Download Print this page

Electrolux ESF2300OW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

ESF2300OW
ESF2300OH
ESF2300OK
ESF2300OS
................................................ .............................................
HR PERILICA POSUĐA
CS MYČKA NÁDOBÍ
EN DISHWASHER
HU MOSOGATÓGÉP
UPUTE ZA UPORABU
NÁVOD K POUŽITÍ
USER MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
15
28
42

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux ESF2300OW

  Summary of Contents for Electrolux ESF2300OW

 • Page 1 ..................... ESF2300OW HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU ESF2300OH CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ ESF2300OK EN DISHWASHER USER MANUAL ESF2300OS HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. TEHNIČKI PODACI ..............14 MISLIMO NA VAS Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
 • Page 3: Sigurnosne Upute

  HRVATSKI SIGURNOSNE UPUTE Prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pro‐ • Uređaj mora biti uzemljen. čitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovo‐ • Provjerite podudaraju li se električni podaci na ran ako nepravilno postavljanje i korištenje ure‐ nazivnoj pločici s napajanjem. Ako nisu, kon‐ đaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
 • Page 4: Opis Proizvoda

  • Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete • Iskopčajte uređaj iz napajanja. namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili • Odrežite kabel napajanja i bacite ga. na uređaj. • Skinite bravicu vrata kako biste spriječili da se • Ne raspršujte vodu ili paru za čišćenje ure‐...
 • Page 5: Programi

  HRVATSKI A B C Tipka za uključivanje/isključivanje Tipka EnergySaver Zaslon Tipka Extra Rinse Tipka Delay Tipka Reset Tipka programa (gore) Indikatori Tipka programa (dolje) Funkcijske tipke Indikatori Opis Indikator za sol. On je uvijek isključen dok program radi. Indikator sredstva za ispiranje. On je uvijek isključen dok program radi. Indikator završetka programa.
 • Page 6: Opcije

  Faze Stupanj zaprljanosti Faze Opcije Vrsta punjenja programa Pretpranje Rinse & Hold 1) Pomoću ovog programa možete najučinkovitije iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za uobičajeno zaprljano posuđe i pribor za jelo. (Ovo je standardni program za ustanove za testiranje).
 • Page 7: Prije Prve Uporabe

  HRVATSKI 5.1 EnergySaver • Došlo je do kvara u uređaju. Tvornička postavka: isključena. Zvučne Ova opcija smanjuje temperaturu u zadnjoj fazi signale možete isključiti. ispiranja. Upotrebom ove opcije smanjuje se potrošnje Uključivanje zvučnih signala energije (do 25%) i trajanje programa. 1.
 • Page 8 Tvrdoća vode Elektro‐ ničko Njemački Francuski mmol/l Clarkeovi prilagođa‐ stupnjevi stupnjevi stupnjevi vanje (°dH) (°fH) 4 - 12 7 - 19 0.7 - 2.1 5 - 13 < 4 < 7 < 0.7 < 5 1) Tvornički postavljeno. 2) Nemojte koristiti sol na ovoj razini.
 • Page 9: Svakodnevna Uporaba

  HRVATSKI 6.3 Punjenje spremnika sredstva za ispiranje Pritisnite tipku za otpuštanje (D) za otva‐ ranje poklopca (C). Napunite spremnik sredstva za ispiranje (A), ne više od oznake 'max'. Proliveno sredstvo za ispiranje uklonite upijajućom krpom kako biste spriječili stva‐ ranje prevelike količine pjene. Zatvorite poklopac.
 • Page 10 10 www.electrolux.com Ako prekinete uporabu kombiniranih 2. Pritišćite tipku za odgodu dok se na zaslonu ne prikaže vrijeme odgode koje želite posta‐ tableta s deterdžentom, prije početka viti (od 1 do 19 sati). odvojene uporabe deterdženta, • Na zaslonu trepti vrijeme odgode početka.
 • Page 11: Savjeti

  HRVATSKI – Zaslon prikazuje 1 vodoravnu crtu • Pustite da se posuđe ohladi prije ne‐ stanja. go ga izvadite iz uređaja. Vruće po‐ suđe može se lako oštetiti. • To pomaže u smanjenju potrošnje energije. Pritisnite jednu od tipki (ne tipku uključivanja/isključivanja), zaslon i in‐...
 • Page 12: Čišćenje I Održavanje

  12 www.electrolux.com • Deterdžent u tabletama ne otapa se do kraja • Filtri su čisti i pravilno postavljeni. prilikom korištenja kratkih programa. Kako bi • Mlaznice nisu začepljene. se spriječila pojava tragova deterdženta na • Položaj predmeta u košarama je ispravan.
 • Page 13: Rješavanje Problema

  HRVATSKI 9.3 Vanjsko čišćenje Koristite samo neutralna sredstva za čišćenje. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće Obrišite uređaj vlažnom mekom krpom. za ribanje ili otapala. 10. RJEŠAVANJE PROBLEMA Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom ra‐ • - Uređaj ne izbacuje vodu. •...
 • Page 14: Tehnički Podaci

  14 www.electrolux.com Osušene kapljice vode ostaju na čašama i • Spremnik sredstva za ispiranje je prazan. posuđu • Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje. • Ispuštena količina sredstva za ispiranje nije Ostale moguće uzroke potražite u dovoljna. Postavite birač sredstva za ispiranje poglavlju ‘SAVJETI I PREPORUKE’.
 • Page 15 11. TECHNICKÉ INFORMACE ............. . 26 MYSLÍME NA VÁS Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele.
 • Page 16: Bezpečnostní Pokyny

  16 www.electrolux.com BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Připojení k elektrické síti Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před insta‐ lací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce UPOZORNĚNÍ nezodpovídá za škody a zranění způsobená ne‐ Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu správnou instalací či chybným používáním. Ná‐...
 • Page 17: Popis Spotřebiče

  ČESKY • Nepijte ani si nehrajte s vodou ve spotřebiči. • Pokud během probíhajícího programu otevřete dvířka spotřebiče, může dojít k uvol‐ • Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, dokud se nění horké páry. nedokončí program. Na nádobí mohou být zbytky mycího prostředku. 1.4 Likvidace UPOZORNĚNÍ...
 • Page 18: Programy

  18 www.electrolux.com A B C Tlačítko Zap/Vyp Tlačítko EnergySaver Displej Tlačítko Extra Rinse Tlačítko Delay Tlačítko Reset Tlačítko volby programu (nahoru) Kontrolky Tlačítko volby programu (dolů) Tlačítka funkcí Kontrolky Popis Kontrolka množství soli. Nikdy v průběhu programu nesvítí. Kontrolka stavu leštidla. Nikdy v průběhu programu nesvítí.
 • Page 19: Funkce

  ČESKY Program Stupeň znečištění Program Funkce Druh náplně fáze Vše Předmytí Rinse & Hold 1) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně znečištěného nádobí a příborů. (Jedná se o standardní program pro zkušebny.) 2) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a množství vody, spotřebu energie a délku programu.
 • Page 20: Před Prvním Použitím

  20 www.electrolux.com 5.1 EnergySaver • Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči. Nastavení z výroby: vyp. Zvukovou sig‐ Tato funkce snižuje teplotu v poslední oplacho‐ nalizaci lze zapnout. vací fázi. Použití této funkce snižuje spotřebu energie (až Zapnutí zvukové signalizace o 25 %) a délku programu.
 • Page 21 ČESKY Tvrdost vody Elektro‐ Německé Francouzské mmol/l Clarkovy stupně nické stupně stupně stupně nastavení (°dH) (°fH) 4 - 12 7 - 19 0,7 - 2,1 5 - 13 < 4 < 7 < 0,7 < 5 1) Výchozí nastavená poloha. 2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
 • Page 22: Denní Používání

  22 www.electrolux.com 6.3 Plnění dávkovače leštidla Stiskněte uvolňovací tlačítko (D) a otevřete víčko (C). Naplňte dávkovač leštidla (A), maximálně však po značku „MAX“. Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem, aby se netvořilo přílišné množství pěny. Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvolňovací...
 • Page 23 ČESKY Otevření dvířek za chodu spotřebiče 3. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a dávkovač leštidla plný. Otevřením dvířek zastavíte chod spotřebiče. 4. Spusťte nejkratší program s oplachovací fází Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič pokra‐ bez mycího prostředku a bez nádobí. čovat od okamžiku přerušení.
 • Page 24: Tipy A Rady

  24 www.electrolux.com 8. TIPY A RADY 8.1 Změkčovač vody Sůl do myčky udržuje změkčovač vody čistý a v dobrém stavu. Je důležité nastavit správný stu‐ Tvrdá voda obsahuje velké množství minerálů, peň změkčovače vody. Zajistíte tak, že změkčo‐ které mohou způsobit poškození spotřebiče a vač...
 • Page 25: Čištění A Údržba

  ČESKY 9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ Špinavé filtry a ucpané ostřikovací ra‐ Před čištěním nebo údržbou spotřebič meno snižují výsledky mytí. vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá‐ Pravidelně je kontrolujte a v případě strčku ze zásuvky. potřeby je vyčistěte. 9.1 Čištění filtrů Otočte filtrem (A) proti směru hodi‐...
 • Page 26: Technické Informace

  26 www.electrolux.com Problém Možné řešení Nelze zapnout spotřebič. Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuv‐ Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či ji‐ stič. Nespustil se program. Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. Pokud je nastavený odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu.
 • Page 27 ČESKY Frekvence 50 Hz Tlak přívodu vody Min. / max. (bar / MPa) (0,8 / 0,08 ) / (10 / 1,0 ) max. 60 °C Přívod vody Studená nebo teplá voda Kapacita Jídelní soupravy Příkon Režim zapnuto 0.99 W Režim vypnuto 0.10 W 1) Přívodní...
 • Page 28 11. TECHNICAL INFORMATION ..........41 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 29: Safety Instructions

  ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Before the installation and use of the ap- • The first time you use the appliance, pliance, carefully read the supplied in- make sure that there is no leakage. structions. The manufacturer is not re- sponsible if an incorrect installation and Electrical connection use causes injuries and damages.
 • Page 30: Product Description

  30 www.electrolux.com • Do not sit or stand on the open door. • The appliance can release hot steam if you open the door while a programme • Dishwasher detergents are dangerous. operates. Obey the safety instructions on the de- tergent packaging.
 • Page 31: Control Panel

  ENGLISH 3. CONTROL PANEL The controls are on the top of the appliance door. To operate with the controls, keep the appliance door ajar. A B C On/off button EnergySaver button Display Extra Rinse button Delay button Reset button Programme button (up) Indicators Programme button (down) Function buttons...
 • Page 32: Consumption Values

  32 www.electrolux.com Programme Degree of soil Programme Options Type of load phases Normal or light soil Wash 40 °C Extra Rinse Delicate crockery Rinses and glassware Light soil Wash 50 °C Extra Rinse Crockery and cut- Rinses lery Prewash Rinse &...
 • Page 33: Options

  ENGLISH 5. OPTIONS Activate or deactivate the options • The programme is completed. before the start of a programme. • The level of the water softener is adjus- You cannot activate or deactivate ted electronically. the options while a programme •...
 • Page 34: Adjusting The Water Softener

  34 www.electrolux.com move them. Do not use detergent and do not load the baskets. 6.1 Adjusting the water softener Water hardness Elec- tronic German French mmol/l Clarke adjust- degrees degrees degrees ment (°dH) (°fH) > 24 > 40 > 4.2...
 • Page 35: Filling The Rinse Aid Dispenser

  ENGLISH CAUTION! Water and salt can come out from the salt container when you fill it. Risk of corrosion. To prevent it, after you fill the salt container, start a programme. 6.3 Filling the rinse aid dispenser Press the release button (D) to open the lid (C).
 • Page 36: Setting Mode

  36 www.electrolux.com 7.1 Using the detergent Press the release button (B) to open the lid (C). Put the detergent in the compartment (A) . If the programme has a prewash phase, put a small quantity of deter- gent in the compartment (D).
 • Page 37: At The End Of The Programme

  ENGLISH time you want to set (from 1 to 19 • The display shows 2 horizontal status hours). bars. • The delay time flashes in the dis- • The indicators of the programme but- play. tons come on. • The delay indicator is on. Make sure that there is detergent 3.
 • Page 38: Loading The Baskets

  38 www.electrolux.com 8.2 Loading the baskets • Only use the appliance to wash items max 260 mm that are dishwasher-safe. • Do not put in the appliance items made 230 mm of wood, horn, aluminium, pewter and copper. 190 mm •...
 • Page 39: Care And Cleaning

  ENGLISH 9. CARE AND CLEANING WARNING! Dirty filters and clogged spray arm Before maintenance, deactivate decrease the washing results. the appliance and disconnect the Make a check regularly and, if mains plug from the mains socket. necessary, clean them. 9.1 Cleaning the filters Turn the filter (A) counterclock- wise and remove it.
 • Page 40 40 www.electrolux.com WARNING! Deactivate the appliance before you do the checks. Problem Possible solution You cannot activate the appli- Make sure that the mains plug is connected ance. to the mains socket. Make sure that there is not a damaged fuse in the fuse box.
 • Page 41: Technical Information

  ENGLISH 11. TECHNICAL INFORMATION Dimensions Width / Height / Depth (mm) 545 / 447 / 515 Electrical connection Refer to the rating plate. Voltage 220 - 240 V Frequency 50 Hz Water supply pressure Min. / max. (bar / MPa) (0.8 / 0.08 ) / (10 / 1.0 ) max.
 • Page 42 11. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK ............. . 55 GONDOLUNK ÖNRE Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették.
 • Page 43: Biztonsági Előírások

  MAGYAR BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Az üzembe helyezés és használat előtt, gondo‐ • A készülék első használata előtt ellenőrizze, san olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem hogy nincs-e szivárgás. megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. Elektromos csatlakoztatás További utánanézés érdekében tartsa elérhető...
 • Page 44: Termékleírás

