Download  Print this page

Advertisement

Jei virykl elektrin , mažiausias atstumas
tarp virykl s kaitlent s paviršiaus ir
žemiausios virtuvinio gaubto dalies turi b ti
50cm, o jei virykl dujin ar kombinuota
– 50cmo jei virykl dujin ar kombinuota.
Jei dujin s virykl s rengimo instrukcijoje
nurodomas didesnis atstumas, b tina tai
atsižvelgti.
4. PRIEŽI RA
D mesio! Prieš valydami prietais , išjunkite
j iš elektros tinklo. Ištraukite kištuk iš
rozet s arba išjunkite pagrindin nam
elektros jungikl .
Gaubt reikia nuolat valyti (bent jau taip pat
dažnai kaip ir priži rint riebal filtrus), tiek
iš vidaus, tiek ir iš išor s. Valymui naudoti
šluost , suvilgyt skystu neutraliu valikliu.
Nenaudokite abrazyvini valymo priemoni .
NENAUDOKITE SPIRITO!
D mesio! Netinkamai valant prietais bei
nesilaikant filtr keitimo norm gali kilti
gaisro pavojus. Tod l rekomenduojama
laikytis pateikt nurodym .
Gamintojas neprisiima jokios atsakomyb s
už gaisr bei galimus variklio gedimus,
kilusius d l netinkamos prieži ros arba d l
ši nurodym nesilaikymo.
4.1 Nuo riebal saugantis filtras - Turi
b ti valomas vien kart per m nes
švelniais valikliais, rankiniu b du ar
indaplov je atitinkamoje temperat roje ir
trumpuoju ciklu.
Plaunant metalin nuo riebal saugant filtr
indaplov je, jis gali prarasti spalv , bet jo
filtravimo savyb s išliks nepakitusios .
4.2 Plaunamas aktyviosios anglies filtras
Anglies filtras prisipildo naudojant j ilg
laik , priklausomai nuo virtuv s tipo ir
riebal filtro valymo reguliarumo. Bet kokiu
atveju, kapsul reikia keisti mažiausiai kas
keturis m nesius.
NEGALIMA plauti ar regeneruoti.
LIETUVIŠKAI
59

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: