Download Table of Contents Print this page

Tekniset Tiedot - Makita 9047 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for 9047:

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
1 Laikan suojus
2 Ruuvi
3 Kolo
4 Sivukahva
5 Lukkomutteri

TEKNISET TIEDOT

Malli
Hiomalaikan halkaisija .......................................... 180 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku (r/min.) .............................. 8 500
Kokonaispatuus .................................................... 470 mm
Nettopaino ............................................................. 4,8 kg
• Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidä-
tämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä
ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
• Huomaa: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella
eri maissa.
Virransyöttö
Laitteen saa kytkeä ainoastaan virtalähteeseen,
jonka jännite on sama kuin tyyppikilvessä ilmoitettu.
Laitetta voidaan käyttää ainoastaan yksivaiheisella
vaihtovirralla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty
eurooppalaisten
standardien
voidaan tästä syystä liittää maadoittamattomaan pis-
torasiaan.
Yleiset
220 V
johtoverkot malleille 9047, 9049, 9057 ja 9059
Sähkölaitteiden kytkennät aiheuttavat jännitteen vaih-
telua. Tämän laitteen käyttäminen saattaa epäsuotui-
sissa oloissa haitata muiden laitteiden toimintaa. Vir-
tajohdon impedanssin ollessa 0,22 (mallit 9047 ja
9049)/0,24 (mallit 9057 ja 9059) ohmia tai vähemmän
voidaan olettaa, että haitallisia vaikutuksia ei esiinny.
Tämä laite tulee kytkeä pistorasiaan, joka on suojattu
sulakkeella tai suojaavalla virrankatkaisimella, jossa
on hidas laukaisu.
Turvaohjeita
Oman turvallisuutesi vuoksi lue mukana seuraavat
turvaohjeet.
LISÄTURVAOHJEITA
1. Varmista aina, että kone on sammutettu ja
irrotettu pistorasiasta, ennen kuin teet sille
huoltotöitä.
2. Pidä koneen suojukset paikoillaan.
3. Käytä vain sellaisia hiomalaikkoja joiden max.
Käyttönopeus on vähintään yhtä suuri kuin
koneen joutokäyntinopeus (No Load RPM)
joka on merkitty konekilpeen.
Napalaikkoja
käytettäessä,
kyseessä ovat todella lasikuituvahvisteiset
napalaikat.
4. Tarkista taikka huolellisesti ettei siinä ole
halkeamia ennen käyttöä. Vaihda haljennut tai
murtunut laikka heti.
5. Käytä vain tälle koneelle määritettyjä laippoja.
30
Yleisselostus
6 Keskeltä ohennettu laikka
7 Sisälaippa
8 Superlaippa
9 Lukkomutteriavain
0 Karalukitus
9047/9047S
9047F/9047SF 9057F/9057SF 9049F/9049SF 9059F/9059SF
mukaisesti,
ja
250 V
matalajännitteiset
varmista
9057/9057S
180 mm
8 500
470 mm
5,1 kg
6. Älä vahingoita karaa, laippaa (etenkään asen-
nuspintaa) äläkä lukkomutteria. Näiden osien
vahingoittuminen saattaa aiheuttaa laikan rik-
koutumisen.
7. Älä koske pyöriviin osiin.
8. Varmista ettei laikka kosketa työkappaleeseen
ennen koneen käynnistymistä.
9. Ennen koneella työkappaleeseen kosketta-
mista, anna koneen toimia jonkin aikaa saa-
vuttamaan täyden pyörimisnopeutensa. Seu-
raa värinöitä ja laikan vaappumista joka
se
ilmaisee laikan huonon asennuksen tai epäta-
sapainoisen laikan.
10. Käytä vain laikan määritettyä kehäpintaa hion-
nan suoritukseen.
11. Varo lenteleviä kipinöitä. Pitele konetta siten
että
kipinät
Sinusta ja muista henkilöistä tai syttyvistä
materiaaleista.
12. Älä koske työkappaleeseen heti hionnan jäl-
keen, se voi olla erittäin lämmin ja polttaa
ihoasi.
13. Käytä aina työskentelyn aikana suojalaseja ja
kuulosuojaimia.
14. Pitele konetta siten, että virtajohto pysyy sen
takana käytön aikana.
15. Jos työskentelytila on erittäin kuuma ja kostea
tai jos siellä on sähköä johtavia roskia, käytä
oikosulkukatkaisinta (30 mA) varmistaaksesi
käytön turvallisuuden.
16. Älä käytä konetta mihinkään materiaaliin, joka
sisältää asbestia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
KÄYTTÖOHJEET
Laikan suojuksen kiinnittäminen (Kuva 1)
Kun käytät keskeltä ohennettua laikkaa tai katkaisu-
että
laikkaa, käytä aina laikan suojusta. Kiinnitä laikan
suojus siten, että laikan suojuksen uloke osuu laake-
ripesän koloon. Kierrä sitten laikan suojusta 160°
vastapäivään. Muista kiristää ruuvi huolellisesti.
q Liipaisinkytkin
w Lukituskytkin
e Harjanpitimen kansi
r Ruuvitaltta
9049/9049S
9059/9059S
230 mm
230 mm
6 600
6 600
470 mm
470 mm
4,8 kg
5,1 kg
lentävät
suihkuna
poispäin

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents