Download Print this page

Advertisement

Batteridriven slagborrmaskin
Batteri slagboremaskine
Batteridrevet slagskrutrekker
Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin
Cordless Impact Driver Drill
DV 14DBL
DV 18DBL
DV18DBL
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

   Summary of Contents for Hitachi DV 14DBL

 • Page 1

  Batteridriven slagborrmaskin Batteri slagboremaskine Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Drill DV 14DBL DV 18DBL • DV18DBL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk.

 • Page 2

  <BSL1430> <BSL1830>...

 • Page 4

  Svenska Dansk Norsk Suomi English Uppladdningsbart Genopladeligt Oppladbart Ladattava Rechargeable batteri batteri batteri paristo battery Lås Smæklås Sperrehake Salpa Latch Batteriskydd Batteridæksel Batterideksel Akun kansi Battery cover Anslutning Stik Terminal Jakorasia Terminal Ventilator Blæser Ventilator Tuuletin Ventilator Tryck Skub Trykk Paina Push Dra ut...

 • Page 5

  Svenska Dansk Norsk Suomi English Sidohandtag Sidehåndtag Sidehendel Sivukahva Side handle Rotationshindrande Rotationsforhindrende Pyörimisen Rotate preventing Dreiesikringsforhøyning utskjutande del fremspring estävä ulkonema protrusion Glidhindrande Glidningsforhindrende Liukumisen Slip preventing Glisikringsforhøyning utskjutande del fremspring estävä ulkonema protrusion Dra åt Fastgøre Stramme Kiristää Tighten Lossa Løsne...

 • Page 6

  Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes for som anvendes for maskinen. som används för maskinen. maskinen. Sørg for å forstå Vær sikker på, at du forstår Se till att du förstår vad de betydningen av disse deres betydning, inden du betyder innan verktyget...

 • Page 7

  Svenska (Översättning av originalinstruktionerna) b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ögonskydd. ELEKTRISKA VERKTYG Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för VARNING tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna står i läge av innan du ansluter det elektriska nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga...

 • Page 8

  Svenska Temperaturen vid batteriuppladdningen skall ligga f) Håll skärverktygen skarpa och rena. omkring 0°C – 40°C. Om batteriet laddas i en Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa temperatur som underskrider 0°C, kan det resultera skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera. i överladdning som kan skada verktyget.

 • Page 9

  Svenska Använd inte batteriet med polerna omvända. Använd inte verktyget närheten Anslut inte direkt till ett elektriskt uttag eller uttaget precisionsapparater så som mobiltelefoner, för cigarettändare i en bil. magnetkort eller elektroniska minnen. Använd inte batteri för andra syften än de som Om du gör detta kan det leda till driftstörning, anges.

 • Page 10

  Svenska TEKNISKA DATA BORR/SKRUVIDRAGARE Modell DV14DBL DV18DBL –1 –1 Hög läge 0–400 min 0–400 min Medel läge 0–300 min –1 0–300 min –1 Låg Låg 2 läge 0–250 min –1 0–250 min –1 Hastighet –1 –1 Låg 1 läge 0–200 min 0–200 min utan –1...

 • Page 11

  Svenska 3. Laddning BATTERILADDNING Laddningen sätts igång efter batteriets isättning i laddaren. Signallampan lyser i rött. Så fort batteriet Ladda upp batteriet enligt de följande anvisningarna har laddats upp helt blinkar signallampan i rött (med innan du använder din borrmaskin. ensekunds intervaller).

 • Page 12

  Svenska Om batteriet laddas när det är varmt, på grund av (3) Justering av åtdragningsmoment batteriets frekventa användning eller p.g.a. solljus, Rotera borrsockeln så att siffrorna 1, 3, 5 … 22 eller lyser pilotlampan grön. punkterna är i linje med triangelmärket på det yttre Batteriet laddas inte.

 • Page 13

  Svenska Tabell 4 Exempel på inställningar av funktionen för val av åtdragningsläge Väljare för ändring av Låg 1 Låg 2 Medel Hög rotationshastighet Långsam Snabb Omkopplare För åtdragning av små maskinskruvar, För åtdragning av träskruv, borrning av (Långsam) självgängande skruvar, m.m. stora hål, m.m.

 • Page 14

  Svenska ANMÄRKNING: VARNING: Utsätt inte indikeringspanelen för hårda stötar och De ovannämnda förslagen i Tabell 6 bör betraktas skada det ej. som allmänna riktlinjer för åtdragning av olika sorters Det kan leda till problem. skruvar olika sorters material. Justera För att spara batteri kommer indikeringslamporna åtdragningskraften och rotationshastigheten noggrant bara att lysa medan knappen hålls intryckt.

 • Page 15

  (tar med i beräkningen VARNING: alla delar av användandet så som när verktyget är Reparationer, modifieringar och inspektioner av avstängt och när det körs på tomgång utöver ut då Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi startomkopplaren används). auktoriserad serviceverkstad.

 • Page 16

  Dansk (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner.

 • Page 17

  Dansk Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt Oplad altid batteriet ved en temperatur på mellem elektriske værktøj. 0 – 40°C. Opladning ved en temperatur på under f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. 0°C vil resultere i overopladning, hviket er Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt forbundet med fare.

 • Page 18

  Dansk Undlad at anbringe eller udsætte batteriet for høje BEMÆRK FØLGENDE VED BRUG AF LITHIUM- temperaturer eller høje tryk som fx inde i en ION BATTERIET mikroovn, et tørreapparat eller en beholder med højt tryk. For at forlænge levetiden er lithium-ion batteriet udstyret Hold det øjeblikkelig væk fra åben ild hvis der med en beskyttelsesfunktion, der kan stoppe opdages en lækage eller ildelugtende lugt.

 • Page 19

  Dansk SPECIFIKATIONER BOREMASKINE Model DV14DBL DV18DBL –1 –1 Høj tilstand 0–400 min 0–400 min Medium tilstand 0–300 min –1 0–300 min –1 Lav 2 tilstand 0–250 min –1 0–250 min –1 Hastighed –1 –1 Lav 1 tilstand 0–200 min 0–200 min uden Høj tilstand 0–1700 min...

 • Page 20

  Dansk 3. Opladning OPLADNING Nar et batteri sættes i opladeapparatet, vil opladningen begynde og kontrollampen lyser Inden boremaskinen tages i brug, oplades batteriet konstant rødt. som følger. Når batteriet er fuldt opladet, vil kontrollampen 1. Sæt maskinens ledning i en stikkontakt. blinke rødt (et blink i sekundet).

 • Page 21

  Dansk Hvis kontrollampen blinker hurtigt i rødt (i 0,2 FORSIGTIG: sekunderers intervaller) må der ses efter for Motorens rotation kan låses på stop når maskinen eventuelle fremmede objekter i hullet til batteriet. anvendes som boremaskine. Når boremaskinen Hvis der ikke er noget, er der mulighed for, at anvendes, må...

 • Page 22

  Dansk Tabel 4 Eksempler på indstillinger af funktionen til valg af tilspændingstilstand Vælgerkontakt for Lav 1 Lav 2 Medium Høj omdrejningshastighed Langsom Hurtig Omskifterknap Tilspænding af maskinskruer med lille Tilspænding af træskruer, boring af huller (langsom) diameter, selvskærende skruer mv. med stor diameter mv.

 • Page 23

  Dansk FORSIGTIG: BEMÆRK: Anvisningerne givet i Tabel 6 skal kun forstås som Undgå at udsætte kontaktpanelet for stød eller brud. en generel arbejdsstandard, da der jo rent faktisk Det kan føre til problemer. bruges en lang række skruer og forskellinge spare på...

 • Page 24

  Før motoren går i gang høres en brummelyd. Dette Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi er blot en lyd, ikke nogen fejl ved maskinen. el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi 16. Boring i mursten service-center. Et for kraftigt tryk øger aldrig borehastigheden.

 • Page 25

  Norsk (Oversettelse av originalinstruksjonene) Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til FOR ELEKTROVERKTØY alvorlige personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner.

 • Page 26

  Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. Lad batteriet ved, temperatur på mellom 0 – 40°C. Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe Er temperturen mindre enn 0°C vil det resultere i kanter/blader vil redusere faren for at de låser overlading, noe som er farlig. Batteriet kan ikke seg, samtidig som de vil være lettere å...

 • Page 27

  Norsk Ikke bruk batteriet til andre formål enn spesifisert. ADVARSEL ANGÅENDE LITHIUM-ION BATTERI Hvis batteriet ikke er oppladet selv etter at spesifisert ladningstid er over, avbryt videre ladning. For å øke levetiden, er litium-ion batteriet utstyrt med Ikke utsett batteriet for høy temperatur eller høyt beskyttelsesfunksjonen som stopper utgangseffekten.

 • Page 28

  Norsk TEKNISKE DATA ELEKTROVERKTØY Modell DV14DBL DV18DBL Høy modus 0–400 min –1 0–400 min –1 –1 –1 Medium modus 0–300 min 0–300 min –1 –1 Lav 2 modus 0–250 min 0–250 min Lav 1 modus 0–200 min –1 0–200 min –1 Hastighet uten...

 • Page 29

  Norsk 3. Lading LADING Når et batteri settes i laderen, vil oppladingen starte og pilotlyset lyse rødt kontinuerlig. Før du går i gang med å bruke det oppladbare Når batteriet er helt oppladet, begynner pilotlyset å elektroverktøyet, lad opp batteriet i henhold til følgende blinke rødt (med 1 sek.

 • Page 30

  Norsk Hvis den pilotlyset blinker rødt (med 0,2 sek. 3. Veksling fra rotasjon til slagboring (Se Fig. 5) mellomrom), sjekk eventuelt fjern Det kan veksles mellom ”Rotasjon (bare rotasjon)” fremmedlegemer som kan ha satt seg fast i batteriets og ”Slagboring (slag + rotasjon)” ved å samstemme monteringshull.

 • Page 31

  Norsk Tabell 4 Eksempler på stramming modus selektor funksjons settinger Rotasjons hastighets Lav 1 Lav 2 Medium Høy bryter Sakte Rask Omskifterbryter Fester treskruer, boring av hull i store Fester maskinskruer med mindre (Sakte) diameter, plateskruer, etc. diameter, etc. HIGH Boring av hull med små...

 • Page 32

  Norsk FORSIKTIG: 10. Slik bruker du indikatorlyset De eksemplene som er vist i Tabell 6 bør regnes for å Hver gang du trykker på lysbryteren på bryterpanelet, være generelle standarder. I praksis finnes mange lyser eller slukkes indikatorlyset. (Fig. 13) ulike typer skruer og materialer.

 • Page 33

  (vurdert i forhold til bruken, som FORSIKTIG: hvor mange ganger maskinen er slått på eller av og Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert tomgangskjøring i tillegg til aktiv bruk). serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert...

 • Page 34

  Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA suojalaseja. KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän ja VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki henkilövahinkojen vaaraa. ohjeet. c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa Varmista, että...

 • Page 35

  Suomi g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun teriä Älä koskaan irrota mitään osia paristosta tai laturista. jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen samalla Älä aiheuta oikosulkua ladattavaan paristoon. huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ. Oikosulku aiheuttaa voimakkaan sähkövirtauksen Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin ja ylikuumenemisen, joka vaurioittaa pariston.

 • Page 36

  Suomi paristo ylikuumenee liian suuressa Ota paristo välittömästi pois tulen läheisyydestä, kuormituksessa, pariston virta voi pysähtyä. jos vuotoa tai pahaa hajua on havaittavissa. Tässä tapauksessa pysäytä pariston käyttö ja anna 10. Älä käytä paristoa paikassa, jossa syntyy voimakasta pariston jäähtyä. Sen jälkeen voit käyttää sitä staattista sähköä.

 • Page 37

  Suomi TEKNISET TIEDOT SÄHKÖPORA Malli DV14DBL DV18DBL Korkea tila 0–400 min –1 0–400 min –1 –1 –1 Keskitila 0–300 min 0–300 min Matala –1 –1 Matala 2-tila 0–250 min 0–250 min Matala 1-tila 0–200 min –1 0–200 min –1 Kuormittamaton nopeus –1 –1...

 • Page 38

  Suomi 3. Lataaminen LATAUS Kun paristo asetetaan laturiin, lataus alkaa ja merkkivalo palaa jatkuvasti punaisena. Kun akku on Ennen ruuvain-poran käyttöä lataa paristo seuraavien latautunut, merkkivalo vilkkuu punaisena. (1 sekunnin ohjeitten mukaisesti. välein) (Kts Taulukkoa 1) 1. Liitä laturin verkkojohto vaihtovirtapistorasiaan. (1) Merkkivalon tiedotukset Kun verkkojhto on liitetty, laturin merkkivalo vilkkuu Merkkivalon tiedotukset näkyvät Taulukosta 1 laturin...

 • Page 39

  Suomi HUOMAUTUS ENNEN KÄYTTÖÄ Moottorin pyörintä voi lukkiutua käytettäessä laitetta poraukseen. Käyttäessäsi ruuvain-poraa varo Työskentely-ympäristön valmistelu ja tarkastus lukitsemasta moottoria. Varmista varotoimenpiteitä noudattamalla, että Liian pitkäaikainen taonta saatta rikkoa ruuvin, joh- työskentely-ympäristö on sopiva. tuen liiallisesta kiristyksestä. 3. Muutto pyörimiseltä iskuporaukselle (katso kuvaa 5) KÄYTTÖ...

 • Page 40

  Suomi Taulukko 4 Esimerkkejä kiristysmuodon valintatoiminnon asetuksista Pyörimisnopeuden Matala 1 Matala 2 Keskitaso Korkea valintakytkin Hidas Nopea Liukunäppäin MATALA Pieniläpimittaisten koneruuvien kiristys, Puuruuvien kiristys, suuriläpimittaisten (Hidas) ruuvien kierteitys jne. reikien poraus jne. KORKEA Pieniläpimittaisten reikien poraus jne. (Nopea) 6. Käyttökelpoiset toiminta-alat Laitteen mekaanisen rakenteen mukaisesti se soveltuu useisiin eri tyyppisiin töihin kuten Taulukossa 5 on esitetty.

 • Page 41

  Suomi HUOMAUTUS: Akun virrankulutuksen säästämiseksi jäljellä olevan Taulukossa 6 esitetyt arvot ovat vain yleisohjeita eri latauksen merkkivalo syttyy, kun painat latauksen materiaaleille ja käyttötavoille. Käytössä huomioi merkkivalon kytkintä. materiaalien eroavaisuudet ja suorita hienosäätö. 10. LED-valon käyttö: Kun iskevää ruuvinväännintä käytetään koneruuvien Aina kun painat kytkinpaneelin valokytkintä, LED-valo kiristykseen suurella nopeudella (HIGH), ruuvi saattaa syttyy tai sammuu.

 • Page 42

  (Kuva 16). (2) Löysää kiinnitys sivukahvan irrottamiseksi. HUOM: KÄYTÖN VAROVAISUUSTOIMENPITEET Koska HITACHI jatkuvasti kehittää tuotteitaan, pidättää valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri 1. Anna laitteen levätä jatkuvan käytön jälkeen ilmoitusta. (1) Sähkötyökalu on varustettu moottoria suojelevalla lämpötilasuojapiirillä.

 • Page 43

  English (Original instructions) c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or WARNING carrying the tool. Read all safety warnings and all instructions. Carrying power tools with your finger on the Failure to follow the warnings and instructions may result switch or energising power tools that have the...

 • Page 44

  English 10. Do not dispose of the battery in fire. 5) Battery tool use and care If the battery is burnt, it may explode. a) Recharge only with the charger specified by the 11. When drilling in wall, floor or ceiling, check for manufacturer.

 • Page 45

  English Furthermore, please heed the following warning and Keep away from fire immediately when leakage or caution. foul odor are detected. WARNING 10. Do not use in a location where strong static In order to prevent any battery leakage, heat generation, electricity generates.

 • Page 46

  English CHARGER APPLICATIONS Model UC18YRSL Drilling of brick and concrete block, etc. Charging voltage 14.4 V – 18 V Driving and removing of machine screws, wood screws, tapping screws, etc. Weight 0.6 kg Drilling of various metals Drilling of various woods STANDARD ACCESSORIES BATTERY REMOVAL/INSTALLATION 1 Plus driver bit (No.

 • Page 47

  English (2) Regarding the temperatures of the rechargeable The battery will not be recharged. In such a case, let battery the battery cool before charging. When the pilot lamp flickers in red (at 0.2-second The temperatures for rechargeable batteries are as intervals), check for and take out any foreign objects shown in Table 2, and batteries that have become hot in the charger’s battery installation hole.

 • Page 48

  English 3. Rotation to Impact changeover (See Fig. 5) CAUTION: The “Rotation (Rotation only)” and “Impact (Impact When changing the rotational speed with the shift + Rotation)” can be switched by aligning the drill knob, confirm that the switch is off. mark “...

 • Page 49

  English 7. How to select tightening torque and rotational speed Table 6 Rotating speed selection (Position of the shift knob) Clutch dial Position LOW (Low speed) HIGH (High speed) For 6 mm or smaller For 4 mm or smaller Machine screw 1 –...

 • Page 50

  Speed is low when the trigger switch is pulled slightly Repair, modification and inspection of Hitachi Power and increases as the trigger switch is pulled more. Tools must be carried out by a Hitachi Authorized NOTE: Service Center. A buzzing noise is produced when the motor is about This Parts List will be helpful if presented with the to rotate;...

 • Page 51

  English Important notice on the batteries for the Hitachi cordless power tools Please always use one of our designated genuine batteries. We cannot guarantee the safety and performance of our cordless power tool when used with batteries other than these designated...

 • Page 55

  Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...

 • Page 56

  Directives 2004/108/EC, 2006/95/EC 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2006/42/EF. and 2006/42/EC. Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. er autoriseret til at kompilere den tekniske fil. Ltd. is authorized to compile the technical file.

This manual also for:

Dv 18dbl

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: