Download Table of Contents Print this page

Silvercrest STV 45 A1 Operating Instructions Manual

Advertisement

Available languages
4
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: STV45A1-/10-V1
IAN: 61747
Tower Fan STV 45 A1
Tower Fan
Wentylator
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Toronyventilátor
Vetilator
Használati utasítás
Navodila za uporabo
Ventilátor
Vežový ventilátor
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Tower-Ventilator
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest STV 45 A1

 • Page 1 Tower Fan STV 45 A1 Tower Fan Wentylator Operating instructions Instrukcja obsługi Toronyventilátor Vetilator Használati utasítás Navodila za uporabo Ventilátor Vežový ventilátor Návod k obsluze Návod na obsluhu KOMPERNASS GMBH Tower-Ventilator BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM Bedienungsanleitung www.kompernass.com ID-Nr.: STV45A1-/10-V1...
 • Page 2 STV 45 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  Tower Fan Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass the manual on to whomsoever might acquire the appliance at a later date. Wentylator Niniejszą instrukcję należy zachować, aby móc także później z niej skorzystać, w przypadku przekazywania urządzenia osobom trzecim należy przekazać...
 • Page 4: Tower Fan

  Tower Fan • Do not use extension cables. The appliance plug must be easily accessible in the event of an emergency. Intended use • Under no circumstances should the tower ventilator be used in the vicinity of water, for example in This appliance is designed to circulate air in indoor a bath, shower, washbasin or in humid cellar rooms in domestic households.
 • Page 5: Items Supplied

  Items supplied 4. Rescrew the connection nut 5 handtight onto the screw-thread 2, such that the ventilator tower Tower Fan and the plint 3 are securely connected. Plinth (2 pieces) 5. Stand the ventilator upright. Nut (assembled on screw-thread) 6. Connect the plug with a wall power socket. Operating instructions Operation Check the items supplied for completeness directly...
 • Page 6: Warranty And Service

  Cleaning and Care Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured. The warranty covers only claims for material and Risk of personal injury! maufacturing defects, but not for transport damage, Before cleaning, ALWAYS remove the plug from the for wearing parts or for damage to fragile compo- wall power socket.
 • Page 7: Wentylator

  Wentylator • Nigdy nie wkładaj palców lub innych przedmiotów do otworów wentylacyjnych. • Nie używaj przedłużaczy. Wtyczka musi być łatwo Zastosowanie zgodnie dostępna, umożliwiając szybkie wyłączenie z przeznaczeniem urządzenia w sytuacji awaryjnej. • W żadnym razie nie używaj urządzenia w pobliżu Urządzenie służy do wymuszenia cyrkulacji powietrza źródeł...
 • Page 8 Przed pierwszym uruchomieniem Urządzenia nie wolno w żadnym razie zanurzać w wodzie lub innych cieczach ani pozwolić, aby ciecz przedostała się do wnętrza obudowy 1. Odkręć nakrętkę nasadową 5 z gwintu 2 wie- urządzenia. Urządzenie należy chronić przed ży wentylatora. 2.
 • Page 9 Utylizacja Funkcja programatora czasu Urządzenia nie wolno wyrzucać do Możliwe jest włączenie wentylatora na określony zwykłych odpadów komunalnych. okres czasu (do 120 minut). Wentylator wyłączy W odniesieniu do produktu ma zasto- się automatycznie po upływie nastawionego czasu. sowanie dyrektywa europejska 2002/96/EC.
 • Page 10 Okres gwarancji nie ulega wydłużeniu o czas trwa- nia usługi gwarancyjnej. Dotyczy to również wymie- nionych i naprawionych części. Szkody i wady zau- ważone już w chwili zakupu należy zgłosić od razu po rozpakowaniu, nie później niż po upływie dwóch dni od daty zakupu. Po upływie okresu gwarancyjnego wszystkie naprawy będą...
 • Page 11: Toronyventilátor

  Toronyventilátor • Ne használjon hosszabbítókábelt. A hálózati csatlakozó vészhelyzetben gyorsan elérhető legyen. Rendeltetésszerű használat • Semmi esetre se használja a készüléket víz közelé- ben, pl. fürdőkádban, zuhanyzóban, mosdóban A készülék zárt helyiségekben és magánháztartásban vagy nedves pincehelységben. A víz közelsége levegő...
 • Page 12 Tartozékok 4. Csavarozza a hollandianyát 5 kézzel a menetre 2, hogy a ventilátoroszlop és az aljzat 3 szorosan Toronyventilátor össze legyen kapcsolva. aljzat (2 rész) 5. Állítsa fel a ventilátort. anya (a menetre szerelve) 6. Csatlakoztassa a csatlakozót egy dugaszoló Használati útmutató...
 • Page 13 Tiszítás és ápolás Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel a kapcsola- tot telefonon az Ön közelében lévő szervizzel. Csak ebben az esetben garantálhatjuk, hogy in- Sérülésveszély! gyen tudja beküldeni az árut. Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból a csatlakozót. A garancia csak anyag- és gyártási hibára vonatko- Ez esetben áramütés veszélye állhat fenn! zik, nem pedig szállítási kárra, kopásra vagy töréke- ny részek (pl.
 • Page 14: Vetilator

  Vetilator • Ne uporabljajte podaljškov kabla. Omrežni vtič mora biti v primerih sile hitro dosegljiv. • Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini vode, na Predvidena uporaba primer v kopalni kadi, prhi, umivalniku ali v vlažnih kletnih prostorih. Bližina vode pomeni nevarnost Ta naprava je namenjena kroženju zraka v zaprtih tudi, ko je naprava izklopljena.
 • Page 15 Vsebina kompleta 4. Spojno matico 5 ročno trdno privijte na navoj 2, tako da sta stolp ventilatorja in podstavek 3 Vetilator trdno povezana med sabo. Podstavek (v 2 delih) 5. Ventilator postavite pokonci. Matica (montirana na navoju) 6. Omrežni vtič vtaknite v omrežno vtičnico. Navodila za uporabo Uporaba Takoj po razpakiranju preverite vsebino kompleta...
 • Page 16 3. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu ser- Napravo obrišite z vlažno krpo. V primeru trdovratne visu oz. se informirati o nadaljnih postopkih na umazanije krpo navlažite še z blagim sredstvom za zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, pomivanje. da pred tem natančno preberete navodila o sesta- vi in uporabi izdelka.
 • Page 17: Ventilátor

  VENTILÁTOR • Nepoužívejte prodlužovací kabel. Síťová zástrčka musí být v nouzových případech rychle k dosažení. • V žádném případě nepoužívejte přístroj v blízkosti Účel použití vody, například ve vaně, sprše, umývadlech nebo vlhkém sklepu. Blízkost vody představuje nebez- Tento přístroj slouží k cirkulaci vzduchu v uzavřených pečí, i když...
 • Page 18 Obsah dodávky 4. Našroubujte čepičkovou matici 5 na závit 2 pevně tak, aby byly ventilátorový sloup a pod- Ventilátor stavec 3 pevně spojené. Podstavec (2 části) 5. Ventilátor postavte. Matice (montovaná na závitu) 6. Zapojte zástrčku do zásuvky. Návod k obsluze Obsluha Po vybalení...
 • Page 19 Čištění a údržba Vaší servisní službu. Pouze tak může být zajištěno bezplatné zaslání Vašeho zboží. Záruka se vztahuje pouze na chyby materiálu nebo Nebezpečí poranění! výrobní závady, ale ne na škody,vzniklé při přepra- Před každým čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze vě, ne na součásti, podléhající...
 • Page 20: Vežový Ventilátor

  VEŽOVÝ VENTILÁTOR • Nepoužívajte žiadne predlžovacie káble. Zástrčka musí byť v prípade potreby ľahko prístupná. • Nikdy nepoužívajte prístroj rozhodne v blízkosti Používanie v súlade s určením vody, napríklad vo vaniach, sprchách, umývadlách alebo vo vlhkých pivničných priestoroch. Blízkosť Tento prístroj slúži na cirkuláciu vzduchu v zatvorených vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď...
 • Page 21 Obsah dodávky 4. Naskrutkujte prevlečnú maticu 5 rukou pevne na závit 2 tak, aby bol stĺp ventilátora pevne Vežový ventilátor spojený s podstavcom 3. Podstavec (2 časti) 5. Postavte ventilátor. Matica (namontovaná na závite) 6. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky. Návod na používanie Ovládanie Ihneď...
 • Page 22 Čistenie a údržba Záruka a servis Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu Riziko poranenia! nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred ex- Pred každým čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky. pedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, pro- Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! sím, účtenku ako dôkaz o nákupe.
 • Page 23: Tower-Ventilator

  Tower-Ventilator • Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Der Netzstecker muss in Notfällen schnell zu errei- chen sein. Bestimmungsgemäßer • Benutzen Sie das Gerät keinesfalls in der Nähe Gebrauch von Wasser, zum Beispiel in Badewannen, Du- schen, Waschbecken oder in feuchten Kellerräu- Dieses Gerät dient dem Umwälzen von Luft in ge- men.
 • Page 24 Lieferumfang Vor der ersten Inbetriebnahme Tower-Ventilator 1. Schrauben Sie die Überwurfmutter 5 vom Gewinde 2 der Ventilatorsäule ab. Sockel (2 Teile) 2. Stecken Sie die beiden Teile des Sockels 3 so Mutter (am Gewinde montiert) Bedienungsanleitung ineinander, dass die Stifte in die Aussparungen greifen und die beiden Teile eine kreisrunde Überprüfen Sie sofort nach dem Auspacken den Platte bilden.
 • Page 25: Garantie Und Service

  Entsorgen Timer-Funktion Sie können den Ventilator für einen bestimmten Zeit- Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den raum einstellen (bis zu 120 Minuten). Dieser schal- normalen Hausmüll. Dieses Produkt tet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automa- unterliegt der europäischen Richtlinie tisch ab.
 • Page 26 Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und repa- rierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantie- zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Table of Contents