Download  Print this page

Svenska (Översättning Av Originalanvisningarna) - Black & Decker VM2020 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA
Användningsområde
Svenska
Den här dammsugaren från Black & Decker är avsedd
att suga upp torrt material. Produkten är endast avsedd
för hemmabruk.
Säkerhetsinstruktioner
Varning! Vid användning av nätdrivna apparater ska
grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive följande
föreskrifter, alltid följas. Detta för att förhindra brand, stötar,
personskador och materialskador.
Läs hela den här bruksanvisningen noggrant innan
du använder apparaten.
Användningsområdet beskrivs i den här
bruksanvisningen. Användning av andra tillbehör eller
tillsatser eller andra åtgärder som utförs med apparaten
än de som rekommenderas i den här bruksanvisningen
kan leda till personskador.
Behåll bruksanvisningen för framtida referens.
Använda apparaten
Se till att apparaten har stängts av innan du ansluter
eller kopplar bort nätsladden.
Var alltid försiktig när du använder apparaten.
Använd inte apparaten utomhus.
Dra aldrig i nätsladden när du drar ut kontakten
ur vägguttaget. Håll nätsladden borta från värme,
olja och vassa kanter.
Om nätsladden skadas när du använder apparaten drar
du omedelbart ut sladden ur vägguttaget. Rör inte vid
nätsladden innan du har dragit ut den ur uttaget.
Dra ut nätsladden ur vägguttaget när apparaten inte
används, när du monterar eller tar bort delar och innan
du rengör den.
Efter användning
Stäng av apparaten och dra ur nätsladden innan
du lämnar apparaten oövervakad och när du byter,
rengör eller inspekterar dess delar.
När den inte används bör apparaten förvaras torrt.
Placera apparaten på ett ställe där barn inte kan
komma åt den.
Kontroll och reparationer
Innan användning bör du kontrollera att apparaten är
hel och att inga delar är skadade. Kontrollera att inga
delar är trasiga, att strömbrytaren fungerar och att inget
annat föreligger som kan påverka apparatens funktion.
Använd inte apparaten om någon del har skadats eller
gått sönder.
Låt en auktoriserad verkstad reparera eller byta ut
skadade eller trasiga delar.
36
Före användning kontrollerar du om nätsladden visar
tecken på skador, åldrande eller slitage.
Använd inte apparaten om nätsladden eller
nätkontakten är skadad eller defekt.
För att undvika farliga situationer bör skadad eller defekt
nätsladd eller nätkontakt repareras av en behörig
reparatör. Klipp inte av nätsladden och försök inte
reparera den själv.
Försök aldrig ta bort eller byta ut andra delar än de som
anges i den här bruksanvisningen.
Säkerhet för andra
Apparaten ska inte användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller
bristande erfarenhet och kunskap, om de inte får
vägledning och övervakas av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med
apparaten.
Elsäkerhet
Eftersom apparaten är dubbelisolerad
behövs ingen jordledare. Kontrollera alltid
att nätspänningen överensstämmer med värdet
på typskylten.
Ytterligare säkerhetsanvisningar för dammsugare
Innan du använder apparaten måste du kontrollera
att dammpåsen och alla filter är korrekt ditsatta.
Använd inte apparaten för att suga upp vätskor.
Använd inte apparaten för att suga upp material
som kan fatta eld.
Använd inte apparaten i närheten av vatten.
Doppa aldrig apparaten i vatten.
Undvik att rikta motorns frånluft mot ögon och ansikten.
Håll barn och djur på säkert avstånd när du använder
apparaten.
Dammsug alltid nedifrån och upp i trappor. Se till
att dammsugaren står minst ett steg nedanför dig.
Använd inte apparaten utan ha ett munstycke eller
annat passande tillbehör monterat på slangen.
Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar.
Rör inte vid den roterande borsten. Håll den roterande
borsten borta från nätsladden.
Använd inte skadade tillbehör.
Använd enbart tillbehör från Black & Decker.
Använd inte apparaten på djur.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker VM2020

This manual is also suitable for:

Vm2020p