Download  Print this page

Advertisement

50
www.electrolux.com
1.
OHUTUSJUHISE
Ettevaatust! Järgige täpselt
käesolevas juhendis antud juhiseid.
Seadme valmistaja keeldub
igasugusest vastutusest seadmega
seotud võimalike ebameeldivuste, rikete
või tulekahjude eest, mis tulenevad
selles juhendis antud juhiste eiramisest.
Õhupuhasti on projekteeritud ainult
koduseks kasutamiseks.
Hoiatus! Ärge lülitage seadet
elektrivõrku enne, kui paigaldamine
on täiesti lõpetatud.Enne puhastus-
või hooldustööd lülitage õhupuhasti
vooluvõrgust välja, tõmmates selleks
pistiku seinakontaktist või lülitades
voolu pealülitist välja.
Kasutage paigaldus- ja hooldustöödel
kaitsekindaid.
Lapsed, füüsilise, vaimse või
meelepuudega inimesed ja isikud, kellel
ei ole seadme kasutamise kogemust,
võivad seadet kasutada ainult järelevalve
all või siis, kui nende turvalisuse eest
vastutav inimene on õpetanud neid seadet
kasutama. Lastel ei tohi lubada seadmega
mängida. Ärge kasutage õhupuhastit ilma
õigesti paigaldatud võreta.
Õhupuhasti peale ei tohi KUNAGI midagi
toetada, kui seda ei ole eraldi märgitud.
Kui õhupuhastit kasutatakse samaaegselt
teiste, gaasil või muul kütusel töötavate
seadmetega, peab ruum olema piisavalt
ventileeritud.
Seadme torustikku ei tohi ühendada
ventilatsioonisüsteemiga, mida kasutatakse
muul otstarbel, näiteks suitsugaaside
eemaldamiseks seadmetest, milles
kasutatakse majapidamisgaasi või muid
kütuseid.
Lahtise tulega toiduvalmistamine
õhupuhasti all on rangelt keelatud.
Lahtine tuli kahjustab filtreid ja võib
põhjustada tulekahju ning seega tuleb seda
igati vältida.
Toidu praadimisel peab olema hoolikas, et
vältida õli ülekuumenemist ja süttimist.
Ettevaatust! Köögiseadmete
kasutamisel võivad õhupuhasti
kokkupuutepinnad märkimisväärselt
soojeneda.
Tuleb järgida eeskirju, mida ametiasutused
on suitsuärastuse tehniliste ja
ohutusmeetmete kohta kehtestanud.
Õhupuhastit peab seest ja väljast
regulaarselt (VÄHEMALT ÜKS
KORD KUUS) puhastama, pidades
kinni käesolevas juhendis toodud
hooldusnõuetest.
Kui käesolevas juhendis õhupuhasti
ja filtrite puhastamise kohta
sätestatud nõudeid ei täideta, võib
tekkida tulekahju oht.
Ärge kasutage õhupuhastit ega
jätke seda seisma ilma korralikult
paigaldatud lampideta, sest see
põhjustab elektrilöögi ohu.
Me ei võta vastutust seadme
vigastuste ja kahjustuste eest,
mis tekivad käesolevas juhendis
sätestatud nõuete eriramise
tagajärjel.
Ettevaatust! Käesolevaid
juhiseid täpselt järgimata ja
seetõttu valesti paigaldatud
kruvid ja kinnitusseadmed võivad
põhjustada elektriohtu.
2. KASUTAMINE
Õhupuhasti eesmärk on eemaldada
ruumist toiduvalmistamisel tekkiv suits
ja aur.
Seadme juurde kuuluvas juhendis
on ära näidatud, millist varianti teie
mudeli juures kasutada saab (õhu
väljaviiguga tõmbeversioon
õhuringlusega filtreeriv versioon
3. PAIGALDAMINE
Võrgupinge peab vastama
õhupuhasti sees asuval andmesildil
toodud pingele. Kui õhupuhastil on
pistik, ühendage see kehtivatele
eeskirjadele vastavasse pistikupessa,
mis asub ka pärast õhupuhasti
paigaldamist ligipääsetavas kohas.
Kui õhupuhastil pistikut ei ole
(puhasti on otse võrku ühendatud)
või kui pistik ei asu kohas, mis jääks
ka pärast õhupuhasti paigaldamist
ligipääsetavaks, paigaldage
nõuetekohane kahepooluseline
lüliti, mis kindlustaks vastavalt
paigalduseeskirjadele III kategooria
liigpinge korral täieliku eraldamise
vooluvõrgust.
Tähelepanu! Enne kui lülitate
õhupuhasti uuesti elektrivõrku
ja kontrollite, kas see töötab
korralikult, kontrollige alati,
kas võrgukaabel on korralikult
monteeritud.
või
).

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: