Download  Print this page

Dansk (Oversættelse Af De Oprindelige Instruktioner) - Black & Decker VM2020 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

DANSK
Anvendelsesområde
Dansk
Din Black & Decker-støvsuger er beregnet til støvsugning
af tørre overflader. Produktet er kun beregnet til brug
i husholdninger.
Sikkerhedsvejledninger
Advarsel! Ved brug af apparater, der strømforsynes
fra forsyningsnettet, er det vigtigt, at grundlæggende
sikkerhedsforholdsregler, herunder bl.a. nedenstående,
altid følges for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød,
personskade og materiel skade.
Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du bruger
apparatet.
Den tilsigtede brug er beskrevet i denne vejledning.
Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør eller udførelse
af andet arbejde med dette apparat end det, der
anbefales i denne vejledning, kan udgøre en risiko
for personskade.
Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.
Brug af apparatet
Sluk altid apparatet, før det sluttes til eller kobles
fra strømforsyningen.
Vær altid opmærksom ved brugen af apparatet.
Apparatet må ikke bruges udendørs.
Træk aldrig i netledningen for at tage stikket ud
af stikkontakten. Beskyt netledningen mod varme,
olie og skarpe kanter.
Hvis strømforsyningsledningen bliver beskadiget under
brug, skal du omgående tage apparatets kontakt ud af
stikkontakten. Rør ikke ved strømforsyningsledningen,
før strømmen til apparatet er afbrudt.
Afbryd strømmen til apparatet, når det ikke bruges,
før dele monteres eller fjernes og før rengøring
af apparatet.
Efter brug
Sluk og tag stikket ud af kontakten, før apparatet
efterlades uden opsyn, og før du udskifter, rengør
eller kontrollerer nogen dele af apparatet.
Når apparatet ikke er i brug, skal det opbevares på
et tørt sted. Børn må ikke have adgang til opbevarede
apparater.
Eftersyn og reparationer
Før brug skal apparatet kontrolleres for beskadigede
eller defekte dele. Se efter knækkede dele, skader
på kontakter og eventuelle andre tilstande, der kan
påvirke apparatets funktion.
Brug ikke apparatet med beskadigede eller
defekte dele.
44
Få beskadigede eller defekte dele repareret
eller udskiftet på et autoriseret værksted.
Kontroller strømforsyningsledningen for tegn
på beskadigelse, ældning og slid før brug.
Undlad at bruge apparatet, hvis strømforsyningsledningen
eller stikket er beskadiget eller ødelagt.
Hvis strømforsyningsledningen eller stikket
er beskadiget eller ødelagt, skal disse dele repareres på
et autoriseret værksted, så farlige situationer undgås.
Skær ikke i strømforsyningsledningen, og forsøg ikke
selv at reparere den.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte dele ud over
dem, der er beskrevet i denne vejledning.
Andres sikkerhed
Dette apparat må ikke bruges af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring eller viden, med mindre
det sker under overvågning, eller der gives instruktion
i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig
for deres sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke
leger med værktøjet.
Elektricitet og sikkerhed
Dette værktøj er dobbelt isoleret. Derfor
er en jordledning ikke nødvendig. Kontroller
altid, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Yderligere sikkerhedsvejledninger for støvsugere
Kontroller altid, at støvpose og filtre er monteret korrekt,
før apparatet bruges.
Brug ikke apparatet til opsamling af væsker.
Brug ikke apparatet til opsamling af materialer, der kan
bryde i brand.
Brug ikke apparatet i nærheden af vand. Nedsænk ikke
apparatet i vand.
Hold motorens luftudblæsning væk fra øjne og ansigt.
Hold børn og dyr på sikker afstand, når apparatet
bruges.
Arbejd altid nedefra og opefter, når apparatet benyttes
på trapper, og hold apparatet mindst ét trin under din
arbejdsposition.
Brug ikke apparatet uden sugemundstykke eller andet
egnet tilbehør monteret på røret.
Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig.
Stik ikke hånden ind i den roterende børste. Hold den
roterende børste på afstand af strømforsyningsledningen.
Brug ikke beskadiget tilbehør.
Brug kun tilbehør fra Black & Decker.
Brug ikke apparatet på dyr.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker VM2020

This manual is also suitable for:

Vm2020p