Download  Print this page

Lv LietoŠanas Pam C Ba - Electrolux EFP60565OX User Manual

Hide thumbs

Advertisement

M S DOM JAM PAR JUMS
Pateicamies, ka ieg d j ties Electrolux ier ci. Ier ces ražošan un moderniz šan uzkr ta
gadu desmitiem ilga pieredze. T rad ta p rdom ta un m sdien ga, tieši k jums. Katru reizi
to lietojot, varat b t p rliecin ti, ka g siet labus rezult tus. Laipni l dzam Electrolux!
Apmekl jiet m su m jaslapu:
APLINKOSAUGA
Nododiet otrreiz jai p rstr dei materi lus ar simbol
atbilstošos konteineros to otrreiz jai p rstr dei.
Pal dziet aizsarg t apk rt jo vidi un cilv ku vesel bu, atk rtoti p rstr d jot elektrisko un
elektronisko iek rtu atkritumus. Neizmetiet ier ces, kas apz m tas ar šo simbolu
m jsaimniec bas atkritumiem. Nododiet izstr d jumu viet j otrreiz j s p rstr des punkt
vai sazinieties ar viet jo pašvald bu.
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesak m izmantot ori in l s rezerves da as.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, p rliecinieties, vai jums ir š di dati.
Šo inform ciju var atrast tehnisko datu pl ksn t . Modelis, izstr d juma Nr., s rijas numurs.
Droš bas inform cija br din jumam un piesardz bai.
Visp r ja inform cija un padomi
Inform cija par apk rt jo vidi.
Izmai u ties bas rezerv tas.
LV LIETOŠANAS PAM C BA
Atrad siet lietošanas padomus, broš ras, inform ciju par trauc jumu nov ršanu un
apkopi:
www.electrolux.com
Re istr jiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.electrolux.com/productregistration
Ieg d jieties ier cei ori in l s rezerves da as, materi lus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
. Ievietojiet iepakojuma materi lus
LATVIEŠU
53
, kop ar

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: