Download  Print this page

Advertisement

34
www.electrolux.com
1.
SIKKERHETSANVISNINGER
Obs! Instruksjonene i denne
håndboken må følges nøye.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar for eventuelle uhell, skader eller
brann på apparatet som skyldes at
bruksanvisningen i denne håndboken
ikke har blitt overholdt. Denne
ventilatoren er kun til husholdningsbruk.
Advarsel! Ikke koble apparatet til
strømnettet før installasjonen er helt
fullført.
Før rengjøring eller vedlikehold av
apparatet må ventilatoren kobles fra
strømnettet ved å trekke ut støpselet
eller skru ut sikringen i husets
sikringsskap.
Ved alle installasjonsprosedyrer og alt
vedlikehold av ventilatoren må man bruke
arbeidshansker.. Ventilatoren er ikke egnet
til å brukes av barn eller personer med
nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske
funksjoner, eller med manglende erfaring
og kjennskap, med mindre disse ikke blir
overvåket eller gitt instruksjoner om bruk av
apparatet av en person som står ansvarlig
for deres sikkerhet. Barn må overvåkes for
å kontrollere at de ikke leker med apparatet.
Ventilatoren må aldri brukes uten at gitteret
er korrekt montert!
Ventilatoren må ALDRI brukes som
anleggsflate, med mindre det er uttrykkelig
angitt.
Rommet må være godt ventilert når
ventilatoren brukes samtidig med andre
apparater som bruker gassforbrenning eller
andre brennstoffer.
Luften som suges opp må ikke føres ut i en
avtrekkskanal for røyk som produseres av
apparater som bruker gassforbrenning eller
andre brennstoffer.
Det er strengt forbudt å lage mat på åpen
ild under ventilatorhetten.
Bruk av åpen ild skader filtrene og kan
fremkalle brann, derfor må det absolutt
unngås.
Steking må foregå under kontroll for å
unngå at den overopphetede oljen tar fyr.
Obs! De berørbare delene kan bli
meget varme når de brukes sammen
med kokeapparater.
Når det gjelder de tekniske sikkerhetsforans
taltningene som må anvendes for røykutløp,
må man forholde seg strengt til gjeldende
lokale regelverk. Ventilatoren må rengjøres
ofte både innvendig og utvendig (MINST
EN GANG I MÅNEDEN; uansett må man
følge instruksjonene som er uttrykkelig
angitt i vedlikeholdsanvisningene i denne
håndboken).
Hvis man ikke overholder normene for
rengjøring av ventilatoren og utskiftning
og rengjøring av filtrene, vil dette medføre
risiko for brann.
Ventilatoren må alltid ha korrekt monterte
lyspærer, både under bruk og i stand by, for
å unngå risikoen for elektrisk støt.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
for eventuelle uhell, skader eller brann på
apparatet som skyldes at bruksanvisningen
i denne håndboken ikke har blitt overholdt.
Advarsel! Manglende installering av
skruer og festeanordninger i samsvar
med disse instruksjonene kan medføre
elektrisk fare.
2. BRUK
Kjøkkenhetten brukes til avtrekk av røyk
og damp fra matlaging. I den vedlagte
installasjonsanvisningen er det angitt
hvilken versjon som kan anvendes på
modellen du eier; versjonen med direkte
avtrekk ut i friluft
resirkulering av luften
3. INSTALLASJON
Nettspenningen må være i samsvar med
den elektriske spenningen som angis på
typeskiltet inne i ventilatoren. Hvis det
følger med støpsel, kobles ventilatoren
til en lett tilgjengelig stikkontakt som er
godkjent i henhold til gjeldende normer.
Stikkontakten må være lett tilgjengelig
også etter installasjonen. Hvis det ikke
følger med støpsel (direkte kobling til
strømnettet), eller stikkontakten selv etter
installasjonen ikke er lett tilgjengelig, må
man sette på en godkjent topolet bryter
som garanterer fullstendig frakobling fra
strømnettet i situasjonene som oppstår i
kategorien overspenning III, i henhold til
installasjonsreglene.
Advarsel! Før man kobler ventilatorens
strømkrets til strømnettet og fastslår
at alt fungerer korrekt, må man alltid
kontrollere at strømledningen er korrekt
montert.
, eller versjonen med
.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: