Download  Print this page

Svenska - Bosch PLR50 C Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2326-002.book Page 168 Friday, November 7, 2014 10:15 AM

168 | Svenska

Bortskaffelse
Måleværktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.
Smid ikke måleværktøj ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret måleværk-
tøj og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller
opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht.
gældende miljøforskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Samtliga anvisningar ska läsas och beaktas för att arbetet med
mätverktyget ska vara riskfritt och säkert. Om mätverktyget inte
används i enlighet med dessa instruktioner, kan de inbyggda
skyddsmekanismerna i mätverktyget sluta att fungera korrekt.
Håll varselskyltarna på mätverktyget tydligt läsbara. FÖRVARA
DESSA ANVISNINGAR OCH LÅT DEM FÖLJA MED OM MÄTVERKTYGET BYTER
ÄGARE.
 Se upp – om andra hanterings- eller justeringsutrustningar än de som angivits
här eller andra metoder används finns risk för farlig strålningsexposition.
 Mätverktyget levereras med en varningsskylt (visas på bilden av mätverkty-
get på grafiksidan med nummer 7).
 Klistra medföljande dekal i ditt eget språk över varningsskylten om den avvi-
ker från språket i ditt land.
2 609 141 217 | (7.11.14)
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Bosch PLR50 C