat mycí • Připálené zbytky jídel na nádobí...
 • Page 15: Čištění A Údržba

  ČESKY 11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 11.2 Čištění ostřikovacích UPOZORNĚNÍ! ramen Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Špinavé filtry a ucpaná ostřikovací ramena snižují výsledky mytí. Pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte. 11.1 Čištění...
 • Page 16 Problém a výstražný kód Možné řešení Nelze zapnout spotřebič. • Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuv‐ • Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič. Nespustil se program. • Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
 • Page 17: Technické Informace

  ČESKY 13. TECHNICKÉ INFORMACE Rozměry Šířka / výška / hloubka 545 / 474 / 515 (mm) Napětí (V) 220 - 240 Připojení k elektrické síti Frekvence (Hz) Tlak přívodu vody Min. / max. bar (MPa) 0.8 (0.08) / 10 (1.0) Přívod vody Studená...
 • Page 18 13. TECHNISCHE INFORMATIE................32 WE DENKEN AAN U Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
 • Page 19: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of •...
 • Page 20: Veiligheidsvoorschriften

  1.2 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 • jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder...
 • Page 21: Beschrijving Van Het Product

  NEDERLANDS 2.5 Servicedienst • Als de watertoevoerslang beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit • Contact opnemen met de het stopcontact. Neem contact op met klantenservice voor reparatie van het de service-afdeling om de apparaat. Wij raden uitsluitend het watertoevoerslang te vervangen.
 • Page 22: Bedieningspaneel

  4. BEDIENINGSPANEEL Aan/uit-toets EnergySaver-toets Weergave Spoelen +-toets Delay-toets Reset-toets Programmakeuzetoets (omhoog) Indicatielampjes Programmakeuzetoets (omlaag) 4.1 Indicatielampjes Aanduiding Omschrijving Einde-indicatielampje. Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is. Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het pro- gramma in werking is.
 • Page 23 NEDERLANDS Programma Mate van vervuil- Programmafasen Opties Type wasgoed • Licht bevuild • Wassen 50 °C • Spoelen + • Serviesgoed en • Spoelgangen bestek • Normaal of licht • Wassen 40 °C • Spoelen + bevuild • Spoelgangen • Teer servies- goed en glas- werk •...
 • Page 24: Instellingen

  5.2 Aanwijzingen voor info.test@dishwasher-production.com testinstituten Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt. Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar: 6. INSTELLINGEN 6.1 Programmakeuzemodus en Hoe de programmakeuzemodus gebruikersmodus in te stellen Als het apparaat in de...
 • Page 25: Opties

  NEDERLANDS 1. Om de gebruikersmodus in te voeren, • Blijft het indicatielampje knipperen drukt u tegelijkertijd totdat • Het display toont de huidige de lampjes gaan instelling: bijv. = niveau 5. knipperen en het display leeg is. 3. Druk herhaaldelijk op om de 2.
 • Page 26: Voordat U Het Apparaat Voor De Eerste Keer Gebruikt

  Als de optie van toepassing is voor het Hoe Spoelen + te activeren programma, dan gaat het lampje branden. In het display kunt u de update van de Druk op Spoelen +, het bijbehorende programmaduur zien. indicatielampje gaat nu branden.
 • Page 27: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS 8.2 Het vullen van het 1. Druk op de ontgrendelknop (D) om de deksel te openen (C). glansmiddeldoseerbakje 2. Giet het glansmiddel in het doseervakje (A) tot de vloeistof het niveau 'max' heeft bereikt. 3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.
 • Page 28: Aanwijzingen En Tips

  Houd tegelijkertijd Reset ingedrukt tot het apparaat in de keuzemodus Programma staat. apparaat in de programmakeuzemodus staat. 3. Druk op tot het display het nummer van het programma weergeeft dat u wilt starten. Het Het programma annuleren nummer en de duur van het...
 • Page 29 NEDERLANDS 10.3 Wat moet u doen als u wilt • Zorg er bij het inladen van het apparaat voor dat de vaat helemaal kan worden stoppen met het gebruik van bereikt en gewassen door het water uit multitabletten de sproeiarmen. Zorg ervoor dat de vaat elkaar niet raakt of overlapt.
 • Page 30: Onderhoud En Reiniging

  • Verwijder grotere etensresten van de • De dop van het zoutreservoir goed borden en gooi ze in de vuilnisbak. dicht zit. • Maak aangebrande voedselresten op • De sproeiarmen niet zijn verstopt. de voorwerpen zachter. • Er regenereerzout en glansmiddel is •...
 • Page 31: Probleemoplossing

  NEDERLANDS 11.2 De sproeiarmen reinigen • Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. • Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen. 11.4 De binnenkant van de machine reinigen • Reinig het apparaat zorgvuldig, inclusief de rubberen afdichting van de deur, met een zachte, vochtige doek. •...
 • Page 32: Technische Informatie

  Probleem en alarmcode Mogelijke oplossing Het apparaat pompt geen • Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is. water weg. • Controleer of er geen knikken of bochten in de water- Op het display verschijnt afvoerslang aanwezig zijn. De anti-overstromingsbe- •...
 • Page 33 NEDERLANDS Vermogen Couverts Energieverbruik Modus aan laten (W) 0.99 Energieverbruik Uit-modus (W) 0.10 1) Zie het typeplaatje voor andere waarden. 2) Als het hete water door een alternatieve, milieuvriendelijkere energiebron geproduceerd wordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het en- ergieverbruik te verminderen.
 • Page 34 13. TECHNICAL INFORMATION................48 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 35: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. 1.1 General Safety This appliance is intended to be used in household and •...
 • Page 36: Safety Instructions

  1.2 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 • years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 37: Product Description

  ENGLISH 2.4 Use recommend only the use of original spare parts. • Do not sit or stand on the open door. • When you contact the Authorised • Dishwasher detergents are dangerous. Service Centre, ensure that you have Obey the safety instructions on the the following information that is detergent packaging.
 • Page 38: Control Panel

  4. CONTROL PANEL On/off button EnergySaver button Display Extra Rinse button Delay button Reset button Programme button (up) Indicators Programme button (down) 4.1 Indicators Indicator Description End indicator. Salt indicator. It is always off while the programme operates. Rinse aid indicator. It is always off while the programme operates.
 • Page 39: Consumption Values

  ENGLISH Programme Degree of soil Programme phases Options Type of load • Normal or light • Wash 40 °C • Extra Rinse soil • Rinses • Delicate crock- ery and glass- ware • All • Prewash 1) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery with normal soil.
 • Page 40: Settings

  6. SETTINGS 6.1 Programme selection mode How to set the programme and user mode selection mode When the appliance is in programme The appliance is in programme selection selection mode it is possible to set a mode when the display shows 2 horizontal programme and to enter the user mode.
 • Page 41: Options

  ENGLISH • The indicators go off. How to activate the acoustic • The indicator continues to signal for the end of programme flash. The appliance must be in programme • The display shows the current selection mode. setting: 1. To enter the user mode, press and –...
 • Page 42: How To Fill The Salt Container

  5. Turn the cap of the salt container seems that the appliance is not working. The washing phase starts only after this clockwise to close the salt container. procedure is completed. The procedure Water and salt can come out will be repeated periodically.
 • Page 43: Cancelling The Programme

  ENGLISH 9.1 Using the detergent 5. Close the appliance door to start the programme. Starting a programme with delay start 1. Set a programme. 2. Press Delay again and again until the display shows the delay time you want to set (from 1 to 19 hours). The delay indicator comes on.
 • Page 44: End Of The Programme

  It you do not deactivate the End of the programme appliance, after three minutes from the end of the When the programme is completed end programme: indicator comes on and the display shows • All the indicators go off.
 • Page 45: Loading The Baskets

  ENGLISH 10.3 What to do if you want to • Do not put in the appliance items that can absorb water (sponges, household stop using multi-tablets cloths). • Remove larger residues of food from Before you start to use separately the dishes into the waste bin.
 • Page 46: Care And Cleaning

  11. CARE AND CLEANING 11.2 Cleaning the spray arms WARNING! Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the main socket. Dirty filters and clogged spay arms decrease the washing results. Make a check regularly and, if necessary, clean them.
 • Page 47 ENGLISH Problem and alarm code Possible solution You cannot activate the ap- • Make sure that the mains plug is connected to the pliance. mains socket. • Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box. The programme does not •...
 • Page 48: Technical Information

  13. TECHNICAL INFORMATION Dimensions Width / height / depth 545 / 474 / 515 (mm) Voltage (V) 220 - 240 Electrical connection Frequency (Hz) Water supply pressure Min. / max. bar (MPa) 0.8 (0.08) / 10 (1.0) Water supply max 60 °C...
 • Page 49 ENGLISH...
 • Page 50 www.electrolux.com...
 • Page 51 ENGLISH...
 • Page 52 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Esf2300okEsf2300ohEsf2300ow