Download  Print this page

Siemens DE 18500 Operating Instructions Manual Page 23

Hide thumbs

Advertisement

Start programu temperatury preferencyjnej 1
Start programu temperatury preferencyjnej 2
Zakoƒczenie programu temperatury preferencyjnej 1 lub 2
Zmiana temperatury preferencyjnej w programie 1 lub 2
I
Nale˝y uruchomiç przycisk 1. Uka˝à si´ napisy zapisanej w
pami´ci temperatury natrysku w °C i P1.
I
Nale˝y uruchomiç przycisk 2. Uka˝à si´ napisy zapisanej w
pami´ci temperatury natrysku w °C i P2.
Oba programy sà tak d∏ugo aktywne, a˝ zale˝nie od wybranego
programu zostanie naciÊni´ty przycisk 1 lub 2 , albo zostanie
zmieniona temperatura za pomocà pokr´t∏a bezstopniowego.
Temperatura ustawiona dla programu 1 (= 40 °C) i dla
programu 2 (= 60 °C) mo˝e byç zmieniona.
I
Za pomocà pokr´t∏a ustawiç ˝àdanà temperatur´ pomi´dzy
30 °C i 60 °C.
I
Celem wprowadzenia temperatury do pami´ci nale˝y przycisk 1
przytrzymaç przez trzy sekundy. Wybrana temperatura jest teraz
zapami´tana dla programu 1.
W ten sam sposób mo˝e byç zmieniona temperatura w programie 2.
W tym przypadku nale˝y celem wprowadzenia temperatury do
pami´ci przytrzymaç przycisk 2 przez trzy sekundy.
23

Advertisement

   Related Manuals for Siemens DE 18500

This manual also for:

De 21500De 24500

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: