Download  Print this page

Advertisement

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HD9150, HD9149

Advertisement

   Also See for Philips HD9150

   Related Manuals for Philips HD9150

   Summary of Contents for Philips HD9150

 • Page 1 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD9150, HD9149...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Български 15 Čeština 26 eesti 36 Hrvatski 45 Magyar 54 ҚазаҚша 64 Lietuviškai 74 Latviešu 84 PoLski 93 roMână 103 русский 114 sLovensky 125 sLovenšČina 135 srPski 144 українська 154...
 • Page 6: English

  Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 7 Philips refuses any liability for damage caused. Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
 • Page 8 Fill the water tank with cold water up to the MAX indication to use the appliance again. electromagnetic fields (eMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 9 EnglisH Specific types only: The soup bowl is intended for preparing soup, other liquid food and fish. When you want to use the soup bowl, put it in the large steaming basket (3) (Fig. 9). Specific types only: When you take out the removable bottom from the large steaming basket (3) to create a larger basket with the medium steaming basket (2) underneath, you can still place the soup bowl to prepare fish, rice or soup on top (Fig.
 • Page 10 EnglisH Empty the water tank after each use by tilting the base backwards and pouring the water from the back of the base (Fig. 3). Be careful when you remove the drip tray and empty the water tank, because the water in both of them may still be hot, even if the other parts of the appliance have cooled down already.
 • Page 11 Place the lid on the soup bowl (specific types only) or on the small steaming basket (Fig. 24). guarantee and service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www. philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet.
 • Page 12 Food table and steaming tips For recipes, please see the recipe booklet or visit our website www.philips.com/kitchen. The steaming times mentioned in the table below are only an indication. Steaming times may vary depending on the size of the food pieces, the spaces between the food in the steaming basket, the amount of food in the basket, the freshness of the food and your personal preference.
 • Page 13 EnglisH Food steaming table Food to be Amount Steaming time Suggested herbs/spices for steamed (min) Aroma Infuser Asparagus 500g 15-20 Thyme, basil, lemon Baby corn 200g Chives, chilli, paprika Green beans 500g 15-20 Parsley, lemon, garlic Broccoli 400g Garlic, crushed red chilli, tarragon Carrots 500g...
 • Page 14 EnglisH For the best taste, we advise you to eat your food immediately after preparing it. Do not pour liquids in the aroma infuser. vegetables and fruits Cut off thick stems from cauliflower, broccoli and cabbage. Steam leafy, green vegetables for the shortest possible time, because they lose colour easily. Do not thaw frozen vegetables before you steam them.
 • Page 15 Български Въведение Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome. Общо описание (фиг. 1) Контролен панел a – Светлинен индикатор за празен воден резервоар...
 • Page 16 Български Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде подменен от Philips, упълномощен сервиз на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност. Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без...
 • Page 17 студена вода до обозначението МАХ. Електромагнитни излъчвания (eMF) Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно инструкциите в това ръководство за потребителя, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.
 • Page 18 Български Поставяйте храната, която ще задушавате на пара, в една или повече кошници за задушаване. Само за определени модели: можете да използвате и купата за супа. (фиг. 7) Винаги поставяйте подвижните дъна в кошниците за задушаване откъм горната страна. За да...
 • Page 19 Български Натиснете бутона старт/стоп, за да започне задушаването (фиг. 16). Задушаването на пара започва. Светещият пръстен мига бавно и таймерът започва обратно отброяване на зададеното време на задушаване (фиг. 17). Забележка: Ако задушавате на пара големи количества храна, разбъркайте я на половината време...
 • Page 20 Български Почистване и поддръжка Никога не използвайте за почистване на уреда фибро гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон. Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине. Почистете външността на основата с влажна кърпа. Никога не потапяйте основата във вода и не я изплаквайте с течаща вода. Не...
 • Page 21 Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com/support или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна. Телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на...
 • Page 22 Таблица на храните и съвети за задушаване на пара Можете да намерите рецепти в книжката с рецепти или на нашия уеб сайт на адрес www. philips.com/kitchen. Времената на задушаване в таблицата по-долу са само ориентировъчни. Те може да се променят в зависимост от големината на парчетата храна, разстоянията между тях в...
 • Page 23 Български Таблица на храните за задушаване на пара Продукти за Количество Време на Предложения за подправки за задушаване на задушаване на ароматизатора пара пара (мин.) Аспержи 500 г 15-20 Мащерка, босилек, лимон Млечна царевица 200 г Лук, люти чушки, червен пипер Зелен...
 • Page 24 Български Малко олио върху продуктите повишава ефекта от ароматизатора и придава на храната по-богат вкус. За най-добър резултат нарежете подправките на малки парченца и напълнете равномерно ароматизатора. За най-добър вкус ви съветваме да консумирате храната веднага след приготвянето й. Не сипвайте течности в ароматизатора. Зеленчуци...
 • Page 25 Български Продуктите продължават да се задушават известно време след като уредът премине в режим за поддържане на топлината. Ако те са вече напълно готови, свалете ги от уреда, когато задушаването приключи и уредът премине в режим за поддържане на топлината. Ако...
 • Page 26: Čeština

  Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. všeobecný popis (obr. 1) Ovládací panel a Kontrolka prázdného zásobníku na vodu b Kontrolka časovače...
 • Page 27 Čeština Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí. Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání...
 • Page 28 Naplňte nádržku na vodu studenou vodou až po značku MAX, abyste mohli přístroj znovu použít. elektromagnetická pole (eMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
 • Page 29 Čeština Mísu na polévku můžete použít (pouze některé typy) k přípravě polévek, pudinků, rýže, ryb, zeleniny v omáčce nebo marinování. K přípravě zmíněných pokrmů můžete také použít lehkou mísu, kterou lze vložit do napařovacích košíků. V takovém případě je potřeba, abyste nechali kolem mísy volný...
 • Page 30 Čeština Při vyjímání napařovacího košíku nechejte zkondenzovanou vodu z košíku odkapat na níže položený napařovací košík nebo na tácek na odkapávání. Vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky a před vyjmutím tácku na odkapávání nechejte parní ohřívač úplně vychladnout. Po každém použití vyprázdněte zásobník na vodu: nakloňte základnu dozadu a vylijte vodu ze zadní...
 • Page 31 Potřebujete-li servis, informace nebo dojde-li k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/support, nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi. Příslušné telefonní číslo najdete v záručním listu s celosvětovou platností. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, kontaktujte místního dodavatele výrobků...
 • Page 32 Čeština Problém Možná příčina Řešení Parní ohřívač Parní ohřívač není připojen do Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. nefunguje. sítě. V zásobníku není dostatek Naplňte nádržku na vodu. vody. Nestiskli jste tlačítko spuštění/ Stiskněte tlačítko spuštění/zastavení. zastavení. Nejsou hotové Některé kousky jídla v parním Nastavte delší...
 • Page 33 čisticí prostředky. tabulka pokrmu a tipy pro napařování Recepty naleznete v knize receptů nebo navštivte webovou adresu www.philips.com/kitchen. Doba napařování uvedená v tabulce je pouze orientační. Doba napařování se může lišit v závislosti na velikosti kousků pokrmu, na rozložení pokrmu v napařovacím košíku, na množství...
 • Page 34 Čeština Napařovaný Množství Doba napařování Doporučené bylinky/koření pokrm (minuty) pro zvýrazňovač chutí Losos 450 g 12-15 min. Kopr, petržel, bazalka Bílá ryba 450 g 10 - 15 Sušená hořčice, nové koření, majoránka tipy pro napařování pokrmů Zvýrazňovač chutí Mezi bylinky a koření, které můžete přidat do zvýrazňovače chutí, patří rozmarýna, tymián, koriandr, bazalka, kopr, kari koření...
 • Page 35 Čeština Při použití pouze jednoho napařovacího košíku se pokrm napařuje kratší dobu než při použití dvou nebo tří napařovacích košíků. Použijete-li více než jeden napařovací košík, nechte pokrm vařit o 5 až 10 minut déle. Pokrm v malém napařovacím košíku (1) je rychleji hotový než pokrm v horních napařovacích košících.
 • Page 36: Eesti

  Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitejuhe või seade ise on kahjustatud. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik. Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meele- või vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate kogemuste või teadmistega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse...
 • Page 37 Philips ei võta endale vastutust põhjustatud kahjustuste eest. Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida firma Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis muutub seadme garantii kehtetuks.
 • Page 38 eesti elektromagnetväljad (eMF) See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetvälju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäevaste teaduslike tõendite alusel ohutu kasutada. enne esimest kasutamist Enne seadme esmakasutust puhastage põhjalikult kõik toiduainetega kokkupuutuvad seadme osad (vt ptk „Puhastamine ja hooldamine”).
 • Page 39 eesti Märkus. Aurutusnõud mahutavad maksimaalselt 1 kg. Asetage üks või mitu aurutusnõud tilgakogujale. Asetage nõud õigesti ja veenduge, et need ei kõigu (Jn 11). Te ei pea kasutama kõiki kolme aurutusnõud. Aurutusnõud on nummerdatud numbritega 1–3. Numbreid näete nende käepidemetel. Kõiki suuremaid nõusid on võimalik panna väiksema peale, kuid kõige paremini saab neid paigutada suuruse järjekorras, alustades väikseimast (1), asetades selle peale keskmise suurusega nõu (2) ja selle peale omakorda suurima nõu (3).
 • Page 40 eesti Märkus. Seade lülitub automaatselt ooterežiimile, kui seda ei ole 2 minutit kasutatud. Vajutage juhtpaneeli aktiveerimiseks käivitamis-/seiskamisnuppu. soojana hoidmise režiim Pärast aurutamist lülitub auruti automaatselt ümber soojana hoidmise režiimile ning süttib soojendamise märgutuli. Soojana hoidmise režiim hoiab toitu soojana 20 minutit. Kui soovite toitu soojas hoida kauem kui 20 minutit, keerake taimeri reguleerimise nuppu vasakule või paremale, et soojana hoidmise aega reguleerida.
 • Page 41 Pange kaas supianuma (üksnes teatud mudelite puhul) või väikse aurutusnõu peale (Jn 24). garantii ja hooldus Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/ support või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse. Telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja poole.
 • Page 42 Retseptide leidmiseks vaadake retseptivihikut või külastage meie veebisaiti www.philips.com/ kitchen. Tabelis toodud aurutamisajad on ainult näitlikud. Aurutamisaeg sõltub toidutükkide suurusest, toidutükkide vahelisest ruumist aurutusnõus, toidu kogusest aurutusnõus, toidu värskusest ja te enda eelistustest.
 • Page 43 eesti Aurutatav toit Kogus Aurutamisaeg Soovitatavad maitsetaimed/ (min) maitseained aroomisõelas kasutamiseks Brokoli 400 g Küüslauk, purustatud punane tšilli, estragon Porgandid 500 g Petersell, sinepipulber, murulauk Lillkapsaõisikud 400 g Rosmariin, basiilik, estragon Juurseller 300 g 15–20 Köömned, valge pipar, tšilli (kuubikutena) Kanakoib Must pipar, sidrun, paprika Maisitõlvik...
 • Page 44 eesti köögivili ja puuviljad Lõigake ära lillkapsa, brokoli ja kapsa paksud juured. Aurutage lehtköögivilju lühima võimaliku aja jooksul, sest need kaotavad kergesti oma värvuse. Ärge külmutatud köögivilju enne aurutamist üles sulatage. Liha, linnuliha, mereannid ja munad Vähese rasvaga õrnad lihatükid on aurutamiseks kõige sobivamad. Peske liha korralikult ja tupsutage see kuivaks, nii et võimalikult vähe mahla tilguks välja.
 • Page 45: Hrvatski

  Hrvatski uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. opći opis (sl. 1) Upravljačka ploča a Indikator praznog spremnika za vodu b Prikaz mjerača vremena c Indikator funkcije za održavanje topline...
 • Page 46 Philips neće biti odgovorna za nastalu štetu. Nikada nemojte koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
 • Page 47 MAX. elektromagnetska polja (eMF) Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete pravilno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.
 • Page 48 Hrvatski Samo određeni modeli: Posuda za juhu namijenjena je pripremi juha, druge tekuće hrane i ribe. Kad želite koristiti posudu za juhu, postavite ju u veliku košaricu za kuhanje na pari (3) (Sl. 9). Samo određeni modeli: Kad iz velike košarice za kuhanje na pari (3) izvadite dno kako biste zajedno sa srednjom košaricom (2) dobili veći prostor, još...
 • Page 49 Hrvatski Nakon svaku upotrebe ispraznite spremnik za vodu tako što ćete podnožje nagnuti prema natrag i izliti vodu iz pozadine podnožja (Sl. 3). Budite oprezni prilikom uklanjanja pladnja i pražnjenja spremnika za vodu zato što voda u njima još može biti vruća, iako su se ostali dijelovi aparata ohladili. Napomena: Ako tijekom kuhanja ponestane vode, upalit će se indikator “spremnik za vodu je prazan”...
 • Page 50 Ako vam je potreban servis ili informacija, odnosno ako imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com/support, ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi. Broj telefona nalazi se u priloženom međunarodnom jamstvu. Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
 • Page 51 “Čišćenje i održavanje”. pladnju se pjeni. dospiju bjelančevine ili kad u spremniku ostanu tragovi sredstava za čišćenje. tablica hrane i savjeti za kuhanje na pari Recepte za kuhanje potražite u knjižici s receptima ili posjetite web-stranicu www.philips.com/ kitchen.
 • Page 52 Hrvatski Vrijeme kuhanja na pari navedeno u tablici u nastavku služi samo kao preporuka. Ono se može razlikovati ovisno o veličini komada hrane, prostoru između komada hrane u košarici za kuhanje na pari, količini hrane u košarici, svježini hrane te vašem osobnom ukusu. tablica za kuhanje hrane na pari Hrana za kuhanje na Količina...
 • Page 53 Hrvatski Za dodatne savjete o začinskom bilju, začinima i tekućinama koji se koriste za odjeljak za začine, pogledajte tablicu za kuhanje hrane iznad. Ako hranu polijete s malo ulja, poboljšava se efekt odjeljka za začine, a hrana ima puniji okus. Za najbolje rezultate narežite začinsko bilje u male komadiće i ravnomjerno napunite odjeljak za začine.
 • Page 54: Magyar

  Magyar Bevezetés Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) Kezelőpanel a Üres víztartályt jelző fény b Időzítő kijelzője c Melegen tartást jelző fény d Időzítő-beállító gomb világító gyűrűvel e Start/stop és szünet gomb...
 • Page 55 A készülék nem rendeltetés- vagy szakszerű használata, illetve nem a használati utasításnak megfelelő használata esetén a garancia érvényét veszti, és a Philips nem vállal felelősséget a keletkezett kárért. Ne használjon más gyártótól származó tartozékot / alkatrészt, vagy olyat, melyet a Philips nem javasolt, mert a garancia érvényét veszti.
 • Page 56 Töltsön a víztartályba hideg vizet a MAX jelzésig, mielőtt a készüléket újra használná. elektromágneses mezők (eMF) Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.
 • Page 57 Magyar A levesestálat (csak bizonyos típusok esetén) leves vagy puding készítésére, rizs- és halfőzésre, szószos zöldségek készítésére, valamint marinált étel főzésére használhatja. Ezen alapanyagok előkészítéséhez használhat olyan könnyű edényt, amely beleillik a gőzölőkosarakba. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy van-e szabad hely az edény körül, amely a gőz párolón belüli megfelelő áramlásához szükséges.
 • Page 58 Magyar Megjegyzés: A gőzölőkosarakban lévő ételek kivételéhez hosszú nyelű konyhai eszközt használjon. A gőzölőkosarak eltávolításakor várja meg, amíg a lecsapódott pára lecsepeg az alsó gőzölőkosárba vagy a cseppfelfogó tálcára. Húzza ki a dugót a fali konnektorból, és várja meg, míg a pároló teljesen lehűl, majd vegye ki a cseppfelfogó...
 • Page 59 így hozzájárul a környezet védelméhez (ábra 25). Hibaelhárítás Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes ügyfélszolgálathoz.
 • Page 60 Magyar Probléma Lehetséges ok Megoldás A pároló nem Az ételpároló nincs Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba. működik. bedugva. Nincs víz a tartályban. Töltse fel a víztartályt. Még nem nyomta meg a Nyomja meg a start/stop gombot. start/stop gombot. Nem főtt meg A párolóban egyes Állítson be hosszabb párolási időt az időzítő-...
 • Page 61 Magyar Ételek és párolási tanácsok A receptleírásokat megnézheti a receptfüzetben vagy a www.philips.com/kitchen weboldalon. Az alábbi táblázatban feltüntetett párolási idők csak tájékoztató jellegűek. A párolási idők az ételdarabok nagyságától, a gőzölőkosárba helyezett ételdarabok közötti távolságtól, a kosárban lévő étel mennyiségétől, az étel frissességétől és ízléstől függően eltérőek lehetnek.
 • Page 62 Magyar tanácsok az ételpároláshoz aromatartó Az aromatartóba helyezhető fűszerek például a rozmaring, a kakukkfű, a koriander, a bazsalikom, a kapor, a curry és a tárkony. Ezeket vegyítheti fokhagymával, köménnyel vagy tormával, melyek só hozzáadása nélkül is kiemelik az ízeket. 1/2-3 teáskanálnyi szárított fűszernövény és fűszer hozzáadása ajánlott.
 • Page 63 Magyar Az étel párolása egy ideig még folytatódik, amikor a pároló átvált melegen tartó üzemmódra. Ezért ha az étel már teljesen megfőtt, vegye ki a párolóból, amikor a párolási folyamat befejeződik, és a készülék átvált melegen tartó üzemmódra. Ha az étel nem főtt meg, állítson be hosszabb párolási időt. Lehetséges, hogy több vizet kell töltenie a víztartályba.
 • Page 64 ҚазаҚша Кіріспе Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін, өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеңіз. Жалпы сипаттама (Cурет 1) Басқару панелі a «Су ыдысы бос» шамы b Таймер көрсеткіші c «Жылылықты сақтау» шамы...
 • Page 65 ҚазаҚша Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында, Philips мақұлдаған қызмет орталығында немесе білікті мамандар ауыстыруы керек. Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану нұсқауларынсыз, физикалық және ойлау қабілеті шектеулі, сезімталдығы төмен, сондай-ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдар (соның ішінде балалар) бұл құрылғыны қолданбауы керек.
 • Page 66 элементін автоматты түрде өшіреді. Құралды қайтадан пайдалану үшін, су ыдысын MAX («ЕҢ ЖОҒАРЫ») көрсеткішіне дейін суық сумен толтырыңыз. Электрмагниттік өрістер (ЭМӨ) Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Осы пайдаланушы нұсқаулығы бойынша дұрыс қолданылса, бүгінгі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес, құрал пайдалану үшін қауіпсіз болып табылады.
 • Page 67 ҚазаҚша Бу себеттеріне тым көп тамақ салмаңыз. Тамақ бөліктері арасына біраз бос орын қалдырыңыз және тамақты себеттің түбіне тегіс жайыңыз. Тамақтың үлкендеу бөліктерін және бумен ұзақ пісірілетін тамақты ең төменгі бу себетіне (1) салыңыз. Жұмыртқаларды ыңғайлы түрде бумен пісіру үшін, оларды жұмыртқа ұстағыштарына салыңыз...
 • Page 68 ҚазаҚша , Бумен пісіру процесі аяқталғанда, құрылғы 5 рет сигнал шығарады және жылылықты сақтау режиміне автоматты түрде ауысады («Жылылықты сақтау» бөлімін қараңыз). (Cурет 18) 4 Қолданғаннан кейін қақпақты абайлап алыңыз. Қақпағын ашқанда, құралдан ыстық бу шығады. Одан абай болыңыз. Ескертпе Күйіп қалмау үшін, қақпақты алғанда пеш қолғаптарын киіңіз. Қақпақты жайлап, өзіңізден алыс алыңыз. Қақпақтың жиналған тамшыларын бу себетіне ағызыңыз. Ескертпе Тамақты бу себеттерінен алу үшін, ұзын сапты ас үй құралдарын пайдаланыңыз. 5 Бу себетін шығарғанда, ондағы жиналған суды астындағы бу себетіне немесе тамшы...
 • Page 69 Сорпа тостағанын (тек белгілі бір түрлерде) немесе шағын бумен пісіру себетін қақпақпен жабыңыз (Cурет 24). Кепілдік және қызмет көрсету Қызмет көрсету жұмыстары немесе ақпарат қажет болса немесе проблема туындаса, Philips компаниясының www.philips.com/support веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады. Еліңізде тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған жағдайда,...
 • Page 70 орнына тапсырыңыз. Осылайша, сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз (Cурет 25). ақаулықтарды жою Бұл тарауда құрылғыда ең жиі кездесетін мәселелер жинақталған. Төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, жиі қойылатын сұрақтар тізімін көру үшін www.philips. com/support торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
 • Page 71 қалдықтары қалғанда көбік пайда болуы мүмкін. Тамақ кестесі және бумен пісіру кеңестері Рецепт алу үшін, рецепт кітапшасын қараңыз немесе www.philips.com/kitchen веб-сайтына өтіңіз. Төмендегі кестеде көрсетілген бумен пісіру уақыты тек көрсеткіш ретінде ұсынылады. Бумен пісіру уақыты бу себетіндегі тамақ бөліктерінің өлшеміне, тамақ арасындағы бос...
 • Page 72 ҚазаҚша Бумен пісірілетін Мөлшері Бумен пісіру Арома дәмдегіш үшін ұсынылатын тамақ уақыты (мин.) жапырақтар/дәмдеуштер Кәді (жұқа 500 г Аскөк, жалбыз, гүлшетен тіліктері) Кускус 150 г + 250 мл 10-15 Жебіршөп, кориандр, қалампыр су Жұмыртқа 6 дана 12-15 Жеміс жидек 500 г / 4 дана 10-15 Даршын, лимон, қалампыр Бұршақтар...
 • Page 73 ҚазаҚша Жұмыртқаны бумен пісіргішке салар алдында тесіп алыңыз. Тоңазытылған етті, тауықты немесе теңіз тағамдарын бумен пісіруге болмайды. Бумен пісірмес бұрын, міндетті түрде ерітіп алыңыз. Тәтті тағамдар Тәтті тағамдардың дәмін күшейту үшін, қант қосудың орнына біраз даршын қосыңыз. Жалпы кеңестер Тек белгілі бір түрлерде: күріш пісіру үшін күріш пен суды сорпа тостағанына салу керек. Мөлшері...
 • Page 74: Lietuviškai

  Lietuviškai Įvadas Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome. Bendrasis aprašymas (Pav. 1) Valdymo pultas a „Tuščio vandens bakelio“ lemputė b Laiko indikatorius c „Šilumos palaikymo“ lemputė d Laiko reguliavimo rankenėlė su šviesos žiedu e Paleidimo / stabdymo ir pauzės mygtukas...
 • Page 75 Jei prietaisą naudosite netinkamai ar profesionaliems arba pusiau profesionaliems tikslams, arba jei jį naudosite ne pagal vartotojo vadovo instrukcijas, garantija taps negaliojančia ir „Philips“ jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už kilusią žalą. Niekada nenaudokite jokių kitų gamintojų arba „Philips“ specialiai nerekomenduojamų priedų...
 • Page 76 Lietuviškai elektromagnetiniai laukai (eML) Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EML) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jį yra saugu naudoti. Prieš naudojant pirmą kartą Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai išplaukite dalis, kurios liečiasi su maistu (žr.
 • Page 77 Lietuviškai Pastaba. Į garinimo indus galite dėti ne daugiau kaip 1 kg maisto. Uždėkite vieną ar daugiau garinimo indų ant nuvarvėjimo padėklo. Padėkite indus tinkamai ir įsitikinkite, ar jie nekliba (Pav. 11). Jums nereikia naudoti visų 3 garinimo indų. Garinimo indai sunumeruoti nuo 1 iki 3. Jų numerius matysite ant rankenų. Galite dėti bet kurį didesnį...
 • Page 78 Lietuviškai Pastaba. Jei norite garinti daugiau maisto ir jums reikia daugiau vandens, per pakartotino vandens pripildymo snapelį galite papildyti vandens bakelį mažais vandens kiekiais. Pastaba. Jei prietaisas nenaudojamas 2 minutes, automatiškai įsijungia budėjimo režimas. Jei norite dar kartą suaktyvinti valdymo skydelį, paspauskite paleidimo / stabdymo mygtuką. karščio palaikymo režimas Baigęs garinti garintuvas automatiškai persijungia į...
 • Page 79 šalyje esančiu „Philips“ klientų aptarnavimo centru. Jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jei klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, apsilankykite pas savo „Philips“ atstovą. aplinka Pasibaigus prietaiso naudojimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, priduokite jį...
 • Page 80 Maisto lentelė ir garinimo patarimai Norėdami gauti receptų, perskaitykite mūsų receptų knygelę arba apsilankykite mūsų svetainėje www.philips.com/kitchen. Garinimo trukmės žemiau pateiktoje lentelėje yra tik nurodymas. Garinimo trukmės gali kisti priklausomai nuo maisto gabalėlių dydžio, maisto išdėstymo ir jo kiekio garinimo inde, maisto...
 • Page 81 Lietuviškai Maisto garinimo lentelė Garinamas Kiekis Garinimo Žolelės / prieskoniai, kuriuos maistas trukmė (min.) siūloma berti į žolelių / prieskonių sietelį Šparagai 500 g 15–20 Peletrūnai, bazilikas, citrina Mažos kukurūzų 200 g 5–8 Česnako laiškai, čili, paprika burbuolės Šparaginės 500 g 15–20 Petražolės, citrina, česnakas pupelės...
 • Page 82 Lietuviškai Maisto garinimo patarimai Žolelių / prieskonių sietelis Rozmarinai, čiobreliai, kalendros, bazilikai, krapai, karis ir peletrūnai yra vieni iš žolelių ir prieskonių, kurių galėtumėte berti į žolelių / prieskonių sietelį. Juos galite derinti su česnakais, kmynais ar krienais, kad pagerintumėte skonį nepridėję druskos. Patariame įberti nuo 1/2 iki 3 arbatinių šaukštelių...
 • Page 83 Lietuviškai Maistas garinamas toliau, kol garintuvas persijungia į karščio palaikymo režimą, todėl, jei maistas jau paruoštas, išimkite jį iš garintuvo, kai garinimo procesas baigtas ir įsijungia karščio palaikymo režimas. Jei maistas dar ne visiškai paruoštas, nustatykite ilgesnę garinimo trukmę. Gali tekti įpilti daugiau vandens į...
 • Page 84: Latviešu

