Download Table of Contents Print this page

Makita 3612 Instruction Manual

Electronic router
Hide thumbs Also See for 3612:

Advertisement

Router
GB
Electronic Router
Défonceuse
F
Défonceuse électronique
Oberfräse
D
Elektronische Oberfräse
Fresa
I
Fresa elettronica
Bovenfrees
NL
Elektronische bovenfrees
Máquina para fresar
E
Máquina para fresar electrónica
Fresadora
P
Fresadora electrónica
Overfræser
DK
Elektronisk overfræser
Handöverfräs
S
Elektronisk handöverfräs
Overfres
N
Elektronisk overfres
Yläjyrsin
SF
Elektroninen yläjyrsin
Περιστρεφ µενη φραίζα
GR
Ηλεκτρονική περιστρεφ µενη φραίζα
3612
3612C
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

loading

Related Manuals for Makita 3612

Summary of Contents for Makita 3612

 • Page 1 Manual de instrucciones Máquina para fresar electrónica Fresadora Manual de instruções Fresadora electrónica Overfræser Brugsanvisning Elektronisk overfræser Handöverfräs Bruksanvisning Elektronisk handöverfräs Overfres Bruksanvisning Elektronisk overfres Yläjyrsin Käyttöohje Elektroninen yläjyrsin Περιστρεφ µενη φραίζα Οδηγίες χρήσεως Ηλεκτρονική περιστρεφ µενη φραίζα 3612 3612C...
 • Page 3 55 mm 55 mm...
 • Page 5: Specifications

  19 Switch trigger 39 Fine adjusting screw 20 Speed change knob 40 Wing bolt (B) SPECIFICATIONS Model 3612 3612C Collet capacity ................12 mm or 1/2" 12 mm or 1/2" Plunge capacity ................0 – 60 mm 0 – 60 mm –1 No load speed (min ) ..............22,000...
 • Page 6 10. Before using the tool on an actual workpiece, let CAUTION: it run for a while. The depth of cut should not be more than 20 mm at a Watch for vibration or wobbling that could indi- pass when cutting grooves. For extra-deep grooving cate improperly installed bit.
 • Page 7: Maintenance

  15 mm to prevent the bit from striking the To maintain product safety and reliability, repairs, mainte- straight guide. (Fig. 10) nance or adjustment should be carried out by a Makita Trimmer guide Authorized Service Center. When using the trimmer guide, be sure to install it on the right side in the feed direction.
 • Page 8: Consignes De Sécurité Spécifiques

  37 Rouleau de guidage 57 Capuchon du porte-balais 19 Déclencheur du commutateur 38 Support du guide 58 Tournevis SPECIFICATIONS Modèle 3612 3612C Capacité de pince ............... 12 mm 12 mm Capacité de plongée ..............0 – 60 mm 0 – 60 mm –1 Vitesse à...
 • Page 9 Attention aux clous. Avant d’utiliser l’outil, ins- ATTENTION : pectez la pièce et retirez-les tous. • Ne serrez pas le mandrin sans insérer la mèche de la Tenez fermement votre outil. défonceuse. Gardez les mains éloignées des pièces en mou- •...
 • Page 10: Entretien

  être effec- à oreilles (B) et tournez la vis de réglage fin (1,5 mm par tués par le Centre d’Entretien Makita. tour). Lorsque vous réglez le rouleau de guidage vers le haut ou vers le bas, desserrez la vis à oreilles (C).
 • Page 11: Technische Daten

  37 Führungsrolle 57 Bürstenhalterkappe 19 Ein-Aus-Schalter 38 Führungshalterung 58 Schraubendreher 20 Drehzahlregler 39 Feineinstellschraube TECHNISCHE DATEN Modell 3612 3612C Spannzangenaufnahme ..............12 mm 12 mm Tiefenhub ..................0 – 60 mm 0 – 60 mm – 1 Leerlaufdrehzahl (min ) .............22 000 9 000 –...
 • Page 12 Achten Sie auf eventuell vorhandene Nägel oder VORSICHT: Fremdkörper. Das Werkstück vor Beginn der • Die Spannzange nicht ohne Einsetzen eines Fräsers Arbeit auf Fremdkörper untersuchen und diese anziehen. gegebenenfalls entfernen. • Stets eine für den Schaftdurchmesser des Fräsers pas- Halten Sie die Fräse mit beiden Händen gut fest.
 • Page 13: Wartung

  Flügelschrauben (A) anziehen. Den Abstand zwischen gewährleisten, sollten Reparatur-, Wartungs-, und Ein- Fräser und Rollenführung durch Lösen der Flügel- stellarbeiten nur von Makita autorisierten Werkstätten schraube (B) und Drehen der Feineinstellschraube oder Kundendienstzentren unter ausschließlicher Ver- (1,5 mm pro Umdrehung) einstellen. Zum Verschieben wendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt...
 • Page 14: Dati Tecnici

  58 Cacciavite 18 Bottone di sblocco 38 Supporto guida 19 Grilletto interruttore 39 Vite di regolazione fine DATI TECNICI Modello 3612 3612C Capacità mandrino ..............12 mm 12 mm Capacità tuffo ................0 – 60 mm 0 – 60 mm –1 Velocità...
 • Page 15 Tenere le mani lontane dalle parti in movimento. Regolazione della profondità di taglio (Fig. 2) Prima di mettere in moto la fresatrice assicurarsi Importante: che l’utensile non è a contatto con il pezzo da Prima di regolare la profondità di taglio, accertarsi sem- lavorare.
 • Page 16: Manutenzione

  Per mantenere la sicurezza e l’affidabilità del prodotto, le Per regolare il rullo di guida verso l’alto o il basso, allen- riparazioni, la manutenzione o le regolazioni dovrebbero tare il bullone a galletto (C). (Fig. 12) essere eseguite da un centro di assistenza Makita auto- rizzato.
 • Page 17: Technische Gegevens

  57 Borstelhouderkap 19 Trekkerschakelaar 38 Geleiderhouder 58 Schroevendraaier 20 Toerentalregelaar 39 Fijnstelschroef TECHNISCHE GEGEVENS Model 3612 3612C Spantangcapaciteit ..............12 mm 12 mm Plunjercapaciteit ................0 – 60 mm 0 – 60 mm –1 Toerental onbelast (min ) ............22 000 9 000 –...
 • Page 18 Zorg dat het frees niet in kontakt komt met spij- LET OP: kers enz. Verwijder derhalve alvorens met trim- • Zet de spantang niet vast zonder dat een freesbit in de men te beginnen eventuele spijkers en dergelijke spantang is aangebracht. van het werkstuk.
 • Page 19 (B) los en verdraait u uitgevoerd bij een erkend Makita service centrum. de fijnstelschroef (1,5 mm per slag). Draai de vleugel- moer (C) los om de geleiderol op of neer te bewegen.
 • Page 20: Especificaciones

  36 Perno de mariposa (A) 57 Tapa del portaescobilla 19 Interruptor de gatillo 37 Rodillo guía 58 Destornillador ESPECIFICACIONES Modelo 3612 3612C Capacidad del portafresas ............12 mm 12 mm Capacidad de penetración ............0 – 60 mm 0 – 60 mm –1 Velocidad en vacío (min...
 • Page 21: Instrucciones Para El Funcionamiento

  Retenga firmemente la herramienta. Ajuste de la profundidad de corte (Fig. 2) Mantenga las manos apartadas de las piezas de Importante: rotacíon. Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada Asegúrese de que la broca no esté en contacto y desenchufada antes de ajustar la profundidad de corte. con la pieza de trabajo antes de conectar el inte- Ponga la herramienta sobre una superficie plana.
 • Page 22: Mantenimiento

  (C). (Fig. 12) tiempo. Para mantener la seguridad y fiabilidad del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes deberán ser realizados por un Centro de Servicio Autorizado de Makita.
 • Page 23 20 Botão de mudança de 39 Parafuso de ajuste fino velocidade 40 Perno lateral (B) ESPECIFICAÇÕES Modelo 3612 3612C Capacidade da manga de suporte ..........12 mm 12 mm Capacidade de imersão ............... 0 – 60 mm 0 – 60 mm –1...
 • Page 24: Instruções De Funcionamento

  Mantenha as mãos afastadas das peças em rota- Como ajustar a profundidade do corte (Fig. 2) ção. Importante: Certifique-se de que a fresa não está em con- Certifique-se sempre de que a ferramanta está desligada tacto com a superfície de trabalho antes de ligar e a ficha retirada da tomada antes de ajustar a profundi- o interruptor.
 • Page 25 Para salvaguardar a segurança e a fiabilidade do pro- rolo guia para cima ou para baixo, desaperte o perno duto, as reparações, manutenção e afinações deverão lateral (C). (Fig. 12) ser sempre efectuadas por um Centro de Assistência Oficial MAKITA.
 • Page 26: Specifikke Sikkerhedsforskrifter

  37 Anslagsrulle 57 Kuldæksel 19 Afbryderknap 38 Anslagsholder 58 Skruetrækker 20 Hastighedsindstilling 39 Finjusteringsskrue SPECIFIKATIONER Model 3612 3612C Spændetang ................12 mm 12 mm Fræsedybde ................0 – 60 mm 0 – 60 mm –1 Omdrejninger (min ) ..............22 000 9 000 –...
 • Page 27 10. Lad maskinen køre i tomgang et øjeblik før arbej- Justering af fræsedybde (Fig. 2) det påbegyndes. Vigtigt: Vær opmærksom på vibrationer og andet, der Kontrollér altid før justering af fræsedybden, at maskinen kan være et tegn på, at fræseværktøjet er monte- er slukket og at elstikket er trukket ud.
 • Page 28 For at justere afstanden mellem fræseværktøj må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun og rulleanslag løsnes vingemøtrikken (B) og finjuste- udføres af et autoriseret Makita service center. ringsskruen drejes (1,5 mm pr. omdrejning). Ved juste- ring af anslagsrullen op eller ned løsnes vingemøtrikken...
 • Page 29: Tekniska Data

  19 Strömställare 38 Anslagshållare 58 Skruvmejsel 20 Ratt för varvtalsreglering 39 Skruv för fininställning TEKNISKA DATA Modell 3612 3612C Spännhylsans kapacitet ............... 12 mm 12 mm Fräsdjup ..................0 – 60 mm 0 – 60 mm –1 Obelastat varvtal (min ) .............
 • Page 30 10. Låt maskinen gå en stund innan den används på Inställning av fräsdjup (Fig. 2) arbetsstycket. Viktigt! Kontrollera att maskinen inte vibrerar eller ska- Förvissa Dig alltid om att maskinens strömbrytare kar, vilket kan tyda på att fräsen är dåligt eller fel- stängts av och att nätkontakten dragits ut ur vägguttaget aktigt monterad.
 • Page 31 Byt alltid ut båda kolborstarna samtidigt. (1,5 mm per varv). Lossa vingbulten (C) när rullen juste- För att bibehålla produktens säkerhet och tillförlitlighet, ras i höjdled. (Fig. 12) bör alltid reparationer, underhållsservice och justeringar utföras av auktoriserad Makita serviceverkstad.
 • Page 32: Tekniske Data

  57 Børsteholderkappe 19 Utløsningsbryter 38 Føringsholder 58 Skrutrekker 20 Turtallregulator 39 Fininnstillingsskrue TEKNISKE DATA Modell 3612 3612C Spenntangefeste ................. 12 mm 12 mm Fresedybdekapasitet ..............0 – 60 mm 0 – 60 mm –1 Tomgangsturtall (min ) .............. 22 000 9 000 –...
 • Page 33 10. Maskinen bør kjøres i tomgang en kort tid før Innstilling av kuttedybden (Fig. 2) arbeidet tar til. Viktig! Kontroller for unormal vibrasjon som kan indi- Før du innstiller kuttedybden må du alltid passe på at kere ubalanse eller ukorrekt montering av frese- maskinen er slått av og støpslet er trukket ut av stikkon- verktøyet.
 • Page 34 For å garantere at maskinen arbeider sikkert og pålitelig Rett føring bør reparasjoner, servicearbeider eller innstillinger utfø- res av et autorisert Makita-serviceverksted. Ved bruk av en rett føring må alltid føringen plasseres på høyre side i materetning (Fig. 8). Den rette føringen festes med vingebolten (B) på førings- holderen.
 • Page 35: Tekniset Tiedot

  38 Ohjainpidike 58 Ruuvinväännin 19 Käynnistin 39 Hienosäätöruuvi 20 Kierrosluvun säädin 40 Siipiruuvi (B) TEKNISET TIEDOT Malli 3612 3612C Työkalunpidin ................12 mm 12 mm Jyrsinteho ..................0 – 60 mm 0 – 60 mm –1 Tyhjäkäyntinopeus (min ) ............22 000 9 000 –...
 • Page 36 10. Anna laitteen käydä jonkin aikaa, ennen kuin Jyrsinsyvyyden säätö (Kuva 2) käytät sitä työkappaleeseen. Tarkkaile terää. Tärkeää: Värinä tai huojunta saattaa kertoa terän väärästä Varmistaudu aina ennen jyrsinsyvyyden säätöä, että laite asennuksesta. on pysäytetty ja pistoke irrotettu. 11. Huomioi terän pyörimissuunta ja syöttösuunta. Aseta laite tasaiselle alustalle.
 • Page 37 Kierrosluvun säädin (Kuva 6) Mallineohjain Vain mallissa 3612C Laitteet, joissa ei ole varmistuslevyä Laitteen kierrosluku voidaan säätää kierrosluvun sääti- Mallineohjain vetää lukitushylsyn esiin, jonka läpi jyrsin- –1 –1 mellä portaattomasti 9 000 min – 23 000 min välille. terä viedään. Näin yläjyrsintä voidaan suorittaa mallineita Tämä...
 • Page 38: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  35 Οδηγ ς τεµαχισµού 57 Καπάκι στηρίγµατος ψήκτρας 19 ∆ιαχωριστής 36 Φτερωτή (Α) 58 Κατσαβίδι ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μοντέλο 3612 3612C Υποδοχή τανάλιας τάνυσης ............. 12 χιλ. 12 χιλ. Καταδυτική δυναµικ τητα φραίζας ......... 0 – 60 χιλ. 0 – 60 χιλ. –1 Στροφές...
 • Page 39: Ο∆Ηγιεσ Χρησησ

  Να φοράτε ωτοασπίδες κατά τη διάρκεια µακρών Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ περι δων εργασίας. Εγκατάσταση και αποµάκρυνση της Να χειρίζεστε τις αιχµές µε µεγάλη προσοχή. περιστρεφ µενης αιχµής (Εικ. 1) Ελέγχετε το την αιχµή προσεκτικά για ρωγµές ή βλάβη πρίν τη λειτουργία. Σηµαντικ...
 • Page 40 Οδηγ ς (Εικ. 3) Λειτουργία (Εικ. 7) Επειδή ο περιστροφικ ς οδηγ ς διαθέτει Βάλτε τη συσκευή στο κοµµάτι επεξεργασίας και µετατοπιζ µενες εξάκοχες βίδες, µπορείτε να ανάψτε την. Λασκάρετε το λεβιέ µπλοκαρίσµατος ρυθµίσετε ευκολ τατα διαφορετικά βάθη και κινήστε τη συσκευή σιγά-σιγά επάνω στο προς κοψίµατος...
 • Page 41 Για µηχανήµατα µε διασφαλιστική πλάκα Για το καθοδηγητικ χνάρι προβλέπεται ένας κάλυκας, δια του οποίου καθοδηγείται το κοπτικ µηχάνηµα, έτσι καθίσταται δυνατή η χρήση της περιστρεφ µενης φραίζας για σχήµατα χναριών. (Εικ. 13) Για τη συναρµολ γηση του καθοδηγητή χναριού τραβούµε...
 • Page 42 Straight bit Fraise à rainer Nutfräser Fresa a refilo Rechte frezen Fresa recta Fresa direita Notfræser Notfräs Rett bitt Suora terä Ισιο κοπτικ (Tasoterä) (25/32”) (1-31/32”) (19/32”) 1/4” 8 (5/16”) 60 (2-3/8”) 25 (63/64”) (5/16”) (1-31/32”) (45/64”) 1/4” (15/64”) (1-31/32”) (45/64”) 1/4”...
 • Page 43 Drill point flush Fraise à affleurer Bündigfräser Fresa doppio refilo trimming bit a punta Combinatie frezen Fresa simple para Fresa com ponta Kantfræser (enkel) paneles piloto para recorte Κοπτικ Kantfräs Borepunkt Porankärkiviimeis- κουρέµατος µε kanttrimmerbitt telyterä κεφαλή τρυπανιού (5/16”) (2-3/8”) (25/32”) (1-3/8”) (15/64”)
 • Page 44 Cove beading bit Fraise à profiler Rundkantenfräser Fresa a raggio concave concavo Holle kraal frezen Fresa para Fresa para Hulkehl-fræser moldurar rebordo côncavo Spårfräs Profilbitt Reunakaariterä Κοπτικ κοιλωµάτων (25/32”) (1-11/16”) (5/16”) (5/32”) 1/4” (63/64”) (1-57/64”) (33/64”) (5/16”) 1/4” Ball bearing flush Fraise à...
 • Page 45 Ball bearing beading Fraise à profiler avec Rundkantenfräser Fresa a raggio roulement mit Anlaufkugellager convesso con cuscinetto Fresa a raggio con- Fresa para moldurar Fresa para rebordo Radiusfræser med vesso con cuscinetto con rodamiento com rolamento de kugleleje esferas Profilfräs med styr- Staffbitt med kule- Laakeriohjattu Κοπτικ...
 • Page 46 Yasuhiko Kanzaki CE 2005 Director Amministratore Directeur Directeur Direktor Director MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND Responsible manufacturer: Produttore responsabile: Fabricant responsable Verantwoordelijke fabrikant: Verantwortlicher Hersteller: Fabricante responsable: Makita Corporation Anjo Aichi Japan...
 • Page 47 Yasuhiko Kanzaki CE 2005 Director Direktor Direktør Johtaja Direktör ∆ιευθυντής MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND Fabricante responsável: Ansvarlig produsent: Ansvarlig fabrikant: Vastaava valmistaja: Ansvarig tillverkare: Υπεύθυνος κατασκευαστής: Makita Corporation Anjo Aichi Japan...
 • Page 48 FRANÇAISE Alleen voor Europese landen Pour les pays d’Europe uniquement Geluidsniveau en trilling van het model 3612 Bruit et vibrations du modèle 3612 Het typische A-gewogen geluidsdrukniveau is 85 dB (A). Le niveau de pression sonore pondere type A est de Onzekerheid is 3 dB (A).
 • Page 49 Nämä arvot on mitattu normin EN60745 mukaisesti. EN60745. SVENSKA ΕΛΛΗΝΙΚΑ Endast för Europa Μ νο για χώρες της Ευρώπης Buller och vibration hos modell 3612 Θ ρυβος και κραδασµ ς του µοντέλου 3612 Den typiska-A-vägda ljudtrycksnivån är 85 dB (A). Η τυπική Α-µετρούµενη ηχητική πίεση...
 • Page 50 ENG003-2-V2 ENGLISH ITALIANO For European countries only Modello per l’Europa soltanto Noise and Vibration of Model 3612C Rumore e vibrazione del modello 3612C The typical A-weighted sound pressure level is 83 dB (A). Il livello di pressione sonora pesata secondo la curva A è Uncertainty is 3 dB (A).
 • Page 51 ENG003-2-V2 PORTUGUÊS NORSK Só para países Europeus Gjelder bare land i Europa Ruído e vibração do modelo 3612C Støy og vibrasjon fra modell 3612C O nível normal de pressão sonora A é 83 dB (A). Det vanlige A-verktet lydtrykksnivå er 83 dB (A). A incerteza é...
 • Page 52 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 883865G990...

This manual is also suitable for:

3612c