  44 www.electrolux.com • A beleütközés elkerülésének megelőzésére, • A készülék tisztításához ne használjon vízsu‐ ne hagyja nyitva felügyelet nélkül a készülék garat vagy gőzt. ajtaját. • A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha az • Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
 • Page 45: Kezelőpanel

  MAGYAR 3. KEZELŐPANEL A vezérlőgombok a készülék ajtajának tetején találhatók. A vezérlőgombok működtetéséhez tartsa nyitva a készü‐ lék ajtaját. A B C Be/ki gomb EnergySaver gomb Kijelző Extra Rinse gomb Delay gomb Reset gomb Programgomb (fel) Visszajelzők Programgomb (le) Funkciógombok Visszajelzők leírása Só...
 • Page 46 46 www.electrolux.com Program Szennyezettség mérté‐ Program Kiegészítő funkci‐ szakaszok ók Töltet típusa Erős szennyezettség Előmosás EnergySaver Edények, evőeszkö‐ Főmosogatás 70 °C-on Extra öblítés zök, lábasok és faze‐ Öblítés Szárítás 70º Normál vagy enyhe Főmosogatás 40 °C-on Extra öblítés szennyeződés Öblítés Kényes cserép- és...
 • Page 47: Kiegészítő Funkciók

  MAGYAR Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára A bevizsgálás elvégzéséhez szükséges összes információ megszerzéséhez küldjön egy e-mailt a következő címre: info.test@dishwasher-production.com Jegyezze fel az adattáblán található termékszámot (PNC). 5. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK A mosogatóprogram indítása előtt kap‐ • Amikor a program befejeződik. csolja be vagy ki a kívánt kiegészítő...
 • Page 48: Az Első Használat Előtt

  48 www.electrolux.com 6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfe‐ 3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót. lel-e a környékén használt víz keménységé‐ 4. Nyissa ki a vízcsapot. nek. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító 5. A készülékben gyártási maradványok lehet‐...
 • Page 49: Napi Használat

  MAGYAR 6.2 A sótartály feltöltése Csavarja le a kupakot az óramutató járásá‐ val ellenkező irányba, és nyissa ki a sótar‐ tályt. Öntsön 1 liter vizet a sótartályba (csak az első alkalommal). Töltse fel a sótartályt regeneráló sóval. Távolítsa el a sótartály nyílása körül lévő sót.
 • Page 50 50 www.electrolux.com 5. Állítsa be és indítsa el a töltet típusának és a szennyeződés mértékének megfelelő prog‐ ramot. 7.1 A mosogatószer használata Nyomja meg a kioldó gombot (B) a fedél (C) felnyitásához. Tegyen mosogatószert az adagolóba (A). Ha a mosogatóprogram előmosási fázissal is rendelkezik, tegyen egy kevés mosogató‐...
 • Page 51: Hasznos Tanácsok És Javaslatok

  MAGYAR 2. Nyomja meg ismételten a késleltetett indítás • A kijelző 2 vízszintes állapotjelző sávot jelenít gombot, amíg a kijelző a beállítani kívánt meg. késleltetett indítási időt nem mutatja (1 és 19 • Megjelennek a programgomb jelzőfényei. óra között). Egy új mosogatóprogram elindítása •...
 • Page 52 52 www.electrolux.com 8.2 A kosarak megtöltése • Csak mosogatógépbe tehető darabok moso‐ max 260 mm gatására használja a készüléket. • Ne tegyen fából, szaruból, alumíniumból, ón‐ ból és rézből készült darabokat a készülékbe. 230 mm • Ne helyezzen a készülékbe vizet felszívó da‐...
 • Page 53: Ápolás És Tisztítás

  MAGYAR 9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS VIGYÁZAT Az elszennyeződött szűrők és az eltö‐ Karbantartás előtt kapcsolja ki a készü‐ mődött szórókar rontják a mosogatás léket, és húzza ki a hálózati csatlakozó‐ eredményességét. dugót a csatlakozóaljzatból. Rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén tisztítsa meg azokat. 9.1 A szűrők tisztítása Az óramutató...
 • Page 54 54 www.electrolux.com • VIGYÁZAT - A túlcsordulás-gátló bekapcsolt. Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja ki a ké‐ szüléket. Jelenség Lehetséges megoldás Nem lehet bekapcsolni a készüléket. Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a konnektorba. Ellenőrizze, hogy nem olvadt-e le valamelyik biztosí‐...
 • Page 55: Műszaki Információk

  MAGYAR 11. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK Méretek Szélesség / Magasság / Mélység 545 / 447 / 515 (mm) Elektromos csatlakoztatás Lásd az adattáblát. Feszültség 220 - 240 V Frekvencia 50 Hz Hálózati víznyomás Min. / max. (bar / MPa) (0.8 / 0.08 ) / (10 / 1.0 ) max.
 • Page 56 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Esf2300osEsf2300ohEsf2300ok