Download Print this page

Electrolux Power Trim ET500 Manual page 12

Hide thumbs Also See for Power Trim ET500:

Advertisement

Available languages

Available languages

Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. p◊rst◊vis M. Bowden
apstiprinu, ka produkts
Kategorija........elektriskais mauriªa trimers
Raãot◊js..............Electrolux Outdoor
Products
atbilst direktœv◊ 2000/14/EEC nor◊dœtajiem
tehniskajiem noteikumiem.
Grie|anas ierœces tips........ griez]jaukla
S]rijas nor◊de................... sk. produkta kategorijas eti∑eti
Atbilstœbas nov]rt]|anas proced·ra....ANNEX VI
Sertific]|anas instit·cija.... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Citas direktœvas:................. 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
un piem]rojamie standarti:- EN786, IEC60335-1, IEC60335-2-
91, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2
SET250
A
25 cm
B
10500 RPM
C
93 dB(A)
D
91 dB(A)
E
79.5 dB(A)
F
6.79 m/s
2
G
3.26 kg
H
EK DEKLAR÷CIJA PAR ATBILSTŒBU
Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. p◊rst◊vis M. Bowden
apstiprinu, ka iepriek| min]t◊ produkta
paraugs ir test]ts atbilsto|i direktœvai
81/1051/EEC. Maksim◊lais A-izsvarotais
skaªas spiediena lœmenis, kas tika fiks]ts
operatora pozœcij◊ brœvos lauka da±]jas
atbalss apst◊k±os, bija:
Surrey. KT22 7SB Anglija
A
B
10300 RPM
C
D
E
80.4 dB(A)
F
6.38 m/s
G
H
Tips..............................................................................A
P±◊vuma platums......................................................... B
Griez]jierœces rot◊cijas ◊trums.................................... C
Garant]tais skaªas pak◊pes lœmenis.......................... D
Izm]rœtais skaªas pak◊pes lœmenis..............................E
Lœmenis........................................................................ F
V]rtœba......................................................................... G
Svars........................................................................... H
SET300
30 cm
96 dB(A)
94 dB(A)
2
3.45 kg
Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe
Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. p◊rst◊vis M. Bowden
apstiprinu, ka iepriek| min]t◊ produkta
paraugs ir test]ts atbilsto|i standartam
ISO 5349. Vibr◊cijas maksim◊l◊ izsvarot◊
pa◊trin◊juma vid]j◊ kvadr◊tisk◊ v]rtœba,
kas tika fiks]ta operatora roku atra|an◊s
viet◊, bija:
Newton Aycliffe, 17/09/2004
M. Bowden,
Research & Development Director

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Power trim et700