Toshiba CANVIO Manuals

Manuals and User Guides for Toshiba CANVIO. We have 2 Toshiba CANVIO manuals available for free PDF download: User Manual

Toshiba CANVIO User Manual

Toshiba CANVIO User Manual (960 pages)

for Smartphone  
Brand: Toshiba | Category: Accessories | Size: 5.33 MB
Table of contents
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Introduction6................................................................................................................................................................
Chapter 1 1-1 Check The Components7................................................................................................................................................................
Led Indicator8................................................................................................................................................................
Chapter 2 Get Started With Your Android™ Smartphone9................................................................................................................................................................
Start App10................................................................................................................................................................
Initial Set Up11................................................................................................................................................................
Top Menu13................................................................................................................................................................
Photo/videos Menu14................................................................................................................................................................
Music/documents Menu18................................................................................................................................................................
Quick Phone To Phone Transfer Menu22................................................................................................................................................................
Settings Menu / Help Menu30................................................................................................................................................................
Auto Backup / Charge Function35................................................................................................................................................................
Manual Charge Function37................................................................................................................................................................
Instructions For Safety And Comfort40................................................................................................................................................................
Toshiba Support44................................................................................................................................................................

Advertisement

Toshiba CANVIO User Manual

Toshiba CANVIO User Manual (220 pages)

Brand: Toshiba | Category: Storage | Size: 4.96 MB
Table of contents
Table Of Contents2................................................................................................................................................................
Introduction3................................................................................................................................................................
Check The Components3................................................................................................................................................................
System Requirements4................................................................................................................................................................
Installing The Drive4................................................................................................................................................................
Installing And Removing The Replaceable Plugs4................................................................................................................................................................
Connecting The Drive To Your Computer5................................................................................................................................................................
Dismount And Disconnect The Drive6................................................................................................................................................................
Further Advise6................................................................................................................................................................
Frequently Asked Questions6................................................................................................................................................................
Troubleshooting8................................................................................................................................................................
Toshiba Support9................................................................................................................................................................
Regulatory Statements9................................................................................................................................................................
User's Manual En11................................................................................................................................................................
Úvod13................................................................................................................................................................
Kontrola Dodaných Součástí13................................................................................................................................................................
Požadavky Na Systém14................................................................................................................................................................
Instalace Jednotky14................................................................................................................................................................
Instalace A Odstranění Výměnných Zástrček14................................................................................................................................................................
Připojení Jednotky K Počítači15................................................................................................................................................................
Logické A Fyzické Odpojení Jednotky16................................................................................................................................................................
Další Rady16................................................................................................................................................................
Často Kladené Otázky16................................................................................................................................................................
Odstraňování Závad18................................................................................................................................................................
Podpora Toshiba19................................................................................................................................................................
Regulační Opatření19................................................................................................................................................................
Uživatelská Příručka Cz21................................................................................................................................................................
Einführung23................................................................................................................................................................
Überprüfen Des Lieferumfangs23................................................................................................................................................................
Systemanforderungen24................................................................................................................................................................
Installieren Der Festplatte24................................................................................................................................................................
Installieren Und Entfernen Der Austauschbaren Stecker24................................................................................................................................................................
Anschließen Der Festplatte An Den Computer25................................................................................................................................................................
Unmounten Und Trennen Der Festplatte26................................................................................................................................................................
Weitere Informationen26................................................................................................................................................................
Häufig Gestellte Fragen27................................................................................................................................................................
Fehlerbehebung28................................................................................................................................................................
Toshiba-support29................................................................................................................................................................
Zulassungsbestimmungen29................................................................................................................................................................
Introduktion33................................................................................................................................................................
Kontroller Komponenterne33................................................................................................................................................................
Systemkrav34................................................................................................................................................................
Installation Af Drevet34................................................................................................................................................................
Installation Og Fjernelse Af De Udskiftelige Stik34................................................................................................................................................................
Tilslutning Af Drevet Til Computeren35................................................................................................................................................................
Fjernelse Og Frakobling Af Drevet36................................................................................................................................................................
Yderligere Råd36................................................................................................................................................................
Ofte Stillede Spørgsmål36................................................................................................................................................................
Fejlfinding38................................................................................................................................................................
Regelerklæringer39................................................................................................................................................................
Introducción43................................................................................................................................................................
Compruebe Los Componentes43................................................................................................................................................................
Requisitos Del Sistema44................................................................................................................................................................
Instalación De La Unidad44................................................................................................................................................................
Instalación Y Extracción De Los Conectores Sustituibles44................................................................................................................................................................
Conexión De La Unidad Al Ordenador45................................................................................................................................................................
Desmonte Y Desconecte La Unidad46................................................................................................................................................................
Información Adicional46................................................................................................................................................................
Preguntas Frecuentes47................................................................................................................................................................
Solución De Problemas48................................................................................................................................................................
Servicio Técnico De Toshiba49................................................................................................................................................................
Información Sobre Legislaciones Vigentes49................................................................................................................................................................
Johdanto53................................................................................................................................................................
Tarkista Toimitussisältö53................................................................................................................................................................
Järjestelmävaatimukset54................................................................................................................................................................
Aseman Asentaminen54................................................................................................................................................................
Vaihdettavien Liittimien Asentaminen Ja Irrottaminen54................................................................................................................................................................
Aseman Yhdistäminen Tietokoneeseen55................................................................................................................................................................
Aseman Irrottaminen56................................................................................................................................................................
Lisätietoja56................................................................................................................................................................
Usein Kysytyt Kysymykset56................................................................................................................................................................
Ongelmanratkaisu57................................................................................................................................................................
Toshiba-tuotetuki58................................................................................................................................................................
Asetusten Vaatimat Ilmoitukset59................................................................................................................................................................
Vérification Des Composants62................................................................................................................................................................
Configuration Requise63................................................................................................................................................................
Installation Du Lecteur63................................................................................................................................................................
Installation Et Retrait Des Prises Interchangeables63................................................................................................................................................................
Connexion Du Lecteur à L'ordinateur64................................................................................................................................................................
Démontage Et Déconnexion Du Lecteur65................................................................................................................................................................
Autres Conseils65................................................................................................................................................................
Foire Aux Questions66................................................................................................................................................................
Dépannage67................................................................................................................................................................
Assistance Toshiba68................................................................................................................................................................
Règlements68................................................................................................................................................................
Εισαγωγή72................................................................................................................................................................
Ελέγξτε τα εξαρτήματα72................................................................................................................................................................
Απαιτήσεις συστήματος73................................................................................................................................................................
Εγκατάσταση της μονάδας δίσκου73................................................................................................................................................................
Εγκατάσταση και αφαίρεση των αντικαθιστώμενων βυσμάτων73................................................................................................................................................................
Σύνδεση της μονάδας δίσκου στον υπολογιστή σας74................................................................................................................................................................
Αφαίρεση και αποσύνδεση της μονάδας δίσκου75................................................................................................................................................................
Περισσότερες συμβουλές75................................................................................................................................................................
Συχνές ερωτήσεις76................................................................................................................................................................
Αντιμετώπιση προβλημάτων77................................................................................................................................................................
Υποστήριξη της Toshiba78................................................................................................................................................................
Κανονιστικές δηλώσεις78................................................................................................................................................................
Uvod82................................................................................................................................................................
Provjerite Dijelove82................................................................................................................................................................
Zahtjevi Sustava83................................................................................................................................................................
Instalacija Pogona83................................................................................................................................................................
Instaliranje I Uklanjanje Zamjenjivih Utikača83................................................................................................................................................................
Priključivanje Pogona Na Računalo84................................................................................................................................................................
Skinite I Odspojite Pogon85................................................................................................................................................................
Detaljni Savjet85................................................................................................................................................................
Često Postavljana Pitanja85................................................................................................................................................................
Rješavanje Problema87................................................................................................................................................................
Toshiba Podrška88................................................................................................................................................................
Regulativne Izjave88................................................................................................................................................................
Bevezetés92................................................................................................................................................................
A Csomag Tartalmának Ellenőrzése92................................................................................................................................................................
Rendszerkövetelmények93................................................................................................................................................................
A Meghajtó Telepítése93................................................................................................................................................................
A Cserélhető Dugaszok Felhelyezése és Levétele93................................................................................................................................................................
A Meghajtó Csatlakoztatása A Számítógéphez94................................................................................................................................................................
A Meghajtó Logikai és Fizikai Leválasztása95................................................................................................................................................................
További Tanácsok95................................................................................................................................................................
Gyakran Ismételt Kérdések95................................................................................................................................................................
Hibaelhárítás97................................................................................................................................................................
Toshiba Támogatás98................................................................................................................................................................
Megfelelőséggel Kapcsolatos Nyilatkozatok98................................................................................................................................................................
Verifica Dei Componenti102................................................................................................................................................................
Requisiti Di Sistema103................................................................................................................................................................
Ulteriori Indicazioni105................................................................................................................................................................
Domande Frequenti105................................................................................................................................................................
Risoluzione Dei Problemi107................................................................................................................................................................
Servizio Di Assistenza Toshiba108................................................................................................................................................................
Informazioni Di Conformit108................................................................................................................................................................
Inleiding112................................................................................................................................................................
De Onderdelen Controleren112................................................................................................................................................................
Systeemvereisten113................................................................................................................................................................
Het Station Installeren113................................................................................................................................................................
De Verwisselbare Stekkers Plaatsen En Verwijderen113................................................................................................................................................................
Het Station Op Uw Computer Aansluiten114................................................................................................................................................................
Het Station Loskoppelen En Verwijderen115................................................................................................................................................................
Enkele Tips115................................................................................................................................................................
Veelgestelde Vragen116................................................................................................................................................................
Problemen Oplossen117................................................................................................................................................................
Toshiba-ondersteuning118................................................................................................................................................................
Voorschriften118................................................................................................................................................................
Innledning122................................................................................................................................................................
Kontroller Komponentene122................................................................................................................................................................
Installere Stasjonen123................................................................................................................................................................
Montere Og Ta Av Utskiftbare Plugger123................................................................................................................................................................
Koble Stasjonen Til Datamaskinen124................................................................................................................................................................
Demontere Og Koble Fra Stasjonen125................................................................................................................................................................
Flere Råd125................................................................................................................................................................
Vanlige Spørsmål125................................................................................................................................................................
Feilsøking127................................................................................................................................................................
Toshiba Kundestøtte128................................................................................................................................................................
Informasjon Om Regelverk128................................................................................................................................................................
Wprowadzenie131................................................................................................................................................................
Sprawdzanie Zawartości Zestawu131................................................................................................................................................................
Wymagania Systemowe132................................................................................................................................................................
Instalowanie Dysku132................................................................................................................................................................
Instalowanie I Usuwanie Wymiennych Wtyczek132................................................................................................................................................................
Podłączanie Dysku Do Komputera133................................................................................................................................................................
Odinstalowanie I Odłączanie Dysku133................................................................................................................................................................
Dodatkowe Zalecenia134................................................................................................................................................................
Często Zadawane Pytania134................................................................................................................................................................
Rozwiązywanie Problemów Technicznych136................................................................................................................................................................
Pomoc Techniczna Firmy Toshiba137................................................................................................................................................................
Przepisy137................................................................................................................................................................
Introdução141................................................................................................................................................................
Verificar Os Componentes141................................................................................................................................................................
Requisitos Do Sistema142................................................................................................................................................................
Instalar A Unidade142................................................................................................................................................................
Instalar E Remover As Fixas Substituíveis142................................................................................................................................................................
Ligar A Unidade Ao Computador143................................................................................................................................................................
Desmontar E Desligar A Unidade144................................................................................................................................................................
Informações Adicionais144................................................................................................................................................................
Perguntas Frequentes145................................................................................................................................................................
Resolução De Problemas146................................................................................................................................................................
Assistência Técnica Da Toshiba147................................................................................................................................................................
Declarações Regulamentares147................................................................................................................................................................
Provera Komponenti151................................................................................................................................................................
Sistemski Zahtevi152................................................................................................................................................................
Instaliranje Disk Jedinice152................................................................................................................................................................
Postavljanje I Uklanjanje Zamenjivih Utikača152................................................................................................................................................................
Povezivanje Disk Jedinice Sa Računarom153................................................................................................................................................................
Odvajanje I Isključivanje Disk Jedinice154................................................................................................................................................................
Dodatni Saveti154................................................................................................................................................................
Rešavanje Problema156................................................................................................................................................................
Podrška Za Toshiba157................................................................................................................................................................
Введение161................................................................................................................................................................
Проверьте наличие компонентов161................................................................................................................................................................
Требования к системе162................................................................................................................................................................
Установка диска162................................................................................................................................................................
Установка и снятие сменных вилок162................................................................................................................................................................
Подключение диска к компьютеру163................................................................................................................................................................
Размонтирование и отключение диска164................................................................................................................................................................
Дополнительная информация164................................................................................................................................................................
Часто задаваемые вопросы165................................................................................................................................................................
Возможные проблемы и способы их решения166................................................................................................................................................................
Поддержка Toshiba167................................................................................................................................................................
Заявления о соответствии нормативным требованиям167................................................................................................................................................................
Inledning172................................................................................................................................................................
Kontrollera Delarna172................................................................................................................................................................
Installera Enheten173................................................................................................................................................................
Sätta I Och Ta Bort Utbytbara Kontakter173................................................................................................................................................................
Ansluta Enheten Till Datorn174................................................................................................................................................................
Koppla Från Och Ta Bort Enheten175................................................................................................................................................................
Fler Råd175................................................................................................................................................................
Vanliga Frågor Och Svar175................................................................................................................................................................
Felsökning177................................................................................................................................................................
Bestämmelser178................................................................................................................................................................
Kontrola Súčastí182................................................................................................................................................................
Systémové Požiadavky183................................................................................................................................................................
Inštalácia Jednotky183................................................................................................................................................................
Montáž A Demontáž Vymeniteľných Zástrčiek183................................................................................................................................................................
Pripojenie Jednotky K Počítaču184................................................................................................................................................................
Odhlásenie A Odpojenie Jednotky185................................................................................................................................................................
Ďalšie Rady185................................................................................................................................................................
Riešenie Problémov187................................................................................................................................................................
Podpora Spoločnosti Toshiba188................................................................................................................................................................
Regulačné Vyhlásenia188................................................................................................................................................................
Preverite Dele192................................................................................................................................................................
Sistemske Zahteve193................................................................................................................................................................
Namestitev Pogona193................................................................................................................................................................
Namestitev In Odstranjevanje Zamenljivih Priključkov193................................................................................................................................................................
Priklop Pogona Na Računalnik194................................................................................................................................................................
Izpetje In Izključevanje Pogona195................................................................................................................................................................
Dodatni Nasveti195................................................................................................................................................................
Pogosta Vprašanja195................................................................................................................................................................
Odpravljanje Težav197................................................................................................................................................................
Podpora Družbe Toshiba198................................................................................................................................................................
Pravna Izjava198................................................................................................................................................................
Giriş202................................................................................................................................................................
Bileşenleri Kontrol Edin202................................................................................................................................................................
Sistem Gereksinimleri203................................................................................................................................................................
Sürücünün Kurulması203................................................................................................................................................................
Değiştirilebilir Fişlerin Takılması Ve Sökülmesi203................................................................................................................................................................
Sürücünün Bilgisayarınıza Bağlanması204................................................................................................................................................................
Sürücünün Kaldırılması Ve Bağlantının Kesilmesi205................................................................................................................................................................
Ek Bilgilendirme205................................................................................................................................................................
Sıkça Sorulan Sorular206................................................................................................................................................................
Sorun Giderme207................................................................................................................................................................
Toshiba Desteği208................................................................................................................................................................
Yönetmelik Açıklamaları208................................................................................................................................................................

Share and save

Advertisement