Philips HD9040 Manual

Hide thumbs

Advertisement

HD9040
4222.003.4017.3.indd 1
02-06-10 14:06

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Philips HD9040

 • Page 1 HD9040 4222.003.4017.3.indd 1 02-06-10 14:06...
 • Page 2 4222.003.4017.3.indd 2 02-06-10 14:06...
 • Page 3 4222.003.4017.3.indd 3 02-06-10 14:06...
 • Page 4 4222.003.4017.3.indd 4 02-06-10 14:06...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Dansk 15 DEutscH 24 Ελληνικα 34 Español 45 suomi 55 Français 64 nEDErlanDs 74 norsk 84 português 94 svEnska 103 türkçE 113 4222.003.4017.3.indd 5 02-06-10 14:06...
 • Page 6: English

  EnglisH introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. general description (Fig. 1) A Baking rack B Baking tray C Separators (2 long separators and 4 short ones)
 • Page 7 Keep the mains cord out of the reach of children. Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 Put the sheath back on the slitter after use and store the slitter in a safe place. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 9 EnglisH ’Add’ when extra solid ingredients (e.g. fruits or nuts) can be added timer buttons You can use the timer increase and decrease buttons when you want the bread to be ready at a later time. The maximum delay time that can be set is 15 hours. For example, set the timer to 15 hours at 17:00 hours to have the bread ready at 08:00 hours the next morning.
 • Page 10 EnglisH Put ingredients in the bread pan in the order they are listed in the recipe. Always add yeast last. Make a hollow in the centre of the flour and sprinkle the yeast in it. Do not mix the yeast with any of the wet ingredients, otherwise the bread may nor rise properly, especially when you use the timer.
 • Page 11: Using The Timer

  EnglisH Note: You can watch the mixing, kneading and baking process through the viewing window. Occasionally, some moisture may develop on the inside of the window. You can lift the lid to look inside during the mixing and kneading stages, but DO NOT OPEN THE LID DURING THE BAKING PROCESS (approximately the last hour of the entire processing time), as this may cause the bread to collapse.
 • Page 12: Storing Bread

  EnglisH after the baking process The inside of the breadmaker, the bread pan, the kneading blades and the bread are very hot. Always use oven mitts when you remove the bread pan at the end of the baking cycle or at any time during the keep-warm mode.
 • Page 13 EnglisH cleaning and maintenance For maximum safety, keep the appliance clean and free of grease and food residues. Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
 • Page 14 EnglisH guarantee and service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www. philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 15: Dansk

  Dansk introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Generel beskrivelse (fig. 1) A Bagestativ B Bagebakke C Separatorer (2 lange separatorer og 4 korte) D Skærevalse...
 • Page 16 Hold netledningen uden for børns rækkevidde. Lad aldrig netledningen hænge ud over kanten af (køkken)bordet, hvor apparatet er placeret. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips- serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
 • Page 17 Sæt hylsteret tilbage på skærevalsen efter brug, og opbevar skærevalsen på et sikkert sted. Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning, er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 18 Dansk start/stop/annuller-tast Tryk på denne knap for at starte et program eller starte timernedtællingen Tryk på denne knap i 2 sekunder, indtil du hører 1 lang biplyd, og “OFF” vises på displayet. Herved annulleres det aktuelle program, og apparatet går tilbage til standardindstillingen (dvs. program 1 - Alm.
 • Page 19 Dansk Placer brødformen i apparatet. Skub brødformen ned med et fast tryk, så den låser på plads (fig. 4). Hvis brødformen ikke monteres korrekt, virker æltebladene ikke. Fold brødformens håndtag ned, og luk apparatets låg. Bemærk: Sænk låget langsomt. Det er tungt. Sæt stikket i en stikkontakt.
 • Page 20 Dansk I løbet af hold varm-perioden er hold varm-ikonet synligt på displayet. Programikonet er ikke synligt i løbet af hold varm-perioden. (fig. 15) Bemærk: Hold varm-tilstand fungerer ikke i programmerne Dej, Pastadej, Multibrødform og Multibrødform Sødt. Hvis du lader færdig dej ligge for lang tid i apparatet, kan det overhæve og medføre et dårligt bageresultat.
 • Page 21 Dansk Åbn låget, og tag fat i brødformens håndtag med en grydeholder eller ovnhandske. Drej brødformen til venstre eller højre for at låse den op, og løft den ud af apparatet ved hjælp af håndtaget. Brødet tages nemmest ud ved at lade det stå i brødformen i 5 minutter og derefter vende bunden i vejret på...
 • Page 22 (fig. 22). reklamationsret og service For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det nærmeste Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din nærmeste Philips-forhandler.
 • Page 23 Knapperne fungerer ikke. Stikket er ikke sat i Sæt stikket i stikkontakten. Hvis der stikkontakten. stadig er problemer, skal du kontakte dit lokale Philips Kundeservice. Apparatet støjer, når det er i Motoren støjer under Der kræves ingen handling. brug. æltningen. Det er helt normalt.
 • Page 24: Deutsch

  DEutscH Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. allgemeine Beschreibung (abb. 1) A Backaufsatz B Backblech C Trennelemente (2 x lang und 4 x kurz)
 • Page 25 Halten Sie das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie es nicht über die Kante der Tisch- oder Arbeitsplatte hängen, auf der das Gerät steht. Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service- Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden.
 • Page 26 Stecken Sie den Schneider wieder in die Schutzhülle, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
 • Page 27 DEutscH Bedienfeld Display Auf dem Display wird Folgendes angezeigt: Programmnummer (1 bis 14) Programmsymbol bei ausgewählter Programmnummer Timer-Symbol bei eingestelltem Timer Fortschrittsanzeige bei aktivem Programm Warmhaltesymbol bei beendetem Programm und aktivem Warmhaltemodus. Auf dem Display wird gleichzeitig die Warmhaltezeit angezeigt (sie wird in Minuten bis zu einer Stunde hochgezählt).
 • Page 28 DEutscH Hinweis: Nehmen Sie die Backform stets aus dem Gerät, bevor Sie Zutaten einfüllen. So vermeiden Sie, dass Zutaten in das Gerät gelangen. Stellen Sie sicher, dass die Löcher in den Knethaken und die Antriebswellen in der Backform vollkommen sauber sind. Hinweis: Wenn diese Teile verschmutzt sind, können die Knethaken möglicherweise nicht korrekt eingesetzt werden.
 • Page 29 DEutscH Drücken Sie die Gewichtstaste einmal oder mehrmals, um die richtige Brotlaibgröße auszuwählen (Abb. 6). Hinweis: Die Gewichtsauswahl steht Ihnen in den Programmen 1 bis 7 zur Verfügung. In den Programmen 1 bis 6 stehen Ihnen drei (750 g, 1.000 g und 1.250 g) und im Programm 7 zwei Auswahlmöglichkeiten (1.000 g und 1.250 g) zur Verfügung.
 • Page 30 DEutscH Den timer verwenden Wenn das Brot zu einem späteren Zeitpunkt fertig gebacken sein soll, können Sie über den Timer eine Verzögerung einstellen. Die maximale einstellbare Verzögerung beträgt 15 Stunden. Sie können beispielsweise um 17.00 Uhr eine Verzögerung von 15 Stunden einstellen, wenn das Brot am nächsten Morgen um 8.00 Uhr fertig gebacken sein soll.
 • Page 31 DEutscH Belassen Sie das Brot fünf Minuten lang aufrecht in der Backform, um es leichter herausnehmen zu können. Drehen Sie dann die Backform um, halten Sie den Griff fest, und stürzen Sie das Brot auf ein Gitter, damit Hitze und Feuchtigkeit schneller aus dem Brot entweichen können.
 • Page 32 DEutscH Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab. Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät abkühlen.
 • Page 33 Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
 • Page 34: Ελληνικα

  Ελληνικα Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www. philips.com/welcome. Γενική περιγραφή (Εικ. 1) A Σχάρα ψησίματος B Δίσκος ψησίματος...
 • Page 35 Όταν αφαιρείτε μαρμελάδα από τη φόρμα ψωμιού, σηκώστε τη φόρμα ψωμιού με γάντια φούρνου και στα δύο χέρια για να αδειάσετε την καυτή μαρμελάδα. Προσοχή Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
 • Page 36 Ελληνικα άκυρη και η Philips θα αποποιηθεί οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν βλάβες που θα προκληθούν. Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν πολύ όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν σηκώνετε τη φόρμα ψωμιού από τη λαβή...
 • Page 37 Ελληνικα Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα προσεκτικά πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Πίνακας ελέγχου Οθόνη Στην οθόνη εμφανίζονται τα εξής στοιχεία: Αριθμός προγράμματος (1-14) Εικονίδιο προγράμματος όταν έχει επιλεγεί ένας αριθμός προγράμματος Εικονίδιο χρονοδιακόπτη όταν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης Εικονίδιο εξέλιξης εφόσον είναι ενεργό ένα πρόγραμμα Εικονίδιο διατήρησης θερμοκρασίας όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί και εφόσον είναι ενεργή...
 • Page 38 Ελληνικα Χρήση της συσκευής Προετοιμασία της συσκευής και των υλικών Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια. Κρατήστε τη λαβή της φόρμας ψωμιού και τραβήξτε τη φόρμα προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να την απασφαλίσετε. Κατόπιν, ανασηκώστε τη φόρμα για να την αφαιρέσετε από τη συσκευή. (Εικ. 2) Σημείωση: Να αφαιρείτε πάντα τη φόρμα ψωμιού πριν τοποθετήσετε υλικά σε αυτήν για να μην χύσετε υλικά στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές στις λεπίδες ζύμωσης και οι περιστρεφόμενοι άξονες στο εσωτερικό της φόρμας ψωμιού είναι απολύτως καθαροί. Σημείωση: Εάν αυτά τα εξαρτήματα δεν είναι καθαρά, ενδέχεται να μην μπορέσετε να συναρμολογήσετε...
 • Page 39 Ελληνικα Επιλογή ρυθμίσεων Πατήστε τον επιλογέα προγράμματος μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός του προγράμματος που είναι κατάλληλος για τη συνταγή που επιθυμείτε να ετοιμάσετε (Εικ. 5). Κάθε φορά που πατάτε τον επιλογέα προγράμματος, ο αριθμός στην οθόνη αυξάνεται κατά 1. Εμφανίζεται εναλλάξ στην οθόνη ο αριθμός του επιλεγμένου προγράμματος και ο χρόνος επεξεργασίας. Σημείωση: Η συσκευή παράγει ένα ηχητικό σήμα εάν κατά λάθος δεν πατήσετε το σωστό κουμπί, για παράδειγμα εάν πατήσετε το κουμπί βάρους κατά τη διάρκεια του προγράμματος Ζύμη. Πατήστε τον επιλογέα βάρους μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το κατάλληλο βάρος φραντζόλας (Εικ. 6). Σημείωση: Η...
 • Page 40 Ελληνικα Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του ψησίματος, η συσκευή εκπέμπει ηχητικό σήμα. Εναλλακτικά, εμφανίζεται το μήνυμα ‘Fin’ (Τέλος) στην οθόνη για 1 δευτερόλεπτο και ο χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας για 1 δευτερόλεπτο (ο χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας μετράται σε λεπτά έως 1 ώρα). (Εικ. 14) Κατά τη διάρκεια του χρόνου διατήρησης θερμοκρασίας, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο διατήρησης θερμοκρασίας. Το εικονίδιο προγράμματος δεν εμφανίζεται κατά το χρόνο διατήρησης θερμοκρασίας. (Εικ. 15) Σημείωση: Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας δεν λειτουργεί στα προγράμματα Ζύμη, Ζύμη Ζυμαρικών, Φόρμα για ψωμί και Φόρμα για γλυκά. Εάν αφήσετε έτοιμη ζύμη στη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να φουσκώσει υπερβολικά και το αποτέλεσμα ψησίματος να μην είναι...
 • Page 41 Ελληνικα Ο χρονοδιακόπτης μετρά αντίστροφα τον καθορισμένο χρόνο σε λεπτά και ανά τρία δευτερόλεπτα εμφανίζεται η εικόνα εξέλιξης. Το ψωμί είναι έτοιμο όταν ο χρονοδιακόπτης έχει φτάσει στο 00:01. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ‘Fin’ (Τέλος) και η συσκευή εκπέμπει ηχητικό σήμα. Μετά τη διαδικασία ψησίματος Το εσωτερικό του αρτοπαρασκευαστή, η φόρμα ψωμιού, οι λεπίδες ζύμωσης και το ψωμί είναι εξαιρετικά καυτά. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν βγάζετε τη φόρμα ψωμιού κατά την ολοκλήρωση του κύκλου ψησίματος ή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας. Για να διακόψετε τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, πατήστε το κουμπί έναρξης/ διακοπής/ακύρωσης για 2 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “OFF”, ακυρώνεται το τρέχον πρόγραμμα και η συσκευή επανέρχεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. Για να απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Χρησιμοποιώντας γάντια φούρνου, ανοίξτε το καπάκι και πιάστε τη λαβή της φόρμας ψωμιού. Γυρίστε τη λαβή της φόρμας ψωμιού προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να την απασφαλίσετε και ανασηκώστε την για να τη βγάλετε από τη συσκευή. Για να αφαιρέσετε με ευκολία το ψωμί, αφήστε το ψωμί μέσα στη φόρμα ψωμιού για 5 λεπτά. Στη συνέχεια, γυρίστε τη φόρμα ανάποδα, κρατήστε τη λαβή και κουνήστε την για να βγει το ψωμί επάνω σε μία σχάρα ψύξης για να αποδεσμευθεί η θερμότητα και να στεγνώσει η υγρασία από το ψωμί γρηγορότερα. Εάν χρειαστεί, περάστε μια επίπεδη λαστιχένια ή πλαστική σπάτουλα κατά μήκος των πλευρών της φόρμας για να χαλαρώσετε τη φραντζόλα. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να αφαιρέσετε το ψωμί, καθώς ενδέχεται να...
 • Page 42 Ελληνικα Φύλαξη ψωμιού Το ψωμί πρέπει να καταναλωθεί ενώ είναι φρέσκο, καθώς δεν περιέχει καθόλου συντηρητικά. Μπορεί να φυλαχθεί μόνο για 1 ή 2 ημέρες. Φυλάξτε το ψωμί σε θερμοκρασία δωματίου σε πολύ καλά σφραγισμένη πλαστική σακούλα ή σε αεροστεγές δοχείο. Οι...
 • Page 43 Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα...
 • Page 44 Ελληνικα Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα βάσει των παρακάτω πληροφοριών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας. Προβλήματα...
 • Page 45: Español

  Español introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Descripción general (fig. 1) A Rejilla para hornear B Bandeja para hornear...
 • Page 46 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
 • Page 47 (cEm) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
 • Page 48 Español Icono de mantenimiento del calor cuando el programa ha finalizado y mientras el modo de mantenimiento del calor está activo. En el display aparece simultáneamente el tiempo de mantenimiento del calor (desde varios minutos hasta una hora). Peso y color de la corteza seleccionados Cuenta atrás del tiempo de cocción en minutos ”Fin”...
 • Page 49 Español Alinee el lado liso de los orificios de las cuchillas amasadoras con el lado liso de los ejes del recipiente para pan. A continuación, coloque firmemente las cuchillas amasadoras en los ejes (fig. 3). Nota: Asegúrese de que coloca las cuchillas amasadoras correctamente en su sitio, de lo contrario podrían salirse durante el uso, lo que afectaría al proceso de mezcla o amasado. Nota: Cuando las cuchillas amasadoras están montadas correctamente en los ejes, se desvían un poco de forma horizontal hacia los ejes.
 • Page 50 Español Asegúrese de que el peso seleccionado sea adecuado para la cantidad de ingredientes de la receta seleccionada para evitar que el pan crezca demasiado o se queme. Consulte el capítulo de programas y recetas de pan estándar del folleto de información adicional sobre cocción. Por ejemplo, cuando seleccione un peso de 1000 g, el peso establecido para el pan blanco, utilice 600 g o 4 tazas de harina.
 • Page 51 Español Nota: No utilice la función de temporizador con recetas que requieran ingredientes frescos que se puedan estropear, por ejemplo, huevos, leche fresca, crema agria o queso. Nota: El temporizador no funciona en los programas 7, 8, 9 y del 11 al 14. Para utilizar el temporizador: Coloque todos los ingredientes en el recipiente para pan.
 • Page 52 Español Si una o ambas cuchillas amasadoras se quedan atrapadas en la parte inferior del pan, utilice el gancho metálico proporcionado con el aparato para extraerlas. Asegúrese siempre de que las cuchillas amasadoras no se quedan dentro del pan, de lo contrario podría dañarlas al cortar el pan en rebanadas.
 • Page 53 Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips. com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
 • Page 54 Si el problema persiste, corriente. póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. El aparato hace ruido La unidad motora hace No tiene que preocuparse de nada.
 • Page 55: Suomi

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. laitteen osat (kuva 1) A Teline B Pelti C Erottimet (2 pitkää ja 4 lyhyttä erotinta) D Leikkuri Mittamuki Mittalusikka G Ohjauspaneeli Ohjelmaluettelo Painon ilmaisimet Näyttö...
 • Page 56 Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön. Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-) ammatillisessa tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti, takuu mitätöityy eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista. Laitteen pinnat voivat kuumentua käytön aikana. Käytä aina uunikintaita nostaessasi leipävuokaa kahvasta tai käsitellessäsi kuumaa leipävuokaa, vaivausterää...
 • Page 57 Käsittele laitteen mukana toimitettua leikkuria varovasti. Sen terä on erittäin terävä. Laita leikkurin suojus paikalleen käytön jälkeen ja säilytä leikkuria turvallisessa paikassa. sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
 • Page 58 suomi Jos haluat peruuttaa käynnissä olevan ohjelman, paina tätä painiketta 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet pitkän äänimerkin ja näyttöön tulee teksti OFF. Laite palaa oletusasetuksiin [eli ohjelmaan nro 1 - Valkoisen leivän perusohje, 1000 g, keskitumma kuori). Tämä toiminto ei katkaise laitteesta virtaa.
 • Page 59 suomi Laske leipävuoan kahva alas ja sulje laitteen kansi. Huomautus: Laske kansi hitaasti. Se on raskas. Työnnä pistoke pistorasiaan. Laitteesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee numero 1, joka viittaa Valkoisen leivän perusohje -ohjelmaan. asetusten valitseminen Paina ohjelman valitsinta, kunnes näytössä on haluamaasi reseptiä vastaava ohjelman numero (Kuva 5).
 • Page 60 suomi Huomautus: Lämpimänäpitotila ei toimi Dough (Taikina)-, Pasta Dough (Pastataikina)-, Multi Bread Shaper (Leivän muotoilu)- ja Multi Bread Shaper Sweet (Muotoiluosa makea) -ohjelmissa. Jos jätät valmiin taikinan laitteeseen liian pitkäksi aikaa, se saattaa kohota liikaa ja seurauksena on huono leivontatulos. Parhaan tuloksen saamiseksi poista taikina ohjelman lopussa ja noudata reseptissä annettuja muotoilu-, lepo- ja paisto-ohjeita.
 • Page 61 suomi Leipä irtoaa vuoasta helposti, jos annat sen vetäytyä vuoassa oikeinpäin 5 minuutin ajan. Käännä sitten vuoka ylösalaisin, pidä kiinni kahvasta ja ravistele leipä ulos jäähtymisritilän päälle, jotta kuumuus ja kosteus haihtuvat leivästä nopeammin. Irrota leipä tarvittaessa vuoan reunoista litteällä kumi- tai muovilastalla. Älä...
 • Page 62 Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 22). takuu ja huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
 • Page 63 suomi vianmääritys Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Ellet onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun. leipäkoneen ongelmat Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Painikkeet eivät toimi. Pistoke ei ole pistorasiassa. Liitä pistoke pistorasiaan. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä...
 • Page 64: Français

  Français introduction Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/ welcome. Description générale (fig. 1) A Grille de cuisson B Plaque de cuisson C Séparateurs (2 longs et 4 petits)
 • Page 65 Maintenez le cordon d’alimentation hors de portée des enfants. Ne le laissez pas dépasser de la table ou du plan de travail sur lequel l’appareil est posé. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
 • Page 66 Remettez le système d’incision dans son étui après utilisation et rangez-le en lieu sûr. champs électromagnétiques (cEm) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...
 • Page 67 Français Icône de maintien au chaud lorsque le programme est terminé et tant que le mode de maintien au chaud est actif. L’afficheur indique simultanément la durée de maintien au chaud (comprise entre quelques minutes et une heure). Poids et coloration de la croûte sélectionnés Décompte du temps de cuisson exprimé...
 • Page 68 Français Alignez la partie plane des trous des lames de pétrissage avec celle des axes du moule à pain. Fixez ensuite fermement les lames de pétrissage sur les axes (fig. 3). Remarque : Veillez à ce que les lames de pétrissage soient bien en place, afin d’éviter qu’elles ne se détachent en cours d’utilisation, ce qui affecterait le mélange ou le pétrissage. Remarque : Lorsque les lames de pétrissage sont correctement fixées aux axes, un certain jeu horizontal peut être observé, ce qui est parfaitement normal.
 • Page 69 Français Par exemple, si vous sélectionnez un poids de pain de 1 000 g (le poids prédéfini pour le pain blanc), utilisez 600 g (4 tasses) de farine blanche. Le point à gauche de l’afficheur indique le poids sélectionné. L’afficheur indique également le numéro du programme sélectionné (fig. 7). Si vous le souhaitez, appuyez sur le sélecteur de coloration de la croûte autant de fois que nécessaire pour sélectionner la coloration de votre choix (fig. 8). Pour les programmes 1 à 8, la coloration de croûte prédéfinie est moyenne. Le point à droite de l’afficheur indique la coloration de croûte sélectionnée (fig. 9).
 • Page 70 Français Versez tous les ingrédients dans le moule à pain. Sélectionnez le programme, le poids du pain et la coloration de la croûte correspondant à votre recette. L’afficheur indique le temps de traitement total correspondant aux réglages sélectionnés. Calculez la différence horaire (exprimée en heures) entre l’heure actuelle et l’heure à laquelle vous souhaitez que le pain soit prêt. Par exemple, s’il est actuellement 17 h 00, et que vous souhaitez que le pain soit prêt le lendemain matin à...
 • Page 71 Français Veillez toujours à ne pas laisser les lames de pétrissage dans le pain, car vous pourriez les endommager en coupant le pain. N’utilisez pas d’ustensiles métalliques autres que le crochet métallique pour retirer les lames de pétrissage car ils pourraient endommager leur revêtement antiadhésif. Attention, les lames de pétrissage et le pain sont brûlants.
 • Page 72 Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
 • Page 73 Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l’aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. problèmes avec la machine à pain Problème...
 • Page 74: Nederlands

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Algemene beschrijving (fig. 1) A Bakrek B Bakschaal C Scheiders (2 lange scheiders en 4 korte)
 • Page 75 Houd het netsnoer buiten het bereik van kinderen. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
 • Page 76 Plaats na gebruik de beschermkap op de snijder en berg de snijder veilig op. Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Page 77 nEDErlanDs ’Fin’ (Voltooid) wanneer het programma is afgelopen ’OFF’ (Uit) wanneer het programma is geannuleerd of gereset ’Err’ (Fout) als er sprake is van een fout ’Add’ (Toevoegen) wanneer extra vaste ingrediënten (bijvoorbeeld fruit of noten) kunnen worden toegevoegd timerknoppen U kunt de timerknoppen gebruiken voor het verlengen en verkorten van de tijd, als u wilt dat het brood op een later tijdstip versgebakken klaar staat.
 • Page 78 nEDErlanDs Meet de ingrediënten voor het te maken recept af (zie hoofdstuk ‘Standaardbroodrecepten’ in het boekje Extra Bakinformatie). Opmerking: Meet ingrediënten altijd zorgvuldig af. Zie ‘Ingrediënten afmeten’ in hoofdstuk ‘Ingrediënten’ van het boekje Extra Bakinformatie. Doe ingrediënten in de broodpan in de volgorde waarin ze in het recept worden genoemd. Voeg gist altijd het laatste toe.
 • Page 79 nEDErlanDs In programma 1 tot en met 8 wordt uitgegaan van een gemiddelde korstkleur. De stip aan de rechterkant van het display geeft de gekozen korstkleur aan (fig. 9). De baktijd voor het gekozen programma, het gewicht en de korstkleur verschijnen op het display. De baktijd wordt aangegeven in uren en minuten (fig. 10). Druk op de start-/stop-/annuleerknop om het broodmaakproces te starten. (fig. 11) Opmerking: In de programma’s 3, 4 en 7 begint het apparaat niet direct met mengen, maar verwarmt het eerst voor.
 • Page 80 nEDErlanDs Telkens wanneer u op de timerknop voor het verlengen of verkorten van de tijd drukt, wordt de tijd met 10 minuten verlengd of verkort. Als u de knoppen ingedrukt houdt, wordt de tijd sneller gewijzigd. Opmerking: Als de tijd op het display 15 uur bereikt en u de timerknop voor het verlengen van de tijd ingedrukt blijft houden, verschijnt de baktijd van het ingestelde programma weer op het display.
 • Page 81 nEDErlanDs Laat het brood 30-60 minuten op het afkoelrooster afkoelen voordat u het snijdt met een broodmes of een elektrisch mes. Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt of voordat u een ander brood bakt. Brood bewaren Eet brood wanneer het vers is, omdat het geen conserveringsmiddelen bevat. U kunt het 1 à 2 dagen bewaren.
 • Page 82 (fig. 22). garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad).
 • Page 83 nEDErlanDs problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land. problemen met de broodbakmachine Probleem Mogelijke oorzaak...
 • Page 84: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Generell beskrivelse (fig. 1) A Stekerist B Stekebrett C Skillere (2 lange skillere og 4 korte) D Skjærevalse...
 • Page 85 Oppbevar alltid ledningen utilgjengelig for barn. Ikke la ledningen henge over kanten av bordet eller benken. Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
 • Page 86 Sett hylsen tilbake på skjærevalsen etter bruk, og oppbevar skjærevalsen på et trygt sted. Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å...
 • Page 87 norsk start/stopp/avbryt-knapp Trykk på denne knappen for å starte et program eller nedtellingstiden Trykk på denne knappen i to sekunder til du hører et langt pip og meldingen OFF vises på skjermen. Da avbrytes det gjeldende programmet, og apparatet går tilbake til standardinnstillingen (dvs.
 • Page 88 norsk Hvis en ingrediens må tilsettes under stekeprosessen, avgir apparatet et kort og et langt pip tre ganger og meldingen ADD vises på skjermen. Hvis du ikke tilsetter en ingrediens, fortsetter apparatet stekeprosessen. Sett brødpannen ned i apparatet. Skyv den godt ned, slik at den låses på plass (fig. 4). Hvis brødpannen ikke settes sammen på riktig måte, fungerer ikke eltebladene. Slå...
 • Page 89 norsk Når stekeprosessen er over, piper apparatet. Skjermen veksler mellom å vise meldingen Fin i ett sekund og hold varm-tiden i ett sekund (hold varm-tiden teller i minutter opp til en time). (fig. 14) Under hold varm-tiden vises hold varm-ikonet på skjermen. Programikonet vises ikke under hold varm-tiden. (fig. 15) Merk: Hold varm-modusen fungerer ikke i programmene for deig, pastadeig, forming av flere brød og forming av flere søte brød.
 • Page 90 norsk Du stopper hold varm-modusen ved å trykke på start/stopp/avbryt-knappen i to sekunder. Skjermen viser OFF, det gjeldende programmet avbrytes, og apparatet går tilbake til standardinnstillingen. Slå av apparatet ved å ta støpselet ut av vegguttaket. Bruk grytekluter eller grytevotter, åpne lokket, og ta tak i håndtaket på brødpannen. Dra brødpannen til venstre eller høyre for å...
 • Page 91 Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 92 Feilsøking Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor. problemer med brødbakemaskinen Problem Mulig årsak Løsning Knappene virker ikke.
 • Page 93 Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. Descrição geral (fig. 1) A Armação de cozedura B Tabuleiro de cozedura C Separadores (2 separadores compridos e 4 curtos)
 • Page 94: Português

  Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Page 95 Volte a colocar o revestimento no cortador após a utilização e guarde-o num local seguro. campos electromagnéticos (cEm) Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis...
 • Page 96 português Ícone de conservação do calor quando o programa já terminou e enquanto o modo de conservação do calor está activo. O visor apresenta, em simultâneo, o tempo de conservação do calor (contagem em minutos até uma hora). Peso e cor da côdea seleccionados Contagem decrescente do tempo de cozedura em minutos ”Fin”...
 • Page 97 português Nota: Certifique-se de que encaixa as pás de amassar correctamente, caso contrário, estas podem sair durante a utilização, afectando o processo para misturar ou amassar. Nota: Quando as pás de amassar estão correctamente montadas nos veios, elas têm alguma folga horizontal.
 • Page 98 português Se desejar, prima o selector da cor da côdea uma ou várias vezes para seleccionar a cor apropriada da côdea (fig. 8). Para os programas 1 a 8, a cor predefinida da côdea é média. O ponto do lado direito do visor indica a cor da côdea seleccionada (fig. 9). O tempo de cozedura do programa seleccionado, o peso e a cor da côdea são apresentados no visor. O tempo de cozedura é apresentado em horas e minutos (fig. 10).
 • Page 99 português Calcule a diferença de tempo (em horas) entre a hora actual e a hora a que deseja que o pão esteja pronto. Por exemplo, se a hora actual for 17:00 horas e quiser que o pão esteja pronto na manhã seguinte, às 8:00 horas, a diferença de tempo é...
 • Page 100 português Retire imediatamente as pás de amassar da forma do pão para evitar que estas fiquem presas. Nota: Se as pás ficarem presas, encha a forma do pão com água até um nível acima das pás de amassar e deixe de molho durante 30 minutos. De seguida, retire as pás de amassar dos veios. Deixe o pão arrefecer na grelha de arrefecimento durante 30 a 60 minutos antes de o cortar com uma faca de pão ou uma faca eléctrica.
 • Page 101 (fig. 22). garantia e assistência Se necessitar de assistência ou informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Consumidor da Philips no seu país (pode encontrar os números de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio no seu país, visite o seu representante Philips local.
 • Page 102 português resolução de problemas Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, contacte o Centro de Assistência ao Cliente do seu país. problemas com a máquina de fazer pão Problema Causa provável Solução...
 • Page 103: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. allmän beskrivning (Bild 1) A Galler B Bakplåt C Separatorer (2 långa separatorer och 4 korta) D Skärare...
 • Page 104 Förvara apparaten och sladden utom räckhåll för barn. Låt inte sladden hänga ned över bordskanten eller arbetsytan där apparaten står. Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
 • Page 105 Förvara skäraren i fodralet när du inte använder den och förvara den på ett säkert ställe. Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Page 106 svEnska timerknappar Du kan använda timerns knappar för ökning och minskning när du vill att brödet ska bli klart senare. Den maximala fördröjningstiden som kan ställas in är 15 timmar. Ställ exempelvis in timern på 15 timmar klockan 17:00 om du vill att brödet ska vara färdigt klockan 08:00 morgonen därpå.
 • Page 107 svEnska Blanda inte jästen med någon av de flytande ingredienserna. Det kan leda till att brödet inte jäser ordentligt, speciellt när du använder timern. Om en ingrediens måste tillsättas under bakningsprocessen avger apparaten ett kort och ett långt pipljud tre gånger och meddelandet “ADD” visas i teckenfönstret. Om du inte lägger till någon ingrediens fortsätter bakningsprocessen. Sätt in brödformen i apparaten.
 • Page 108 svEnska knådningsprocessen, men ÖPPNA INTE LOCKET UNDER BAKNINGSPROCESSEN (ungefär den sista timmen av hela tillredningstiden), eftersom det kan leda till att brödet sjunker ihop. I teckenfönstret räknas tillredningstiden ned i steg om 1 minut tills brödet är klart. Var tredje sekund visas bearbetningsförloppet (Bild 13). När bakningsprocessen är avslutad piper apparaten.
 • Page 109 svEnska Efter bakningsprocessen Bakmaskinens insida, brödformen, knådningsbladen och brödet är mycket varma. Använd alltid grytlappar när du tar ut brödformen i slutet av bakningscykeln eller under värmehållningsläget. Om du vill avbryta värmehållningsläget trycker du på start/stopp/avbryt-knappen i 2 sekunder. I teckenfönstret visas “OFF”, och det aktuella programmet avbryts och apparaten återgår till standardinställningen.
 • Page 110 svEnska rengöring och underhåll För maximal säkerhet ska du hålla apparaten ren och fri från fett och livsmedelsrester. Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen. Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten.
 • Page 111 Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips- återförsäljare.
 • Page 112 Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome. Genel açıklamalar (Şek. 1) A Pişirme rafı B Pişirme tepsisi C Ayırıcılar (2 uzun ve 4 kısa ayırıcı) D Dilici Ölçme kabı...
 • Page 113: Türkçe

  Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöneliktir. Cihazın uygun olmayan şekillerde, profesyonel ya da yarı profesyonel amaçlarla veya kullanım talimatlarına uygun olmayan şekillerde kullanılması durumunda, garanti geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararla ilgili olarak her türlü sorumluluğu reddedecektir. Cihaz çalışırken açık yüzeyleri ısınabilir. Ekmek tavasını sapından tutarken veya sıcak ekmek tavasını, yoğurma bıçağını...
 • Page 114 Kullandıktan sonra dilicinin kınını tekrar takın ve diliciyi güvenli bir yerde saklayın. Elektromanyetik alanlar (EmF) Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı...
 • Page 115 türkçE Zamanlayıcı düğmeleri Ekmeğin daha geç bir saatte hazır olmasını istediğinizde zamanlayıcı artırma ve azaltma düğmelerini kullanabilirsiniz. Ayarlanabilecek maksimum gecikme süresi 15 saattir. Örneğin, ekmeğin ertesi sabah 08:00’da hazır olması için zamanlayıcıyı saat 17:00’da 15 saate ayarlayın. Çalıştır/durdur/iptal düğmesi Program aşlatmak veya zamanlayıcı geri sayımını başlatmak için bu düğmeye basın Uzun bir bip sesi duyana kadar 2 saniye bu düğmeye basın, ekranda ‘OFF’...
 • Page 116 türkçE Mayayı ıslak malzemelerden hiçbiri ile karıştırmayın; aksi taktirde ekmek, özellikle zamanlayıcı kullanıldığında uygun şekilde kabarmayabilir. Pişirme işlemi sırasında malzeme eklenmesi gerektiğinde cihaz üç kez kısa ve uzun bip sesi çıkarır ve ekranda ‘ADD’ mesajı görüntülenir. Eğer malzeme eklemezseniz, cihaz pişirme işlemine devam eder. Ekmek tavasını cihaza yerleştirin. Yerine oturması için ekmek tavasını aşağı doğru sıkıca bastırın (Şek. 4). Eğer ekmek tavası uygun şekilde takılmazsa, yoğurma bıçakları çalışmaz. Ekmek tavasının sapını aşağıya katlayın ve cihazın kapağını kapatın. Dikkat: Ağır olduğundan, kapağı yavaşça indirin. Elektrik fişini prize takın.
 • Page 117 türkçE kaldırabilirsiniz, ancak PİŞİRME İŞLEMİ SIRASINDA KAPAĞI AÇMAYIN (işlemin tamamının hemen hemen son saati); bu ekmeğin kabarıklığının inmesine neden olabilir. Ekmek hazır olana kadar ekranda, işlem süresi 1 dakikalık aralıklarla geriye doğru sayılır. Her üç saniyede bir ekranda ilerleme animasyonu gösterilir (Şek. 13). Pişirme işlemi tamamlandığında cihaz bip sesi çıkarır. Ekranda sırayla, 1 saniye süreyle ‘Fin’ mesajı ve 1 saniye süreyle sıcak tutma süresi gösterilir (sıcak tutma süresi 1 saate kadar dakika olarak sayar). (Şek. 14) Sıcak tutma süresi boyunca, ekranda sıcak tutma simgesi görüntülenir. Sıcak tutma süresi boyunca program simgesi gösterilmez. (Şek. 15) Dikkat: Hamur, Makarna Hamuru, Çoklu Ekmek Şekillendirici ve Çoklu Ekmek Şekillendirici Tatlı programlarında sıcak tutma modu çalışmaz. Bitmiş hamuru cihazda çok uzun süre tutarsanız hamur aşırı...
 • Page 118 türkçE Pişirme işleminden sonra Ekmek yapma makinesinin için, ekmek tavası, yoğurma bıçakları ve ekmek son derece sıcaktır. Pişirme işleminin sonunda veya sıcak tutma modu sırasında ekmek tavasını çıkarırken mutlaka fırın eldiveni kullanın. Sıcak tutma modunu durdurmak için çalıştır/durdur/iptal düğmesine 2 saniye basın. Ekranda “OFF” görüntülenir, geçerli program iptal edilir ve cihaz varsayılan ayara geri döner. Cihazı kapatmak için elektrik fişini prizden çekin. Tencere tutacağı veya fırın eldiveni kullanarak kapağı açın ve ekmek tavasının sapını tutun. Kilidini açmak için ekmek tavasını sola veya sağa doğru çekin ve sapından tutup kaldırarak cihazdan çıkarın. Ekmeği kolayca çıkarmak için ekmek tavasının üzerinde dik konumda 5 dakika bekletin. Ardından tavayı ters çevirin, sapı tutun ve, ısı ve nemin ekmekten daha çabuk çıkması için, sallayarak bir soğutma telinin üzerine alın. Eğer gerekiyorsa, somunu gevşetmek için kenarlarında lastik bir spatula kullanın. Ekmeği çıkarmak için metal mutfak aletleri kullanmayın; bunlar ekmek tavasının yapışmaz kaplamasına zarar verebilir. Dikkatli olun, ekmek tavası ve ekmek sıcaktır. Eğer yoğurma bıçaklarından biri veya her ikisi ekmeğin altındaysa, bıçakları ayırmak için cihazla birlikte verilen metal kancayı kullanın. Yoğurma bıçaklarının ekmeğin içinde kalmadığından emin olun, aksi taktirde ekmeği dilimlerken yoğurma bıçaklarına zarar verebilirsiniz.
 • Page 119 türkçE Temizlik ve bakım Maksimum güvenlik için cihazı temiz, yağsız ve yiyecek artıklarından temizlenmiş halde tutun. Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın ya da muslukta durulamayın. Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya benzin ya da aseton gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın. Cihazı temizlemeden önce, fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın. Pişirme sonrasında, yapışmasını engellemek için yoğurma bıçaklarını ekmek tavasından derhal çıkarın. Dikkat: Eğer bıçaklar sıkışmışsa, ekmek tavasını yoğurma bıçaklarının üzerine gelecek kadar suyla doldurun ve 30 dakika bekletin. Daha sonra yoğurma bıçaklarını milden çıkarın. Yoğurma bıçaklarını biraz sıvı deterjanla sıcak suda temizleyin. Yoğurma bıçaklarındaki delikleri tahta bir kürdan veya naylon temizlik fırçası ile temizleyin.
 • Page 120 Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayiine başvurun.
 • Page 121 4222.003.4017.3.indd 121 02-06-10 14:06...
 • Page 122 4222.003.4017.3.indd 122 02-06-10 14:06...
 • Page 123 4222.003.4017.3.indd 123 02-06-10 14:06...
 • Page 124 4222.003.4017.3.indd 124 02-06-10 14:06...
 • Page 125 4222.003.4017.3.indd 125 02-06-10 14:06...
 • Page 126 4222.003.4017.3 4222.003.4017.3.indd 126 02-06-10 14:06...