Download Print this page

Electrolux Power Trim ET500 Manual page 7

Hide thumbs Also See for Power Trim ET500:

Advertisement

Available languages

Available languages

Dessa föreskrifter skall noggrant läsas av var och en som använder grästrimmaren.
Förklaring till symbolerna på Power Trim/ET500/ET700
Varning
Läs användarinstruktionerna noggrannt
så att Du är säker på att Du förstår alla
kontrollorgan och vad de är för.
Alla andra, även barn, djur och åskådare,
10m
måste hållas utanför riskzonen på 10
meter. Stäng omedelbart av trimmern om
någon närmar sig.
Vi rekommenderar att ögonskydd
används som skydd mot föremål som
kan slungas upp av skärtråden.
För undvikande av risk för elstötar ska
trimmern inte användas under fuktiga
eller våta förhållanden.
Stäng av! Bryt strömmen före justering
eller rengöring eller om kabeln är
snodd eller skadats.
Varning: Skärlinan forsätter att rotera efter det att
maskinen har slagits ifrån.
Generellt
1. Låt aldrig barn eller personer som inte har läst
anvisningarna använda trimmern. Det är möjligt att
ditt land har en lagstadgad minimiålder för
användning av denna typ av maskin.
2. Använd bara trimmern på det sätt och för det
ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning.
3. Använd aldrig trimmern om Du känner Dig trött eller
sjuk eller är påverkad av alkohol, droger eller medicin.
4. Användaren ansvarar för olyckor eller annat som
inträffar på person eller egendom.
Elektriskt
1. Vi rekommenderar att du använder en
restströmsanordning med en utlösningsström som inte
är större än 30 mA. Även med en restströmsanordning
monterad kan vi inte garantera 100% skydd och säkra
arbetsmetoder skall alltid användas. Kontrollera din
restströmsanordning varje gång du använder den.
2. Innan användning, undersök om sladden är skadad.
Om tecken på skada eller förslitning finns måste den
bytas ut av tillverkarens serviceagent eller en på
likvärdigt sätt kvalificerad person för att undvika fara.
3. Använd inte trimmern om elkablarna är skadade
eller slitna.
4. Bryt strömmen omedelbart om kabeln eller dess
isolering skadas. Vidrör inte elkabeln innan
väggkontakten dras ut. Reparera inte en skadad
kabel. Byt ut den mot en ny.
5. En förlängningssladd måste alltid lindas ut i sin
helhet. Ihoplindade sladdar kan överhettas och
minska trimmerns effektivitet.
6. Håll alltid kabeln borta från området som ska trimmars
och från föremål som den kan haka upp sig på.
7. Linda inte kabeln runt vassa föremål.
SVENSKA - 1
Säkerhetsföreskrifter
8. Stäng alltid av huvudströmbrytaren innan du drar ut
någon kontakt, kabelförbindning eller
förlängningskabel.
9. Dra aldrig i sladden för att dra ut stickkontakten.
10. Stäng av trimmern, dra ur väggkontakten och se till
att elkabeln inte är skadad innan du rullar ihop den
för förvaring. Reprarera inte en skadad kabel. Byt ut
den mot en ny.
11. Se alltid till att kabeln rullas ihop på avsett vis och
inte snor sig.
12. Använd bara nätström enligt märkplåten.
13. Flymos trimmers är dubbelisolerade enligt EN60335.
Under inga omständigheter ska någon del av
trimmern jordas.
Kablar
Använd endast kabel i storlek 1,00 mm
40 meters längd.
Maximala märkdata:
Kabelstorlek 1,00 mm
1. Elkablar och förlängningar finns att köpa från din
lokala auktoriserade serviceverkstad för Electrolux
utomhusprodukter.
2. Använd endast förlängningskablar som är avsedda
för utomhusbruk.
Förberedelser
1. Använd alltid kraftiga skor och långbyxor när du
använder din gräsklippare.
2. Innan maskinen används och efter varje gång den
utsats för hård stöt, kontrollera att det inte finns
slitage eller skador och reparera om så behövs.
3. Undersök området som ska trimmars innan Du
börjar. Plocka bort alla föremål som stenar,
glasskärvor, spikar, tråd, snöre etc som kan slungas
ut eller fastna i trimmerhuvudet.
4. Kontrollera att skärhuvudet är rätt monterat.
Användning
UNDVIK ATT TRIMMERN STARTAS AV MISSTAG
GENOM ATT DRA UT KONTAKTEN UR UTTAGET
OCH HÅLLA FÖTTERNA BORTA FRÅN
STRÖMBRYTARSPAKEN NÄR DU GÖR REN
TRIMMERN INUTI TRIMMERSKÖLDEN, TAR UT
ELLER SÄTTER TILLBAKA SPOLLOCKET ELLER
MATAR MANUELLT ELLER BYTER NYLONLINAN.
1. Använd trimmern endast i dagsljus eller starkt elljus.
2. Undvik om möjligt att använda trimmern när gräset
är vått.
3. Var försiktig när du trimmar vått gräs så att
du inte halkar. Gå - spring aldrig.
4. På sluttande underlag är det speciellt viktigt att du
står stadigt och bär halksäkra skor.
5. Gå aldrig baklänges när du använder trimmern. Då
kan du snubbla.
6. Håll trimmerhuvudet under midjehöjd.
7. Stäng av trimmern innan du bär den över andra ytor
än gräs.
8. Använd aldrig trimmern med skadad sköld eller utan
sköld.
9. Montera aldrig skärelement av metall.
10. Håll alltid händer och fötter borta från skärande delar
och speciellt när motorn startas.
11. Lyft eller bär aldrig trimmern i kabeln.
12. Luta Dig inte över trimmerskölden - föremål kan
slungas upp av skärtråden.
13. Bryt strömmen:
-
innan du lämnar trimmern obevakad, även för en
kort stund,
2
upp till maximalt
2
, 10 A, 250 V växelström.

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Power trim et700