Download Table of Contents Print this page

Tekniska Data - Makita 9047 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for 9047:

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
1 Sprängskydd för sliprondell
2 Skruv
3 Skåra
4 Sidohandtag
5 Låsmutter

TEKNISKA DATA

Modell
Sliprondellens diameter ........................................ 180 mm
Obelastat varvtal/min ............................................ 8 500
Total längd ............................................................ 470 mm
Nettovikt ............................................................... 4,8 kg
• På grund av det kontinuerliga programmet för for-
skning och utveckling, kan här angivna tekniska
data ändras utan föregående meddelande.
• Observera: Tekniska data kan variera i olika länder.
Strömförsörjning
Maskinen får endast anslutas till nät med samma
spänning som anges på typplåten och kan endast
köras med enfas växelström. Den är dubbelisolerad i
enlighet med europeisk standard och kan därför
anslutas till vägguttag som saknar skyddsjord.
För modellerna 9047, 9049, 9057 och 9059,
allmänna lågspännings distributionssystem på
mellan 220 V och 250 V
Att koppla om driften på elektriska apparater orsakar
spänningsförändringar. Drift av denna apparat under
olämpliga elnätsförhållanden kan ha en negativ
påverkan på driften av annan utrustning. Om elnätet
har en impedans på 0,22 (för 9047 och 9049)/0,24
(för 9057 och 9059) ohm eller mindre kan man anta
att det inte uppstår någon negativ påverkan av driften.
Det nätuttag som används till den här apparaten
måste vara skyddat med en säkring eller skyddande
brytkrets med långsam brytkarakteristik.
Säkerhetstips
För din egen säkerhets skull, bör du läsa igenom de
medföljande säkerhetsföreskrifterna.
KOMPLETTERANDE
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1. Se alltid till att maskinen är avstängd och
nätkontakten urdragen innan något arbete
utförs på maskinen.
2. Se till att skydden sitter på plats.
3. Använd endast rondeller med en maximal
driftshastighet på lägst det värde som ''obe-
lastat varvtal v/min'' anger på maskinens
namnplåt. Var noga med att endast använda
fiberglasförstärkta rondeller vid användande
av rondeller med försänkt nav.
4. Kontrollera rondellen före användandet för att
upptäcka sprickor eller skador. Byt genast ut
rondeller som har sprickor eller på annat sätt
är skadade.
26
Förklaring av allmän översikt
6 Sliprondell med försänkt nav
7 Inre fläns
8 Superfläns
9 Tappnyckel för låsmutter
0 Spindellås
9047/9047S
9047F/9047SF 9057F/9057SF 9049F/9049SF 9059F/9059SF
5. Använd endast flänsar som är avsedda för
denna maskin.
6. Var försiktig med att inte orsaka skador på
spindeln, flänsen (speciellt monteringsytan)
samt låsmuttern. Skador på dessa delar kan
resultera i att rondellen går sönder.
7. Håll händerna borta från roterande delar.
8. Se noga till att rondellen inte är i kontakt med
arbetsstycket innan strömbrytaren slås till.
9. Låt maskinen gå en stund innan arbetet på ett
arbetsstycke påbörjas. Iaktta rondellen för att
upptäcka eventuella vibrationer eller ojämn
drift, vilket skulle kunna indikera felaktig mon-
tering eller en dåligt balanserad rondell.
10. Använd den för ändamålet avsedda ytan av
rondellen för att utföra slipningen.
11. Se upp för flygande gnistor. Håll maskinen så
att gnistor flyger iväg från dig själv och andra
personer eller lättantändliga vätskor.
12. Vidrör inte arbetsstycket direkt efter arbetets
slutförande; det kan vara extremt hett och kan
orsaka brännskador på huden.
13. Använd alltid skyddsglasögon och hörsel-
skydd vid arbete med maskinen.
14. Håll maskinen så att nätsladden alltid befinner
sig bakom maskinen under drift.
15. Använd ett kortslutningsrelä (30 mA) om
arbetsplatsen är väldigt varm och fuktig, eller
förorenad av konduktivt damm för att säker-
ställa operatörens säkerhet.
16. Använd inte maskinen på material som inne-
håller asbets.
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
BRUKSANVISNING
Montering av sprängskydde för sliprondellen
(Fig. 1)
Använd alltid ett sprängskydd för sliprondellen om
rondell med försänkt nav eller kapskiva för kapning
används. Montera sprängskyddet med tappen på
sprängskyddet mot skåran på växelhuset. Rotera
sedan sprängskyddet 160° moturs. Se till att skruven
dras åt ordentligt.
q Strömställare
w Låsknapp
e Lock för kolborsthållare
r Skruvmejsel
9057/9057S
9049/9049S
180 mm
230 mm
8 500
6 600
470 mm
470 mm
5,1 kg
4,8 kg
9059/9059S
230 mm
6 600
470 mm
5,1 kg

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents