Download Table of Contents Print this page

Technische Gegevens; Aanvullende Veiligheidsvoorschriften - Makita 9047 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for 9047:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
1 Beschermkap
2 Schroef
3 Inkeping
4 Zijhandgreep
5 Sluitmoer

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Diameter slijpschijf ................................................ 180 mm
Toerental onbelast/min. ......................................... 8 500
Totale lengte ......................................................... 470 mm
Netto gewicht ........................................................ 4,8 kg
• In verband met ononderbroken research en ontwik-
keling behouden wij ons het recht voor bo-
venstaande technische gegevens te wijzigen zon-
der voorafgaande kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van
land tot land verschillen.
Stroomvoorziening
De machine mag alleen worden aangesloten op een
stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de
naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. De machine is dubbel-geı ¨ soleerd vol-
gens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Voor de modellen 9047, 9049, 9057 en 9059, open-
bare laagspanningsverdeelsystemen van tussen
220 V en 250 V
Schakelbedieningen van elektrische toestellen ver-
oorzaken spanningsschommelingen. De bediening
van dit gereedschap onder ongunstige lichtnetom-
standigheden kan een nadelige invloed hebben op de
bediening van andere apparatuur. Het kan worden
aangenomen dat er geen negatieve effecten zullen
zijn wanneer de netimpedantie gelijk is aan of minder
is dan 0,22 (voor 9047 en 9049)/0,24 (voor 9057 en
9059) Ohm.
Het stopcontact dat voor dit gereedschap wordt
gebruikt, moet beveiligd zijn door een zekering of een
stroomonderbreker met trage afschakelkarakteristie-
ken.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Zorg altijd ervoor dat de machine is uitge-
schakeld en de stekker uit het stopcontact is
verwijderd, alvorens enig onderhoud aan de
machine uit te voeren.
2. Verwijder nooit de bescherming.
3. Gebruik uitsluitend schijven met een maxi-
male draaisnelheid die tenminste gelijk is aan
hetgeen onder ''No Load RPM'' op het naam-
plaatje van het gereedschap vermeld staat.
Verder dient u uitsluitend afbraamschijven te
gebruiken die met fiberglas versterkt zijn.
Verklaring van algemene gegevens
6 Afbraamschijf met verzonken
asgat
7 Binnenflens
8 Speciale flens
9 Nokkensleutel
9047/9047S
9047F/9047SF 9057F/9057SF 9049F/9049SF 9059F/9059SF
4. Kontroleer de schijven voor gebruik zorgvul-
5. Gebruik uitsluitend flenzen die voor dit
6. Pas op dat u de as, de flens (vooral het
7. Houd uw handen uit de buurt van roterende
8. Zorg er voor dat de schijf niet met het werk-
9. Laat het gereedschap enige tijd draaien alvo-
10. Gebruik het aanbevolen schijfoppervlak voor
11. Pas op voor rondvliegende vonken. Houd het
12. Raak niet direkt na het bewerken een werkstuk
13. Draag tijdens het gebruik van de machine
14. Plaats de machine zodanig dat zijn netsnoer
15. Indien de werkplaats uiterst heet en vochtig is,
16. Gebruik de machine niet op materialen die
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
0 Asblokkering
q Trekschakelaar
w Veiligheidspal
e Koolborsteldop
r Schroevendraaier
9057/9057S
9049/9049S
180 mm
230 mm
8 500
6 600
470 mm
470 mm
5,1 kg
4,8 kg
dig op beschadigingen en scheuren. Vervang
beschadigde en gescheurde schijven altijd
meteen.
gereedschap gemaakt zijn.
montagevlak) of de sluitmoer niet beschadigt.
Beschadiging van deze onderdelen kan leiden
tot schijfbreuk.
onderdelen.
stuk in kontakt komt voordat de schakelaar in
de aan-stand gezet is.
rens hiermee het werkstuk te bewerken. Kon-
troleer of er sprake is van ongelijkmatig
draaien of trillingen, aangezien dat op onjuiste
installatie of een niet uitgebalanceerde schijf
wijst.
het slijpen.
gereedschap dusdanig vast dat er geen
vonken op uzelf, andere aanwezigen en mate-
riaal terecht kunnen komen.
aan; het kan bijzonder heet zijn en daardoor
brandwonden veroorzaken.
altijd een veiligheidsbril en oorbeschermers.
tijdens het gebruik altijd achter de machine
blijft.
of erg verontreinigd is door geleidend stof,
gebruik dan een stroomonderbreker (30 mA)
om de veiligheid van de gebruiker te verzek-
eren.
asbest bevatten.
9059/9059S
230 mm
6 600
470 mm
5,1 kg
15

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents