Download Print this page

Electrolux Power Trim ET500 Manual page 10

Hide thumbs Also See for Power Trim ET500:

Advertisement

Available languages

Available languages

VARNING: Koppla bort maskinen från eluttaget innan Du utför underhåll eller gör justeringar.
FEL
LINAN MATAR INTE
ELLER
LINAN FÖR KORT
ELLER
TRIMMAREN VIBRERAR
SKRAMLANDE LJUD HELA
TIDEN
LINAN GÅR AV HELA TIDEN
OM FELET INTE ÄN NÄMNT
OVAN ELLER OM FELET
KVARSTÅR
Electrolux produkter för användning utomhus tillverkas
enligt ett miljöstyrningssystem (ISO 14001) där vi, när
så är praktiskt möjligt, använder komponenter som
tillverkas enligt företagets metoder på ett sätt som tar
hänsyn till miljömässiga faktorer och med möjlighet för
återvinning när produkten ej längre är användbar.
Om någon del befinns vara defekt på grund av
fabrikationsfel under garantitiden kommer Electrolux
division för utomhusprodukter genom en auktoriserad
verkstad att reparera eller byta ut delen utan kostnad för
kunden under förutsättning att:
(a) Felet rapporteras direkt till den auktoriserade
reparatören.
(b) Inköpsbevis medföljer.
(c) Felet inte har orsakats av missbruk, vanskötsel eller
felaktigt bruk.
(d) Felet inte beror på normal förslitning.
(e) Maskinen inte har reparerats, plockats isär eller
behandlats av en icke-auktoriserad reparatör.
(f) Maskinen inte har hyrts ut.
(g) Maskinens ägs av den ursprunglige kunden.
(h) Maskinen inte har brukats kommersiellt.
*
Denna garanti utgör ett komplement till kundens
lagliga rättigheter och begränsar inte på något sätt
dessa.
Fel som uppstår p.g. a underlånde att göra följande
täcks inte av garantin och det är därför vilkigt att du
läser de instruktioner som finns i bruksanvisningen och
förstår hur du skall köra och underhålla din maskin.
Felsökningsschema
KONTROLLERA
Fungerar den automatiska
linmataren?
Är linan utmatad och synling? Har
linan avlägsnats från klacken?
Fungerar den manuella
linmatningen.
Har motorn nått full hastighet
före användning?
Har för mycket lina matats ut?
Saknas linskäraren på
skyddsanordningen?
Använder Du trimmaren på rätt
sätt?
Är linan fastsnodd i spolen?
Kontakta din lokala auktoriserade serviceverkstad för Electrolux
utomhusprodukter.
Miljöinformation
Garanti och policy
Fel som ej omfattas av garantin
*
*
*
*
*
*
*
Mata ut linan manuellt. SE
Nej
"MANUELL UTMATNING AV LINA"
Ta bort lock och spole, fri lina och
Nej
sätt tillbaka spole och lock. SE
"SKÄRHUVUD".
Linan kan ha fastnat i spolen. Rulla
upp linan för att avlägsna eventuella
Nej
överkorsande varv. Kontrollera att
linan är i den rätta delen av spolen.
Låt motorn nå full hastighet innan Du
Nej
använder den.
Ja
SE "MANUELL MATNING AV LINA"
Kontakta Ditt lokala
Ja
servicecentrum eller Electrolux
Outdoor Products kundservice
Använd endast yttersta änden av
?
nylonlinan för att trimma. SE "Hur
man trimmar och klipper kanter"
Linda tillbaka linan på spolen. Om
Ja
symptomen kvarstår, byt spole och
lina.
Förpackningen kan återvinnas och plastdelarna har
märkts (där så är praktiskt möjligt) för sortering för
återvinning.
Man måste ta hänsyn till miljön när man gör sig av
med en produkt som ej längre är användbar.
Om är nödvändigt, kontakta Din lokala myndighet för
information om hur Du skall göra dig av med produkten.
Utbyte av nylonlina.
Underlåtelse att rapportera ett fel som uppkommit
tidigare.
Uppkommet fel efter plötslig stöt..
Fel som uppstår som ett resultat av att maskinen
inte används i enlighet med de instruktioner och
rekommendationer som finns i driftshandboken.
Maskinen har hyrts ut.
Följade detaljer räknas som förslitningsdelar och
deras livslängd är beroende av regelbundet
underhåll och är därför normalt inte täckta av
garantin: nylonlina, spole och lina, elkabel för
kraftmatning.
Varning!
Electrolux Outdoor Products ansvarar ej under
denna garanti för fel som direkt eller indirekt uppstått
efter att reservdelar som inte har tillverkats eller
godkänts av Electrolux Outdoor Products monterats
på maskinen eller om maskinen har modifierats på
något sätt.
ÅTGÄRD
SVENSKA - 4

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Power trim et700