Download Print this page

Electrolux Power Trim ET500 Manual page 8

Hide thumbs Also See for Power Trim ET500:

Advertisement

Available languages

Available languages

-
innan du åtgärdar ett stop av trimmerhuvud,
-
innan du kontrollerar, gör ren eller arbetar med maskinen,
-
om du kör på något föremål. Använd inte trimmern
igen förrän du har kontrollerat att hela trimmern är i
sådant skick att den kan användas utan risk.
-
om trimmern börjar vibrera onormalt. undersök
omedelbart. Stora vibrationer kan förorsaka skador.
Underhåll och förvaring
1. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt
åtdragna, så att trimmern är i säkert skick för att användas.
Montering av omkopplingshandtag på skaft (A1)
Se till att den interna sladden ej är intrasslad.
1. För in skaftet i omkopplingshandtaget.
2. Tryck tills det klickar på plats.
SE TILL ATT SKAFTET ÄR FASTSATT
ORDENTLIGT GENOM ATT FÖRSÖKA TA AV DET.
Montering av trimmerhuvud på skaft (A2)
Se till att den interna sladden ej är intrasslad.
1. För in skaftet i trimmerhuvudet.
2. Tryck tills det klickar på plats.
SE TILL ATT SKAFTET ÄR FASTSATT
ORDENTLIGT GENOM ATT FÖRSÖKA TA AV DET.
Montering av trimmerskölden (B1) & (B2)
2. Placera skyddet över skärhuvudet. Se till att
nylonlinorna matas genom hålet i skyddet som visas
på bild B1.
3. Sätt skyddsanordningen på plats och vrid den som
visas på figur B2 tills Du hör ett klick.
Skyddsanordningen är därmed låst på plats.
KONTROLLERA ATT TRIMMERSKÖLDEN
SITTER FAST ORDENTLIGT GENOM ATT
FÖRSÖKA VRIDA DEN.
F1 - trådavskärare
Hur den automatiska linmataren fungerar (F)
1. När Du först startar trimmaren kommer ett kort
stycke av linan att matas ut.
2. Du kommer att höra ett skramlande ljud när de två
nylonlinorna slår emot linskäraren. TA DET LUGNT -
detta är helt normalt. Efter ungefär 5 sekunder
kommer linan att vara avskuren till rätt längd och
ljudet minskas när motorn når full hastighet.
Försäkra Dig om att motorn har nått full hastighet
innan Du börjar trimma eller klippa kanter.
VARNING: Vi rekommenderar att Du använder
ögonskydd. Luta Dig inte över trimmerskölden -
föremål kan slungas upp av skärlinan. Låt inte
trimmerhuvudet vila på marken. Överbelasta inte
trimmern. Du kan undvika överbelastning genom
att se till att motorns varvtal aldrig sjunker för
mycket. KOPPLA BORT STRÖMMEN INNAN DU
PÅBÖRJAR UNDERHÅLL ELLER JUSTERING.
FÖRE ANVÄNDNING: Försäkra Dig om att båda linorna
matas ut. Försäkra Dig om att motorn har nått full
hastighet innan Du börjar trimma eller klippa kanter.
Trimning
1. Håll trimmern enligt fig. G.
2. Tryck på strömbrytarspaken för att starta.
3. Klipp med skärlinan i vinkel. Använd änden av linan,
se fig. H.
4. Sväng trimmern fram och tillbaka och klipp litet i
taget, se fig. J.
Säkerhetsföreskrifter
Monteringsanvisningar
Dubbelt automatiskt matningssystem
Trimning och kantklippning
2. Byt ut nötta eller skadade maskindelar.
3. Använd bara lina som är särskilt specificerad för
denna produkt.
4. Använd endast de utbytesdelar och tillbehör som
rekommenderas av Electrolux Outdoor Products.
5. Håll händer och fingrar undan från linkniven på
sköldens framkant.
6. Gör regelbundna inspektioner och utför regelbundet
underhåll av trimmaren. Alla reparationer måste
utföras av en auktoriserad återförsäljare.
Montering av stabiliseringshandtag (C)
1. Tryck ner de två knapparna på
omkopplingshandtagets sidor.
2. Placera stabiliseringshandtaget över knapparna och
släpp knapparna.
3. Justera stabiliseringshandtaget till den bekvämaste
användningspositionen genom att trycka ner
knapparna och flytta handtaget.
Höjdjustering (D)
1. Vrid höjdjusteraren (D1) i riktningen indikerat för att
låsa upp (D2).
2. Justera längden på skaftet till bekväm
användningsposition.
3. Vrid höjdjusteraren i motsatt riktning för att låsa (D3).
SE TILL ATT SKAFTET ÄR LÅST ORDENTLIGT.
Sladdhållare (E1) & (E2)
1. Gör en ögla i nätsladden och skjut den genom
ringen, se bild (E1).
2. Fäst den genom att trä den över kroken och dra åt,
se bild (E2).
3. Om Du inte hör något ljud från nylonlinan, måste
mera lina matas ut.
4. För att mata ur mera lina är det först nödvändigt att
helt stanna motorn och därefter starta den igen och
låta motorn uppnå full hastighet.
5. Upprepa steg 4 tills Du hör att linan slår emot
linavskärare. (Upprepa inte detta förfarande mer än
sex gånger.)
6. Om Du har problem med den automatiska
linmataren gå till "Felsökning" på sidan 4.
5. Linan matas ut automatiskt varje gång skärhuvudet
slutar rotera och sedan kommer upp i full fart igen.
6. För att stänga av trimmern släpper du ut spaken.
Kantklippning
1. För att ställa om till kantskärare, tryck ner
låsknappen (K1) och vrid huvudet moturs (K2). Ett
ljudligt "klick" konfirmerar att huvudet är låst. Se till
att knappen har återgått till sin ursprungsplats.
2. Håll trimmern enligt fig. G.
3. Tryck på strömbrytarspaken för att starta.
4. Vila kantskäraren på rullen för extra stabilitet och
måtta gräsmattans kant mellan de två indikatorerna
på skyddet (L1). Skär kanten i riktning indikerad i
Figur L.
5. För att stänga av trimmern släpper du ut spaken.
6. För att återgå till trimmer-läge, tryck ner låsknappen
och vrid huvudet medurs. Ett ljudligt "klick"
konfirmerar att huvudet är låst. Se till att knappen
har återgått till sin ursprungsplats.
SVENSKA - 2

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Power trim et700