  Latviešu ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome. vispārīgs apraksts (Zīm. 1) Vadības panelis a Indikators “Tukša ūdens tvertne” b Taimera rādījums c Indikators “Siltuma saglabāšana” d Taimera regulēšanas poga ar gaismas apli e Ieslēgšanas/apturēšanas un pauzes poga...
 • Page 85 Philips neuzņemsies atbildību par iespējamiem bojājumiem. Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kurus uzņēmums Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, ierīces garantija vairs nav spēkā.
 • Page 86 Piepildiet ūdens tvertni ar aukstu ūdeni līdz atzīmei MAX, lai turpinātu lietot ierīci. elektromagnētiskie lauki (eML) Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EML). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā...
 • Page 87 Latviešu Tikai atsevišķiem modeļiem: kad izņemat pamatni no lielā tvaicēšanas groza (3), lai kopā ar apakšā esošo vidējo tvaicēšanas grozu (2) izveidotu lielāku grozu, virspusē joprojām varat novietot zupas trauku, lai pagatavotu zivis, rīsus vai zupu (Zīm. 10). Lai tvaicētu lielus produktus (piemēram, veselu vistu, kukurūzas vālītes), varat izņemt noņemamās pamatnes no vidējā...
 • Page 88 Latviešu Uzmanieties, izņemot pilēšanas paplāti un iztukšojot ūdens tvertni, jo ūdens tajās joprojām var būt karsts, pat ja citas ierīces daļas ir atdzisušas. Piezīme. Ja tvaicēšanas laikā beidzas ūdens, sāk mirgot indikators “Tukša ūdens tvertne” un gaismas aplis, lai norādītu, ka jāuzpilda ūdens tvertne (Zīm. 19). Piezīme.
 • Page 89 Ja jums nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips. com/support vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā...
 • Page 90 Pārtikas tabula un tvaicēšanas padomi Receptes skatiet recepšu grāmatiņā vai mūsu tīmekļa vietnē www.philips.com/kitchen. Tālāk sniegtajā tabulā norādītie laiki ir tikai norāde. Tvaicēšanas laiki var mainīties atkarībā no produktu gabalu izmēra, attāluma starp tiem tvaicēšanas grozā, produktu daudzuma grozā, to...
 • Page 91 Latviešu Pārtikas tvaicēšanas tabula Tvaicējamie Daudzums Tvaicēšanas laiks Ieteicamie garšaugi/garšvielas produkti (min) aromāta pastiprinātājam Sparģeļi 500 g 15–20 Timiāns, baziliks, citrons Mazā kukurūza 200 g 5–8 Loki, čili, paprika Zaļās pupiņas 500 g 15–20 Pētersīļi, citrons, ķiploks Brokoļi 400 g Ķiploks, sasmalcināts sarkanais čili pipars, estragons Burkāni...
 • Page 92 Latviešu Pievienojot ēdienam mazliet eļļas, uzlabo aromāta pastiprinātāja efektu un piešķir ēdienam pilnīgāku garšu. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, sagrieziet garšaugus smalkos gabaliņos un vienmērīgi piepildiet aromāta pastiprinātāju. Lai baudītu vislabāko garšu, ieteicams ēst tūlīt pēc pagatavošanas. Nelejiet šķidrumus aromāta pastiprinātājā. Dārzeņi un augļi Nogrieziet ziedkāpostu, brokoļu un kāpostu biezos kātus.
 • Page 93: Polski

  PoLski Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. opis ogólny (rys. 1) Panel sterowania a Wskaźnik pustego zbiornika wody b Wskaźnik minutnika c Wskaźnik funkcji utrzymywania ciepła...
 • Page 94 Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Philips. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci ważność. Nie wystawiaj podstawy urządzenia na działanie wysokich temperatur, gorącego powietrza, pary lub wilgotnego powietrza z innych źródeł...
 • Page 95 MAX, aby urządzenie mogło ponownie pracować. Pola elektromagnetyczne (eMF) To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki aktualnych badań...
 • Page 96 PoLski Nie wkładaj zbyt dużo jedzenia do koszy. Układaj kawałki żywności w pewnych odstępach. Rozłóż składniki równomiernie na dnie kosza. Większe kawałki produktów lub żywność, która wymaga dłuższego gotowania, wkładaj do kosza do gotowania na parze, który znajduje się na samym dole (1). Aby ułatwić...
 • Page 97 PoLski Po użyciu urządzenia należy ostrożnie zdjąć pokrywkę. Uważaj na gorącą parę, która wydostaje się z urządzenia po zdjęciu pokrywki. Uwaga: Aby uniknąć poparzenia, przed zdjęciem pokrywki włóż rękawice kuchenne. Pokrywkę zdejmuj powoli i z dala od siebie. Poczekaj, aż skroplona para z pokrywki spłynie do kosza w parowarze. Uwaga: Do wyjmowania jedzenia z koszy używaj przyborów kuchennych z długimi uchwytami.
 • Page 98 W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów należy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com/support lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej. Jeśli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się o pomoc do lokalnego sprzedawcy...
 • Page 99 Ten rozdział opisuje najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www. philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
 • Page 100 żywności i wskazówki dotyczące gotowania na parze. Aby skorzystać z przepisów, zapoznaj się z broszurą z przepisami lub odwiedź naszą witrynę internetową pod adresem www.philips.com/kitchen. Czasy gotowania na parze podane w poniższej tabeli są jedynie orientacyjne. Rzeczywisty czas gotowania może się różnić w zależności od wielkości kawałków jedzenia, przestrzeni pomiędzy nimi w koszu do gotowania, ilości pożywienia w koszu, świeżości jedzenia oraz indywidualnych...
 • Page 101 PoLski Rodzaj żywności Ilość Czas gotowania Proponowane zioła/przyprawy do do przygotowania na parze (w umieszczenia w pojemniku na min) przyprawy Marchew 500 g Pietruszka, suszone ziarna gorczycy, szczypiorek Różyczki kalafiora 400 g Rozmaryn, bazylia, estragon Seler (pokrojony w 300 g 15–20 Kminek, biały pieprz, chili kostkę)
 • Page 102 PoLski Warzywa i owoce Odetnij grubsze łodygi kalafiora, brokułów i kapusty. Zielone warzywa liściaste gotuj jak najkrócej, ponieważ szybko tracą naturalny kolor. Nie rozmrażaj mrożonek warzywnych przed gotowaniem. Mięso, drób, owoce morza i jajka Do gotowania na parze najlepiej nadają się miękkie partie mięsa z odrobiną tłuszczu. Umyj mięso dokładnie i wysusz, aby podczas gotowania wyciekało z niego jak najmniej soków.
 • Page 103: Română

  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome. Descriere generală (fig. 1) Panou de control f Led pentru „Rezervor de apă gol” b Indicator cronometru c Led „Păstrare la cald”...
 • Page 104 şi alte medii rezidenţiale. Dacă aparatul este utilizat în mod necorespunzător, în regim profesional sau semiprofesional sau fără respectarea instrucţiunilor din manualul de utilizare, garanţia poate fi anulată, iar Philips îşi va declina orice responsabilitate pentru daunele provocate. Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de la alţi producători sau care nu au fost recomandate special de Philips.
 • Page 105 MAX pentru a utiliza din nou aparatul. Câmpuri electromagnetice (EMF) Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
 • Page 106 roMână Puneţi bucăţile mai mari de alimente şi alimentele ce necesită mai mult timp de pregătire la abur în cel mai de jos coş de preparare la abur (1). Puneţi ouăle pe suportul pentru ouă pentru a le pregăti la abur în mod adecvat (fig. 8). Puteţi utiliza castronul pentru supă...
 • Page 107 roMână Când timpul alocat procesului de preparare la abur s-a încheiat, aparatul va emite un semnal acustic de 5 ori, apoi va trece automat în modul de păstrare la cald (consultaţi secţiunea „Păstrare la cald”). (fig. 18) După utilizare, îndepărtaţi cu grijă capacul. Aveţi grijă...
 • Page 108 roMână Curăţaţi rezervorul de apă cu o lavetă curată înmuiată în apă caldă cu detergent de vase. Ştergeţi rezervorul de apă cu o lavetă umedă curată. Curăţaţi capacul manual în apă caldă, folosind detergent lichid. Îndepărtaţi bazele detaşabile ale coşurilor de preparare la abur. Curăţaţi coşurile, bazele detaşabile, Intensificatorul de aromă, tava de scurgere şi castronul pentru supă...
 • Page 109 şi service Dacă aveţi nevoie de service sau de informaţii sau întâmpinaţi probleme, vizitaţi site-ul web Philips la adresa www.philips.com/support sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. Găsiţi numărul de telefon în garanţia internaţională. Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de centru, deplasaţi-vă...
 • Page 110 şi sugestii pentru prepararea la abur Pentru reţete, consultaţi broşura cu reţete sau vizitaţi site-ul nostru Web www.philips.com/ kitchen. Duratele de preparare la abur menţionate în tabelul de mai jos sunt oferite doar în scop orientativ.
 • Page 111 roMână tabelul pentru prepararea la abur a alimentelor Alimente de Cantitate Timp de Plante aromatice/condimente înăbuşit preparare la abur sugerate pentru Intensificatorul de (min) arome Sparanghel 500 g 15-20 Cimbru, busuioc, lămâie Miniştiuleţi de 200 g Arpagic, chilli, paprică porumb Fasole verde 500 g 15-20...
 • Page 112 roMână Pentru mai multe sugestii privind plantele aromatice, condimentele şi lichidele de utilizat în Intensificatorul de arome, consultaţi tabelul de preparare a alimentelor la abur, de mai sus. Adăugarea unei cantităţi mici de ulei peste alimente, îmbunătăţeşte efectul Intensificatorului de arome, conferind alimentelor un gust mai intens.
 • Page 113 roMână Prepararea alimentelor continuă un timp după trecerea aparatului în modul Păstrare cald. Dacă alimentele sunt deja foarte bine gătite, scoateţi-le din aparat la terminarea procesului de preparare la abur şi trecerea aparatului în modul păstrare cald. Dacă alimentele nu sunt gătite, setaţi un timp de preparare la abur mai lung. Este posibil să fie necesară...
 • Page 114 русский Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome. Общее описание (рис. 1) Панель управления а. Индикатор пустого резервуара для воды b. Индикатор таймера c. Индикатор режима поддержания температуры d. Регулятор времени приготовления с подсветкой...
 • Page 115 профессионального или полупрофессионального оборудования, а также при нарушении правил данного руководства гарантийные обязательства утрачивают свою силу, и в этом случае компания Philips не несет ответственности за какой бы то ни было причиненный ущерб. Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других...
 • Page 116 пустой или вода выкипела в процессе приготовления. Чтобы продолжить использование прибора, заполните резервуар холодной водой до отметки MAX. Электромагнитные поля (ЭМП) Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, использование прибора безопасно в соответствии с современными научными данными.
 • Page 117 русский Наполните отсек для специй свежими или сухими травами. В главе “Таблица продуктов и советы по приготовлению на пару” приводятся рекомендуемые травы и специи для различных блюд. Поместите продукты для приготовления в одну или несколько паровых корзин. Только для некоторых моделей: можно также использовать чашу для супа. (Рис. 7) Устанавливайте...
 • Page 118 русский использование прибора Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети. При этом включается подсветка, а на панели управления отображается заданное по умолчанию время приготовления (20 минут) (Рис. 14). Для выбора времени приготовления поверните регулятор времени приготовления влево или вправо (Рис. 15). Для...
 • Page 119 русский Чтобы сохранить пищу теплой более 20 минут, установите время для режима поддержания температуры, повернув регулятор настройки температуры влево или вправо. Чтобы отключить режим поддержания температуры во время его работы, нажмите кнопку старт/стоп. Очистка и уход Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие...
 • Page 120 При возникновении проблемы или при необходимости получения сервисного обслуживания или информации посетите веб-сайт Philips www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране подобный центр отсутствует, обратитесь в...
 • Page 121 русский Проблема Возможная причина Способы решения Положите большие порции и продукты с более длительным временем приготовления в малую паровую корзину (1) и включите приготовления на пару. По прошествии некоторого времени установите другие паровые корзины. В паровых корзинах Не перегружайте паровые корзины. слишком...
 • Page 122 средство. Таблица продуктов и советы по приготовлению на пару Рецепты можно найти в буклете с рецептами или на веб-сайте www.philips.com/kitchen. Время приготовления на пару, указанное в таблице ниже, является приблизительным. Время приготовления различается в зависимости от размеров порций, расстояния между...
 • Page 123 русский Продукты для Количество Время варки Травы/специи, которые можно приготовления (мин) использовать в отсеке для специй Креветки 200 г Порошок карри, шафран, лимон Пудинг 4 чаши Корица, гвоздики, ваниль Рис 150 г + 300 мл Пандан, чеснок, тмин воды 250 г + 500 мл Пандан, чеснок, тмин...
 • Page 124 русский Общие рекомендации Только для некоторых моделей: для приготовления риса необходимо положить рис в чашу для супа и залить водой. Количество воды см. в таблице выше. По окончании приготовления риса отключите прибор, перемешайте рис и оставьте томиться под крышкой на 5 минут. Так рис станет еще вкуснее. Вы...
 • Page 125: Slovensky

  Úvod Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome. opis zariadenia (obr. 1) Ovládací panel a Kontrolné svetlo „Prázdny zásobník na vodu“...
 • Page 126 V prípade, že zariadenie použijete nevhodným spôsobom, na profesionálne alebo na poloprofesionálne účely alebo ak ho používate v rozpore s pokynmi v tomto návode, záruka stratí platnosť a spoločnosť Philips nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody. Nepoužívajte príslušenstvo od iného výrobcu ani diely, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila.
 • Page 127 MAX. elektromagnetické polia (eMF) Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
 • Page 128 sLovensky Misku na polievku (len určité modely) môžete používať na prípravu polievky alebo pudingu, na varenie ryže, rýb, na dusenie zeleniny v omáčke alebo na prípravu marinovaných jedál. Na prípravu týchto surovín môžete použiť aj ľahkú misku, ktorá sa zmestí do košíkov na dusenie. V tomto prípade sa uistite, že je okolo misky dostatok voľného priestoru, ktorým môže riadne cirkulovať...
 • Page 129 sLovensky Keď vyberiete košík na dusenie, nechajte skondenzovanú paru odkvapkať do košíka na dusenie alebo podnosu na odkvapkávanie pod ním. Zástrčku odpojte zo sieťovej zásuvky a pred vybratím podnosu na odkvapkávanie nechajte zariadenie na prípravu potravín na pare najskôr úplne vychladnúť. Po každom použití...
 • Page 130 (Obr. 24). Záruka a servis Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
 • Page 131 sLovensky Problém Možná príčina Riešenie Zariadenie na Zariadenie na prípravu Zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky. prípravu potravín na potravín na pare nie je pare nefunguje. zapojené do siete. V zásobníku na vodu nie je Naplňte zásobník na vodu. žiadna voda. Ešte ste nestlačili vypínač.
 • Page 132 Recepty nájdete v našej brožúre s receptami na webovej stránke www.philips.com/kitchen. Časy dusenia uvedené v nasledujúcej tabuľke sú len orientačné. Časy dusenia sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti kúskov potravín, priestoru medzi potravinami v košíku na dusenie, množstva potravín v košíku, čerstvosti potravín a vašich osobných preferencií.
 • Page 133 sLovensky Potraviny na Množstvo Doba dusenia Odporúčané bylinky a korenia dusenie (min.) pre rozptyľovač arómy Losos 450 g 12 – 15 min. Kôpor, petržlen, bazalka Biela ryba 450 g 10 – 15 Sušená horčica, nové korenie, majorán rady pre dusenie potravín rozptyľovač...
 • Page 134 sLovensky Ak je košík na dusenie príliš naplnený, v polovici procesu dusenia potraviny premiešajte. Malé množstvá potravín vyžadujú kratšie doby dusenia v porovnaní s väčšími množstvami. Ak použijete iba jeden košík na dusenie, potraviny vyžadujú kratšiu dobu dusenia v porovnaní s použitím 2 alebo 3 košíkov na dusenie.
 • Page 135: SlovenšČina

  Tega aparata ni mogoče upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, omrežni kabel ali sam aparat. Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
 • Page 136 Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne oziroma polprofesionalne namene oziroma na način, ki ni v skladu z navodili za uporabo, postane garancija neveljavna, Philips pa ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno škodo.
 • Page 137 sLovenšČina Zaščita pred delovanjem brez vode Soparnik je opremljen s samodejnim varnostnim izklopom. Ta funkcija samodejno izklopi grelni element, ko v zbiralniku za vodo ni vode ali če je zmanjka med kuhanjem. Če aparat želite ponovno uporabljati, zbiralnik za vodo do oznake MAX napolnite s hladno vodo. elektromagnetna polja (eMF) Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF).
 • Page 138 sLovenšČina Samo določeni modeli: če iz velike košare (3) odstranite snemljivo dno, da ustvarite večjo košaro nad srednjo košaro za kuhanje v sopari (2), lahko na vrh še vedno postavite posodo za juho za pripravo rib, riža ali juhe (Sl. 10). Če želite v pari kuhati velike kose hrane (na primer cele piščance ali koruzne storže), lahko odstranite snemljiva dna s srednje košare za kuhanje v pari (2) in velike košare za kuhanje v pari (3) in tako ustvarite eno veliko košaro.
 • Page 139 sLovenšČina Po vsaki uporabi izpraznite zbiralnik za vodo tako, da nagnete podstavek nazaj in izlijete vodo skozi zadnji del podstavka (Sl. 3). Pri odstranjevanju pladnja za kapljanje in praznjenju zbiralnika za vodo bodite previdni, saj je voda v njima lahko še vroča, tudi če so se ostali deli aparata že ohladili. Opomba: Če med kuhanjem v pari zmanjka vode, zasveti indikator praznega zbiralnika za vodo, ki opozarja, da morate doliti vodo (Sl.
 • Page 140 (Sl. 24). garancija in servis Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips. com/support ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni takšnega centra, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.
 • Page 141 sLovenšČina Težava Možni vzrok Rešitev Niste še pritisnili gumba za Pritisnite gumb za vklop/izklop vklop/izklop. Vsa hrana ni V soparniku je nekaj kosov Obrnite gumb za nastavitev časovnika v kuhana. hrane, ki so večji in/ali desno in nastavite daljši čas kuhanja v pari. potrebujejo dlje časa za pripravo kot ostala hrana.
 • Page 142 Preglednica s hrano in namigi za kuhanje hrane v pari Recepte si oglejte v knjižici z recepti ali na našem spletnem mestu www.philips.com/kitchen. Časi kuhanja v pari, ki so navedeni v spodnji preglednici, so zgolj namig. Čas kuhanja v pari se razlikuje glede na velikost kosov hrane, razmik med porazdelitvijo kosov hrane v košari za...
 • Page 143 sLovenšČina Več informacij o zeliščih, začimbah in tekočinah, ki jih lahko uporabite za vložek za aromo, si oglejte v zgornji preglednici s hrano za kuhanje v pari. Dodatek olja hrani izboljša učinek vložka za aromo in daje hrani polnejši okus. Zelišča na drobno nasekljajte in jih enakomerno porazdelite po vložku za aromo.
 • Page 144: Srpski

  Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Opšti opis (sl. 1) Upravljačka ploča a Indikator „Rezervoar za vodu je prazan“ b Indikator tajmera c Indikator za održavanje temperature...
 • Page 145 će prestati da važi, a Philips neće prihvatiti odgovornost ni za kakva nastala oštećenja. Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
 • Page 146 MAX da biste ponovo koristili aparat. elektromagnetna polja (eMF) Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, on je bezbedan za upotrebu prema trenutno dostupnim naučnim dokazima.
 • Page 147 srPski Možete da koristite posudu za supu (samo određeni modeli) da biste napravili supu ili puding, da biste skuvali pirinač, da biste spremili povrće u sosu i da biste kuvali hranu u marinadi. Možete takođe da koristite laganu posudu koja može da stane u posude za kuvanje na pari da biste spremili ove sastojke.
 • Page 148 srPski Napomena: Da ne bi došlo do opekotina, stavite kuhinjske rukavice kada skidate poklopac. Poklopac podižite polako i dalje od sebe. Pustite da kondenzovana voda sa poklopca kaplje u posudu za kuvanje na pari. Napomena: Koristite kuhinjski pribor sa dugačkom drškom da biste izvadili hranu iz posuda za kuvanje. Kada uklonite posudu za kuvanje, pustite da kondenzovana voda sa posude kaplje u posudu za kuvanje na pari ispod ili u posudu za kapljanje.
 • Page 149 Philips na adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnim distributeru Philips proizvoda.
 • Page 150 Ovo poglavlje sumira najčešće probleme sa kojima se možete sresti prilikom upotrebe aparata. Ako ne možete da rešite problem pomoću liste mogućih problema u nastavku, posetite www.philips. com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.
 • Page 151 Recepte za kuvanje potražite u knjizi recepata ili posetite lokaciju www.philips.com/kitchen. Vremena za kuvanje na pari navedena u tabeli ispod predstavljaju samo okvirne vrednosti. Vremena kuvanja mogu da se razlikuju u zavisnosti od veličine komada hrane, razmaka između hrane u posudi za kuvanje na pari, količine hrane u posudi, svežine hrane i vašeg ukusa.
 • Page 152 srPski Hrana za kuvanje Količina Vreme kuvanja na Preporučeno začinsko bilje/ pari (min.) začini za dodatak za aromu Krompir 400 g 25-30 Peršun, luk vlašac, beli luk Škampi 200 g Kari u prahu, šafran, limun Puding 4 posude Cimet, klinčići, vanila Pirinač...
 • Page 153 srPski Kada završite sa kuvanjem pirinča, isključite aparat, promešajte pirinač i ostavite ga u posudi zatvorenog poklopca 5 minuta. Na taj način ćete dobiti još bolji rezultat. Možete da koristite posudu za supu (samo određeni modeli) da biste napravili supu ili puding, da biste skuvali pirinač, da biste spremili povrće u sosu i da biste kuvali hranu u marinadi.
 • Page 154 українська Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Загальний опис (Мал. 1) Панель керування a Індикатор спорожнення резервуара для води...
 • Page 155 середовищах. Якщо пристрій використовується неналежно, у професійних чи напівпрофесійних цілях або іншим чином всупереч цій інструкції, гарантія втрачає чинність, а компанія Philips не несе відповідальності за заподіяну шкоду. Не використовуйте насадки чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує...
 • Page 156 закінчується. Щоб знову користуватися пристроєм, наповніть резервуар холодною водою до позначки MAX. Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.
 • Page 157 українська Встановлюйте знімне дно в кожен кошик для обробки парою, починаючи згори. Щоб належно розмістити дно, спочатку вставте в кошик одну сторону, а потім іншу до фіксації. Слідкуйте, щоб опуклість на дні була спрямована вгору (Мал. 2). Не кладіть у кошики для обробки парою надто багато їжі. Залиште між шматками їжі вільне...
 • Page 158 українська Після обробки парою пристрій подає 5 звукових сигналів та автоматично переходить у режим збереження тепла (див. розділ “Режим збереження тепла”). (Мал. 18) Після використання обережно зніміть кришку. Знімаючи кришку, стежте, щоб не обпектися гарячою парою, що виходить з пристрою. Примітка: Щоб...
 • Page 159 українська Мийте кришку вручну теплою водою з миючим засобом. Вийміть знімні дена з кошиків для обробки парою. Вручну помийте кошики для обробки парою, знімні дена, пристосування для спецій, лоток для крапель і чашу для супу (лише окремі моделі) в теплій воді з миючим засобом. Ці деталі можна також мити в...
 • Page 160 Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла проблема, відвідайте веб- сайт компанії Philips www.philips.com/support або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у своїй країні. Номер телефону можна знайти у гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера...
 • Page 161 чищення у резервуарі. Таблиця продуктів і поради щодо обробки парою Рецепти див. у книзі рецептів або на сайті www.philips.com/kitchen. Час обробки, вказаний у таблиці нижче, є лише орієнтовним. Тривалість обробки парою може відрізнятися залежно від розміру шматків продуктів, відстані між ними в кошику для...
 • Page 162 українська Продукти для Кількість Час обробки Рекомендовані трави/спеції для обробки парою парою (хв.) пристосування для спецій Брокколі 400 г Часник, мелений червоний чилі, полин острогін Морква 500 г Петрушка, суха гірчиця, зелений часник Цвітна капуста 400 г Розмарин, базилік, тархун Селера...
 • Page 163 українська Для забезпечення найкращого результату поріжте трави на дрібні шматки та рівномірно викладіть їх у пристосування для спецій. Для забезпечення найкращого смаку рекомендується споживати їжу відразу після приготування. Не наливайте у пристосування для спецій рідин. Овочі та фрукти Зріжте грубі качани з цвітної капусти, брокколі та звичайної капусти. Обробляйте...
 • Page 168 4222.005.0313.1...

This manual also for:

Hd9149

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: