Download  Print this page

Advertisement

16
www.electrolux.com
1.
SCHRIFTEN
Let op! Zich strikt aan de aanwijzingen
uit deze tekst houden. Iedere
aansprakelijkheid voor eventuele
schade of brand aan het apparaat
veroorzaakt door het niet in acht
nemen van de aanwijzingen in deze
handleiding weergegeven wordt
afgewezen. De wasemkap is uitsluitend
ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
Waarschuwing! Het apparaat niet aan
het stroomnet aansluiten voordat de
installatie voltooid is. Koppel, voor ieder
onderhoud, eerst de wasemkap van het
elektriciteitsnet af door de stekker weg
te trekken of door de hoofdschakelaar
van de woning uit te schakelen.
Draag bij alle installatie- en
onderhoudswerkzaamheden
werkhandschoenen. Dit apparaat mag
niet worden gebruikt door kinderen of
door personen met beperkte sensorische
of geestelijke capaciteiten of met weinig
ervaring en onvoldoende kennis, tenzij dit
niet geschiedt onder het toezicht of volgens
de gebruiksaanwijzingen van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
De kinderen moeten altijd gecontroleerd
worden zodat zij niet met het apparaat
spelen. De wasemkap nooit gebruiken als
het rooster niet goed gemonteerd is! De
wasemkap NOOIT als steunvlak gebruiken
tenzij dit niet uitdrukkelijk is aangegeven.
Altijd voor een goede ventilatie van de
ruimte zorgen als de wasemkap tegelijkertijd
wordt gebruikt met andere apparaten die
gas en andere brandstoffen toepassen. De
gezogen lucht mag niet afgevoerd worden
in een leiding die gebruikt wordt voor de
afvoer van rook van apparaten die gas of
andere brandstoffen toepassen.
Het is streng verboden met open vlammen
onder de wasemkap te koken.
Het gebruik van open vlammen is schadelijk
voor de filters en kan brand veroorzaken,
daarom moet het absoluut vermeden
worden. Het frituren moet geschieden
onder voortdurend toezicht om te
voorkomen dat verhit vet in brand raakt.
Let op! De bereikbare onderdelen
kunnen bijzonder warm worden als
deze tegelijkertijd met kookapparaten
gebruikt worden.
Wat betreft technische- en
veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer
zich strikt houden aan de regelingen
VEILIGHEIDSVOOR-
voorzien door de plaatselijke bevoegde
autoriteiten. De wasemkap moet
regelmatig schoongemaakt worden, zowel
binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL
PER MAAND, neem in ieder geval hetgeen
in deze handleiding is aangegeven in acht).
Het niet in acht nemen van de
reinigingsnormen van de wasemkap en van
de vervanging en reiniging van de filters
kan brandgevaar veroorzaken.
Zorg altijd dat de lampjes in de kap
aanwezig en goed gemonteerd zijn om
het gevaar voor elektrische schokken te
voorkomen. Iedere aansprakelijkheid
voor eventuele schade aan het apparaat
of brand veroorzaakt door het niet in acht
nemen van de aanwijzingen uit deze
handleiding wordt afgewezen.
Opgelet! Indien de schroeven
en bevestigingssystemen niet in
overeenstemming met deze instructies
gemonteerd zijn kan dit leiden tot
elektrische gevaren.
2. GEBRUIK
De kap is ontwikkeld om rook en
kookdampen af te zuigen. In het bijgesloten
montageboekje is aangegeven welke
uitvoering mogelijk is voor het model in Uw
bezit: in de afzuigversie met afvoer naar
buiten
of in de filtrerende versie met
luchtcirculatie
.
3. HET INSTALLEREN
De netspanning moet corresponderen met
de spanning die vermeld wordt op het etiket
met eigenschappen, aan de binnenkant
van de wasemkap. Als de wasemkap
een stekker heeft, moet deze in een
stopcontact worden gestoken dat voldoet
aan de geldende voorschriften op een, ook
na de installatie, goed bereikbare plaats.
Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse
verbinding met het net) of is deze, ook na
de installatie, niet goed te bereiken, dan
moet er een tweepolige schakelaar worden
geplaatst die de volledige ontkoppeling
van het net garandeert in het geval
van een overspanning van klasse III,
in overeenstemming met de installatie
normen.
Attentie! Alvorens de wasemkap weer
aan het voedingsnet aan te sluiten
controleer of deze goed functioneert,
controleer altijd of de voedingskabel
goed gemonteerd is.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: