Download Table of Contents Print this page

Tekniske Data - Makita 9047 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for 9047:

Advertisement

Table of Contents
NORSK
1 Vernedeksel
2 Skrue
3 Utsparing
4 Støttehåndtak
5 Låsemutter

TEKNISKE DATA

Modell
Diameter for slipeskive med forsenket nav .......... 180 mm
-1
Tomgangsturtall (min
Totallengde ............................................................ 470 mm
Nettovekt ............................................................... 4,8 kg
• Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklings-
programmet, forbeholder vi oss retten til å foreta
endringer i tekniske data uten forvarsel.
• Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.
Strømforsyning
Maskinen må kun koples til den spenning som er
angitt på typeskiltet og arbeider kun med enfas-
vekselstrøm. Den er dobbelt verneisolert i henhold til
de Europeiske Direktiver og kan derfor også koples til
stikkontakter uten jording.
For modellene 9047, 9049, 9057 og 9059,
offentlige lavspennings distribueringssystemer
på mellom 220 V og 250 V
Bryteroperasjoner i elektriske apparater medfører
spenningsvariasjoner. Hvis dette apparatet brukes
under dårlige strømforhold, kan det ha negativ inn-
virkning på betjeningen av annet utstyr. Med en
nettimpedans som tilsvarer eller er lavere enn 0,22 (til
9047 og 9049)/0,24 (til 9057 og 9059) Ohms, vil det
sannsynligvis ikke oppstå slike negative virkninger.
Stikkontakten som brukes til dette apparatet må være
beskyttet med en sikring eller beskyttende overbelast-
ningsbryter med langsom utløsermekanisme.
Sikkerhetstips
For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de
medfølgende sikkerhetsreglene.
EKSTRA SIKKERHETSREGLER
1. Se alltid etter at maskinen er slått av og støps-
let tatt ut av stikkontakten før det utføres noe
som helst arbeid på maskinen.
2. Fjern aldri vernedeksler fra maskinen.
3. Det må bare benyttes slipeskiver som har en
maksimalhastighet indikert med ''Tomgangs-
hastighet o/min'' på verktøyets navneplate.
Ved bruk av senket midtskive må det bare
brukes fiberglassforsterkete skiver.
4. Se etter at skiven er fri for sprekker eller andre
skader før bruk. Hvis skiven på en eller annen
måte er skadet, må den skiftes ut.
5. Bare flenser som er spesifisert for dette verk-
tøvet må brukes.
28
Forklaring til generell oversikt
6 Skive med forsenket nav
7 Indre flens
8 Superflens
9 Skrunøkkel til låsemutter
0 Spindellås
) ......................................... 8 500
9047/9047S
9057/9057S
9047F/9047SF 9057F/9057SF 9049F/9049SF 9059F/9059SF
180 mm
8 500
470 mm
5,1 kg
6. Pass på at ikke spindel, flens (gjelder spesielt
monteringsflaten) eller låsemutteren utsettes
for belastninger og skader. Hvis noen av disse
delene ødelegges kan det resultere i at skiven
knekker.
7. Hold hendene borte fra roterende deler.
8. Slipeskiven må ikke komme i berøring med
arbeidsstykket før verktøyet settes igang.
9. Før du bruker maskinen på arbeidsstykket,
bør den gå et par minutter først. Lytt etter
ulyder som kan være forårsaket av dårlig iso-
lasjon, eller en dårlig balanseret skive.
10. Bruk den siden av skiven som er beregnet til
sliping.
11. Se opp for gnister. Hold verktøyet slik at even-
tuelle gnister ikke treffer, andre personer eller
brennbare materialer i nærheten.
12. Ikke berør arbeisstykket rett etter slipingen,
det er ekstremt varmt og kan forårsake bran-
nskader.
13. Bruk alltid vernebriller og hørselvern under
arbeidet med maskinen.
14. Plasser maskinen slik at strømledningen alltid
befinner seg bak maskinen under arbeidet.
15. Når arbeidsomgivelsene er ekstremt varme
eller fuktige, eller veldig forurenset av ledende
støv, må det av sikkerhetsmessige årsaker
benyttes en kortslutningsbryter (30mA).
16. Maskinen må ikke brukes på materialer som
inneholder asbest.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
BRUKSANVISNINGER
Montering av vernedeksel (Fig. 1)
Når en skive med senket midte eller en slipende
kappeskive brukes, må vernet alltid være påmontert.
Monter vernet med tappen på vernets bånd passet
inn etter utsparingen på kulelagerboksen. Roter så
skivevernet 160 grader moturs. Trekk skruen fors-
varlig til.
q Bryter
w Låsehendel
e Børsteholderhette
r Skrutrekker
9049/9049S
9059/9059S
230 mm
230 mm
6 600
6 600
470 mm
470 mm
4,8 kg
5,1 kg

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents