Download Print this page

Electrolux Power Trim ET500 Manual

Hide thumbs Also See for Power Trim ET500:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

IMPORTANT INFORMATION
GB
Read before use and retain for future reference
WICHTIGE INFORMATION
DE
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes
durchlesen und gut aufbewahren
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
FR
A lire avant usage et à conserver pour
référence ultérieure
BELANGRIJKE INFORMATIE
NL
Leest u deze informatie voor het gebruik en
bewaar ze voor toekomstige raadpleging
VIKTIG INFORMASJON
NO
Les bruksanvisningen nøye før bruk og
oppbevar den for senere bruk
TÄRKEÄÄ TIETOA
FI
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten
VIKTIG INFORMATION
SE
Läs anvisningarna före användningen och
spara dem för framtida behov
VIGTIGE OPLYSNINGER
DK
Du bør læse brugsanvisningen før brug og
gemme til senere henvisning
ET500/ET700
INFORMACIÓN IMPORTANTE
ES
Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
PT
Leia antes de utilizar e guarde para consulta
futura
INFORMAZIONI IMPORTANTI
IT
Leggere prima dell'uso e conservare per
ulteriore consultazione
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
HU
használatba vett gépekre tudunk. Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
Gwarancja traci ważność w przypadku używania
urządzenia do celów innych niż wymienione w
PL
instrukcji obsługi. Prosimy o uważne
przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do
zaleceń i wskazówek w niej zawartych
Záruka se nebude vztahovat na závady
CZ
způsobené nesprávným používáním, nebo
jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak
než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento
návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
Záruka na tento produkt nebude uznaná v
SK
prípade porúch spôsobených nesprávnou
obsluhou alebo používaním výrobku na iný
účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
prípad potreby uschovajte
Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
SI
proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo,
preverite pazljivo navodila za obratovanje in
jih shranite za kasnejšo rabo.
Σ Σ Η Η Μ Μ Α Α Ν Ν Τ Τ Ι Ι Κ Κ Ε Ε Σ Σ Π Π Λ Λ Η Η Ρ Ρ Ο Ο Φ Φ Ο Ο Ρ Ρ Ι Ι Ε Ε Σ Σ
GR
∆ιαβάστε αυτό το φυλλάδιο πριν από τη χρήση της
συσκευής και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά
ÖNEMLİ BİLGİLER
TR
Kullanmadan önce okuyunuz ve ileride
başvurmak üzere saklayınız.
RU
Прочитайте перед тем, как включить триммер,
и сохраните для дальнейшего использования.
OLULINE TEAVE
EE
Enne seadme kasutuselevõtmist lugege
kasutusjuhend läbi ning säilitage see tuleviku tarbeks.
SVARŒGA INFORM÷CIJA
LV
Pirms lieto|anas izlasiet un saglab◊jiet
turpm◊k◊m uzziª◊m

Advertisement

loading

Summary of Contents for Electrolux Power Trim ET500

 • Page 1 ET500/ET700 INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell’uso e conservare per ulteriore consultazione Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
 • Page 2: Informação Ambiental

  Miljöinformation Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt ej kan hantera som hushållsavfall. Den skall i stället överlämnas till passande återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt omhändertas ordentligt kan du hjälpa till att motverka potentiella negativa konsekvenser på...
 • Page 5 GB - CONTENTS DK - INDHOLD SK - OBSAH Switch Handle Omskifterhåndtag Spínacia rúčka Steady Handle Støttehåndtag Oporná rukovä Tube Rør Trubica Trimmer Head Trimmerhoved Hlava kosačky Príručka Instruction Manual Brugsvejledning ochranny kryt Safety Guard Beskyttelsesskærm Varovný štítok Warning Label Advarselsmœrkat Prístrojový...
 • Page 6 (GB) CARTON CONTENTS (DK) KARTONINDHOLD (SK) OBSAH BALENIA (DE) KARTONINHALT (ES) CONTENIDO DEL (SI) VSEBINA ŠKATLE (FR) CONTENU DU CARTON (GR) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ CARTON (PT) LEGENDAS DOS ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (NL) INHOUD DESENHOS (TR) KUTUNUN İÇERİĞİ (IT) CONTENUTO (NO) KARTONGEN (RU) СОДЕРЖИМОЕ INNEHOLDER (HU) A DOBOZ TARTALMA КАРТОННОЙ...
 • Page 7 , 10 A, 250 V växelström. kan slungas upp av skärtråden. 1. Elkablar och förlängningar finns att köpa från din lokala auktoriserade serviceverkstad för Electrolux utomhusprodukter. För undvikande av risk för elstötar ska 2. Använd endast förlängningskablar som är avsedda trimmern inte användas under fuktiga...
 • Page 8 är i 4. Använd endast de utbytesdelar och tillbehör som sådant skick att den kan användas utan risk. rekommenderas av Electrolux Outdoor Products. om trimmern börjar vibrera onormalt. undersök 5. Håll händer och fingrar undan från linkniven på...
 • Page 9: Service Information

  7. Sätt tillbaka locket. Endast för montering av nylontråd: 1. Tryck in och håll nere de två utlösningshakarna (N). • KOM IHÅG: Din Electrolux Outdoor Products 2. Dra ut locket från spolhållaren (N). trimmare är konstruerad för att användas med Montering av spollocket en nylonlina vars diameter inte överskrider 1,5...
 • Page 10 Linda tillbaka linan på spolen. Om Är linan fastsnodd i spolen? symptomen kvarstår, byt spole och lina. OM FELET INTE ÄN NÄMNT Kontakta din lokala auktoriserade serviceverkstad för Electrolux OVAN ELLER OM FELET utomhusprodukter. KVARSTÅR Miljöinformation Electrolux produkter för användning utomhus tillverkas •...
 • Page 11 EC KONFORMITETSERKLÆRING Undertegnede, M. Bowden of Electrolux Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 NEWTON AYCLIFFE, Co.
 • Page 12 EK DEKLAR÷CIJA PAR ATBILSTŒBU Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. p◊rst◊vis M. Bowden Durham.
 • Page 13 Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40, email: office@husqvarna.co.at Internet: www.husqvarna.at SLOVENSKA Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel 062 889 93 50 / 889 94 25, Fax 062 889 93 60 / 889 94 35...
 • Page 14 The Electrolux Group. The world’s No.1 choice. The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.

This manual is also suitable for:

Power trim et700