Download  Print this page

Siemens DE 18500 Operating Instructions Manual Page 22

Hide thumbs

Advertisement

Przed u˝yciem urzàdzenia nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z niniejszà instrukcjà obs∏ugi!
Wskazówki bezpieczeƒstwa
I
Instalacji i pierwszego uruchomienia podgrzewacza przep∏ywowego dokonaç mo˝e tylko
uprawniony specjalista na podstawie danej instrukcji monta˝u.
I
Aby uniknàç zagro˝enia, napraw dokonywaç mo˝e tylko uprawniony specjalista.
I
Podgrzewacz przep∏ywowy zainstalowany musi byç w pomieszczeniu chroniàcym
przed mrozem.
I
Bateria mieszakowa i rura z ciep∏à wodà mogà byç goràce.
Prosimy chroniç dzieci przed kontaktem z urzàdzeniem!
Oto nowe urzàdzenie
I
Elektroniczny podgrzewacz przep∏ywowy „comfort plus" podgrzewa wod´ podczas przep∏ywu
przez urzàdzenie.
I
Podgrzewacz przep∏ywowy w∏àczy si´ i zacznie podgrzewaç wod´ podczas otwierania kranu
z ciep∏à wodà. Podgrzewacz wy∏àczy si´ przy zamkni´ciu kranu.
Tak nale˝y obs∏ugiwaç podgrzewacz przep∏ywowy
Wybór temperatury prysznica
22
Zasadnicze ustawienie temperatury wody przy pierwszym
uruchomieniu wynosi 39 °C.
I
˚àdanà temperatur´ w zakresie od 30 °C do 60 °C wybraç
nale˝y za pomocà bezstopniowego pokr´t∏a.
Informacja: Temperatura prezentowana na wyÊwietlaczu to
temperatura wody w urzàdzeniu. Z powodu strat ciep∏a w rurach
temperatura wody przy wylewie z kranu mo˝e byç ni˝sza.
Temperatura preferencyjna
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç wyboru mi´dzy dwiema ju˝ ustawionymi
temperaturami.
40 °C = przycisk 1
60 °C = przycisk 2

Advertisement

   Related Manuals for Siemens DE 18500

This manual also for:

De 21500De 24500

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: