Download Table of Contents Print this page

Silvercrest STV 45 A1 Operating Instructions Manual

Advertisement

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: STV45A1-/10-V1
IAN: 61747
Tower Fan STV 45 A1
Tower Fan
Tornituuletin
Operating instructions
Käyttöohje
Pelarfläkt
Tower-ventilator
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Tower-Ventilator
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest STV 45 A1

 • Page 1 Tower Fan STV 45 A1 Tower Fan Tornituuletin Operating instructions Käyttöohje Pelarfläkt Tower-ventilator Bruksanvisning Betjeningsvejledning Tower-Ventilator Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: STV45A1-/10-V1 IAN: 61747...
 • Page 2 STV 45 A1...
 • Page 3: Tower Fan

  Tower Fan Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass this manual on to whoever might acquire the device at a future date. Tornituuletin Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa huolellisesti läpi ja pidä sitä lähettyvillä myös myöhemmissä...
 • Page 4: Intended Use

  Tower Fan • Do not use extension cables. The appliance plug must be easily accessible in the event of an emergency. Intended use • Under no circumstances should the tower ventilator be used in the vicinity of water, for example in This appliance is designed to circulate air in indoor a bath, shower, washbasin or in humid cellar rooms in domestic households.
 • Page 5: Technical Data

  Items supplied 4. Rescrew the connection nut 5 handtight onto the screw-thread 2, such that the ventilator tower Tower Fan and the plint 3 are securely connected. Plinth (2 pieces) 5. Stand the ventilator upright. Nut (assembled on screw-thread) 6. Connect the plug with a wall power socket. Operating instructions Operation Check the items supplied for completeness directly...
 • Page 6: Cleaning And Care

  Cleaning and Care Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured. The warranty covers only claims for material and Risk of personal injury! maufacturing defects, but not for transport damage, Before cleaning, ALWAYS remove the plug from the for wearing parts or for damage to fragile compo- wall power socket.
 • Page 7: Määräystenmukainen Käyttö

  Tornituuletin • Älä käytä jatkojohtoa. Verkkopistokkeeseen on päästävä hätätapauksissa nopeasti käsiksi. • Älä käytä laitetta missään tapauksessa veden, Määräystenmukainen käyttö esimerkiksi kylpyammeiden, suihkujen, pesualtai- den lähettyvillä tai kosteissa kellaritiloissa. Veden Tämä laite on tarkoitettu ilman kierrättämiseen läheisyys aiheuttaa aina vaaran, mikäli laite on suljetuissa tiloissa, yksityistalouksissa.
 • Page 8: Ennen Ensimmäistä Käyttökertaa

  Toimituslaajuus 5. Aseta tuuletin seisomaan. 6. Liitä verkkopistoke verkkopistorasiaan. Tornituuletin Jalusta (2 osaa) Käyttö Mutteri (asennettuna kierteeseen) Käyttöohje 1. Aseta kiertokytkin 0 asentoon "ON". Tarkista toimituksen täydellisyys heti pakkauksen 2. Valitse haluttu nopeustaso kytkimen avulla: avaamisen jälkeen. Poista kaikki pakkaustarvikkeet. = hidas nopeus = keskinopeus = suuri nopeus...
 • Page 9: Takuu Ja Huolto

  Älä missään tapauksessa upota laitteen osia Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee veteen tai muihin nesteisiin! Jos nestejäämiä myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisista jo pääsee käytön aikana jännitettä johtaviin osiin, ostettaessa olemassa olevista vahingoista ja puuttei- tuloksena voi olla sähköiskun aiheuttama hen- sta on ilmoitettava välittömästi pakkauksesta purka- genvaara.
 • Page 10: Föreskriven Användning

  Pelarfläkt • Använd ingen förlängningskabel. Det måste gå snabbt att dra ut kontakten vid nödsituationer. • Använd aldrig apparaten i närheten av vatten, Föreskriven användning t ex badkar, duschar och tvättställ och inte heller i fuktiga källare. Närhet till vatten utgör en fara Den här apparaten ska användas för att sätta luften även när apparaten är avstängd.
 • Page 11 Leveransens innehåll 4. Skruva fast huvmuttern 5 på gängan 2 för hand så att pelaren och sockeln 3 sitter ihop Pelarfläkt ordentligt. Sockel (2 delar) 5. Ställ upp fläkten. Mutter (monterad på gängan) 6. Sätt kontakten i ett eluttag. Bruksanvisning Användning Kontrollera att leveransen är komplett så...
 • Page 12: Garanti Och Service

  Torka av apparaten med en fuktig trasa. Envis smuts Vid missbruk och felaktig behandling, användande tar du bort med lite milt diskmedel på trasan. av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auk- toriserade servicefilial upphör garantin att gälla. Du får absolut inte doppa ner någon del av Den lagstadgade garantin begränsas inte av denna apparaten i vatten eller andra vätskor! Det...
 • Page 13: Bestemmelsesmæssig Anvendelse

  Tower-ventilator • Brug ikke forlængerledning. I nødstilfælde skal der være hurtig adgang til strømstikket. • Brug aldrig ventilatoren i nærheden af vand, f.eks. Bestemmelsesmæssig anvendelse i badekar, brusenicher, håndvaske eller i fugtige kælderrum. Det kan også være farligt at stille Denne ventilator er beregnet til at skabe luftcirkulation ventilatoren i nærheden af vand, selv om den i lukkede rum i private husholdninger.
 • Page 14: Medfølger Ved Køb

  Medfølger ved køb 4. Skru omløbermøtrikken 5 stramt på gevindet 2, så ventilatorsøjlen og soklen 3 er fast forbundet Tower-ventilator med hinanden. Sokkel (2 dele) 5. Stil ventilatoren op. Møtrik (monteret på gevindet) 6. Sæt strømstikket i en stikkontakt. Betjeningsvejledning Betjening Kontrollér, at alle dele er fuldstændige efter udpakning.
 • Page 15: Garanti Og Service

  Aftør ventilatoren med en fugtig klud. Hvis snavset Ved misbrug og uhensigtsmæssig behandling, an- sidder meget fast, kan du komme lidt mildt opvaske- vendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foreta- middel på kluden. get af vores autoriserede service-afdeling, ophører garantien.
 • Page 16: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Tower-Ventilator • Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Der Netzstecker muss in Notfällen schnell zu errei- chen sein. Bestimmungsgemäßer • Benutzen Sie das Gerät keinesfalls in der Nähe Gebrauch von Wasser, zum Beispiel in Badewannen, Du- schen, Waschbecken oder in feuchten Kellerräu- Dieses Gerät dient dem Umwälzen von Luft in ge- men.
 • Page 17: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  Lieferumfang Vor der ersten Inbetriebnahme Tower-Ventilator 1. Schrauben Sie die Überwurfmutter 5 vom Gewinde 2 der Ventilatorsäule ab. Sockel (2 Teile) 2. Stecken Sie die beiden Teile des Sockels 3 so Mutter (am Gewinde montiert) Bedienungsanleitung ineinander, dass die Stifte in die Aussparungen greifen und die beiden Teile eine kreisrunde Überprüfen Sie sofort nach dem Auspacken den Platte bilden.
 • Page 18: Reinigen Und Pflegen

  Entsorgen Timer-Funktion Sie können den Ventilator für einen bestimmten Zeit- Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den raum einstellen (bis zu 120 Minuten). Dieser schal- normalen Hausmüll. Dieses Produkt tet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automa- unterliegt der europäischen Richtlinie tisch ab.
 • Page 19 Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und repa- rierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantie- zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Table of Contents