Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SFS 150 B3 Operating Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
VACUUM SEALER SFS 150 B3
VACUUM SEALER
Operating instructions
PLASTFOLIESVETS
Bruksanvisning
FOLIENSCHWEISSGERÄT
Bedienungsanleitung
IAN 86682
VAKUUMIKONE
Käyttöohje
VAKUUMMASKINE
Betjeningsvejledning

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SFS 150 B3

 • Page 1 VACUUM SEALER SFS 150 B3 VACUUM SEALER VAKUUMIKONE Operating instructions Käyttöohje PLASTFOLIESVETS VAKUUMMASKINE Bruksanvisning Betjeningsvejledning FOLIENSCHWEISSGERÄT Bedienungsanleitung IAN 86682...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 4: Table Of Contents

  Service ............12 SFS 150 B3...
 • Page 5: Introduction

  A warning at this risk level indicates a threateningly dangerous situation. If the dangerous situation is not avoided, it could result in death or serious injury. ► Follow the instructions given in this warning to avoid the risk of death or severe personal injury. SFS 150 B3...
 • Page 6: Intended Use

  The user alone bears liability. Items delivered and transport inspection The appliance is delivered with the following components as standard: ▯ Vacuum Sealer SFS 150 B3 ▯ 1 Tube fi lm made of PE-HD (Polyethylene of high density) ▯...
 • Page 7: Disposal Of The Packaging

  Guide rail Indication lamp (red) Lid release Sealing button Technical data Operational voltage 230 - 240 V ∼, 50 Hz Power consumption 150 W Protection class II / Recommended operating time 20 Seconds Recommended pause time 80 Seconds SFS 150 B3...
 • Page 8: Safety

  ■ Children should be supervised to ensure that they do not play with the ap- pliance. ■ Never open the appliance housing! There is a risk of receiving a potentially fatal electric shock! SFS 150 B3...
 • Page 9: Setting Up And Connecting To The Power Supply

  ► Ensure that the power cable is not taut or kinked. ► Do not let the power cable hang over edges (trip wire eff ect). ♦ Insert the plug into a mains power socket. SFS 150 B3...
 • Page 10: Handling And Operation

  Pull out the desired length of fi lm under the guide rail of the cutting device ♦ Press down on the cutting device and then slide it to the left or right over the bag width. You get a clean cut with straight-cut corners. SFS 150 B3...
 • Page 11 If the device lid is not properly engaged, the sealing process cannot be started! ♦ Press the sealing button with both hands. The indication lamp illuminates. ♦ Hold the sealing button pressed down until the indication lamp extinguishes. SFS 150 B3...
 • Page 12: Vacuuming The Tube Fi Lm

  ♦ Place the open end of the bag around the suction connectors . For this you can lift them slightly. The bag needs to extend up to the marking “Vacuum”, which is marked on the appliance. SFS 150 B3...
 • Page 13: Cleaning

  Do not use aggressive or abrasive cleaners as they may damage the surface of the housing. ► Do not use hard or sharp objects to remove the glue residues from the sealing wire . If you do, the sealing wire or the isolation could be damaged. SFS 150 B3...
 • Page 14: Cleaning The Appliance

  In regard to compliance with fundamental requirements and other relevant provisions, this device complies with the European Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC, RoHS Directive: 2011/65/EU, in addition to the Low-Voltage Directive 2006/95/EC. The complete original declaration of conformity can be obtained from the importer. SFS 150 B3...
 • Page 15: Importer

  On the lapse of the warranty period, all repairs carried out are liable to charges. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 86682 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 86682 SFS 150 B3...
 • Page 20 Huolto ............28 SFS 150 B3...
 • Page 21: Johdanto

  Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoituksia: VAARA Tämän vaara-asteen varoitus on merkkinä uhkaavasta vaaral- lisesta tilanteesta. Mikäli vaarallista tilannetta ei voida välttää, tämä voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin. ► Noudata tämän varoituksen ohjeita välttääksesi henkilöihin kohdistuvan hengenvaaran tai vakavien vammojen vaaran. SFS 150 B3...
 • Page 22: Määräystenmukainen Käyttö

  Muu tai tämän ylittävä käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi. Emme vastaan mistään määräystenvastaisesta käytöstä johtuvista vahingoista. Vastuu on yksin- omaan käyttäjällä. Toimituslaajuus ja kuljetustarkastus Laite toimitetaan vakiona seuraavin osin: ▯ Vakuumikone SFS 150 B3 ▯ 1 x pussirulla PE-HD (suurtiheyksinen polyeteeni) ▯ Tämä käyttöohje OHJE ►...
 • Page 23: Pakkauksen Hävittäminen

  Laitekuvaus Keruusäiliö Imuistukka Saumauslanka Leikkuulaite Rullalokero Ohjauskisko Merkkivalo (punainen) Kannen lukituksen vapautus Sinetöintipainike Tekniset tiedot Käyttöjännite 230 - 240 V ∼, 50 Hz Tehonotto 150 W Suojaluokka II / Suositeltu käyttöaika 20 sekuntia Suositeltu taukoaika 80 sekuntia SFS 150 B3...
 • Page 24: Turvallisuus

  ■ Lapsia on valvottava ja on varmistettava, etteivät he leiki laitteella. ■ Älä koskaan avaa laitteen koteloa! On olemassa sähköiskun aiheuttama hengenvaara! SFS 150 B3...
 • Page 25: Sijoitus Ja Kytkennät

  ► Varmista, että laitteen virtajohdossa ei ole vaurioita eikä sitä vedetä kuumien pintojen ja/tai terävien reunojen yli. ► Varmista, ettei virtajohtoa vedetä kireälle tai taiteta. ► Älä jätä virtajohtoa roikkumaan reunojen yli (ansalankavaikutus). ♦ Työnnä verkkopistoke pistorasiaan. SFS 150 B3...
 • Page 26: Käyttö Ja Toiminta

  Se on tarkoitettu ainoastaan korkeintaan 60 °C:n lämpötiloille. ♦ Vedä haluttu määrä muovia esiin leikkuulaitteen ohjauskiskon alta. ♦ Paina leikkuulaite alas ja kuljeta sitä vasemmalle tai oikealle pussin leveyssuunnassa. Näin saat siistin leikkauksen ja suoraan leikatut reunat. SFS 150 B3...
 • Page 27 Paina niitä tarvittaessa vielä kerran kevyesti alas, jotta laitteen kansi on lukittu. Jos laitteen kansi ei ole lukittu paikoilleen, saumaustapahtumaa ei voida käynnistää! ♦ Paina sitten molemmin käsin sinetöintipainiketta . Merkkivalo syttyy. ♦ Pidä sinetöintipainiketta painettuna niin kauan, kunnes merkkivalo sammuu jälleen. SFS 150 B3...
 • Page 28: Pussin Vakuumointi

  ► Älä luo tyhjiötä sellaiseen pussiin, jossa on nesteitä. Nämä kulkeutuvat silloin laitteeseen ja vaurioittavat sitä. ♦ Käännä pussin avoin pää imuistukan ympärille. Sitä voit nostaa hieman tätä varten. Pussin on tällöin ulotuttava laitteessa olevaan "Vacuum"-merkintään asti. SFS 150 B3...
 • Page 29: Puhdistus

  Varmista, ettei laitteeseen pääse puhdistuksen yhteydessä kosteutta! HUOMIO Laitteen mahdolliset vauriot. ► Älä käytä aggressiivisia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa kotelon pintaa. ► Älä käytä kovia tai teräviä esineitä liimajäämien poistamisen saumauslan- gasta . Muutoin saumauslanka tai eristys voi vaurioitua. SFS 150 B3...
 • Page 30: Laitteen Puhdistaminen

  Noudata voimassa olevia määräyksiä. Ota epäselvissä tilanteissa yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen. Vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevia ohjeita Tämä laite vastaa perustavia vaatimuksia ja muita tärkeitä määräyksiä eurooppalaisesta sähkömagneettista yhteenso- pivuutta koskevasta direktiivistä 2004/108/EC, RoHS- direktiivistä: 2011/65/EU, sekä pienjännitedirektiivistä 2006/95/EC. Täydellinen alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana maahantuojalta. SFS 150 B3...
 • Page 31: Maahantuoja

  Mahdolliset jo ostettaessa olemassa olevat vahingot ja puutteet on ilmoitettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden päivän kuluessa ostopäivästä. Takuuajan umpeutumisen jälkeiset korjaukset ovat maksullisia. Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 86682 SFS 150 B3...
 • Page 34 Service ............42 SFS 150 B3...
 • Page 35: Introduktion

  En varning på den här nivån innebär en akut farlig situation. Om ingenting görs för att undvika situationen fi nns risk för dödsolyckor och svåra personskador. ► Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika dödsolyckor och svåra personskador. SFS 150 B3...
 • Page 36: Föreskriven Användning

  Allt ansvar vilar på användaren. Leveransens innehåll och transportinspektion Produkten levereras med följande delar som standard: ▯ Plastfoliesvets SFS 150 B3 ▯ 1 slangfolie av PE-HD (polyetylen med hög densitet) ▯ Denna bruksanvisning OBSERVERA ►...
 • Page 37: Kassera Förpackningen

  Uppsamlingsbehållare Vakuumrör Svetstråd Skäranordning Fack för plastrullar Styrskena Indikatorlampa (röd) Locköppnare Förseglingsknapp Tekniska data Driftspänning 230 - 240 V ∼, 50 Hz Eff ektförbrukning 150 W Skyddsklass II / Rekommenderad drifttid 20 sekunder Rekommenderad vilotid 80 sekunder SFS 150 B3...
 • Page 38: Säkerhet

  övervakats eller instruerats av någon ansvarig person. ■ Se noga till så att barnen inte leker med produkten. ■ Öppna aldrig produktens hölje! Det fi nns risk för livsfarliga elchocker! SFS 150 B3...
 • Page 39: Uppställning Och Anslutning

  Försäkra dig om att produktens strömkabel är oskadd och inte ligger över heta ytor och/eller vassa kanter. ► Akta så att strömkabeln inte spänns för hårt eller bockas. ► Låt inte strömkabeln hänga ner över ett hörn (snubblingsrisk). ♦ Sätt kontakten i ett eluttag. SFS 150 B3...
 • Page 40: Användning Och Drift

  Den tål bara en temperatur på max. 60°C. ♦ Dra ut folien till önskad längd under styrskenan till skäranordningen ♦ Tryck ned skäranordningen och kör åt vänster eller höger längs påsens bredd. Det blir ett jämnt snitt med raka hörn. SFS 150 B3...
 • Page 41 Om locket inte är ordentligt låst går det inte att starta processen! ♦ Tryck sedan på förseglingsknappen med båda händerna. Indikatorlam- tänds. ♦ Håll förseglingsknappen nertryckt tills indikatorlampan slocknar igen. SFS 150 B3...
 • Page 42: Vakuumsuga Slangfolie

  Vakuumsug inte påsar med vätska. Den rinner in i produkten och skadar den. ♦ Kräng den öppna änden av påsen över vakuumröret . Det går lättare om du lyfter röret en aning. Påsen måste då sticka ut ända fram till markeringarna "Vacuum" i produkten. SFS 150 B3...
 • Page 43: Rengöring

  Risk för skador på produkten. ► Använd inte aggressiva eller slipande rengöringsmedel som kan förstöra produktens yta. ► Använd inga hårda eller vassa föremål för att ta bort limrester från svets- tråden . Annars kan svetstråden eller isoleringen skadas. SFS 150 B3...
 • Page 44: Rengöra Produkten

  Försäkran om överensstämmelse Den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och övriga relevanta föreskrifter i det europeiska direkti- vet för elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC, RoHS-direktiv: 2011/65/EU samt lågspänningsdirektiv 2006/95/EC. En fullständig försäkran om överensstämmelse i original kan beställas hos importören. SFS 150 B3...
 • Page 45: Importör

  När garantitiden är slut måste man betala för eventuella reparationer. Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 86682 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 86682 SFS 150 B3...
 • Page 50 Service ............58 SFS 150 B3...
 • Page 51: Introduktion

  I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarselsinfoer: FARE! Advarselsinfo på dette faretrin markerer en truende farlig situation. Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det medføre livsfarlige eller alvorlige kvæstelser. ► Følg anvisningerne i denne advarselsinfo, så livsfarlige og alvorlige person- skader undgås. SFS 150 B3...
 • Page 52: Anvendelsesområde

  Brugeren bærer alene risikoen. Leverede dele og transporteftersyn Foliesvejseren leveres standardmæssigt med følgende komponenter: ▯ Vakuummaskine SFS 150 B3 ▯ 1 x slangefolie af PE-HD (polyethylen med høj massefylde) ▯ Denne betjeningsvejledning BEMÆRK...
 • Page 53: Bortskaff Else Af Emballagen

  Beskrivelse af foliesvejseren Opsamlingsbeholder Udsugningsstuds Svejsetråd Skæreenhed Rullefag Styreskinne Indikationslampe (rød) Dækselåbning Forseglingstaste Tekniske data Driftsspænding 230 - 240 V ∼, 50 Hz Strømforbrug 150 W Beskyttelsesklasse II / Anbefalet driftstid 20 sekunder Anbefalet pausetid 80 sekunder SFS 150 B3...
 • Page 54: Sikkerhed

  ■ Børn skal være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med foliesvejseren. ■ Åbn aldrig foliesvejserens kabinet! Det er livsfarligt på grund af elektrisk stød! SFS 150 B3...
 • Page 55: Opstilling Og Tilslutning

  Kontrollér, at foliesvejserens strømledning er ubeskadiget og ikke er lagt over varme og/eller skarpe kanter. ► Sørg for, at strømledningen ikke trækkes stramt ud eller knækkes. ► Lad ikke strømledningen hænge over hjørner (fare for at snuble). ♦ Sæt stikket i stikkontakten. SFS 150 B3...
 • Page 56: Betjening Og Funktion

  60°C. ♦ Træk det ønskede foliestykke igennem under styreskinnen til skæreenhe- ♦ Tryk skæreenheden ned, og kør til venstre eller højre over posebredden. Du får et rent snit med hjørner, der er skåret helt lige. SFS 150 B3...
 • Page 57 Hvis apparatets dæksel ikke er klikket på plads, kan forseglingsforløbet ikke startes! ♦ Tryk med begge hænder på forseglingstasten . Indikationslampen lyser. ♦ Tryk på forseglingstasten , indtil indikatorlampen slukker igen. SFS 150 B3...
 • Page 58: Vakuumering Af Slangefolien

  Poser med væskeindhold må ikke vakuumeres. Væsken kan løbe ind i foliesvejseren og ødelægge den. ♦ Sæt posens åbne ende på udsugningssstudsen . Hvis du løfter posen, er det lidt nemmere. Posen skal ligge lige op ad "Vacuum"-markeringerne i maskinen. SFS 150 B3...
 • Page 59: Rengøring

  Maskinen kan beskadiges. ► Brug ikke stærke eller skurende rengøringsmidler, da de kan angribe kabinettets overfl ade. ► Brug ikke hårde eller skarpe genstande til fjernelse af limrester fra svejse- tråden . Ellers kan svejsetråden eller isoleringen beskadiges. SFS 150 B3...
 • Page 60: Rengøring Af Foliesvejseren

  Følg de aktuelt gældende regler. Kontakt aff aldsordningen, hvis du er i tvivl. Info til overensstemmelseserklæringen Dette apparat er i overensstemmelse med de grundlæg- gende krav og andre relevante forskrifter i det europæiske direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC, RoHS-direktiv: 2011/65/EU samt lavspændingsdirektivet 2006/95/EC. SFS 150 B3...
 • Page 61: Importør

  Skader og mangler, der eventuelt allerede fi ndes ved køb, skal anmeldes straks efter udpakningen og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, er alle reparationer betalingspligtige. Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 86682 SFS 150 B3...
 • Page 64 Service ............72 SFS 150 B3...
 • Page 65: Einleitung

  Situation. Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden. SFS 150 B3...
 • Page 66: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. Lieferumfang und Transportinspektion Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert: ▯ Folienschweißgerät SFS 150 B3 ▯ 1 x Schlauchfolie aus PE-HD (Polyethylen hoher Dichte) ▯ Diese Bedienungsanleitung HINWEIS ►...
 • Page 67: Entsorgung Der Verpackung

  Gerätebeschreibung Auff angbehälter Absaugstutzen Schweißdraht Schneidvorrichtung Rollenablagefach Führungsschiene Indikationsleuchte (rot) Deckelentriegelung Versiegelungstaste Technische Daten Betriebsspannung 230 - 240 V ∼, 50 Hz Leistungsaufnahme 150 W Schutzklasse II / Empfohlene Betriebszeit 20 Sekunden Empfohlene Pausenzeit 80 Sekunden SFS 150 B3...
 • Page 68: Sicherheit

  Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. ■ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. ■ Öff nen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes! Es besteht Lebensgefahr auf- grund eines elektrischen Schlages! SFS 150 B3...
 • Page 69: Aufstellen Und Anschließen

  über heiße Flächen und/oder scharfe Kanten verlegt wird. ► Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht straff gespannt oder geknickt wird. ► Lassen Sie das Netzkabel nicht über Ecken hängen (Stolperdrahteff ekt). ♦ Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. SFS 150 B3...
 • Page 70: Bedienung Und Betrieb

  Ziehen Sie die gewünschte Länge der Folie unter der Führungsschiene der Schneidvorrichtung hervor. ♦ Drücken Sie die Schneidvorrichtung herunter und fahren Sie nach links oder rechts über die Beutelbreite. Sie erhalten einen sauberen Schnitt mit gerade geschnittenen Ecken. SFS 150 B3...
 • Page 71 Gerätedeckel verriegelt ist. Wenn der Gerätedeckel nicht eingeras- tet ist, kann der Versiegelungsvorgang nicht gestartet werden! ♦ Drücken Sie dann mit beiden Händen die Versiegelungstaste . Die Indikati- onsleuchte leuchtet auf. ♦ Halten Sie die Versiegelungstaste solange gedrückt, bis die Indikationsleuchte wieder erlischt. SFS 150 B3...
 • Page 72: Schlauchfolie Vakuumieren

  Gerät und beschädigen dieses. ♦ Stülpen Sie das off ene Ende des Beutels rund um den Absaugstutzen Diesen können Sie dafür leicht anheben. Der Beutel muss dabei bis zu den mit „Vacuum“ gekennzeichneten Markierungen im Gerät ragen. SFS 150 B3...
 • Page 73: Reinigung

  Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Gehäuseoberfl äche angreifen können. ► Verwenden Sie keine harten oder scharfen Gegenstände, um die Klebereste vom Schweißdraht zu entfernen. Andernfalls können der Schweißdraht oder die Isolierung beschädigt werden. SFS 150 B3...
 • Page 74: Gerät Reinigen

  Hinweise zur Konformitätserklärung Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC, RoHS Richtlinie: 2011/65/EU, sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. SFS 150 B3...
 • Page 75: Importeur

  (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.de IAN 86682 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 86682 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 86682 SFS 150 B3...
 • Page 82 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 11 / 2012 Ident.-No.: SFS150B3102012-1 IAN 86682...

Table of Contents