Download Print this page

Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa - AEG OF 2050 E Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

DANE TECHNICZNE
Moc znamionowa.....................................................................
Prędkość bez obciążenia.........................................................
Skok klatki ...............................................................................
Średnica tulei zaciskowej ........................................................
Średnica tulei zaciskowej (UK) ................................................
Średnica frezarki max. ............................................................
Ciężar ......................................................................................
Informacja dotycząca szumów/wibracji
Zmierzone wartości wyznaczono zgodnie z normą EN 60 745.
Poziom szumów urządzenia oszacowany jako A wynosi
typowo:
Poziom ciśnienia akustycznego (K = 3 dB(A)) .......................
Poziom mocy akustycznej (K = 3 dB(A)) ................................
Należy używać ochroniaczy uszu!
Wartości łączne drgań (suma wektorowa trzech kierunków)
wyznaczone zgodnie z normą EN 60745
Wartość emisji drgań a
........................................................
h
Niepewność K ......................................................................
OSTRZEŻENIE
Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgań został zmierzony za pomocą metody pomiarowej zgodnej z normą EN 60745
i może być użyty do porównania ze sobą elektronarzędzi. Nadaje się on również do tymczasowej oceny obciążenia
wibracyjnego.
Podany poziom drgań reprezentuje główne zastosowania elektronarzędzia. Jeśli jednakże elektronarzędzie użyte zostanie do
innych celów z innym narzędziami roboczymi lub nie jest dostatecznie konserwowane, wtedy poziom drgań może wykazywać
odchylenia. Może to wyraźnie zwiększyć obciążenie wibracjami przez cały okres pracy.
Dla dokładnego określenia obciążenia wibracjami należy uwzględnić również czasy, w których urządzenie jest wyłączone
względnie jest włączone, lecz w rzeczywistości nie pracuje. Może to spowodować wyraźną redukcję obciążenia wibracyjnego
w całym okresie pracy.
Należy wprowadzić dodatkowe środki zapobiegawcze celem ochrony obsługującego przed oddziaływaniem drgań, jak na
przykład: konserwacja narzędzi roboczych i elektronarzędzi, nagrzanie rąk, organizacja przebiegu pracy.
OSTRZEŻENIE! Prosimy o przeczytanie wskazówek
bezpieczeństwa i zaleceń, również tych, które zawarte
są w załączonej broszurze. Błędy w przestrzeganiu
poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie
prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Stosować środki ochrony słuchu! Narażenie na hałas
może spowodować utratę słuchu.
Urządzenia pracujące w wielu różnych miejscach, w tym
poza pomieszczeniami zamkniętymi, należy podłączać
poprzez ochronny wyłącznik udarowy.
Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne.
Zalecane jest także noszenie rękawic, mocnego, nie
ślizgającego się obuwia oraz ubrania roboczego.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z
elektronarzędziem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Elektronarzędzie można podłączać do gniazdka sieciowego
tylko wtedy, kiedy jest wyłączone.
Kabel zasilający nie może znajdować się w obszarze
roboczym elektronarzędzia. Powinien on się zawsze
znajdować się za operatorem.
Podczas pracy strugarki nie zbliżać się do strefy
niebezpiecznej.
Zawsze stosować osłony ochronne na elektronarzędziu.
Używać tylko narzędzi roboczych, których dopuszczalna
prędkość odpowiada co najmniej najwyższej prędkości
elektronarzędzia bez obciążenia.
Podczas pracy elektronarzędzia nie wolno usuwać trocin ani
drzazg.
Stosować wyłącznie profesjonalnie zaostrzone frezy.
Frezy i inne narzędzia robocze muszą dokładnie pasować
do uchwytu narzędziowego użytkowanego elektronarzędzia.
52
POLSKI
.......................2050 W
..........10000-20000 min
-1
...........................66 mm
...................6, 8, 12 mm
........ 1/4", 3/8", 1/2"
...........................50 mm
..........................6,2 kg
...........................96 dB (A)
.........................107 dB (A)
.............................7 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
Obrabiane przedmioty należy zamocować przed cięciem.
Po zakończeniu pracy odłożyć frezarkę na swoje miejsce
(poluzować dźwignię mocowania w celu zabezpieczenia
klatki).
Obracać obrabiany przedmiot wyłącznie w kierunku
przeciwnym do ruchu frezu (praca wyłącznie przy
przeciwnym ułożeniu)! W celu zapewnienia bezpieczeństwa
stosować urządzenia takie, jak urządzenia dociskające,
urządzenia bezpieczeństwa, prowadniki, prowadnice piły
tarczowej wzdłużnej, itp.
Pył wydzielający się podczas pracy z elektronarzędziem
może być szkodliwy dla zdrowia (np. podczas pracy z takimi
materiałami, jak drewno dębowe lub bukowe, kamień, farby
mogące zawierać ołów lub inne szkodliwe związki
chemiczne) i dlatego też nie powinien on mieć kontaktu z
ciałem. Stosować układ pochłaniania pyłu i nosić
odpowiednią maskę ochronną. Dokładnie usunąć
nagromadzony pył np. przy pomocy odkurzacza.
Intensywne zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne
mogą powodować w określonych przypadkach chwilowe
wahania w prędkości obrotowej.
WARUNKI UŻYTKOWANIA
Frezarki można używać do wykonywania wręgów,
zaokrąglania, cięcia ukośnego, frezowania krawędzi, a
także do wykonywania wgłębień w drewnie i tworzywach
sztucznych.
Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego
normalnym przeznaczeniem.
ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI CE
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt ten
odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów
normatywnych: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 i jest zgodny z wymaganiami
dyrektyw: 98/37/EG, 2004/108/EG.
Rainer Kumpf
Winnenden, 2008-12-01
Manager Product Development
PODŁĄCZENIE DO SIECI
Podłączać tylko do źródła zasilania prądem zmiennym
jednofazowym i wyłącznie o napięciu podanym na tabliczce
znamionowej. Możliwe jest również podłączenie do
gniazdka bez uziemienia, ponieważ konstrukcja odpowiada
II klasie bezpieczeństwa.
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
Otwory wentylacyjne elektronarzdzia musz by
zawsze dro|ne.
Używać tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego AEG i
części zamiennych AEG. Gdyby trzeba było wymienić
części, które nie zostały opisane, należy skontaktować się z
przedstawicielem serwisu AEG (patrz wykaz adresów
punktów usługowych/gwarancyjnych).
Na życzenie można otrzymać rysunek widoku zespołu
rozebranego. Przy zamawianiu należy podać
dziesięciocyfrowy numer oraz typ elektronarzędzia
umieszczony na tabliczce znamionowej. Zamówienia można
dokonać albo u lokalnych przedstawicieli serwisu, albo
bezpośrednio w AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLE
Przed uruchomieniem elektronarzędzia
zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac
przy elektronarzędziu należy wyjąć wtyczkę z
kontaktu.
Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.
Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami z
gospodarstwa domowego! Zgodnie z
Europejska Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie
zuzytego sprzetu elektrotechnicznego i
elektronicznego oraz dostosowaniem jej do
prawa krajowego, zuzyte elektronarzedzia
nalezy posegregowac i zutylizowac w sposób
przyjazny dla srodowiska.
POLSKI
53

Advertisement

loading

  Also See for AEG OF 2050 E