Download  Print this page

Norsk (Oversettelse Av De Opprinnelige Instruksjonene) - Black & Decker VM2020 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

NORSK
Bruksområde
Norsk
Denne støvsugeren fra Black & Decker er konstruert for
å støvsuge tørt materiale. Dette produktet er bare beregnet
for bruk i private husholdninger.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel! Ved bruk av nettdrevne apparater må
grunnleggende sikkerhetsforholdsregler (inkludert punktene
som er beskrevet nedenfor) alltid følges for å redusere risikoen
for brann, elektrisk støt, personskade og skade på materiell.
Les hele denne håndboken nøye før du bruker
apparatet.
Beregnet bruk er beskrevet i denne håndboken. Hvis du
bruker annet tilbehør, kobler til annet utstyr eller bruker
dette apparatet til andre oppgaver enn det som er
anbefalt i denne håndboken, kan det føre til fare for
personskade.
Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.
Bruk av apparatet
Pass på at apparatet er slått av før du kobler det til
eller fra strømforsyningen.
Vær alltid forsiktig når du bruker apparatet.
Ikke bruk apparatet utendørs.
Du må aldri dra i strømledningen når du skal ta
støpselet ut av stikkontakten. Hold strømledningen
borte fra varmekilder, olje og skarpe kanter.
Hvis strømledningen blir skadet under bruk, må du
øyeblikkelig koble strømmen fra apparatet. Ikke ta
på strømledningen før den er koblet fra stikkontakten.
Koble strømmen fra apparatet når det ikke er i bruk,
før du setter på eller tar av deler, og før du rengjør
apparatet.
Etter bruk
Slå av apparatet, og trekk støpselet ut av stikkontakten
før du lar apparatet stå uten tilsyn, og før du skifter,
rengjør eller kontrollerer noen deler av apparatet.
Når apparatet ikke er i bruk, skal det oppbevares på et
tørt sted. Barn skal ikke ha tilgang til apparater som ikke
er i bruk.
Kontroll og reparasjon
Kontroller at apparatet ikke er skadet eller har defekte
deler før du bruker det. Kontroller om noen av delene
har sprekker, om bryterne er skadet eller om det er
andre forhold som kan ha innvirkning på bruken.
Ikke bruk apparatet hvis noen del er skadet eller defekt.
Overlat reparasjon eller utskifting av skadde eller
defekte deler til et autorisert serviceverksted.
Før bruk må du sjekke strømledningen for tegn på
skade, aldring og slitasje.
40
Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller støpselet
er skadet eller defekt.
Hvis strømledningen eller støpselet er skadet
eller defekt, må det repareres av et autorisert
serviceverksted for å unngå fare. Du må ikke kutte
strømledningen eller forsøke å reparere den selv.
Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut andre deler enn
dem som er oppgitt i denne håndboken.
Andre personers sikkerhet
Det er ikke meningen at dette produktet skal brukes
av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sansemessige eller mentale evner, eller som mangler
erfaring og kunnskap, med mindre de har fått oppfølging
eller instruksjon når det gjelder bruken av produktet,
fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn skal være under oppsyn så du er sikker på at de
ikke leker med produktet.
Elektrisk sikkerhet
Dette apparatet er dobbeltisolert. Jording
er derfor ikke nødvendig. Kontroller alltid
at strømmen som tilføres, stemmer med
spenningen på typeskiltet.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for støvsugere
Før bruk må du alltid kontrollere at støvposen
og alle filtre er satt på riktig.
Ikke bruk apparatet til å suge opp væsker.
Ikke bruk apparatet til å suge opp materialer
som kan ta fyr.
Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. Ikke senk
apparatet ned i vann.
Hold luftstrømmen fra motoren borte fra øyne
og ansikter.
Hold barn og dyr på trygg avstand når du bruker
apparatet.
Arbeid alltid nedenfra og opp når du bruker apparatet
i trapper, og la apparatet stå minst ett trinn under det
du står på når du arbeider.
Ikke bruk apparatet uten at støvsugerhodet eller
et annet passende tilbehør er montert på røret.
Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler.
Ikke berør den roterende børsten. Hold den roterende
børsten unna strømledningen.
Ikke bruk tilbehør som er skadet.
Bruk bare tilbehør fra Black & Decker.
Ikke bruk apparatet på dyr.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker VM2020

This manual is also suitable for:

Vm2020p