Download Print this page

Electrolux ESF2300 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ESF2300
................................................ .............................................
BG СЪДОМИЯЛНА МАШИНА
HR PERILICA POSUĐA
CS MYČKA NÁDOBÍ
EN DISHWASHER
HU MOSOGATÓGÉP
РЪКОВОДСТВО ЗА
УПОТРЕБА
UPUTE ZA UPORABU
NÁVOD K POUŽITÍ
USER MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
16
29
42
56

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Electrolux ESF2300

 • Page 1 ..................... ESF2300 BG СЪДОМИЯЛНА МАШИНА РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ EN DISHWASHER USER MANUAL HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...
 • Page 2: Table Of Contents

  www.electrolux.com СЪДЪРЖАНИЕ 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ............3 2.
 • Page 3: Информация За Безопасност

  БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Преди инсталиране и експлоатация на уреда • Когато използвате уреда за първи път, се прочетете внимателно предоставените ин‐ уверете, че няма течове. струкции. Производителят не носи отговор‐ ност, ако неправилното инсталиране и ек‐ Свързване към електрическата сплоатация...
 • Page 4: Описание На Уреда

  www.electrolux.com • Не оставяйте вратичката на уреда отворе‐ териали, в уреда, в близост до него или на без наблюдение, за да не се допусне върху него. препъване в нея. • Не почиствайте уреда чрез воден спрей • Не сядайте и не стъпвайте върху отворена‐ или...
 • Page 5: Командно Табло

  БЪЛГАРСКИ 3. КОМАНДНО ТАБЛО Бутоните за управление са отгоре на вратичката на уреда. За да работите с бутоните, дръжте вратичката на уреда отворена. A B C Бутон за включване/изключване Бутон EnergySaver Дисплей Бутон Extra Rinse Бутон Delay Бутон Reset Бутон за програмите (нагоре) Индикатори...
 • Page 6 www.electrolux.com Програма Степен на замърся‐ Програма Oпции ване фази Тип зареждане Нормално или леко Миене 40 °C Допълнително из‐ замърсяване Изплаквания плакване Фини чинии и стъкле‐ ни чаши Леко замърсяване Миене 50 °C Допълнително из‐ Чинии и прибори Изплаквания плакване Всички...
 • Page 7: Опции

  БЪЛГАРСКИ Информация за изпитателни лаборатории За цялата необходима информация относно изпълнението на теста. Изпратете имейл на ад‐ рес: info.test@dishwasher-production.com Напишете номера на продукта (PNC), който се намира на табелката с данни. 5. ОПЦИИ 5.3 Звукови сигнали Включете или изключете опциите преди...
 • Page 8 www.electrolux.com ля на водата. Свържете се с местната во‐ 4. Отворете крана за вода. доснабдителна компания, за да научите 5. В уреда може да има остатъци от обра‐ твърдостта на водата във вашия район. ботката. Стартирайте една от програмите, 2. Пълнене на резервоара за сол. за...
 • Page 9: Всекидневна Употреба

  БЪЛГАРСКИ ВНИМАНИЕ! Докато пълните резервоара за сол, от него могат да излязат вода и сол. Риск от корозия. За да предотвратите това, след като напълните резервоа‐ ра за сол, стартирайте програма. 6.3 Напълнете отделение за препарат за изплакване Натиснете бутона за освобождаване (D), за...
 • Page 10 10 www.electrolux.com 7.1 Използване на миялния препарат Натиснете бутона за освобождаване (B), за да отворите капака (C). Поставете миялен препарат в отделение‐ то (A) . Ако програмата е с фаза за предварител‐ но миене, поставете малко количество миещ препарат в отделението (D). Ако...
 • Page 11: Препоръки И Съвети

  БЪЛГАРСКИ старт, който желаете да зададете (от 1 до • Дисплеят показва 2 хоризонтални ленти. 19 часа). • Индикаторите на програмните бутони све‐ • Времето на отложения старт мига на тват. дисплея. Уверете се, че в отделението за мия‐ • Индикаторът за отложен старт светва. лен...
 • Page 12 12 www.electrolux.com 8.2 Зареждане на кошничките • Използвайте уреда за миене само на съдо‐ max 260 mm ве, които са подходящи за съдомиялна ма‐ шина. • Не поставяйте в уреда предмети, изработе‐ 230 mm ни от дърво, рог, алуминий, олово и мед. 190 mm •...
 • Page 13: Грижи И Почистване

  БЪЛГАРСКИ • Капачката на резервоара за сол е затегна‐ та. 9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Замърсените филтри и запушените Преди поддръжка изключете уреда и разпръскващи времена понижават извадете щепсела на захранването резултатите от миенето. от контакта на ел. мрежа. Извършвайте периодични проверки и, ако...
 • Page 14 14 www.electrolux.com При някои неизправности дисплеят показва ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! код на аларма: Деактивирайте уреда, преди да из‐ вършите проверките. • - Уредът не се пълни с вода. • - Уредът не източва водата. • - Устройството против наводнение ра‐ боти. Проблем Възможно...
 • Page 15: Техническа Информация

  БЪЛГАРСКИ Разгледайте "ПОМОЩ И СЪВЕТИ" за други възможни причини. 11. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ Размери Ширина / Височина / Дълбочина 545 / 447 / 515 (мм) Свързване в електриче‐ Вижте табелката с данни. ската мрежа Волтаж 230 V Честота 50 Hz Налягане на водоснабдя‐ Мин.
 • Page 16 16 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI ............17 2.
 • Page 17: Informacije O Sigurnosti

  HRVATSKI INFORMACIJE O SIGURNOSTI Prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pro‐ • Uređaj mora biti uzemljen. čitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovo‐ • Provjerite podudaraju li se električni podaci na ran ako nepravilno postavljanje i korištenje ure‐ nazivnoj pločici s napajanjem. Ako nisu, kon‐ đaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
 • Page 18: Opis Proizvoda

  18 www.electrolux.com • Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete • Iskopčajte uređaj iz napajanja. namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili • Odrežite kabel napajanja i bacite ga. na uređaj. • Skinite bravicu vrata kako biste spriječili da se • Ne raspršujte vodu ili paru za čišćenje ure‐ djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
 • Page 19: Programi

  HRVATSKI A B C Tipka za uključivanje/isključivanje Tipka EnergySaver Zaslon Tipka Extra Rinse Tipka Delay Tipka Reset Tipka programa (gore) Indikatori Tipka programa (dolje) Funkcijske tipke Indikatori Opis Indikator za sol. On je uvijek isključen dok program radi. Indikator sredstva za ispiranje. On je uvijek isključen dok program radi. Indikator završetka programa.
 • Page 20: Opcije

  20 www.electrolux.com Faze Stupanj zaprljanosti Faze Opcije Vrsta punjenja programa Pretpranje Rinse & Hold 1) Pomoću ovog programa možete najučinkovitije iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za uobičajeno zaprljano posuđe i pribor za jelo. (Ovo je standardni program za ustanove za testiranje). 2) Uređaj prepoznaje stupanj zaprljanosti i količinu predmeta u košarama.
 • Page 21: Prije Prve Uporabe

  HRVATSKI 5.1 EnergySaver • Došlo je do kvara u uređaju. Tvornička postavka: isključena. Zvučne Ova opcija smanjuje temperaturu u zadnjoj fazi signale možete isključiti. ispiranja. Upotrebom ove opcije smanjuje se potrošnje Uključivanje zvučnih signala energije (do 25%) i trajanje programa. 1.
 • Page 22 22 www.electrolux.com Tvrdoća vode Elektro‐ ničko Njemački Francuski mmol/l Clarkeovi prilagođa‐ stupnjevi stupnjevi stupnjevi vanje (°dH) (°fH) 12- 18 19 - 32 2.1 - 3.2 13 - 22 4 - 12 7 - 19 0.7 - 2.1 5 - 13 <...
 • Page 23: Svakodnevna Uporaba

  HRVATSKI 6.3 Punjenje spremnika sredstva za ispiranje Pritisnite tipku za otpuštanje (D) za otva‐ ranje poklopca (C). Napunite spremnik sredstva za ispiranje (A), ne više od oznake 'max'. Proliveno sredstvo za ispiranje uklonite upijajućom krpom kako biste spriječili stva‐ ranje prevelike količine pjene. Zatvorite poklopac.
 • Page 24 24 www.electrolux.com Ako prekinete uporabu kombiniranih 2. Pritišćite tipku za odgodu dok se na zaslonu ne prikaže vrijeme odgode koje želite posta‐ tableta s deterdžentom, prije početka viti (od 1 do 19 sati). odvojene uporabe deterdženta, • Na zaslonu trepti vrijeme odgode početka. sredstva za ispiranje i soli za perilicu •...
 • Page 25: Savjeti

  HRVATSKI – Zaslon prikazuje 1 vodoravnu crtu • Pustite da se posuđe ohladi prije ne‐ stanja. go ga izvadite iz uređaja. Vruće po‐ suđe može se lako oštetiti. • To pomaže u smanjenju potrošnje energije. Pritisnite jednu od tipki (ne tipku uključivanja/isključivanja), zaslon i in‐...
 • Page 26: Čišćenje I Održavanje

  26 www.electrolux.com • Deterdžent u tabletama ne otapa se do kraja • Filtri su čisti i pravilno postavljeni. prilikom korištenja kratkih programa. Kako bi • Mlaznice nisu začepljene. se spriječila pojava tragova deterdženta na • Položaj predmeta u košarama je ispravan. posuđu preporučujemo upotrebu sredstva za •...
 • Page 27: Rješavanje Problema

  HRVATSKI 10. RJEŠAVANJE PROBLEMA Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom ra‐ • - Uređaj ne izbacuje vodu. • - Uključen je uređaj za zaštitu od Prije nego što kontaktirate servis pogledajte poplave. sljedeće informacije kako biste našli rješenje problema.
 • Page 28: Tehnički Podaci

  28 www.electrolux.com 11. TEHNIČKI PODACI Dimenzije Širina × Visina × Dubina (mm) 545 / 447 / 515 Električni priključak Pogledajte nazivnu pločicu. Napon 230 V Frekvencija 50 Hz Tlak dovoda vode Min. / maks. (bar / MPa) (0.8 / 0.08 ) / (10 / 1.0 ) maks.
 • Page 29 ČESKY OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ............30 2.
 • Page 30: Bezpečnostní Informace

  30 www.electrolux.com BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Připojení k elektrické síti Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před insta‐ lací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce UPOZORNĚNÍ nezodpovídá za škody a zranění způsobená ne‐ Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu správnou instalací či chybným používáním. Ná‐ elektrickým proudem.
 • Page 31: Popis Spotřebiče

  ČESKY • Nepijte ani si nehrajte s vodou ve spotřebiči. • Pokud během probíhajícího programu otevřete dvířka spotřebiče, může dojít k uvol‐ • Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, dokud se nění horké páry. nedokončí program. Na nádobí mohou být zbytky mycího prostředku. 1.4 Likvidace UPOZORNĚNÍ...
 • Page 32: Programy

  32 www.electrolux.com A B C Tlačítko Zap/Vyp Tlačítko EnergySaver Displej Tlačítko Extra Rinse Tlačítko Delay Tlačítko Reset Tlačítko volby programu (nahoru) Kontrolky Tlačítko volby programu (dolů) Tlačítka funkcí Kontrolky Popis Kontrolka množství soli. Nikdy v průběhu programu nesvítí. Kontrolka stavu leštidla. Nikdy v průběhu programu nesvítí. Kontrolka konce programu.
 • Page 33: Funkce

  ČESKY Program Stupeň znečištění Program Funkce Druh náplně fáze Vše Předmytí Rinse & Hold 1) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně znečištěného nádobí a příborů. (Jedná se o standardní program pro zkušebny.) 2) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a množství vody, spotřebu energie a délku programu.
 • Page 34: Před Prvním Použitím

  34 www.electrolux.com 5.1 EnergySaver • Stupeň změkčovače vody byl nastaven elek‐ tronicky. Tato funkce snižuje teplotu v poslední oplacho‐ • Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči. vací fázi. Nastavení z výroby: vyp. Zvukovou sig‐ Použití této funkce snižuje spotřebu energie (až nalizaci lze zapnout.
 • Page 35 ČESKY Tvrdost vody Elektro‐ Německé Francouzské mmol/l Clarkovy stupně nické stupně stupně stupně nastavení (°dH) (°fH) 4 - 12 7 - 19 0,7 - 2,1 5 - 13 < 4 < 7 < 0,7 < 5 1) Výchozí nastavená poloha. 2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
 • Page 36: Denní Používání

  36 www.electrolux.com 6.3 Plnění dávkovače leštidla Stiskněte uvolňovací tlačítko (D) a otevřete víčko (C). Naplňte dávkovač leštidla (A), maximálně však po značku „MAX“. Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem, aby se netvořilo přílišné množství pěny. Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvolňovací tlačítko zaklapne zpět.
 • Page 37 ČESKY Otevření dvířek za chodu spotřebiče 3. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a dávkovač leštidla plný. Otevřením dvířek zastavíte chod spotřebiče. 4. Spusťte nejkratší program s oplachovací fází Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič pokra‐ bez mycího prostředku a bez nádobí. čovat od okamžiku přerušení.
 • Page 38: Tipy A Rady

  38 www.electrolux.com 8. TIPY A RADY 8.1 Změkčovač vody Sůl do myčky udržuje změkčovač vody čistý a v dobrém stavu. Je důležité nastavit správný stu‐ Tvrdá voda obsahuje velké množství minerálů, peň změkčovače vody. Zajistíte tak, že změkčo‐ které mohou způsobit poškození spotřebiče a vač...
 • Page 39: Čištění A Údržba

  ČESKY 9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ Špinavé filtry a ucpané ostřikovací ra‐ Před čištěním nebo údržbou spotřebič meno snižují výsledky mytí. vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá‐ Pravidelně je kontrolujte a v případě strčku ze zásuvky. potřeby je vyčistěte. 9.1 Čištění filtrů Otočte filtrem (A) proti směru hodi‐...
 • Page 40: Technické Informace

  40 www.electrolux.com Problém Možné řešení Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či ji‐ stič. Nespustil se program. Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. Pokud je nastavený odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu. Spotřebič se neplní vodou. Zkontrolujte, zda je vodovodní...
 • Page 41: Poznámky K Ochraně Životního Prostředí

  ČESKY max. 60 °C Přívod vody Studená nebo teplá voda Kapacita Jídelní soupravy Příkon Režim zapnuto 1.90 W Režim vypnuto 0.10 W 1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4". 2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná energie), použijte tuto horkou vodu ke snížení...
 • Page 42 42 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION ..........43 2.
 • Page 43: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the ap- • The first time you use the appliance, pliance, carefully read the supplied in- make sure that there is no leakage. structions. The manufacturer is not re- sponsible if an incorrect installation and Electrical connection use causes injuries and damages.
 • Page 44: Product Description

  44 www.electrolux.com • Do not sit or stand on the open door. • The appliance can release hot steam if you open the door while a programme • Dishwasher detergents are dangerous. operates. Obey the safety instructions on the de- tergent packaging.
 • Page 45: Control Panel

  ENGLISH 3. CONTROL PANEL The controls are on the top of the appliance door. To operate with the controls, keep the appliance door ajar. A B C On/off button EnergySaver button Display Extra Rinse button Delay button Reset button Programme button (up) Indicators Programme button (down) Function buttons...
 • Page 46: Consumption Values

  46 www.electrolux.com Programme Degree of soil Programme Options Type of load phases Normal or light soil Wash 40 °C Extra Rinse Delicate crockery Rinses and glassware Light soil Wash 50 °C Extra Rinse Crockery and cut- Rinses lery Prewash Rinse & Hold 1) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery with normal soil.
 • Page 47: Options

  ENGLISH 5. OPTIONS Activate or deactivate the options 5.3 Acoustic signals before the start of a programme. The acoustic signals operate in these You cannot activate or deactivate conditions: the options while a programme operates. • The programme is completed. •...
 • Page 48: Adjusting The Water Softener

  48 www.electrolux.com 6.1 Adjusting the water softener Water hardness Elec- tronic German French mmol/l Clarke adjust- degrees degrees degrees ment (°dH) (°fH) > 24 > 40 > 4.2 18- 24 32 - 40 3.2 - 4.2 22 - 28 12- 18 19 - 32 2.1 - 3.2 13 - 22...
 • Page 49: Filling The Rinse Aid Dispenser

  ENGLISH CAUTION! Water and salt can come out from the salt container when you fill it. Risk of corrosion. To prevent it, after you fill the salt container, start a programme. 6.3 Filling the rinse aid dispenser Press the release button (D) to open the lid (C).
 • Page 50: Setting Mode

  50 www.electrolux.com 7.1 Using the detergent Press the release button (B) to open the lid (C). Put the detergent in the compartment (A) . If the programme has a prewash phase, put a small quantity of deter- gent in the compartment (D). If you use detergent tablets, put the tablet in the compartment (A).
 • Page 51: At The End Of The Programme

  ENGLISH time you want to set (from 1 to 19 • The display shows 2 horizontal status hours). bars. • The delay time flashes in the dis- • The indicators of the programme but- play. tons come on. • The delay indicator is on. Make sure that there is detergent 3.
 • Page 52: Loading The Baskets

  52 www.electrolux.com 8.2 Loading the baskets • Only use the appliance to wash items max 260 mm that are dishwasher-safe. • Do not put in the appliance items made 230 mm of wood, horn, aluminium, pewter and copper. 190 mm •...
 • Page 53: Care And Cleaning

  ENGLISH 9. CARE AND CLEANING WARNING! Dirty filters and clogged spray arm Before maintenance, deactivate decrease the washing results. the appliance and disconnect the Make a check regularly and, if mains plug from the mains socket. necessary, clean them. 9.1 Cleaning the filters Turn the filter (A) counterclock- wise and remove it.
 • Page 54 54 www.electrolux.com Problem Possible solution You cannot activate the appli- Make sure that the mains plug is connected ance. to the mains socket. Make sure that there is not a damaged fuse in the fuse box. The programme does not start. Make sure that the appliance door is closed.
 • Page 55: Technical Information

  ENGLISH 11. TECHNICAL INFORMATION Dimensions Width / Height / Depth (mm) 545 / 447 / 515 Electrical connection Refer to the rating plate. Voltage 230 V Frequency 50 Hz Water supply pressure Min. / max. (bar / MPa) (0.8 / 0.08 ) / (10 / 1.0 ) max.
 • Page 56 56 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ............57 2.
 • Page 57: Biztonsági Információk

  MAGYAR BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK Az üzembe helyezés és használat előtt, gondo‐ • A készülék első használata előtt ellenőrizze, san olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem hogy nincs-e szivárgás. megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. Elektromos csatlakoztatás További utánanézés érdekében tartsa elérhető...
 • Page 58: Termékleírás

  58 www.electrolux.com • A beleütközés elkerülésének megelőzésére, • A készülék tisztításához ne használjon vízsu‐ ne hagyja nyitva felügyelet nélkül a készülék garat vagy gőzt. ajtaját. • A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha az • Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra. ajtót mosogatóprogram futása közben kinyitja.
 • Page 59: Kezelőpanel

  MAGYAR 3. KEZELŐPANEL A vezérlőgombok a készülék ajtajának tetején találhatók. A vezérlőgombok működtetéséhez tartsa nyitva a készü‐ lék ajtaját. A B C Be/ki gomb EnergySaver gomb Kijelző Extra Rinse gomb Delay gomb Reset gomb Programgomb (fel) Visszajelzők Programgomb (le) Funkciógombok Visszajelzők leírása Só...
 • Page 60 60 www.electrolux.com Program Szennyezettség mérté‐ Program Kiegészítő funkci‐ szakaszok ók Töltet típusa Erős szennyezettség Előmosás EnergySaver Edények, evőeszkö‐ Főmosogatás 70 °C-on Extra öblítés zök, lábasok és faze‐ Öblítés Szárítás 70º Normál vagy enyhe Főmosogatás 40 °C-on Extra öblítés szennyeződés Öblítés Kényes cserép- és üvegedények Enyhe szennyezettség...
 • Page 61: Kiegészítő Funkciók

  MAGYAR Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára A bevizsgálás elvégzéséhez szükséges összes információ megszerzéséhez küldjön egy e-mailt a következő címre: info.test@dishwasher-production.com Jegyezze fel az adattáblán található termékszámot (PNC). 5. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK A mosogatóprogram indítása előtt kap‐ • Amikor a program befejeződik. csolja be vagy ki a kívánt kiegészítő...
 • Page 62: Az Első Használat Előtt

  62 www.electrolux.com 6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfe‐ 3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót. lel-e a környékén használt víz keménységé‐ 4. Nyissa ki a vízcsapot. nek. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító 5. A készülékben gyártási maradványok lehet‐ beállítását.
 • Page 63: Napi Használat

  MAGYAR FIGYELEM Víz és só juthat ki a töltés során a sótar‐ tályból. Korrózióveszély. Ennek mega‐ kadályozására, a sótartály feltöltése után indítson el egy programot. 6.3 Az öblítőszer-adagoló feltöltése Nyomja meg a kioldó gombot (D) a fedél (C) felnyitására. Töltse fel az öblítőszer-adagolót (A), de ne lépje túl a „max”...
 • Page 64 64 www.electrolux.com 7.1 A mosogatószer használata Nyomja meg a kioldó gombot (B) a fedél (C) felnyitásához. Tegyen mosogatószert az adagolóba (A). Ha a mosogatóprogram előmosási fázissal is rendelkezik, tegyen egy kevés mosogató‐ szert az előmosási mosogatószer adagoló‐ ba (D). Ha mosogatószer-tablettát használ, tegye a tablettát a mosogatószer-adagolóba (A).
 • Page 65: Hasznos Tanácsok És Javaslatok

  MAGYAR • Amikor a visszaszámlálás befejeződött, auto‐ Egy új mosogatóprogram elindítása matikusan megkezdődik a mosogatóprogram előtt ellenőrizze, hogy van-e mosogató‐ végrehajtása. szer a mosogatószer-adagolóban. Ajtónyitás a készülék működése alatt Miután a program véget ért Ha kinyitja az ajtót, akkor leáll a készülék. Ami‐ A mosogatóprogram befejezése után világítani kor ismét becsukja az ajtót, a visszaszámlálás a kezd a befejezés visszajelző, és0 látható...
 • Page 66: Ápolás És Tisztítás

  66 www.electrolux.com • Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak és lábasok) nyílásukkal lefele tegye be. • Fontos, hogy az edények és evőeszközök ne csússzanak egymásba. Keverje más evőesz‐ közökkel a kanalakat. • Ellenőrizze, hogy a poharak nem érnek-e más poharakhoz. •...
 • Page 67: Hibaelhárítás

  MAGYAR 9.1 A szűrők tisztítása Az óramutató járásával ellentétesen fordítsa el az (A) szűrőt, és vegye Vegye ki a (B) szűrőt. Vízzel tisztítsa meg a szűrőket. Helyezze a (B) szűrőt eredeti állá‐ sába. Helyezze az (A) szűrőt a helyére a (B) szűrőben.
 • Page 68: Műszaki Információk

  68 www.electrolux.com Jelenség Lehetséges megoldás A program nem indul el. Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva. Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja meg a visszaszámlálás befejeződését. A készülék nem tölt be vizet. Ellenőrizze, hogy a nyitva van-e a vízcsap. Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nagysága nem túl alacsony-e.
 • Page 69: Környezetvédelmi Tudnivalók

  MAGYAR Feszültség 230 V Frekvencia 50 Hz Hálózati víznyomás Min. / max. (bar / MPa) (0.8 / 0.08 ) / (10 / 1.0 ) max. 60 °C Vízellátás Hidegvíz vagy melegvíz Kapacitás Teríték Áramfelvétel Készenléti üzemmód 1.90 W Kikapcsolás üzemmód 0.10 W 1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
 • Page 70 70 www.electrolux.com...
 • Page 71 MAGYAR...
 • Page 72 www.electrolux.com/shop...