Download  Print this page

Siemens DE 18500 Operating Instructions Manual Page 25

Hide thumbs

Advertisement

Uruchomienie po braku wody
I
Wy∏àczyç pràd w urzàdzeniu (Wykr´ciç bezpieczniki instalacji elektrycznej domu).
I
Otworzyç kran ciep∏ej wody, do chwili ca∏kowitego usuni´cia powietrza z przewodu.
I
Wkr´ciç bezpieczniki.
I
Urzàdzenie jest gotowe do pracy.
Czyszczenie
I
Urzàdzenie wycieraç tylko wilgotne. Nie stosowaç ostrych albo szorstkich Êrodków
czyszczàcych.
I
Nie stosowaç oczyszczania parowego.
Serwis
W rozmowie z serwisem podaç prosz´ numery E-Nr. i FD-Nr. Numery te znaleêç mo˝na na
wewn´trznej stronie pokrywy uchylnej panelu sterowania podgrzewacza przep∏ywowego.
Siemens-Electrogeräte GmbH
25

Advertisement

   Related Manuals for Siemens DE 18500

This manual also for:

De 21500De 24500

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: