Download  Print this page

Siemens DE 18500 Operating Instructions Manual Page 24

Hide thumbs

Advertisement

Ograniczenie temperatury/zabezpieczenie przed dzieçmi
Znaczenia symboli na wyÊwietlaczu
Oszcz´dnoÊç energii
Wskaênik mocy
Woda wst´pnie podgrzewana
Serwis
24
Temperatura mo˝e byç ograniczona do 42 °C.
W∏àczenie „symbolu klucza"
I
Nacisnàç krótko równoczeÊnie przyciski 1 i 2. Na wyÊwietlaczu
pojawi si´ symbol klucza. Oznacza to, ˝e temperatura jest
ograniczona do 42 °C.
Wy∏àczenie „symbolu klucza"
I
Nacisnàç krótko równoczeÊnie przyciski 1 i 2. Z wyÊwietlacza
zniknie „symbol klucza". Temperatur´ znowu mo˝na wybraç
dowolnie.
Odkr´canie kurka zimnej wody dla obni˝enia temperatury zu˝ywa
jedynie wod´ i energi´. Dlatego ˝àdanà temperatur´ wody nale˝y
ustawiç bezpoÊrednio na podgrzewaczu przep∏ywowym i otworzyç
kran.
Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol „eco", urzàdzenie pracuje
w trybie najbardziej ekonomicznym.
Wskaênik mocy pokazuje chwilowo pobieranà moc w krokach co
10 %.
Przyk∏ad: Przy poborze wody pojawia si´ 7 segmentów.
Przep∏ywowy podgrzewacz u˝ywa w tej chwili 70 % swojej mocy
maksymalnej.
Gdy b∏yskajà wszystkie 10 segmentów, osiàgni´ta jest granica
mocy. Nale˝y redukowaç wyp∏yw wody, a˝ ustanie b∏yskanie
segmentów.
Podgrzewacz przep∏ywowy mo˝e byç eksploatowany z wodà
wst´pnie podgrzewanà (na przyk∏ad z baterii s∏onecznej). Je˝eli
temperatura wst´pnie podgrzewanej wody przewy˝sza 30° C, na
wyÊwietlaczu pojawi si´ „symbol s∏oƒca".
Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis „service", prosz´
spróbowaç usunàç awari´, tak jak to zosta∏o opisane w akapicie
„Awaria, co robiç?".

Advertisement

   Related Manuals for Siemens DE 18500

This manual also for:

De 21500De 24500

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: