Download  Print this page

Nederlands (Vertaling Van De Originele Instructies) - Black & Decker VM2020 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Beoogd gebruik
Nederlands
Uw Black & Decker-stofzuiger is ontworpen voor droge
stofzuigwerkzaamheden. Het product is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing! Bij apparaten voor gebruik op de netspanning
moeten bepaalde elementaire voorzorgsmaatregelen,
waaronder de navolgende, in acht worden genomen om het
gevaar voor brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel
en materiële schade tot een minimum te beperken.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het
apparaat in gebruik neemt.
In deze handleiding wordt ingegaan op het beoogde
gebruik. Het gebruik van andere accessoires
of hulpstukken dan wel de uitvoering van andere
handelingen dan in deze gebruikershandleiding
worden aanbevolen, kan tot persoonlijk letsel leiden.
Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze
altijd nog eens kunt raadplegen.
Gebruik van het apparaat
Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat
u het op het stopcontact aansluit of hiervan losmaakt.
Ga bij gebruik van het apparaat altijd voorzichtig
te werk.
Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht.
Trek de stekker nooit aan het netsnoer uit het
stopcontact. Houd het netsnoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Als het netsnoer tijdens het gebruik wordt beschadigd,
moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact
nemen. Raak het netsnoer in dat geval niet aan
voordat u dit van het stopcontact hebt losgekoppeld.
Verwijder de stekker uit het stopcontact als u het
apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen aanbrengt
of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.
Na gebruik
Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker
uit het stopcontact voordat u het apparaat buiten
uw toezicht achterlaat en voordat u wijzigingen,
reinigingswerkzaamheden of inspecties aan het
apparaat uitvoert.
Bewaar het apparaat na gebruik op een droge plaats.
Zorg dat het bewaarde apparaat niet toegankelijk is
voor kinderen.
Inspectie en reparaties
Controleer het apparaat vóór gebruik
op beschadigingen en defecten. Controleer het vooral
op gebroken onderdelen, schade aan de schakelaars
en andere omstandigheden die de werking ervan
kunnen beïnvloeden.
Gebruik het apparaat niet in geval van een of meer
beschadigde of defecte onderdelen.
Laat beschadigde of defecte onderdelen door een
van onze servicecentra repareren of vervangen.
Controleer het netsnoer vóór gebruik op tekenen
van beschadiging, veroudering en slijtage.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker
defect of beschadigd is.
Laat een netsnoer of stekker met een beschadiging
of defect door een van onze servicecentra repareren
om gevaren te voorkomen. Knip het netsnoer niet door
en probeer het niet zelf te repareren.
Probeer nooit andere onderdelen te verwijderen of
vervangen dan in deze handleiding zijn vermeld.
Veiligheid van anderen
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen
(waaronder kinderen) die lichamelijk of geestelijk
mindervalide zijn of die geen ervaring met of kennis
van dit apparaat hebben, tenzij ze onder toezicht
staan of instructies krijgen wat betreft het gebruik van
het apparaat van een persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat
zij niet met het apparaat gaan spelen.
Elektrische veiligheid
Dit apparaat is dubbel geïsoleerd; een
aardaansluiting is daarom niet noodzakelijk.
Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor stofzuigers
Controleer vóór gebruik altijd of de stofzak en alle filters
correct zijn aangebracht.
Gebruik het apparaat nooit voor het opzuigen van
vloeistoffen.
Gebruik het apparaat nooit voor het opzuigen van
materialen die vlam kunnen vatten.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van water. Dompel
het apparaat niet onder in water.
Houd de uitgeblazen lucht vanaf de motor uit de buurt
van de ogen en het gezicht van uzelf of anderen.
Houd kinderen en huisdieren op een veilige afstand
wanneer u het apparaat gebruikt.
NEDERLANDS
23

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker VM2020

This manual is also suitable for:

Vm2020p