Makita DJR181 Instruction Manual

Makita DJR181 Instruction Manual

Cordless recipro saw
Hide thumbs Also See for DJR181:
Table of Contents
 • Valfria Tillbehör
 • Tekniske Data
 • Valgfritt Tilbehør
 • Tekniset Tiedot
 • Tärkeitä Turvaohjeita
 • Toimintojen Kuvaus
 • Papildu Piederumi
 • Veikimo Aprašymas
 • Techninė PriežIūra
 • Tehnilised Andmed
 • Технические Характеристики
 • Описание Функционирования
 • Дополнительные Аксессуары

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Recipro Saw
GB
Batteridriven tigersåg
S
Batteridrevet bajonettsag
N
Akkukäyttöinen puukkosaha
FIN
Bezvada zobenzāģis
LV
Belaidis atbulinis pjūklas
LT
Juhtmeta lõikesaag
EE
Аккумуляторная сабельная пила
RUS
DJR181
DJR182
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DJR181

 • Page 1 Cordless Recipro Saw INSTRUCTION MANUAL Batteridriven tigersåg BRUKSANVISNING Batteridrevet bajonettsag BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen puukkosaha KÄYTTÖOHJE Bezvada zobenzāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis atbulinis pjūklas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta lõikesaag KASUTUSJUHEND Аккумуляторная сабельная пила РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DJR181 DJR182...
 • Page 2 012088 006898 012128 006899 006900 006901 006902 005787 005788 006665 006903 001145 006904...
 • Page 3: Specifications

  The typical A-weighted noise level determined according Work mode : cutting boards to EN60745: Vibration emission (a ) : 14.5 m/s Model DJR181 Uncertainty (K) : 1.5 m/s Sound pressure level (L ) : 86 dB (A) Work mode : cutting wooden beams...
 • Page 4 EC Declaration of Conformity not strike the floor, workbench, etc. Hold the tool firmly. Makita declares that the following Machine(s): Make sure the blade is not contacting the Designation of Machine: workpiece before the switch is turned on.
 • Page 5: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Do not expose battery cartridge to water or rain. A battery short can cause a large current flow, CAUTION: overheating, possible burns and even a Always be sure that the tool is switched off and the • breakdown. battery cartridge is removed before adjusting or Do not store the tool and battery cartridge in checking function on the tool.
 • Page 6 A side. operation. This can be extremely dangerous. Lighting up the front lamp (For DJR181) If the lever is positioned inside the tool, switch on the tool Fig.6 just a second to let the blade out as shown in the figure.
 • Page 7: Operation

  Always wear gloves to protect your hands from hot • If you need any assistance for more details regarding flying chips when cutting metal. these accessories, ask your local Makita Service Center. Be sure to always wear suitable eye protection • Recipro saw blades •...
 • Page 8 Arbetsläge: skivsågning ENG905-1 Buller Vibrationsemission (a ): 14,5 m/s Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN60745: Mättolerans (K): 1,5 m/s Modell DJR181 Arbetsläge: sågning av träbjälkar Vibrationsemission (a ): 12,5 m/s h,WB Ljudtrycksnivå (L ): 86 dB (A) Mättolerans (K): 1,5 m/s Ljudtrycksnivå...
 • Page 9 2006/42/EG finns tillgänglig från: vara mycket heta och orsaka brännskador. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 13. Använd inte maskinen obelastad i onödan. 14. Använd alltid andningsskydd eller 31.12.2013 skyddsmask anpassat för det material du arbetar med när du slipar.
 • Page 10 FUNKTIONSBESKRIVNING Skydda batteriet mot vatten och regn. Ett kortslutet batteri kan orsaka ett stort strömflöde, överhettning, risk för brännskador FÖRSIKTIGT! och maskinen kan till och med gå sönder. Se alltid till att maskinen är avstängd och • Förvara inte maskinen och batterikassetten på batterikassetten borttagen innan du justerar eller platser där...
 • Page 11 Det kan vara Tryck alltid in startspärren från sidan A efter användning. extremt farligt. Tända frontlampan (För DJR181) Om spaken är placerad inuti maskinen, startar du Fig.6 maskinen bara för en sekund för att låta bladet komma ut, såsom visas i figuren.
 • Page 12: Valfria Tillbehör

  Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. Sågblad för tigersåg •...
 • Page 13: Tekniske Data

  Modell DJR182 Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til Arbeidsmodus: skjære fjøler EN60745: Genererte vibrasjoner (a ): 14,5 m/s Modell DJR181 Usikkerhet (K): 1,5 m/s Lydtrykknivå (L ) : 86 dB (A) Arbeidsmodus: skjæring av trebjelker Lydeffektnivå (L ) : 97 dB (A)
 • Page 14 12. Ikke berør bladet eller arbeidsstykket Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia umiddelbart etter saging. Disse vil da være ekstremt varme, og du kan få brannskader. 31.12.2013 13. Ikke bruk verktøyet uten belastning hvis det ikke er nødvendig.
 • Page 15 FUNKSJONSBESKRIVELSE Ikke kortslutt batteriet. Ikke berør batteripolene med ledende materialer. FORSIKTIG: Ikke lagre batteriet i samme beholder som Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • andre metallgjenstander, batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller eksempel spiker, mynter osv. kontrollerer dens mekaniske funksjoner.
 • Page 16 Slipp startbryteren for å stoppe maskinen. Etter bruk må du alltid trykke inn AV-sperreknappen fra Fig.9 A-siden. MERK: Tenne frontlampen (på DJR181) Hvis du ikke setter sagbladet dypt nok inn, kan det • komme til å sprette ut helt uventet under saging. Fig.6 Dette kan være ekstremt farlig.
 • Page 17: Valgfritt Tilbehør

  BRUK Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Fig.11 Bajonettsagblader • Makita originalbatteri og lader FORSIKTIG: • Verktøykoffert av plast Trykk alltid anleggsfoten godt mot arbeidsstykket • • ved drift. Hvis anleggsfoten fjernes eller rettes vekk MERK: fra arbeidsstykket ved drift, oppstår det sterke...
 • Page 18: Tekniset Tiedot

  Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy Työmenetelmä: levyjen sahaus EN60745-standardin mukaan: Tärinäpäästö (a ): 14,5 m/s Malli DJR181 Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s Äänenpainetaso (L ): 86 dB (A) Työmenetelmä: puupalkkien sahaaminen Äänen tehotaso (L ): 97 dB (A) Tärinäpäästö (a ): 12,5 m/s...
 • Page 19: Tärkeitä Turvaohjeita

  Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 12. Älä kosketa terää tai työkappaletta välittömästi käytön jälkeen, sillä ne voivat olla erittäin 31.12.2013 kuumia ja saattavat polttaa ihoa. 13. Älä käytä työkalua...
 • Page 20: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS Älä oikosulje akkua. Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla. HUOMIO: Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • akkua yhdessä muiden metalliesineiden, työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen Akun asentaminen tai irrottaminen kanssa.
 • Page 21 Aina käytön jälkeen paina Jos vipu on työkalun sisällä, käytä työkalua hetken ajan, lukituksen vapautuspainike sisään suunnasta A. jotta terä tulee ulos kuvan mukaiseen asentoon. Etulampun sytyttäminen (mallissa DJR181) Poista akku työkalusta. Kuva6 Irrota sahanterä kääntämällä terän kiinnitysvipu loppuun asti nuolen osoittamaan suuntaan.
 • Page 22 TYÖSKENTELY Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Kuva11 Makitan huoltoon. Puukkosahanterät HUOMIO: • Aito Makitan akku ja laturi Paina kenkä aina tiukasti työkappaletta vasten • • Muovinen kantolaukku käytön aikana. Jos kenkä irrotetaan työkappaleesta • käytön aikana, terä...
 • Page 23 Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā ar Darba režīms: plātņu zāģēšana EN60745: Vibrācijas emisija (a ): 14,5 m/s Modelis DJR181 Neskaidrība (K) : 1,5 m/s Skaņas spiediena līmenis (L ): 86 dB (A) Darba režīms: koka baļķu zāģēšana Skaņas jaudas līmenis (L ): 97 dB (A) Vibrācijas emisija (a...
 • Page 24 Darbiniet Tehniskā lieta atbilstīgi 2006/42/EK ir pieejama: darbarīku vienīgi tad, ja turat to rokās. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija Pirms asmens izņemšanas no apstrādājamā materiāla vienmēr izslēdziet darbarīku un 31.12.2013 pagaidiet, kamēr asmens pilnībā apstājas. 12. Nepieskarieties asmenim vai apstrādājamam materiālam tūlīt pēc darba veikšanas;...
 • Page 25 FUNKCIJU APRAKSTS Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē: Neskarieties pie termināliem ar jebkāda veida vadītspējīgiem materiāliem. UZMANĪBU: Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības • ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir naglas, monētas u.c. izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.
 • Page 26 Netuviniet rokas un pirkstus regulēšanas svirai • lēcas. Izvairieties saskrāpēt lampas lēcu, jo pārslēgšanas operācijas laikā. Neievērojot šo tādējādi tiek samazināts apgaismojums. noteikumu, var gūt personiskus ievainojumus. Āķis (paredzēts modelim DJR181) izņemsiet asmeni, nepagriežot asmens • spīlējuma sviru līdz galam, pēdējā var nebūt Att.7...
 • Page 27: Papildu Piederumi

  EKSPLUATĀCIJA Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita Att.11 apkopes centrā. Ripzāģa asmeņi UZMANĪBU: • Makita oriģinālais akumulators un lādētājs Darba laikā vienmēr cieši spiediet slieci pret • • Plastmasas pārnēsāšanas soma apstrādājamo materiālu. Ja ekspluatācijas laikā...
 • Page 28 Paklaida (K): 1,5 m/s Triukšmas Tipiškas A svertinis triukšmo lygis nustatytas pagal Modelis DJR182 EN60745: Darbo režimas: lentų pjovimas Modelis DJR181 Vibracijos skleidimas (a ): 14,5 m/s Paklaida (K): 1,5 m/s Garso slėgio lygis (L ): 86 dB (A) Garso galios lygis (L ): 97 dB (A) Darbo režimas: medinių...
 • Page 29 13. Be reikalo nenaudokite įrankio be apkrovos. 000331 14. Atsižvelgdami į apdirbamą medžiagą ir darbo Yasushi Fukaya pobūdį, būtinai užsidėkite kaukę, saugančią Direktorius nuo dulkių / respiratorių. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium (Belgija) 15. Kai kuriose medžiagose esama cheminių medžiagų, kurios gali būti nuodingos.
 • Page 30: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Yra regėjimo praradimo pavojus. DĖMESIO: Neužtrumpinkite akumuliatoriaus kasetės: Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • Kontaktų nelieskite jokiomis elektrai veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o laidžiomis medžiagomis.
 • Page 31 PASTABA: visada nuspauskite atleidimo mygtuką iš „A" pusės. Jeifu pjūklo ašmenis įkišite nepakankamai giliai, • pjaunant ašmenys gali netikėtai išsitraukti. Tai itin Priekinės lemputės uždegimas (DJR181) pavojinga. Pav.6 Jei svirtelė yra įmontuota įrankio vidinėje dalyje, įjunkite DĖMESIO: įrankį tik sekundei, kol išlįs ašmenys, kaip parodyta Nežiūrėkite tiesiai į...
 • Page 32: Techninė Priežiūra

  PASIRENKAMI PRIEDAI NAUDOJIMAS Pav.11 DĖMESIO: DĖMESIO: Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita" • Pjaudami visada tvirtai prispauskite atraminę • rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir plokštę prie pjovinio. Atraminė plokštė visada turi papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitokie būti tvirtai prispausta prie pjovinio – jeigu ji bus priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti...
 • Page 33: Tehnilised Andmed

  Määramatus (K): 1,5 m/s ENG905-1 Müra Mudel DJR182 Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745: Töörežiim: laudade saagimine Mudel DJR181 Vibratsiooni emissioon (a ): 14,5 m/s Määramatus (K): 1,5 m/s Helirõhu tase (L ) : 86 dB (A) Helisurve tase (L ) : 97 dB (A) Töörežiim: puittalade saagimine...
 • Page 34 Hoidke käed liikuvatest osadest eemal. Tehniline fail, mis on kooskõlas direktiiviga 2006/42/EÜ, 10. Ärge jätke tööriista käima. Käivitage tööriist on saadaval ettevõttes: ainult siis, kui hoiate seda käes. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Enne lõiketera eemaldamist töödeldavast detailist lülitage tööriist alati vooluvõrgust 31.12.2013...
 • Page 35 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Kui elektrolüüti satub silma, siis loputage silma puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Selline õnnetus võib põhjustada HOIATUS: pimedaksjäämist. Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • Ärge tekitage akukassetis lühist: reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega.
 • Page 36 • töö käigus ootamatult välja tulla. See võib olla kasutamist vajutage lahtilukustuse nuppu alati A-küljelt. äärmiselt ohtlik. Esitule süütamine (DJR181 jaoks) Kui hoob on tööriista sees, lülitage tööriist sekundiks Joon.6 sisse, et tera tuleks välja, nagu näidatud joonisel. Eemaldage akukassett tööriista küljest.
 • Page 37 Joon.13 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada •...
 • Page 38: Технические Характеристики

  • Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны. • Масса (с аккумуляторным блоком) в соответствии с процедурой EPTA 01.2003 ENE020-1 Использование по назначению Модель DJR181 Данный инструмент предназначен для распиливания Рабочий режим: распиливание досок древесины, резки пластика и черного металла.
 • Page 39 инструмента также (устройства): будут под напряжением, что приведет к Обозначение устройства: поражению оператора электрическим током. Аккумуляторная сабельная пила Для фиксации разрезаемой детали на Модель / тип: DJR181, DJR182 устойчивой поверхности используйте Соответствует (-ют) следующим директивам ЕС: зажимы или другие соответствующие...
 • Page 40 13. Без необходимости не эксплуатируйте Избегайте хранить аккумуляторный инструмент без нагрузки. блок в контейнере вместе с другими 14. Всегда используйте соответствующую металлическими предметами, такими пылезащитную маску/респиратор для как гвозди, монеты и т. п. защиты дыхательных путей от пыли Не допускайте попадания...
 • Page 41: Описание Функционирования

  автоматически отключает питание для продления После использования всегда нажимайте на кнопку срока службы аккумуляторного блока. разблокировки со стороны A. Инструмент автоматически остановится во время Включение передней лампы (для DJR181) работы при возникновении указанных ниже ситуаций: Рис.6 Перегрузка: • Из-за способа эксплуатации инструмент...
 • Page 42 поцарапать линзу лампы, так как это может Выньте блок аккумуляторов из инструмента. уменьшить освещение. Чтобы снять ножовочное полотно, поверните рычаг Крючок (для DJR181) держателя полотна до конца в направлении стрелки. Ножовочное полотно вынимается, а рычаг держателя Рис.7 полотна зафиксирован в разомкнутом положении...
 • Page 43: Дополнительные Аксессуары

  оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других...
 • Page 44 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885249A986...

This manual is also suitable for:

Djr182

Table of Contents