Download Print this page

Service Information - Electrolux Power Trim ET500 Manual

Hide thumbs Also See for Power Trim ET500:

Advertisement

Available languages

Available languages

M1 - manuell trådmatningsknapp
Gör så här för att mata fram nylonlinan manuellt (M)
1. Om så är nödvändigt kan Du mata fram linan
manuellt.
2. För att göra detta, tryck på och släpp upp knappen
för manuell matning av lina medan Du försiktigt drar
ut en av linorna tills linan når linskäraren.
N1 - spollock
N2 - utlösningshake för lock
N3 - spole
N4 - spolhållare
N5 - spår
Q1 - Klack
Borttagning av spollocket
1. Tryck in och håll nere de två utlösningshakarna (N).
2. Dra ut locket från spolhållaren (N).
Montering av spollocket
1. Håll locket och spolhållaren rena. Om Du inte gör
det kan det resultera i att det inte går att montera
locket ordentligt i spolhållaren.
2. Sätt tillbaka locket och tryck NER det ordentligt
mot spolhållaren för att vara säker på att det sitter
ordentligt på plats.
3. Kontrollera att locket är ordentligt fastsatt genom att
försöka avlägsna det utan att trycka in de två
hakarna.
Byte av nylonlina
För enkelhets skull rekommenderar vi att Du köper en
komplett spole med lina. Nylonlinan finns också att
köpa separat. Båda produkterna säljs av återförsäljare
av Electrolux Outdoor Products.
Gör så här för att montera spole och tråd komplett:
1. Avlägsna locket.
2. Avlägsna den gamla spolen.
3. Sätt in spolen i spolhållaren.
VARNING
Dra ut nätsladden innan Du gör något underhåll eller
några justeringar. Skärhuvudet fortsätter att rotera
även när trimmern stängts av. Håll händer och
fingrar undan från linkniven på skyddets framkant.
Skötsel av Din Power Trim/ET500/ET700
När Du är klar med Power Trim/ET500/ET700 gör Du
följande:
UNDVIK ATT TRIMMERN STARTAS AV MISSTAG
GENOM ATT DRA UT KONTAKTEN UR UTTAGET
OCH HÅLLA FÖTTERNA BORTA FRÅN
STRÖMBRYTARSPAKEN NÄR DU GÖR REN
TRIMMERN INUTI TRIMMERSKÖLDEN, TAR UT
ELLER SÄTTER TILLBAKA SPOLLOCKET ELLER
MATAR MANUELLT ELLER BYTER NYLONLINAN.
1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2. Gör ren trimmern. Använd aldrig vatten,
rengöringsvätskor eller lösningsmedel, bara en mjuk
borste eller torr trasa för att avlägsna smuts.
Din produkt kan identifieras genom produktetiketten i silver och svart.
Vi rekommenderar på det allvarligaste att Du lämnar in Din maskin för service minst en gång per år,
oftare om den användes professionellt.
SVENSKA - 3
Manuell matning av lina
3. När Du matat ut den önskade längden av lina, dra
försiktigt i den andra linan (Du behöver inte trycka
på knappen för manuell matning av lina igen).
4. Om linan når förbi linskäraren har Du matat ut för
mycket lina.
5. Om Du matat ut för mycket lina, ta bort spolhuven
och klicka spolen moturs tills linan håller önskad
längd.
Skärhuvud
4. Släpp loss tråden från klacken (Q1).
5. Sätt fast tråden i spåret (P1).
6. Upprepa för andra tråden.
Försäkra Dig om att spolen sitter rätt genom att
varsamt rotera den vid monteringen medan Du
håller fast spolhållaren.
7. Sätt tillbaka locket.
Endast för montering av nylontråd:
KOM IHÅG: Din Electrolux Outdoor Products
trimmare är konstruerad för att användas med
en nylonlina vars diameter inte överskrider 1,5
mm. Använd endast nylonlinor från Electrolux
Outdoor Products.
1. VIKTIGT
Spola alltid upp linan på den övre delen av
spolen först.
Ta ca 5 meter tråd. För in 15 mm tråd i ett av hålen
i spolen (Q) och linda tråden i den riktning som
anges av pilarna överst på spolen. Lämna ca 100
mm tråd olindad och placera den i klacken som
visas i figur Q1. Upprepa för den nedre delen av
spolen.
2. Du måste förvissa Dig om att tråden är snyggt lindad
på spolen. Om så inte är fallet kommer detta att
hämma en effektiv automatisk utmatning av tråden.
3. Sätt därefter in spolen som det beskrivs i avsnittet
"Gör så här för att montera spole och tråd komplett"
ovan.
Underhåll
3. Använd en mjuk borste och gör rent runt insidan av
trimmerskölden, skärhuvudet och
motorhusventilerna (R & S).
4. Kontrollera trimmern noggrant, särskilt skärhuvudets
delar.
5. Om trimmern skadats på något sätt, ska du kontakta
närmaste Electrolux Outdoor Products-auktoriserade
verkstad.
Använd aldrig en skadad trimmer.
6. Trimmern ska förvaras på sval och torr plats och
utom räckhåll för barn.
Sladdförvaring
1. Din elsladd kan förvaras på produkten i enlighet
med illustrationen i Figur T.
2. Linda sladden försiktigt för att undvika knutar.
3. För att släppa loss sladden trycker du på knappen
och haken fälls ner (Figur V).
4. Tryck sladdhaken tillbaka på plats ordentligt.
Serviceinformation

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Power trim et700