Download Print this page

Electrolux Power Trim ET500 Manual page 11

Hide thumbs Also See for Power Trim ET500:

Advertisement

Available languages

Available languages

Undertegnede, M. Bowden of Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5
6UP. attesterer at følgende trimmeren:-
Kategori..... Elektrisk plenklipper
Merke........ Electrolux Outdoor Products
Svarer til spesifikasjonene i Direktiv
2000/14/EEC
Type klippeinnretning...............
Serieidentifikasjon.....................Se Produktets Klassifiseringsetikett
Prosedyre for konformitetsvurdering.........ANNEX VI
Etat det er meldt fra til...............
Andre direktiver.........................
og standarder............................
91, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2
Minä allekirjoittanut M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. vakuutan, että
seuraava trimmeriä:-
Luokitus...... Sähkökäyttöinen
nurmikonsiistijä
Merkki........ Electrolux Outdoor Products
Vastaa direktiivin 3000/14/ETY vaatimuksia.
Leikkuusiima
Leikkauslaitteen tyyppi........
Sarjan Tunnus.....................Katso Tuotteen Arvokilpeä
Yhdenmukaisuusarviointi........ ANNEX VI
I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Tiedotusosapuoli.................
Surrey. KT22 7SB England
Muut direktiivit......................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
EN786, IEC60335-1, IEC60335-2-91,
sekä standardeja.................
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2
Jag, undertecknad M. Bowden of
Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. intygar härmed att
trimmern:-
Kategori.... Elektrisk kantklippare
Tillverkare.. Electrolux Outdoor Products
överensstämmer med specifikationerna i
direktiv 2000/14/EEC
Skärtråd
Typ av klippanordning......
Identifiering av serie......... Se Produktidentifieringsetikett
Metod för bedömning av överensstämmelse............ANNEX VI
Notifierat organ................. I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andra direktiv..................... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
samt följande standarder..EN786, IEC60335-1, IEC60335-2-91,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2
Undertegnede, M. Bowden of Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5
6UP. bekræfter hermed, at trimmeren:-
Kategori...... Elektrisk græstrimmer
Fabrikat...... Electrolux Outdoor Products
over holder specifikationerne i direktivet
2000/14/EØF
Klippetråd
Type klippeenhed...........
Identifikation af serie...... Se Produktmærkat
Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse.......ANNEX VI
Underrettet organ............
Surrey. KT22 7SB England
Andre direktiver...............98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
EN786, IEC60335-1, IEC60335-2-91,
og standarderne..............
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2
EC KONFORMITETSERKLÆRING
Undertegnede, M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5
6UP bevitner at en prøve av ovennevnte
produkt er testet, med direktiv 81/1051/EEC
som rettledning. Maksimum A-belastede
lydtrykksnivå, registrert ved brukerens
plassering, under fritt felt halvveis ekkofritt
kammerforhold, var :-
Snittlinje
I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
EN786, IEC60335-1, IEC60335-2-
EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5
6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen
näytekappale on tarkastettu käyttäen EU-
direktiiviä 81/1051/ETY viitteenä. Suurin A-
painotettu käyttäjän kohdalla mitattu
äänenpaineen taso puolikaiuttomassa
huoneessa käyttäjän tasolla oli seuraava:-
EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP,
betygar att ett exemplar av ovan nämnda
produkt har testats med bestämmelse
81/1051/EEC som riktlinje. Det maximala A-
vägda ljudtrycknivån som uppmättes vid
körplatsen under förhållanden i en frifälts halvt
ekofri kammare var:-
EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer
herved, at en prøve af ovenstående produkt er
blevet testet, idet direktiv 81/1051/EØF er blevet
anvendt som vejledning. Det maksimale A-
vægtede lydtryksniveau, som er blevet målt på
brugerpositionen i et frifeltshalvlyddødt rum var:-
I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Undertegnede, M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5
6UP bevitner at en prøve av ovennevnte
produkt er testet, med direktiv ISO 5349
som rettledning. Maksimum belastede
effektivverdi av vibrering, registrert ved
plasseringen av brukerens hånd, var:-
Type....................................................................... A
Klippebredde...............................................................B
Klippeinnretningens rotasjonshastighet................. C
Garantert lydkraftnivå ........................................... D
Målt lydkraftnivå..................................................... E
Nivå........................................................................ F
Verdi....................................................................... G
Vekt........................................................................ H
Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5
6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen
näytekappale on tarkastettu käyttäen ISO
5349 -standardia viitteenä. Suurin
painotettu käsivarsitärinä käyttäjän käden
kohdalla oli seuraava:-
Tyyppi.................................................................... A
Leikkausleveys.......................................................... B
Leikkauslaitteet pyörimisnopeus............................ C
Taattu luotettava tehontaso................................... D
Mitattu luotettava tehontaso.................................. E
Taso ...................................................................... F
Arvo........................................................................ G
Paino...................................................................... H
Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5
6UP, betygar att ett exemplar av ovan
nämnda produkt har testats med
bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det
maximala vägda kvadratiska medelvärdet
för vibration som uppmätts vid förarens
handläge var::-
Typ......................................................................... A
Klippbredd................................................................. B
Varvtal på klippanordning...................................... C
Garanterad ljudnivå på motor.................................D
Uppmätt ljudnivå på motor..................................... E
Nivå........................................................................ F
Vårde...................................................................... G
Vikt..........................................................................H
Undertegnede, M. Bowden, Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park,
NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5
6UP, attesterer herved, at en prøve af
ovenstående produkt er blevet testet, idet
ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning.
Den maksimale vægtede effektivværdi for
vibration som er blevet registreret ved
brugerens håndposition var:-
Type...................................................................... A
Klippebredde............................................................ B
Klippeenhedens rotationshastighed...................... C
Garanteret lydeffektniveau.................................... D
Målt lydeffektniveau.............................................. E
Niveau................................................................... F
Værdi .................................................................... G
Vægt...................................................................... H

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Power trim et700