AEG BE 650R Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

BE 650R, SBE 600R, SBE 650R, SB2-650
Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Manual original
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Orijinal işletme talimatı
Původním návodem k používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcją oryginalną
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģinālvalodā
Originali instrukcija
Algupärane kasutusjuhend
Оригинальное руководство по
эксплуатации
Оригинално ръководство за
експлоатация
Instrucţiuni de folosire originale
Оригинален прирачник за работа
原始的指南
‫التعليمات األصلية‬

Advertisement

loading

  Also See for AEG BE 650R

  Summary of Contents for AEG BE 650R

 • Page 1 BE 650R, SBE 600R, SBE 650R, SB2-650 Original instructions Instrukcją oryginalną Originalbetriebsanleitung Eredeti használati utasítás Notice originale Izvirna navodila Istruzioni originali Originalne pogonske upute Manual original Instrukcijām oriģinālvalodā Manual original Originali instrukcija Oorspronkelijke Algupärane kasutusjuhend gebruiksaanwijzing Оригинальное руководство по Original brugsanvisning эксплуатации...
 • Page 2 BE 650R ENGLISH Technical Data,Safety Instructions, Specified Conditions of Use, Please read and save EC-Declaration of Conformity, Mains connection, Maintenance, Symbols these instructions! Rotary Drill Vŕtačka Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung, Bitte lesen und DEUTSCH Bohrmaschine Wiertarka CE-Konformitätserklärung, Netzanschluss, Wartung, Symbole...
 • Page 3 BE 650R SBE 600R, SBE 650R, SB2-650 SBE 600R, SBE 650R, SB2-650 STOP START SB2-650 SBE 600R, SBE 650R, BE 650R SB2-650 SBE 600R, SBE 650R, BE 650R...
 • Page 4 SBE 600R BE 650R SBE 650R SB2-650...
 • Page 5 SBE 600R SB2-650 SBE 650R BE 650 R...
 • Page 8 START START/LOCK STOP STOP...
 • Page 9 SBE 600R, SBE 650R, SB2-650 SBE 600R, SBE 650R, BE 650R SB2-650...
 • Page 11: Maintenance

  Additional safety warnings: Save all warnings and instructions for future reference. Use only AEG accessories and AEG spare parts. Should Appliances used at many different locations including open components need to be replaced which have not been...
 • Page 12: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Spannbackenbohrungen wird empfohlen. Bohr-ø in Holz..................30 mm....30 mm ..... 30 mm ....30 mm fernhalten. Kabel immer nach hinten von der Maschine Nur AEG Zubehör und AEG Ersatzteile verwenden. Bohrfutterspannbereich ..............1,0-10 mm..1,5-13 mm ..1,5-13 mm ..1,5-13 mm wegführen.
 • Page 13: Entretien

  à votre station de poignée principale. Voir aussi les figures se trouvant dans le * Mesuré selon la Standarde AEG N 877318 service après-vente (voir liste jointe) ou directement à AEG chapitre « Ajustement de la poignée ». Informations sur le bruit Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Straße 10,...
 • Page 14: Manutenzione

  Inoltre si consiglia di usare sistemi di Usare solo accessori AEG e pezzi di ricambio AEG. Gruppi protezione per la respirazione e per l'udito, oltre ai guanti di Impugnare l’apparecchio sulle superfici di tenuta isolate costruttivi la cui sostituzione non è...
 • Page 15: Conexión Eléctrica

  ..650 W ....600 W ..... 650 W ....650 W así como es recomendable usar protectores auditivos. Potencia entregada ................325 W ....315 W ..... 325 W ....325 W Utilice solamente accesorios y repuestos AEG. En caso de Velocidad en vacío ..............0-3000 min ..0-2900 min ..
 • Page 16 ..1,7 kg ....1,8 kg ....1,8 kg ....1,8 kg BE650R: O berbequim rotativo serve para perfurar madeira, * Medido em conformidade com a AEG Standard N 877318 metal e plástico e para aparafusar/desaparafusar. SB2-650: O berbequi aparafusador com percussão tem Antes de efectuar qualquer intervenção na...
 • Page 17 Spanwijdte boorhouder..............1,0-10 mm..1,5-13 mm ..1,5-13 mm ..1,5-13 mm beschreven, neem dan contact op met een officieel AEG Booras ..................1/2"x20 ....1/2"x20 ... 1/2"x20 .....1/2"x20 VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).
 • Page 18 ..1,7 kg ....1,8 kg ....1,8 kg ....1,8 kg Tilbehør - Ikke inkluderet i metal og kunststof, samt til skrueopgaver. * Målt i.h.t. AEG Standard N 877318 leveringsomfanget, kab købes som tilbehør. SB2-650: Slagboremaskine kan bruges universelt til boring og slagboring.
 • Page 19 Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene. Bruk kun AEG tilbehør og AEG reservedeler. Komponenter der utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG Ytterligere sikkerhetsinstrukser: SPESIELLE SIKKERHETSHENVISNINGER kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser). Stikkontakter utendørs må være utstyrt med feilstrøm-...
 • Page 20 Vikt enligt EPTA 01/2003 ..............1,7 kg ....1,8 kg ....1,8 kg ....1,8 kg Tillbehör - Ingår ej i leveransomfånget, Maskinen får endast användas för angiven tillämpning. * Uppmätt enligt AEG Standard N 877318 erhålles som tillbehör. NÄTANSLUTNING Bullerinformation Mätvärdena har tagits fram baserande på EN 60 745.
 • Page 21 Paino EPTA-menettelyn 01/2003 mukaan .........1,7 kg ....1,8 kg ....1,8 kg ....1,8 kg Lisälaite - Ei sisälly vakiovarustukseen, Äla käytä tuotettaa ohjeiden vastaisesti. * Mitattu AEG Standardin N 877318 mukaan saatavana lisätervikkeena. II luokan sähkötyökalu, jonka sähköiskusuojaus ei ole riippuvainen vain peruseristyksestä, vaan Melunpäästötiedot...
 • Page 22 õðïóôÞñéîç ôçò AEG (âëÝðå öõëëÜäéï åããýçóç/ óõìðëçñùìáôéêÞ ÷åéñïëáâÞ íá óôåñåùèåß ìå ïñèÞ ãùíßá äéåõèýíóåéò ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò). * ÌåôñçìÝíç óýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï ôçò AEG N 877318 ðñïò ôçí êýñéá ÷åéñïëáâÞ. ÂëÝðå åðßóçò óôçí åéêüíá, Πληροφορίες θορύβου ¼ôáí ÷ñåéÜæåôáé, ìðïñåßôå íá æçôÞóåôå Ýíá ó÷Ýäéï...
 • Page 23 ..1,7 kg ....1,8 kg ....1,8 kg ....1,8 kg önerilen tamamlamalar aksesuar yönlü olarak kullanılabilir. programında. * AEG Standard N 877318'e göre ölçülmüştür. Bu alet sadece belirtiği gibi ve usulüne uygun olarak Gürültü bilgileri kullanılabilir. Ölçüm değerleri EN 60 745 e göre belirlenmektedir.
 • Page 24: Technická Data

  úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká upínacích čelistí. poranění. Ve venkovním prostředí musí být zásuvky vybaveny Používat výhradně příslušenství AEG a náhradní díly AEG. Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna proudovým chráničem. Je to vyžadováno instalačním Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v uschovejte.
 • Page 25 Zásuvky vo vonkajšom prostredí musia byť vybavené Bezpečnostné pokyny pre prácu s vŕtačkou: ochranným spínačom proti prudovým nárazom. Toto je Použivať len AEG príslušenstvo a AEG náhradné diely. Pri vŕtaní s príklepom používajte prostriedky k ochrane inštalačný predpis na Vaše elektrické zariadenie. Venujte Súčiastky bez návodu na výmenu treba dat vymeniť...
 • Page 26: Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa

  SBE 600R SBE 650R SB2-650 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z Używać tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego AEG i elektronarzędziem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. części zamiennych AEG. Gdyby trzeba było wymienić Znamionowa moc wyjściowa ............650 W ....600 W ..... 650 W ....650 W części, które nie zostały opisane, należy skontaktować...
 • Page 27 Súly a 01/2003 EPTA-eljárás szerint..........1,7 kg ....1,8 kg ....1,8 kg ....1,8 kg Falban, födémben, aljzatban történő fúrásnál fokozottan előtt a készüléket áramtalanítani kell. * Az AEG N 877318 szabvány szerint mérve ügyelni kell az elektromos-, víz- és gázvezetékekre. Zajinformáció RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT A közölt értékek megfelelnek az EN 60 745 szabványnak.
 • Page 28 čeljustih in na vrtinah napenjalnih čeljusti. Vtičnice v zunanjem področju morajo biti opremljene z SPECIALNI VARNOSTNI NAPOTKI Uporabljajte samo AEG pribor in AEG nadomestne dele. zaščitnimi stikali za okvarni tok. To zahteva instalacijski Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, Vanostni napotki za vrtalni stroj: predpis za vašo električno napravo.
 • Page 29 čišćenje na steznim čeljustima i bušenjima SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE steznih čeljusti se preporučuje. Ostale sigurnosne upute: Primijeniti samo AEG opremu i AEG rezervne dijelove. Sigurnosne upute za bušilice: Utičnice na vanjskom području moraju biti opremljene Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti zaštitnim prekidačima za pogrešnu struju.
 • Page 30 ..1,7 kg ....1,8 kg ....1,8 kg ....1,8 kg urbšanai un urbšanai ar perforāciju. bet ieteicamās papildus komplektācijas * Mērīts saskaņā ar firmas AEG Standardu N 877318 SBE600R, SBE650R: Triecienurbjmašīna / skrūvgrieznis ir detaļas no piederumu programmas. universāli izmantojams urbšanai, urbšanai ar perforāciju un Trokšņu informācija...
 • Page 31 Kiti saugumo nurodymai: Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad Naudokite tik AEG priedus ir AEG atsargines dalis. Dalis, ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti. Lauke esantys el. lizdai turi būti su gedimo srovės kurių keitimas neaprašytas, leidžiama keisti tik AEG klientų...
 • Page 32 Välitingimustes asuvad pistikupesad peavad olema SPETSIAALSED TURVAJUHISED varustatud rikkevoolukaitselülititega. Seda nõutakse Teie Kasutage ainult AEG tarvikuid ja AEG tagavaraosi. Detailid, elektriseadme installeerimiseeskirjas. Palun pidage sellest mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada Puurmasinate ohutusjuhised: meie seadme kasutamisel kinni.
 • Page 33 Вес согласно процедуре EPTA 01/2003 ..........1,7 kg ....1,8 kg ....1,8 kg ....1,8 kg ñåðâèñíûõ öåíòðîâ ïî îáñëóæèâàíèþ Bñòàâëÿéòå âèëêó â ðîçåòêó òîëüêî ïðè âûêëþ÷åííîì * Измерения согласно нормативам AEG № 877318 ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ è AEG (ñì. ñïèñîê ñåðâèñíûõ èíñòðóìåíòå. îðãàíèçàöèé).
 • Page 34 ...43 mm....43 mm ..... 43 mm ....43 mm обсег на машината. Кабелът да се отвежда от машината да се дадат за подмяна в сервиз на AEG (вижте Тегло съгласно процедурата EPTA 01/2003 ........1,7 kg ....1,8 kg ....1,8 kg ....1,8 kg винаги...
 • Page 35 Întotdeauna scoateţi stecarul din priza înainte de a efectua Precum şi tipul maşinii tipărit pe etichetă şi comandaţi intervenţii la maşină. desenul la agenţii de service locali sau direct la AEG Electric Putere nominală de ieşire ..............650 W ....600 W ..... 650 W ....650 W Tools GmbH, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,...
 • Page 36 Тежина според ЕПТА-процедурата 01/2003 ........1,7 kg ....1,8 kg ....1,8 kg ....1,8 kg избегнете електричните, гасните и водоводни * Мерни во зависност од AEG норма N 877318 Преди пускане на уреда в действие моля инсталации. прочетете внимателно инструкцията за...
 • Page 37 主轴 ......................如果需要机器的分解图,可以向您的顾客服务中心或直接向 ...43 mm....43 mm ..... 43 mm ....43 mm 夹头颈直径 ......................1,7 kg ....1,8 kg ....1,8 kg ....1,8 kg AEG Electric Tools GmbH, Max‑Eyth‑Straße 10, 重量符合EPTA-Procedure01/2003 ..........* 根据 AEG N 877318 号检验标准所测得 D‑71364 Winnenden, Germany。索件时必须提供以下资料﹕ 机 型和机器铭牌上的十位数号码。...
 • Page 38 ‫عربي‬ ‫عربي‬...
 • Page 39 . a e g - p t . c o m AEG Electric Tools GmbH Max-Eyth-Straße 10 (01.13) D-71364 Winnenden 4931 2896 78 Germany...

This manual is also suitable for:

Sbe 650rSbe 600rSb2-650