Ηλεκτρική Ασφάλεια; Πριν Την Πρώτη Χρήση - Black & Decker DC1005 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο
u
τροφοδοσίας ή το φις έχει πάθει ζημιά ή παρουσιάζει
ελάττωμα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι
u
κατεστραμμένο ή ελαττωματικό, πρέπει να επισκευαστεί
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευής ώστε
να μην προκύψει κίνδυνος. Μην κόβετε το καλώδιο
τροφοδοσίας και μην προσπαθείτε να το επισκευάσετε
μόνοι σας.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή αντικαταστήστετε
u
οποιοδήποτε εξάρτημα εκτός από αυτά που καθορίζονται
στο παρόν εγχειρίδιο.
Συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας για
βραστήρες ταξιδίου
Προειδοποίηση! Να μην τοποθετείται κοντά σε θερμές εστίες
ή φούρνους αερίου ή ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον βραστήρα για να ζεστάνετε
u
όξινες ή αλκαλικές τροφές, καθώς και για άλλους
σκοπούς.
Μην βυθίσετε τον βραστήρα, τη βάση ή το καλώδιο σε
u
οποιοδήποτε
υγρό.
Η εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα ενδέχεται να
u
ζεσταθεί πολύ κατά τη χρήση.
Από το στόμιο μπορεί να διαφύγει ατμός.
u
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την γεμίσετε ξανά.
u
Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για συνεχή-συχνή χρήση.
u
Ηλεκτρική ασφάλεια
!
Πριν από τη χρήση ελέγξτε αν η τάση τροφοδοσίας
αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα
χαρακτηριστικών.
Το προϊόν αυτό πρέπει να γειώνεται.
Ελέγχετε πάντα ότι ή τάση του δικτύου
αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται
στην πινακίδα στοιχείων.
Το φις της συσκευής πρέπει να ταιριάζει στην αντίστοιχη
u
πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε το φις.
Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς για φις με γειωμένες
u
συσκευές (Κλάση 1). Φις που δεν έχουν υποστεί
τροποποιήσεις και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην
u
βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη μονάδα του μοτέρ σε
νερό ή σε άλλο υγρό.
Καλώδια προέκτασης & προϊόν κλάσης 1
Επειδή η συσκευή σας είναι γειωμένη και κατασκευής
u
κλάσης 1 πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο τριών
αγωγών.
12
(Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών)
Μπορούν να χρησιμοποιούνται καλώδια προέκτασης
u
μήκους μέχρι 30 μέτρων (100 ποδιών), χωρίς πτώση
τάσης.
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, τότε
u
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της BLACK+DECKER
ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
Ετικέτες στη συσκευή
Στο εργαλείο εμφανίζονται τα εξής εικονογράμματα μαζί με
τον κωδικό ημερομηνίας:
Προειδοποίηση! Καυτή επιφάνεια.
Χαρακτηριστικά
1. Καπάκι
2. Λαβή καπακιού
3. Χειρολαβή
4. Διακόπτης λειτουργίας
5. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
6. Θυρίδα στάθμης νερού
7. Στόμιο
Πριν την πρώτη χρήση
Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη
u
συσκευή.
Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
u
Αφαιρέστε το καπάκι (1) στρέφοντάς το δεξιόστροφα και
u
ανασηκώνοντάς το από τη μονάδα.
Γεμίστε τον βραστήρα με κρύο νερό έως την ένδειξη
u
μέγιστης στάθμης. Μη γεμίζετε υπερβολικά με νερό, όπως
περιγράφεται παρακάτω.
Τοποθετήστε ξανά το καπάκι (1) ευθυγραμμίζοντας το
u
«ανοικτό» εικονίδιο
που υπάρχει στο καπάκι (1) με την
ένδειξη που υπάρχει στο σώμα του βραστήρα και στρέψτε
το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει. Η ένδειξη στο σώμα
και το «κλειστό» εικονίδιο
Βράστε το νερό όπως περιγράφεται παρακάτω.
u
Αδειάστε το βρασμένο νερό και επαναλάβετε τη
u
διαδικασία.
Χρήση
Προειδοποίηση! Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή επάνω
σε μια επίπεδη, καθαρή και αντιολισθητική επιφάνεια προτού
τη λειτουργήσετε.
Προειδοποίηση! Προσέχετε πάντα το επίπεδο του νερού
όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη
συσκευή χωρίς επαρκή ποσότητα νερού.
Προειδοποίηση! Οι εξωτερικές επιφάνειες του βραστήρα
ενδέχεται να ζεσταθούν πολύ κατά τη χρήση.
πρέπει να ευθυγραμμιστούν.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker DC1005

Table of Contents