Download Print this page

AEG MFC3026S User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
CS
Návod k použití
Mikrovlnná trouba
EN
User Manual
Microwave Oven
ET
Kasutusjuhend
Mikrolaineahi
LV
Lietošanas instrukcija
Mikroviļņu krāsns
LT
Naudojimo instrukcija
Mikrobangų krosnelė
SK
Návod na používanie
Mikrovlnná rúra
2
19
36
53
70
87
MFC3026S

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for AEG MFC3026S

 • Page 1 Návod k použití MFC3026S Mikrovlnná trouba User Manual Microwave Oven Kasutusjuhend Mikrolaineahi Lietošanas instrukcija Mikroviļņu krāsns Naudojimo instrukcija Mikrobangų krosnelė Návod na používanie Mikrovlnná rúra...
 • Page 2: Table Of Contents

  12. INSTALACE....................18 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí...
 • Page 3: Bezpečnostní Informace

  ČESKY BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití. 1.1 Bezpečnost dětí...
 • Page 4 – zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných – ubytovacích zařízení. Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se • topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání...
 • Page 5: Bezpečnostní Pokyny

  ČESKY Pokud ze spotřebiče vychází kouř, spotřebič vypněte • nebo odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se případné plameny uhasily. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést • k utajenému varu a pozdějšímu prudkému vystříknutí kapaliny. S nádobou je proto nutné zacházet opatrně. Kojenecké...
 • Page 6 2.4 Čištění a údržba • Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem. UPOZORNĚNÍ! • Spotřebič musí být uzemněn. Hrozí nebezpečí poranění, • Zkontrolujte, zda údaje o napájení na požáru nebo poškození typovém štítku souhlasí s parametry spotřebiče.
 • Page 7: Popis Spotřebiče

  ČESKY 3. POPIS SPOTŘEBIČE 3.1 Celkový pohled Žárovka Bezpečnostní blokovací zámek Displej Ovládací panel Kryt vlnovodu Gril Hřídel otočného talíře 3.2 Ovládací panel Symbol Funkce Popis Tlačítko funkce Slouží k volbě grilovací / kombino‐ vané / horkovzdušné funkce přípravy jídel. Tlačítko mikrovlnné...
 • Page 8: Před Prvním Použitím

  Symbol Funkce Popis Tlačítko rozmrazování Slouží k rozmrazování jídel dle jejich hmotnosti nebo dle času. — Displej Ukazuje nastavení a aktuální čas. Tlačítko hodin Slouží k nastavení hodin. Tlačítko stop / vynulo‐ Slouží k vypnutí spotřebiče nebo vy‐ mazání nastavení přípravy jídel.
 • Page 9: Denní Používání

  ČESKY 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ pronikající do otvorů může způsobit UPOZORNĚNÍ! prasknutí nádobí po jeho zahřátí. Viz kapitoly o bezpečnosti. • Skleněná varná podložka slouží jako plocha pro ohřev potravin nebo 5.1 Všeobecné informace o tekutin. Je důležitá pro chod používání spotřebiče mikrovlnné...
 • Page 10 Vhodné nádobí a materiály Nádobí / materiál Mikrovlnná trouba Grilová‐ ní / hor‐ Rozmrazo‐ Ohřev Vaření kovz‐ vání dušné pe‐ čení Žáruvzdorné sklo a porcelán (bez kovo‐ vých dílů, například Pyrex, žáruvzdorné sklo) Nežáruvzdorné sklo a porcelán Sklo a sklokeramika ze žáruvzdorného a mrazuvzdorného materiálu (například...
 • Page 11 ČESKY 2. V případě potřeby opakovaným přestane pracovat. Zavřením dvířek a stisknutím zvolte výkon. stisknutím pokračujete v přípravě 3. Otočením ovladače nastavení jídla. Tuto funkci používejte ke nastavte požadovanou dobu. kontrole jídel. 4. Stisknutím potvrďte nastavení a • stiskněte spusťte mikrovlnnou troubu. Když...
 • Page 12 5.5 Rozmrazování 4. Otočením ovladače nastavení nastavte požadovanou dobu. Lze zvolit ze dvou rozmrazovacích 5. Stisknutím potvrďte nastavení a režimů: spusťte mikrovlnnou troubu. • Rozmrazování dle hmotnosti Po každé fázi zazní zvuková • Časované rozmrazování signalizace. Rozmrazování dle hmotnosti 5.7 Horkovzdušné...
 • Page 13: Automatické Programy

  ČESKY 6. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1. Otočením ovladače nastavení ve UPOZORNĚNÍ! směru hodinových ručiček nastavte Viz kapitoly o bezpečnosti. požadovanou nabídku. 2. Potvrďte stisknutím 6.1 Automatické pečení 3. Otočením ovladače nastavení nastavte v dané nabídce hmotnost. Tuto funkci používejte k snadné přípravě oblíbených jídel.
 • Page 14: Použití Příslušenství

  Symbol Nabídka Množství Brambory 230 g 460 g 690 g 1) Nabídka Koláč potřebuje předehřát. 6.2 Automatické ohřátí 6.3 Odložený start Spotřebič lze naprogramovat 1. Opakovaným stisknutím nastavte maximálně ve třech fázích. režim ohřívání. 2. Otočením ovladače nastavení nastavte požadovanou hmotnost.
 • Page 15: Doplňkové Funkce

  ČESKY 7.2 Vložení grilovacího roštu Vložení grilovacího roštu na soupravu otočného talíře. 8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE 8.1 Dětská bezpečnostní Zazní zvukový signál. Když je dětská bezpečnostní pojistka pojistka Funkce dětské bezpečnostní pojistky zapnutá, na displeji se zobrazuje brání náhodnému použití mikrovlnné trouby.
 • Page 16: Čištění A Údržba

  9.4 Opakovaný ohřev V případě rýže dosáhnete lepších výsledků při použití plochých a širších Když ohříváte hotová jídla, vždy se řiďte misek. pokyny na jejich balení. 9.2 Rozmrazování 9.5 Gril Pečeni vždy rozmrazujte tučnou stranou Ploché kusy potravin grilujte uprostřed směrem dolů.
 • Page 17: Odstraňování Závad

  ČESKY 11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti. 11.1 Co dělat, když... Problém Možná příčina Řešení Spotřebič nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič. Spotřebič nefunguje. Spotřebič není zapojen do zá‐ Zapojte spotřebič do zásuvky. suvky. Spotřebič nefunguje. Spálená pojistka v pojistkové Zkontrolujte pojistku.
 • Page 18: Instalace

  12. INSTALACE UPOZORNĚNÍ! Výrobce nenese Viz kapitoly o bezpečnosti. odpovědnost za úrazy či škody způsobené nedodržením 12.1 Všeobecné informace bezpečnostních pokynů uvedených v kapitole POZOR! „Bezpečnostní informace“. Nezakrývejte ventilační otvory. Učiníte-li tak, Mikrovlnná trouba se dodává se síťovou spotřebič se může přehřívat.
 • Page 19 12. INSTALLATION..................... 34 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 20: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 21 ENGLISH By clients in hotels, motels, bed and breakfast and – other residential type environments Internally the appliance becomes hot when in • operation. Do not touch the heating elements that are in the appliance. Always use oven gloves to remove or put in accessories or ovenware.
 • Page 22: Safety Instructions

  The contents of feeding bottles and baby food jars • shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should • not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended.
 • Page 23: Product Description

  ENGLISH • Do not pull the mains cable to • Before maintenance, deactivate the disconnect the appliance. Always pull appliance and disconnect the mains the mains plug. plug from the mains socket. • Clean regularly the appliance to 2.3 Use prevent the deterioration of the surface material.
 • Page 24: Control Panel

  3.2 Control Panel Symbol Function Description Function button To set the grill / combi cooking / con- vection function. Microwave function To set the microwave function. button Auto Reheating button To reheat food automatically. Defrosting button To defrost food by weight or time.
 • Page 25: Before First Use

  ENGLISH 3.3 Accessories Glass cooking tray and roller guide. Grill Rack Turntable set Always use the turntable set to prepare food in the microwave. Use for: • grilling food • combi cooking • convection cooking 4. BEFORE FIRST USE • Remove all the parts and additional WARNING! packaging from the microwave.
 • Page 26 Defrosting fruit, vegetables microwave. • Do not fully defrost fruit and Defrosting meat, poultry, fish vegetables, which are to be further • Put the frozen, unwrapped food on a prepared while raw, in the appliance.
 • Page 27 ENGLISH Cookware / Material Microwave Grilling / Convec- Defrosting Heating Cooking tion Browning cookware, e. g. Crisp pan or Crunch plate Ready meals in packaging 1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations 2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals 3) You must follow the manufacturer’s instructions about the maximum temperatures.
 • Page 28: Quick Start

  Press the Power setting Approximate Power Function but- 1 time G – 1 1100 Watt Combi Cooking 2 times C – 1 Microwaves, Convection 165° C 3 times C – 2 Microwaves, Grill 4 times C – 3 Grill, Convection 200° C 5 times C –...
 • Page 29: Automatic Programmes

  ENGLISH 5.7 Convection Cooking You can input the cooking time only when the microwave is preheated. If For better result preheat the microwave you do not input the cooking time in to the right temperature before inserting 5 minutes, 5 acoustic signals sound the food.
 • Page 30 Symbol Menu Amount Bread 50 g 100 g 150 g Pizza 200 g 300 g 400 g 475 g Cakes Pasta 50 g (with water 450 g) 100 g (with water 800 g) 150 g (with water 1200 g)
 • Page 31: Using The Accessories

  ENGLISH 6.3 Delayed Start 4. Turn the Setting knob to set the hours. You can programme the 5. Press to confirm. appliance for 3 stages 6. Turn the Setting knob to set the maximum. minutes. 7. Press to end the settings. 1.
 • Page 32: Hints And Tips

  9. HINTS AND TIPS WARNING! Refer to Safety chapters. 9.1 Tips for the microwave Problem Remedy You cannot find details for the amount Look for a similar food. Increase or shorten the of food prepared. length of the cooking times according to the fol-...
 • Page 33: Care And Cleaning

  ENGLISH 9.7 Convection Cooking No microwaves are used. You can cook food as in a traditional oven. 10. CARE AND CLEANING • Clean stubborn dirt with a special WARNING! cleaner. Refer to Safety chapters. • Clean all accessories regularly and let them dry.
 • Page 34: Installation

  Problem Possible cause Remedy The turntable set There is an object or dirt below Clean the area below the glass makes scratching or the glass cooking tray. cooking tray. grinding noise. The appliance stop to There is a malfunction.
 • Page 35: Environment Concerns

  ENGLISH The cable has an earth wire with an earthing plug. The plug must be Dimension plugged into an outlet that is properly installed and earthed. In the event of an electrical short circuit, earthing reduces the risk of electric shock. 12.3 Minimal distances 13.
 • Page 36 11. VEAOTSING....................50 12. PAIGALDAMINE.....................51 PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.
 • Page 37: Ohutusinfo

  EESTI OHUTUSINFO Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada. 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus HOIATUS! Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!
 • Page 38 – Seade läheb kasutamisel seest kuumaks. Ärge • puudutage kütteelemente seadmes. Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage alati pajakindaid. Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit. • Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage •...
 • Page 39: Ohutusjuhised

  EESTI Laste lutipudelite ja toidupurkide sisu tuleb raputada • või segada ning temperatuuri tuleb põletuste vältimiseks enne tarbimist proovida. Koorega mune ja terveid kõvaks keedetud mune ei • tohi seadmes soojendada, kuna need võivad lõhkeda ka pärast mikrolainetega kuumutamise lõppu. Seadet tuleb regulaarselt puhastada ja toidujäägid •...
 • Page 40: Seadme Kirjeldus

  2.3 Kasutamine • Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist. HOIATUS! • Ärge laske toidupritsmetel või Vigastuse, põletuse, puhastusvahendi jääkidel elektrilöögi või plahvatuse uksetihendile ega sulgemispindadele oht! koguneda. • Seadmesse jäänud rasv või toit võib • Ärge muutke seadme tehnilisi põhjustada tulekahju.
 • Page 41 EESTI 3.2 Juhtpaneel Sümbol Funktsioon Kirjeldus Funktsiooninupp Grill- / kombineeritud / konvektsioon‐ funktsiooni valimiseks. Mikrolainefunktsiooni Mikrolainefunktsiooni valimiseks. nupp Automaatse soojen‐ Toidu automaatseks soojendamiseks. duse nupp Sulatamisnupp Toidu sulatamiseks kaalu või aja jär‐ — Ekraan Näitab seadeid ja kehtivat kellaaega. Kella nupp Kella valimiseks.
 • Page 42: Enne Esimest Kasutamist

  • Jahutatud ja külmutatud toidud • Eemaldage enne toidu valmistamist vajavad pikemat küpsetusaega. alumiiniumfooliumist pakend, • Kastmega toite peab aeg-ajalt metallanumad, jmt. segama. Küpsetamine • Juurvilju, millel on tugev struktuur (nt • Võimalusel valmistage toitu...
 • Page 43 EESTI aukudega savinõusid (nt käepidemel ühtlasema tulemuse. Eemaldage või glasuurimata põhjal). Aukudesse enne sulatamist metallist või sattuv niiskus võib soojendamisel alumiiniumist pakend. põhjustada nõu mõranemise. Puuvilja, juurvilja sulatamine • Klaasalus on tööpind toidu või • Kui soovite puuvilju edasiseks vedelike kuumutamiseks. See on valmistamiseks toorena hoida, ärge vajalik tarvik mikrolaineahju sulatage neid seadmes lõpuni.
 • Page 44 Keedunõu/materjal Mikrolaineahi Grill/ konvekt‐ Sulatamine Soojend‐ Küpseta‐ sioon amine mine Küpsetusplaat Pruunistamisnõud, nt krõbestamis- või pruunistamisalus Pakendatud valmistoidud 1) Ilma hõbedast, kullast, plaatinast või metallist katete/kaunistusteta 2) llma kvarts- või metallosadeta või metallisisalduseta glasuurita 3) Maksimaalse temperatuuri osas tuleb järgida tootja juhiseid.
 • Page 45 2. Kaalu või aja valimiseks keerake küpsetusaeg 30 sekundi võrra. seadete nuppu. • Ooterežiimis keerake küpsetusaja Kaalupõhise sulatamise puhul valimiseks seadete nuppu määratakse aeg automaatselt. vastupäeva ja vajutage seejärel 3. Kinnitamiseks ja mikrolaineahju , et käivitada seade sisselülitamiseks vajutage täismikrolainevõimsusel.
 • Page 46: Automaatprogrammid

  Küpsetusaja saate sisestada ainult siis, kui mikrolaineahi on Konvektsioonküpsetamine eelkuumutatud. Kui te küpsetusaeg 5 minuti jooksul ei sisesta, kõlab 5 Parema tulemuse saamiseks kuumutage helisignaali ja mikrolaineahi siirdub mikrolaineahi enne toidu sissepanekut ooterežiimi. vajaliku temperatuurini. 7. Kinnitamiseks ja mikrolaineahju 1.
 • Page 47 EESTI Sümbol Menüü Kogus Liha 300 g 500 g 700 g 900 g 1100 g Leib 50 g 100 g 150 g Pitsa 200 g 300 g 400 g 475 g Koogid Pasta 50 g (koos veega 450 g) 100 g (koos veega 800 g) 150 g (koos veega 1,200 g) Kana 500 g...
 • Page 48: Tarvikute Kasutamine

  3 faasiks. nuppu. 7. Seadistuse lõpetamiseks vajutage 1. Vajutage ja valige võimsustase. nuppu 2. Keerake seadete nuppu, et valida Kui valitud aeg jõuab kätte, käivitub küpsetusaeg. mikrolaineahi automaatselt. 3. Seadme algusaja programmeerimiseks vajutage 7. TARVIKUTE KASUTAMINE 7.2 Grillresti paigaldamine HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid...
 • Page 49: Vihjeid Ja Näpunäiteid

  Pärast küpsetusaja möödumist on toit Valige järgmine kord madalam võimsus ja pikem äärtest liiga kuum, kuid keskelt pole aeg. Segage vedelikke, nt suppi, poole valmistu‐ valmis. saja järel. Riisiga saavutate parema tulemuse, kui Lisage 250 g juurviljade kohta 30–45 ml kasutate lamedat ja laia nõud.
 • Page 50: Puhastus Ja Hooldus

  Pöörake toitu poole aja möödudes, seejärel jätkake küpsetamist. Konvektsioonküpsetamine Kombineeritud küpsetamisel on 4 režiimi. Võite küpsetada nii, nagu Iga režiimi puhul rakendatakse eri traditsioonilises ahjus. pikkuse ja võimsustasemega mikrolaine-, grilli ja konvektsioonküpsetamise Mikrolaineid ei kasutata. kombinatsiooni. 10. PUHASTUS JA HOOLDUS •...
 • Page 51: Paigaldamine

  EESTI Probleem Võimalik põhjus Lahendus Seadmes on näha Metallvardad või alumiiniumfoo‐ Jälgige, et metallvardad ega sädemeid. lium puutub seadme siseseina. alumiiniumfoolium ei puutuks seadme siseseina. Pöördalus teeb ringi Klaasaluse alla on sattunud Puhastage klaasaluse all olev käies kraapivat heli. võõrkeha või mustus. piirkond.
 • Page 52 Tootja ei vastuta tagajärgede eest, kui te ei Mõõtmed järgi jaotises "Ohutusinfo" toodud ettevaatusabinõusid. Selle mikrolaineahju juurde kuulub toitekaabel ja toitepistik. Toitekaablil on maandusjuhe koos maanduspistikuga. Pistik peab olema sisestatud kontakti, mis on korralikult paigaldatud ja maandatud. Elektrilühise korral vähendab maandus elektrilöögiohtu.
 • Page 53 11. PROBLĒMRISINĀŠANA................67 12. UZSTĀDĪŠANA....................68 LABĀKIEM REZULTĀTIEM Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
 • Page 54: Drošības Informācija

  DROŠĪBAS INFORMĀCIJA Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām. 1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība BRĪDINĀJUMS! Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes risks.
 • Page 55 LATVIEŠU Viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās – viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst. • Nepieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē. Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus. Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju. • Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no •...
 • Page 56: Drošības Norādījumi

  Barošanas pudelīšu saturs un mazu bērnu pārtikas • burciņas ir jāapmaisa vai jāsakrata un pirms pasniegšanas jāpārbauda to temperatūra, lai izvairītos no apdegumiem. Olas čaumalās un veselas cieti novārītas olas nedrīkst • uzsildīt ierīcē, jo tās var uzsprāgt pat pēc tam, kad mikroviļņu sildīšana ir beigusies.
 • Page 57: Izstrādājuma Apraksts

  LATVIEŠU 2.3 Izmantošana • Neļaujiet ēdiena vai tīrīšanas līdzekļa atliekām uzkrāties uz durvju blīvējuma BRĪDINĀJUMS! virsmas. Pastāv traumu, apdegumu, • Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai elektrošoka vai sprādziena pārtikas atliekas var izraisīt risks. ugunsgrēku. • Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. •...
 • Page 58 3.2 Vadības panelis Simbols Funkcija Apraksts Funkciju taustiņš Grila / kombinētās gatavošanas / kon‐ vekcijas funkcijas iestatīšanai. Mikroviļņu funkcijas Lai iestatītu mikroviļņu funkcijas. taustiņš Automātiskās uzsildī‐ Lai automātiski uzsildītu ēdienu. šanas taustiņš Atkausēšanas poga Produktu atkausēšanai pēc svara vai laika.
 • Page 59: Pirms Pirmās Lietošanas Reizes

  LATVIEŠU 3.3 Piederumi Grila restes Rotējošā paliktņa komplekts Gatavošanai mikroviļņu krāsnī noteikti izmantojiet rotējošā paliktņa komplektu. Izmantojiet: • cepšanai uz grila • kombinētai gatavošanai • konvekcijas gatavošanai Stikla gatavošanas plātne un rullīša vadotne. 4. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES • Izņemiet visas detaļas un papildu BRĪDINĀJUMS! iepakojumu no mikroviļņu krāsns.
 • Page 60 Tas nodrošinās apakšdaļām. Caurumiņos ieplūstošā vienmērīgākus rezultātus. Pirms mitruma ietekmē ēdiena gatavošanas atkausēšanas noņemiet visu metāla trauks var ieplīst, kad tas tiek vai alumīnija iesaiņojumu. uzkarsēts. Augļu un dārzeņu atkausēšana • Stikla gatavošanas plātne ir darba •...
 • Page 61 LATVIEŠU Ēdiena gatavošanas trauki/materiāls Mikroviļņi Grilēša‐ Atkausēša‐ Karsēša‐ Ēdiena Konvekci‐ gatavo‐ šana Cepšanai paredzēti trauki, kas izgata‐ voti no metāla, piem., emalja, čuguns Cepšanas kārbas, melnas lakas vai silī‐ cija pārklājums Cepamā paplāte Apbrūnināšanai paredzētie ēdiena gata‐ vošanas trauki, piem., čipsu panna vai apbrūnināšanas plāts Gatavas maltītes, iepakojumā...
 • Page 62 Jauda Jaudas iestatījums Aptuvena jaudas procentuā‐ la izteiksme 4 reizes 270 Watt P 30 30 % 5 reizes 90 Watt P 10 10 % Citas funkcijas Piespiediet Jaudas iestatījums Aptuvenā jauda funkciju po‐ Pilns grils 1 reizi G – 1 1100 Watt Kombinētā...
 • Page 63: Automātiskās Programmas

  LATVIEŠU 5.6 Daudzposmu gatavošana 3. Apstipriniet ar 4. Atkārtoti piespiediet , lai Ja vajadzīga atkausēšana, aktivizētu uzsildīšanu. iestatiet to kā pirmo posmu. Kad atskan skaņas signāls, temperatūra ir iestatīta un mirgo uz Produktus var gatavot maksimāli trijos displeja. posmos. Izlaidiet šo soli, lai gatavotu bez Gatavojiet visu sasaldēto pārtiku 2 iepriekšējās sasildīšanas.
 • Page 64 4. Nospiediet , lai apstiprinātu un aktivizētu mikroviļņu krāsni. Simbols Izvēlne Daudzums Zivs 150 g 250 g 350 g 450 g 650 g Zupas 200 ml 400 ml 600 ml Gaļa 300 g 500 g 700 g 900 g...
 • Page 65: Piederumu Lietošana

  LATVIEŠU 1. Lai iestatītu jaudas līmeni, piespiediet Displejs Uzsildīša‐ Daudzums nas režīms 2. Pagrieziet iestatījumu regulatoru, lai iestatītu gatavošanas laiku. h - 1 Automātiskā 150 g 3. Nospiediet , lai ieprogrammētu uzsildīšana 250 g ierīces ieslēgšanu. 350 g 4. Pagrieziet iestatījumu regulatoru, lai 450 g iestatītu stundas.
 • Page 66: Papildfunkcijas

  8. PAPILDFUNKCIJAS 8.1 Bērnu drošības funkcija Atskanēs skaņas signāls. Ja bērnu drošības slēdzis ieslēgts, Bērnu drošības funkcija neļauj nejauši ieslēgt mikroviļņu krāsni. displejā parādās Nospiediet un turiet 3 sekundes. 9. PADOMI UN IETEIKUMI BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu "Drošība". 9.1 Padomi mikroviļņu lietošanā...
 • Page 67: Kopšana Un Tīrīšana

  LATVIEŠU 9.5 Grilēšana Kombinētajai gatavošanai pieejami 4 režīmi. Katrs režīms apvieno mikroviļņu, Grilējiet plakanus produktus grila plaukta grila un konvekcijas funkcijas dažādos vidusdaļā. periodos un ar dažādu jaudas iestatījumu. Apgrieziet pārtiku otrādi, kad pagājusi puse gatavošanai atvēlētā laika, un 9.7 Konvekcijas gatavošana turpiniet grilēt.
 • Page 68: Uzstādīšana

  Problēma Iespējamie iemesli Risinājums Ierīce nedarbojas. Durvis nav pareizi aizvērtas. Pārliecinieties, ka durvīm nekas netraucē. Lampa nedarbojas. Lampa ir bojāta. Lampa jānomaina. Tilpnē ir dzirksteles. Ievietoti metāla trauki vai trauki Izņemiet trauku no ierīces. ar metāla apdari. Tilpnē ir dzirksteles.
 • Page 69 LATVIEŠU • Novietojiet mikroviļņu krāsni tālāk no Kabelim ir zemējuma vads ar zemējuma tvaika, karsta gaisa un ūdens spraudkontaktu. Spraudkontakts ir šļakstiem. jāpieslēdz kontaktligzdai, kas ir pareizi • Mikroviļņu krāsns atrašanās televizora uzstādīta un iezemēta. Elektrības un radio tuvumā var izraisīt saņemtā īssavienojuma gadījumā, iezemēšana signāla traucējumus.
 • Page 70 11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................84 12. ĮRENGIMAS....................85 PUIKIEMS REZULTATAMS Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose.
 • Page 71: Saugos Informacija

  LIETUVIŲ SAUGOS INFORMACIJA Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau. 1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga ĮSPĖJIMAS! Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
 • Page 72 Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso • kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines. Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti. • Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir • ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
 • Page 73: Saugos Instrukcija

  LIETUVIŲ Prieš šildydami vaikiškus gėrimus buteliukuose ir • maistelį stiklainėliuose, produktus sumaišykite arba suplakite; prieš maitindami visuomet patikrinkite maisto temperatūrą, kad išvengtumėte nudegimų. Prietaise negalima šildyti kiaušinių su lukštais ir kietai • virtų kiaušinių, nes jie gali sprogti, netgi pasibaigus šildymui mikrobangų...
 • Page 74: Gaminio Aprašymas

  2.3 Naudojimas • Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą ĮSPĖJIMAS! nuo nusidėvėjimo. Sužalojimo, nudegimų ir • Stebėkite, kad ant durelių tarpiklių elektros smūgio arba paviršių nesikauptų maisto arba sprogimo pavojus. valiklio likučių. • Prietaise likę riebalai arba maistas •...
 • Page 75 LIETUVIŲ 3.2 Valdymo skydelis Simbolis Funkcija Aprašas Funkcijų mygtukas Nustatyti grilio / kombinuotojo gamini‐ mo / konvekcinio gaminimo funkciją. Mikrobangų funkcijos Mikrobangų funkcijai nustatyti. mygtukas Automatinio pašildymo Automatiniam maisto pašildymui. mygtukas Atšildymo mygtukas Atšildyti maistą pagal svorį ar laiką. — Ekranas Rodo nuostatas ir esamą...
 • Page 76: Prieš Naudojantis Pirmąkart

  3.3 Priedai Stiklinis kepimo padėklas ir ritininis kreiptuvas. Sukamojo pagrindo Grilio grotelės komplektas Ruošdami maistą šioje mikrobangų krosnelėje, visada naudokite sukamojo pagrindo komplektą. Naudokite: • maisto kepimui ant grotelių; • kombinuotajam gaminimui; • konvekciniam gaminimui. 4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART •...
 • Page 77 LIETUVIŲ • Naudokite plačius indus plokščiais kambario temperatūroje. Taip dugnais. produktai atšils vienodžiau. Prieš • Nenaudokite prikaistuvių, pagamintų atšildydami maistą, pašalinkite metalo iš porceliano, keramikos arba molio, ar aliuminio pakuotę. kurie turi mažų angų, pavyzdžiui, ant Vaisių, daržovių atšildymas rankenų, arba kurių dugnai yra •...
 • Page 78 Prikaistuvis / medžiaga Mikrobangų krosnelė Kepimas ant grote‐ Atitirpini‐ Pašildy‐ Maisto lių / kon‐ ruoša vekcija Kepimo indai, pagaminti iš metalo, pa‐ vyzdžiui emalio, ketaus Kepimo skardos, padengtos juodu laku ar silikonu Kepimo padėklas Skrudinimo prikaistuviai, pvz., „Crisp“ arba „Crunch“ lėkštės Pusgaminiai pakuotėse...
 • Page 79 LIETUVIŲ Paspaus‐ Galia Galios nuostata Apytikris galios procentas kite 3 kartus 450 Watt P 50 50 % 4 kartus 270 Watt P 30 30 % 5 kartus 90 Watt P 10 10 % Kitos funkcijos Paspauskite Galios nuostata Apytikrė galia funkcijų...
 • Page 80: Automatinės Programos

  Atšildant pagal svorį, laikas 2. Pasukite nuostatų rankenėlę nustatomas automatiškai. temperatūrai nustatyti. 3. Patvirtinkite, paspausdami , ir 3. Paspauskite , kad suaktyvinkite mikrobangų krosnelę. patvirtintumėte. 4. Dar kartą paspauskite , kad būtų 5.6 Daugiaetapis maisto įjungtas pašildymas. gaminimas Kai išgirsite garso signalą, temperatūra bus nustatyta ir mirksės...
 • Page 81 LIETUVIŲ 4. Patvirtinkite, paspausdami , ir suaktyvinkite mikrobangų krosnelę. Simbolis Meniu Kiekis Žuvis 150 g 250 g 350 g 450 g 650 g Sriubos 200 ml 400 ml 600 ml Mėsa 300 g 500 g 700 g 900 g 1 100 g Duona 50 g 100 g...
 • Page 82: Priedų Naudojimas

  1. Spauskite ir nustatykite galios Ekranas Pašildymo Kiekis lygį. režimas 2. Sukite nuostatų rankenėlę gaminimo laikui nustatyti. val. – 1 Automatinis 150 g 3. Paspauskite , kad pašildymas 250 g užprogramuotumėte prietaiso 350 g paleidimą. 450 g 4. Pasukite nuostatų rankenėlę...
 • Page 83: Papildomos Funkcijos

  LIETUVIŲ 8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS 8.1 Vaikų saugos užraktas Pasigirsta garso signalai. Kai vaikų saugos užraktas yra įjungtas, Vaikų saugos užraktas apsaugo nuo atsitiktinio mikrobangų krosnelės ekrane rodoma naudojimo. Paspauskite ir palaikykite sekundes. 9. PATARIMAI ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius. 9.1 Patarimai dėl mikrobangų krosnelės naudojimo Problema Atitaisymo būdas Negalite rasti duomenų, tinkamų...
 • Page 84: Valymas Ir Priežiūra

  9.4 Pašildymas Įpusėjus gaminimo laikui, apverskite maistą ir toliau tęskite gaminimą. Šildydami supakuotus pusgaminius, Kombinuotojo maisto gaminimo yra 4 visada vadovaukitės ant jų pakuotės režimai. Kiekviename režime yra pateikta gaminimo instrukcija. skirtingos trukmės ir galios lygio mikrobangų, grilio ir konvekcinio 9.5 Kepimas ant grotelių...
 • Page 85: Įrengimas

  LIETUVIŲ Problema Galima priežastis Atitaisymo būdas Prietaisas neveikia. Perdegė saugiklių dėžėje esan‐ Patikrinkite saugiklį. Jeigu sau‐ tis saugiklis. giklis perdega kelis kartus iš eilės, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Prietaisas neveikia. Netinkamai uždarytos durelės. Patikrinkite, ar niekas netrukdo uždaryti durelių. Lemputė nešviečia. Perdegusi lemputė.
 • Page 86 Mikrobangų krosnelė pristatoma su PERSPĖJIMAS! elektros laidu ir kištuku. Nejunkite prietaiso prie Laide yra įžeminimo laidas ir įžeminimo adapterių arba ilginimo laidų. kištukas. Kištukas turi būti įkištas į lizdą, Antraip kyla prietaiso kuris yra tinkamai įrengtas ir įžemintas. perkaitimo ir gaisro pavojus.
 • Page 87 12. INŠTALÁCIA....................103 NAJLEPŠIE VÝSLEDKY Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak, aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných spotrebičoch často nenájdete.
 • Page 88: Bezpečnostné Informácie

  BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
 • Page 89 SLOVENSKY vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v – obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí, pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích – zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch. Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na • vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči.
 • Page 90: Bezpečnostné Pokyny

  Ak uniká dym, spotrebič vypnite alebo ho odpojte od • elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby sa plamene udusili. Po ohreve nápojov môže dôjsť k prudkému •...
 • Page 91 SLOVENSKY povrchu a či sú vetracie otvory a • Na otvorené dvierka netlačte. priestor pod spotrebičom voľné (aby • Zabezpečte, aby boli vetracie otvory bolo zabezpečené dostatočné voľné. vetranie). • Spotrebič nepoužívajte ako pracovný povrch, ani nepoužívajte jeho vnútro 2.2 Zapojenie do elektrickej ako skladovací...
 • Page 92: Popis Spotrebiča

  3. POPIS SPOTREBIČA 3.1 Celkový prehľad Osvetlenie Bezpečnostný blokovací systém Displej Ovládací panel Kryt prívodu vĺn Gril Otočný hriadeľ 3.2 Ovládací panel Symbol Funkcia Popis Tlačidlo Funkcia Na nastavenie funkcie grilu/kombino‐ vaného pečenia/konvekčného vare‐ nia. Tlačidlo funkcie mik‐ Na nastavenie funkcie mikrovĺn.
 • Page 93: Pred Prvým Použitím

  SLOVENSKY Symbol Funkcia Popis Tlačidlo Rozmrazova‐ Slúži na rozmrazovanie pokrmov pod‐ ľa hmotnosti alebo času. — Displej Zobrazuje nastavenia a aktuálny čas. Tlačidlo Hodiny Na nastavenie času na hodinách. Tlačidlo Stop/Zrušiť Slúži na vypnutie spotrebiča alebo zrušenie nastavení. Tlačidlo Štart/+30 sek. Na spustenie spotrebiča alebo pre‐ dĺženie času prípravy o 30 sekúnd pri plnom výkone.
 • Page 94: Každodenné Používanie

  5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE hliny, ktorý má drobné otvory, napr. VAROVANIE! na rukovätiach, alebo neglazovaný Pozrite si kapitoly ohľadne spodok. Vlhkosť, ktorá prenikne do bezpečnosti. otvorov, môže spôsobiť, že pri zohriatí kuchynský riad praskne. 5.1 Všeobecné informácie o • Sklenený tanier na varenie používaní...
 • Page 95 SLOVENSKY Vhodný kuchynský riad a materiály Kuchynský riad/materiál Mikrovlnná rúra Gril/ Kon‐ Rozmrazo‐ Zohrie‐ Pečenie vekčné vanie vanie varenie Sklo a porcelán vhodné na použitie v rúre (bez kovových súčastí, napr. Pyr‐ ex, teplovzdorné sklo) Sklo a porcelán nevhodné na použitie v rúre Sklo a sklokeramika vyrobené...
 • Page 96 2. V prípade potreby opakovaným • otvorte dvierka. Mikrovlnná rúra sa automaticky vypne. Ak chcete stláčaním zvoľte úroveň výkonu. pokračovať v príprave pokrmu, 3. Otočením ovládača nastavenia nastavte čas. zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo Túto možnosť používajte na 4. Stlačením tlačidla potvrďte...
 • Page 97 SLOVENSKY 5.5 Rozmrazovanie 3. Opakovaným stláčaním tlačidla nastavte úroveň výkonu. Môžete si vybrať z 2 režimov 4. Otočením ovládača nastavenia rozmrazovania: nastavte čas. • Rozmrazovanie podľa hmotnosti 5. Stlačením tlačidla potvrďte • Rozmrazovanie podľa času nastavenie a spustite mikrovlnnú Rozmrazovanie podľa rúru.
 • Page 98: Automatické Programy

  5.8 Gril a kombinované 4. Otočením ovládača nastavenia nastavte čas. pečenie 5. Stlačením tlačidla potvrďte nastavenie a spustite mikrovlnnú 1. Stlačte tlačidlo rúru. 2. Otočením ovládača nastavenia nastavte požadovanú funkciu 3. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla 6. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1. Otočením ovládača nastavenia VAROVANIE! doprava vyberte požadované...
 • Page 99: Používanie Príslušenstva

  SLOVENSKY Symbol Menu Množstvo Cestoviny 50 g (s vodou 450 g) 100 g (s vodou 800 g) 150 g (s vodou 1 200 g) Kurča 500 g 750 g 1 000 g 1 200 g Zelenina 150 g 350 g 500 g Zemiaky 230 g...
 • Page 100: Doplnkové Funkcie

  7.1 Vkladanie súpravy 7.2 Vkladanie grilovacieho otočného taniera roštu Grilovací rošt položte na otočný tanier. POZOR! Spotrebič nepoužívajte bez súpravy otočného taniera. Používajte iba súpravu otočného taniera dodanú s mikrovlnnou rúrou. Nikdy nevarte jedlo priamo na sklenenom tanieri na varenie.
 • Page 101: Ošetrovanie A Čistenie

  SLOVENSKY Problém Riešenie Jedlo sa príliš vysušilo. Nastavte kratší čas varenia alebo zvoľte nižší mikrovlnný výkon. Po uplynutí času jedlo nie je rozmra‐ Nastavte dlhší čas varenia alebo nastavte vyšší zené, horúce alebo uvarené. výkon. Väčšie pokrmy si vyžadujú dlhší čas. Po uplynutí...
 • Page 102: Riešenie Problémov

  10.1 Poznámky a rady Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho ohľadom čistenia prostriedku. • Na zmäkčenie ťažko odstrániteľných • Prednú stranu spotrebiča očistite zvyškov nechajte variť pohár vody pri mäkkou handričkou namočenou v plnom mikrovlnnom výkone po dobu 2 teplej vode s prídavkom čistiaceho...
 • Page 103: Inštalácia

  SLOVENSKY 11.2 Servisné údaje Odporúčame, aby ste si sem zapísali Ak problém nedokážete odstrániť sami, tieto údaje: zavolajte predajcu alebo autorizované servisné stredisko. Číslo výrobku ......... (PNC) ..Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom Sériové číslo (S.N.) ......... štítku.
 • Page 104 12.3 Minimálne vzdialenosti Rozmer 13. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Materiály označené symbolom spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte odovzdajte v miestnom recyklačnom do príslušných kontajnerov na recykláciu. zariadení alebo sa obráťte na obecný...
 • Page 105 SLOVENSKY...
 • Page 106 www.aeg.com...
 • Page 107 SLOVENSKY...
 • Page 108 www.aeg.com/shop...