Toshiba CANVIO FOR DESKTOP User Manual

Toshiba CANVIO FOR DESKTOP User Manual

Hide thumbs Also See for CANVIO FOR DESKTOP:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

User's Manual
CANVIO FOR DESKTOP
EN
HR
CZ
HU
DE
IT
DK
NL
ES
NO
FI
PL
FR
PT
GR
RS
RU
SE
SK
SL
TR
AR

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Toshiba CANVIO FOR DESKTOP

 • Page 1 User’s Manual CANVIO FOR DESKTOP...
 • Page 2: Table Of Contents

  CANVIO FOR DESKTOP Table of Contents User’s Manual Introduction....................3 Check the Components ................3 System Requirements ................4 Installing the drive..................4 Installing and Removing the Replaceable Plugs ........4 Connecting the drive to your computer............5 Dismount and disconnect the drive ............6 Further Advise ....................
 • Page 3: Introduction

  CANVIO FOR DESKTOP Introduction Thank you for choosing our TOSHIBA Canvio for Desktop hard drive. Please read this User’s Manual carefully, as it contains all relevant information for installation, usage and maintenance of the drive, as well as security and safety advice.
 • Page 4: System Requirements

  CANVIO FOR DESKTOP System Requirements Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 with included NTFS driver for Mac ■ This drive is formatted in NTFS for Windows ® . In case for use with both Windows ®...
 • Page 5: Connecting The Drive To Your Computer

  CANVIO FOR DESKTOP Connecting the drive to your computer 1. Air Vent 5. USB 3.0 Type B micro connector 2. USB 3.0 port 6. USB 3.0 standard Type A connector 3. DC IN 12V Jack 7. USB 3.0 host port, backward compatible with USB 2.0...
 • Page 6: Dismount And Disconnect The Drive

  1. Click the “Hardware and Eject Media – icon” A pop-up message box will appear listing the external devices connected to your computer. 2. Select the TOSHIBA drive to eject. After a few seconds, you will get the notification that it is now safe to remove the device.
 • Page 7 A: No, you must follow the operating system supplier instructions for installation. A simple copy does not work. Q: Does Toshiba offer a data recovery services? A: Yes, Toshiba offers a Data Recovery Service for external hard drives. Please check our website www.toshiba-europe.com/services for further information about this service.
 • Page 8: Troubleshooting

  CANVIO FOR DESKTOP Troubleshooting My computer does not recognize the disk drive at all. Make sure all of your connections are secure. ■ If using an add-on card, make sure it is working properly and update the ■ software/firmware. Is it dangerous if the drive feels warm whilst in operation? A: This is normal, and therefore not dangerous.
 • Page 9: Toshiba Support

  Residential, Commercial & Light Industry Environment. Any other working environment has not been verified by Toshiba and the use of this product in these working environments is maybe restricted or cannot be recommended. Possible...
 • Page 10 The new European Union (EU) chemical regulation, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), entered into force on 1 June 2007. Toshiba will meet all REACH requirements and is committed to provide our customers with information about the chemical substances in our products according to REACH regulation.
 • Page 11: User's Manual En

  CANVIO FOR DESKTOP Windows is either registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the properties of their respective owners.
 • Page 12 CANVIO FOR DESKTOP Obsah Uživatelská příručka Úvod ......................2 Kontrola dodaných součástí ............... 2 Požadavky na systém................. 3 Instalace jednotky ..................3 Instalace a odstranění výměnných zástrček..........3 Připojení jednotky k počítači ............... 4 Logické a fyzické odpojení jednotky ............5 Další...
 • Page 13: Úvod

  CANVIO FOR DESKTOP Úvod Děkujeme, že jste si vybrali naši jednotku pevného disku TOSHIBA Canvio for Desktop. Pečlivě si přečtěte tuto Uživatelskou příručku, která obsahuje všechny důležité informace týkající se instalace, používání a údržby jednotky a také rady pro zajištění bezpečnosti.
 • Page 14: Požadavky Na Systém

  CANVIO FOR DESKTOP Požadavky na systém Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 s přiloženým ovladačem NTFS pro Mac ■ Tato jednotka je naformátovaná na NTFS pro Windows ® . Chcete-li ji používat pro Windows ®...
 • Page 15: Připojení Jednotky K Počítači

  CANVIO FOR DESKTOP Připojení jednotky k počítači 1. Ventilační otvor 5. USB 3.0 mikro konektor typu B 2. Port USB 3.0 6. USB 3.0 standardní konektor typu A 3. Konektor DC IN 12V 7. USB 3.0 hostitelský port, zpětně kompatibilní s USB 2.0 4.
 • Page 16: Logické A Fyzické Odpojení Jednotky

  1. Klikněte na ikonu „Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium“. Objeví se vyskakovací pole se seznamem externích zařízení připojených k počítači. 2. Vyberte jednotku TOSHIBA pro vysunutí. Po několika sekundách dostanete oznámení, že je možné bezpečně odebrat zařízení. 3. Klikněte na „OK“ a můžete odpojit jednotku.
 • Page 17 Odpověď: Ne, musíte se řídit pokyny dodavatele operačního systému pro instalaci. Jednoduché zkopírování nefunguje. Otázka: Nabízí Toshiba služby pro obnovení dat? Odpověď: Ano, Toshiba nabízí službu obnovení dat pro jednotky pevných disků. Podívejte se na naše webové stránky www.toshiba-europe.com/services, kde najdete další informace o této službě.
 • Page 18: Odstraňování Závad

  CANVIO FOR DESKTOP Odstraňování závad Počítač vůbec nerozpoznal diskovou jednotku. Zkontrolujte všechna zapojení. ■ Jestliže používáte přídavnou (add-on) kartu, ujistěte se, že správně ■ funguje a proveďte aktualizaci softwaru/firmwaru. Je nebezpečné, když se jednotka za provozu zahřívá? Odpověď: To je normální a tedy to není nebezpečné.
 • Page 19: Podpora Toshiba

  Všechna další prostředí nebyla společností Toshiba ověřena a používání tohoto produktu v těchto pracovních prostředích může být buď zakázáno nebo je nelze doporučit. Možné následky použití tohoto produktu v neověřeném pracovním prostředí...
 • Page 20 (EU) s názvem REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Registrace, hodnocení, schvalování a zákazy chemikálií). Toshiba splní všechny požadavky REACH a je zavázána poskytovat svým zákazníkům informace o chemických látkách ve svých produktech v souladu s předpisem REACH.
 • Page 21: Uživatelská Příručka Cz

  CANVIO FOR DESKTOP Windows je buď registrovaná obchodní známka nebo obchodní známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. Mac a OS X jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a v dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
 • Page 22 CANVIO FOR DESKTOP Inhaltsverzeichnis Benutzerhandbuch Einführung ....................2 Überprüfen des Lieferumfangs ..............2 Systemanforderungen ................3 Installieren der Festplatte ................3 Installieren und Entfernen der austauschbaren Stecker ......3 Anschließen der Festplatte an den Computer ..........4 Unmounten und Trennen der Festplatte............. 5 Weitere Informationen ................
 • Page 23: Einführung

  CANVIO FOR DESKTOP Einführung Vielen Dank für den Kauf einer TOSHIBA Canvio for Desktop Festplatte. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch bitte aufmerksam durch. Es enthält alle wichtigen Informationen zur Installation, Verwendung und Wartung der Festplatte sowie Sicherheitshinweise. Wenn sich die Festplatte nicht wie erwartet verhält, lesen Sie den Abschnitt „Häufig gestellte Fragen“...
 • Page 24: Systemanforderungen

  CANVIO FOR DESKTOP Systemanforderungen Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 mit NTFS-Treiber für Mac ■ Dieses Laufwerk ist im NTFS für Windows ® formatiert. Wenn Sie das Laufwerk sowohl mit Windows ®...
 • Page 25: Anschließen Der Festplatte An Den Computer

  CANVIO FOR DESKTOP Anschließen der Festplatte an den Computer 1. Lüftungsschlitz 5. USB-3.0-Mikroanschluss Typ B 2. USB-3.0-Anschluss 6. USB-3.0-Standardanschluss Typ A 3. Gleichstromeingang (DC IN) 12 V 7. USB-3.0-Hostport, abwärts kompatibel mit USB 2.0 4. Gleichstromausgangsstecker 8. Power/Daten-Anzeige 1. Schalten Sie den Computer aus.
 • Page 26: Unmounten Und Trennen Der Festplatte

  1. Klicken Sie auf das Symbol „Hardware und Medien entfernen“ Es wird ein Popup-Fenster mit einer Liste der an den Computer angeschlossenen externen Geräte eingeblendet. 2. Wählen Sie die TOSHIBA-Festplatte zum Auswerfen aus. Nach wenigen Sekunden werden Sie benachrichtigt, dass Sie das Gerät jetzt sicher entfernen können.
 • Page 27: Häufig Gestellte Fragen

  CANVIO FOR DESKTOP Häufig gestellte Fragen F: Muss die Festplatte nach der Installation formatiert werden? A: Die Festplatte wurde bereits vom Hersteller im NTFS-Dateiformat formatiert. Für die Verwendung mit einem MS Windows ® -PC ist keine weitere Formatierung erforderlich. Um die vollständige Kompatibilität mit Mac-Betriebssystemen zu gewährleisten, muss der NTFS-Treiber installiert sein.
 • Page 28: Fehlerbehebung

  CANVIO FOR DESKTOP F: Bietet Toshiba einen Datenwiederherstellungsdienst an? A: Ja, Toshiba bietet einen Service zur Datenwiederherstellung von externen Festplatten an. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website www.toshiba-europe.com/services. Fehlerbehebung Der Computer erkennt die Festplatte nicht. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest sind.
 • Page 29: Toshiba-Support

  Die elektromagnetische Konformität (EMC) dieses Produkts wurde für diese Produktkategorie für Wohn- und Geschäfts- und Leichtindustrieumgebungen getestet. Alle anderen Arbeitsumgebungen wurden nicht von Toshiba getestet und die Verwendung dieses Produkts in diesen Arbeitsumgebungen ist möglicherweise eingeschränkt oder kann nicht empfohlen werden. Mögliche Konsequenzen der Verwendung dieses Produkts in nicht getesteten Arbeitsumgebungen sind: Störungen anderer...
 • Page 30 CANVIO FOR DESKTOP Medizinische Umgebungen: Die Erfüllung der Richtlinie für medizinische ■ Produkte wurde von Toshiba nicht überprüft, deshalb darf dieses Produkt nicht ohne weitere Überprüfung als medizinisches Produkt eingesetzt werden. Die Verwendung in normalen Büroumgebungen, auch in Krankenhäusern, sollte kein Problem darstellen, solange keine Einschränkungen durch die verantwortliche Verwaltung vorliegen.
 • Page 31 Schäden, die direkt oder indirekt aus Fehlern, Auslassungen oder Abweichungen zwischen Produkt und Dokumentation resultieren. Der Name Toshiba und dessen Logos sind eingetragene Marken von Toshiba. Andere Marken, die in diesem Handbuch erwähnt werden oder abgebildet sind, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. Fehler und Auslassungen ausgenommen.
 • Page 32 CANVIO FOR DESKTOP Indholdsfortegnelse Brugerhåndbog Introduktion....................2 Kontroller komponenterne ................2 Systemkrav....................3 Installation af drevet..................3 Installation og fjernelse af de udskiftelige stik..........3 Tilslutning af drevet til computeren ............. 4 Fjernelse og frakobling af drevet ..............5 Yderligere råd ..................... 5 Ofte stillede spørgsmål ................
 • Page 33: Introduktion

  CANVIO FOR DESKTOP Introduktion Tak, fordi du har valgt vores TOSHIBA Canvio for Desktop-harddisk. Læs venligst denne brugerhåndbog omhyggeligt. Den indeholder alle relevante oplysninger om installation, brug og vedligeholdelse af drevet samt råd om sikkerhed. Hvis drevet ikke fungerer som forventet, bør du læse afsnittet “Ofte stillede spørgsmål”...
 • Page 34: Systemkrav

  CANVIO FOR DESKTOP Systemkrav Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 med den inkluderede NTFS-driver til Mac ■ Dette drev er formateret som NTFS til Windows ® . Hvis der både skal bruges Windows ®...
 • Page 35: Tilslutning Af Drevet Til Computeren

  CANVIO FOR DESKTOP Tilslutning af drevet til computeren 1. Ventilationsåbning 5. USB 3.0 Type B-mikrostik 2. USB 3.0-port 6. USB 3.0 standard Type A-stik 3. Jævnstrømsstik, 12 V 7. USB 3.0-værtsport, bagudkompatibel med USB 2.0 4. Stik til jævnstrømsudgang 8. Indikatorlampe for strøm/data 1.
 • Page 36: Fjernelse Og Frakobling Af Drevet

  1. Klik på ikonet “Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier” Der vises en pop op-meddelelse, som viser de eksterne enheder, der er tilsluttet computeren. 2. Vælg at fjerne TOSHIBA-drevet. Efter et par sekunder vises der en meddelelse om, at det nu er sikkert at fjerne enheden.
 • Page 37 Sv.: Nej. Du skal følge operativsystemleverandørens installationsvejledning. En simpel kopi vil ikke fungere. Sp.: Tilbyder Toshiba en datagendannelsesservice? Sv.: Ja, Toshiba tilbyder en datagendannelsesservice for eksterne harddiske. Tjek vores websted på www.toshiba-europe.com/services for at få flere oplysninger om denne service.
 • Page 38: Fejlfinding

  CANVIO FOR DESKTOP Fejlfinding Min computer finder slet ikke harddisken. Kontroller, at alle kabler er tilsluttet solidt. ■ Hvis du bruger et udvidelseskort, skal du kontrollere, at det fungerer ■ korrekt og opdatere softwaren/firmwaren. Er det farligt, hvis drevet føles varmt, mens det arbejder? Sv.: Dette er normalt, og det er derfor ikke farligt.
 • Page 39: Toshiba-Support

  Medicinske miljøer: Overensstemmelse med medicinalproduktdirektivet er ■ ikke kontrolleret af Toshiba, og dette produkt kan derfor ikke bruges som et medicinalprodukt uden yderligere kontrol. Anvendelse i almindelige kontormiljøer på f.eks. hospitaler bør ikke være noget problem, hvis den ansvarlige administration ikke har fastsat nogen begrænsninger.
 • Page 40 EUs nye kemidirektiv REACH (registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier) trådte i kraft 1. juni 2007. Toshiba vil overholde alle REACH-krav og tilstræber at give vores kunder oplysninger om de kemiske stoffer i vores produkter i overensstemmelse med REACH-reglerne.
 • Page 41 CANVIO FOR DESKTOP Windows er et registreret varemærke eller et varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac og OS X er varemærker, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
 • Page 42 Conexión de la unidad al ordenador............4 Desmonte y desconecte la unidad ............. 5 Información adicional.................. 5 Preguntas frecuentes.................. 6 Solución de problemas ................7 Servicio técnico de TOSHIBA..............8 Información sobre legislaciones vigentes ........... 8 Manual del usuario ES-1...
 • Page 43: Introducción

  CANVIO FOR DESKTOP Introducción Gracias por elegir nuestra unidad de disco duro TOSHIBA Canvio for Desktop. Lea detenidamente el Manual del usuario, ya que contiene toda la información pertinente sobre la instalación, el uso y el mantenimiento de la unidad, así como consejos de seguridad.
 • Page 44: Requisitos Del Sistema

  CANVIO FOR DESKTOP Requisitos del sistema Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 con controlador NTFS incluido para Mac ■ Esta unidad está formateada en NTFS para Windows ® . En el caso de que se utilice tanto para PC Windows ®...
 • Page 45: Conexión De La Unidad Al Ordenador

  CANVIO FOR DESKTOP Conexión de la unidad al ordenador 1. Orificio de ventilación 5. Microconector tipo B de USB 3.0 2. Puerto USB 3.0 6. Conector estándar tipo A de USB 3.0 3. Conector DC IN (entrada de CC) 12V 7.
 • Page 46: Desmonte Y Desconecte La Unidad

  Aparecerá un cuadro de mensaje emergente en el que se enumerarán los dispositivos conectados al ordenador. 2. Seleccione la unidad TOSHIBA que desea expulsar. Tras unos segundos, obtendrá notificación de que puede extraer el dispositivo de forma segura.
 • Page 47: Preguntas Frecuentes

  CANVIO FOR DESKTOP Preguntas frecuentes P: ¿Tengo que formatear la unidad tras la instalación? R: La unidad se entrega formateada para el sistema de archivos NTFS. No es preciso formatearla de nuevo para utilizarla con PC MS Windows ® Para lograr la plena compatibilidad con los sistemas operativos Mac, es necesario instalar el controlador NTFS.
 • Page 48: Solución De Problemas

  No basta con realizar una simple copia. P: ¿Ofrece Toshiba servicios de recuperación de datos? R: Sí, Toshiba ofrece un servicio de recuperación de datos de unidades de disco duro externas. Consulte nuestra web www.toshiba-europe.com/services para obtener más información sobre este servicio.
 • Page 49: Servicio Técnico De Toshiba

  Directivas de la UE aplicables. La obtención de la marca CE es responsabilidad de Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemania. Puede obtener una copia de la Declaración de conformidad en el siguiente sitio web: http://epps.toshiba-teg.com.
 • Page 50 Toshiba no ha comprobado ningún otro entorno de trabajo, por lo el uso de este producto en otros entornos de trabajo puede estar restringido y no puede recomendarse.
 • Page 51 El nombre Toshiba y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Toshiba. Las demás marcas comerciales mencionadas o que aparezcan en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. Errores y omisiones exceptuados.
 • Page 52 CANVIO FOR DESKTOP Sisältöluettelo Käyttöopas Johdanto..................... 2 Tarkista toimitussisältö................2 Järjestelmävaatimukset ................3 Aseman asentaminen ................. 3 Vaihdettavien liittimien asentaminen ja irrottaminen ........3 Aseman yhdistäminen tietokoneeseen............4 Aseman irrottaminen................... 5 Lisätietoja ....................5 Usein kysytyt kysymykset ................5 Ongelmanratkaisu ..................6 TOSHIBA-tuotetuki ..................
 • Page 53: Johdanto

  CANVIO FOR DESKTOP Johdanto Kiitos TOSHIBA Canvio for Desktop -kiintolevyn valitsemisesta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, sillä siinä on tietoja aseman asentamisesta, käyttämisestä ja kunnossapidosta sekä turvallisuudesta. Jos asema ei toimi odotetulla tavalla, katso lisätietoja tämän käyttöohjeen lopusta Usein kysyttyjä kysymyksiä -kohdasta.
 • Page 54: Järjestelmävaatimukset

  CANVIO FOR DESKTOP Järjestelmävaatimukset Windows ® 10, Windows 8.1 ja Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9 ja 10.8, mukana toimitettavan ■ Mac-tietokoneisiin tarkoitetun NTFS-ohjaimen avulla Tämä asema on alustettu NTFSmuotoon Windows ® -käyttöjärjestelmiä varten. Jos sitä käytetään sekä Windows - että...
 • Page 55: Aseman Yhdistäminen Tietokoneeseen

  CANVIO FOR DESKTOP Aseman yhdistäminen tietokoneeseen 1. Jäähdytysaukko 5. USB 3.0 Type B -pienoisliitin 2. USB 3.0 -väylä 6. USB 3.0 standard Type A -liitin 3. Virransyöttöliitäntä 12 V 7. USB 3.0 -isäntäliitäntä on taaksepäin USB 2.0 -yhteensopiva 4. Virtajohdon paikka 8.
 • Page 56: Aseman Irrottaminen

  CANVIO FOR DESKTOP Aseman irrottaminen Asemaa ei pidä irrottaa vetämällä johto irti, sillä tietoja saatetaan kirjoittaa asemaan parhaillaan. Muutoin tietoja katoaa ja asema voi vaurioitua. Irrota asema turvallisesti seuraamalla näitä ohjeita (Windows ® 1. Napsauta Laitteiston ja median poistaminen -kuvaketta.
 • Page 57: Ongelmanratkaisu

  K: Voiko aseman avulla kopioida käyttöjärjestelmän yhdestä tietokoneesta toiseen? V: Ei. Seuraa käyttöjärjeselmän asennusohjeita. Pelkkä kopio ei toimi. K: Tarjoaako Toshiba tietojenpalautuspalveluita? V: Kyllä. Toshiba tarjoaa ulkoisten kiintolevyjen tietojenpalautuspalveluita. Lisätietoja on osoitteessa www.toshiba-europe.com/services. Ongelmanratkaisu Tietokoneeni ei tunnista levyasemaa. Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja.
 • Page 58: Toshiba-Tuotetuki

  Kun yritän alustaa aseman, näkyviin tulee Could not complete format (Ei voi alustaa) -ilmoitus. V: Syynä voi olla aseman alustaminen FAT-tiedostojärjestelmään. Valitse NTFS-tiedostojärjestelmä. Sen pitäisi ratkaista ongelma. TOSHIBA-tuotetuki Tarvitsetko apua? Lisätietoja on TOSHIBA-kiintolevyjen ja -tallennuslaitteiden tukisivulla: www.toshiba.eu/externalstorage/support Lisätietoja takuusta: www.externalhdd.storrepair.de/ Käyttöopas FI-7...
 • Page 59: Asetusten Vaatimat Ilmoitukset

  Työskentely-ympäristö Tämä tuote on suunniteltu täyttämään sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset (EMC) asuinympäristöissä, kaupallisissa ympäristöissä ja kevyen teollisuuden ympäristöissä. Toshiba ei ole perehtynyt tämän laitteen käyttämiseen muualla. Käyttämistä muualla ei suositella, ja tällainen käyttäminen voi olla rajoitettua. Tämän laitteen käyttäminen muualla voi voi aiheuttaa häiriöitä muille lähellä oleville laitteille, toimintavirheitä...
 • Page 60 Ota huomioon ©2016 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään. TOSHIBA pidättää itsellään oikeuden tehdä teknisiä muutoksia. TOSHIBA ei vastaa virheistä, jotka aiheutuvat suoranaisesti tai epäsuorasti tämän tuotteen ja sen dokumentaation välisistä virheistä tai puutteista.
 • Page 61 CANVIO FOR DESKTOP Table des matières Manuel de l'utilisateur Introduction....................2 Vérification des composants............... 2 Configuration requise ................. 3 Installation du lecteur.................. 3 Installation et retrait des prises interchangeables........3 Connexion du lecteur à l’ordinateur ............4 Démontage et déconnexion du lecteur ............5 Autres conseils ...................
 • Page 62: Introduction

  CANVIO FOR DESKTOP Introduction Merci d’avoir choisi notre disque dur de bureau TOSHIBA Canvio for Desktop. Veuillez lire attentivement le présent manuel de l’utilisateur, car il contient toutes les informations nécessaires à l’installation, l’utilisation et la maintenance du lecteur, ainsi que des conseils de sécurité.
 • Page 63: Configuration Requise

  CANVIO FOR DESKTOP Configuration requise Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 avec pilote NTFS inclus pour le Mac ■ Ce disque est formaté en NTFS pour Windows ® . Pour l’utiliser à la fois avec un PC sous Windows ®...
 • Page 64: Connexion Du Lecteur À L'ordinateur

  CANVIO FOR DESKTOP Connexion du lecteur à l’ordinateur 1. Ventilation 5. Microconnecteur USB 3.0 de type B 2. Port USB 3.0 6. Connecteur USB 3.0 standard de type A 3. Prise entrée adaptateur 12 V 7. Port hôte USB 3.0, compatible en amont avec USB 2.0...
 • Page 65: Démontage Et Déconnexion Du Lecteur

  1. Cliquez sur l’icône « Matériel et Ejecter » Une fenêtre contextuelle s’affiche et présente les périphériques externes connectés à l’ordinateur. 2. Sélectionnez le lecteur TOSHIBA à éjecter. Au bout de quelques secondes, une notification indique si le lecteur peut être retiré en toute sécurité.
 • Page 66: Foire Aux Questions

  CANVIO FOR DESKTOP Foire Aux Questions Q : Dois-je formater mon disque après son installation ? R : Le disque a été préformaté au format de fichiers NTFS par le fabricant. Si vous l’utilisez avec MS Windows ® sur un PC standard, aucun formatage supplémentaire n’est requis.
 • Page 67: Dépannage

  CANVIO FOR DESKTOP Q : Est-ce que Toshiba offre un service de restauration des données ? R : Oui, Toshiba offre un service de restauration des données pour les disques durs externes. Veuillez consulter notre site Web www.toshiba-europe.com/services pour plus de détails à propos de ce service.
 • Page 68: Assistance Toshiba

  électromagnétique) et pour des applications de type résidentiel, commercial et industrie légère. Tout autre environnement de travail n’a pas été vérifié par Toshiba et l’utilisation de ce produit dans ces environnements de travail peut être limité ou ne pas être recommandé.
 • Page 69 REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques), entré en vigueur le 1er juin 2007. Toshiba s’engage à se mettre en conformité avec toutes les dispositions des règlements REACH et à fournir à ses clients des informations sur les substances chimiques de nos produits conformément aux règlements...
 • Page 70 à des erreurs, des omissions ou des différences entre l’ordinateur et la présente documentation. Le nom Toshiba et ses logos sont des marques déposées de Toshiba. Les autres marques commerciales mentionnées ou figurant dans ce document appartiennent à leur propriétaire. Erreurs et omissions exceptées.
 • Page 71 Σύνδεση της μονάδας δίσκου στον υπολογιστή σας ........4 Αφαίρεση και αποσύνδεση της μονάδας δίσκου......... 5 Περισσότερες συμβουλές ................5 Συχνές ερωτήσεις ..................6 Αντιμετώπιση προβλημάτων ..............7 Υποστήριξη της Toshiba ................8 Κανονιστικές δηλώσεις ................8 Εγχειρίδιο χρήσης GR-1...
 • Page 72: Εισαγωγή

  CANVIO FOR DESKTOP Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio for Desktop της TOSHIBA. ∆ιαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης, καθώς περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της μονάδας δίσκου καθώς και συμβουλές για την ασφάλεια.
 • Page 73: Απαιτήσεις Συστήματος

  CANVIO FOR DESKTOP Απαιτήσεις συστήματος Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 με ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης ■ NTFS για Mac Αυτή η μονάδα δίσκου είναι διαμορφωμένη σε NTFS για Windows ® Σε περίπτωση χρήσης με Windows για...
 • Page 74: Σύνδεση Της Μονάδας Δίσκου Στον Υπολογιστή Σας

  CANVIO FOR DESKTOP Σύνδεση της μονάδας δίσκου στον υπολογιστή σας 1. Οπή εξαερισμού 5. Μικροβύσμα USB 3.0 τύπου Β 2. Θύρα USB 3.0 6. Τυπικό βύσμα USB 3.0 τύπου A 3. Υποδοχή DC IN 12V 7. Κεντρική θύρα USB 3.0, συμβατή προς τα...
 • Page 75: Αφαίρεση Και Αποσύνδεση Της Μονάδας Δίσκου

  Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα με τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας. 2. Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου της TOSHIBA για εξαγωγή. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή.
 • Page 76: Συχνές Ερωτήσεις

  CANVIO FOR DESKTOP Συχνές ερωτήσεις Ε: Χρειάζεται να διαμορφώσω τη μονάδα δίσκου μετά την εγκατάσταση; A: Η μονάδα δίσκου έχει ήδη διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων NTFS από τον κατασκευαστή. Για χρήση με MS Windows ® PC, δεν απαιτείται πρόσθετη διαμόρφωση.
 • Page 77: Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  λειτουργικού συστήματος για την εγκατάσταση. Ένα απλό αντίγραφο δεν αρκεί. Ε: Προσφέρει η Toshiba υπηρεσίες αποκατάστασης δεδομένων; A: Ναι, η Toshiba προσφέρει μια υπηρεσία αποκατάστασης δεδομένων για εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου. Ελέγξτε την τοποθεσία μας στο web www.toshiba-europe.com/services για περισσότερες πληροφορίες...
 • Page 78: Υποστήριξη Της Toshiba

  επιβεβαιωθεί τυπικά για αυτήν την κατηγορία προϊόντων για τα ονομαζόμενα οικιακά, επαγγελματικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα. Κανένα άλλο περιβάλλον εργασίας δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Toshiba και η χρήση αυτού του προϊόντος σε αυτά τα περιβάλλοντα εργασίας μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην Εγχειρίδιο χρήσης...
 • Page 79 REACH (Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση Χημικών), ισχύει από την 1 Ιουνίου 2007. Η Toshiba δεσμεύεται για την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων του κανονισμού REACH και για την παροχή στους πελάτες της των σχετικών πληροφοριών για τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα της...
 • Page 80 ©2016 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η TOSHIBA διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε τεχνικό επίπεδο. Η TOSHIBA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε σφάλματα, παραλείψεις ή ανακολουθίες...
 • Page 81 CANVIO FOR DESKTOP Sadržaj Korisnički priručnik Uvod ......................2 Provjerite dijelove ..................2 Zahtjevi sustava..................3 Instalacija pogona..................3 Instaliranje i uklanjanje zamjenjivih utikača ..........3 Priključivanje pogona na računalo .............. 4 Skinite i odspojite pogon................5 Detaljni savjet ..................... 5 Često postavljana pitanja................
 • Page 82: Uvod

  CANVIO FOR DESKTOP Uvod Hvala na odabiru tvrdog diska TOSHIBA Canvio for Desktop. Molimo pažljivo pročitajte Korisnički priručnik, u njemu se nalaze sve važne informacije o instalaciji, korištenju i održavanju pogona, kao i sigurnosne upute. U slučaju da se ne ponaša kao što se očekuje, molimo pogledajte odjeljak „Često postavljana pitanja“, na kraju ovog priručnika.
 • Page 83: Zahtjevi Sustava

  CANVIO FOR DESKTOP Zahtjevi sustava Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 s uključenim NTFS upravljačkim ■ programom za Mac Ovaj pogon formatiran je u NTFS sustavu za Windows ® . Kada se koriste oba sustava Windows PC i Mac, instaliranjem „Tuxera NTFS...
 • Page 84: Priključivanje Pogona Na Računalo

  CANVIO FOR DESKTOP Priključivanje pogona na računalo 1. Otvor za zrak 5. USB 3.0 mikro priključak tipa B 2. USB 3.0 priključak 6. USB 3.0 priključak standardne vrste A 3. Ulazna utičnica za istosmjerno napajanje 7. USB 3.0 priključak za glavno računalo, od DC IN 12 V kompatibilan sa starijim USB 2.0...
 • Page 85: Skinite I Odspojite Pogon

  1. Kliknite ikonu „Hardver i izbacivanje medija“ Pojavit će se poruka u skočnom okviru s popisom vanjskih uređaja spojenih na računalo. 2. Odaberite TOSHIBA pogon za izbacivanje. Nakon nekoliko sekundi, dobit ćete obavijest da je sada sigurno ukloniti uređaj. 3. Kliknite „U redu“ i sada možete iskopčati pogon.
 • Page 86 A: Ne, morate slijediti upute dobavljača operativnog sustava za instalaciju. Jednostavno kopiranje ne radi. Q: Nudi li Toshiba usluge za oporavak podataka? A: Da, Toshiba nudi uslugu za oporavak podataka za vanjske pogone tvrdog diska. Dodatne informacije o toj usluzi potražite na našoj web stranici www.toshiba-europe.com/services.
 • Page 87: Rješavanje Problema

  CANVIO FOR DESKTOP Rješavanje problema Moje računalo uopće ne prepoznaje pogon diska. Provjerite jesu li svi spojevi čvrsti. ■ Ako koristite dodatnu karticu, provjerite radi li ispravno i ažurirajte ■ softver/firmver. Je li opasno ako je pogon topao za vrijeme rada? A: To je normalno i nije opasno.
 • Page 88: Toshiba Podrška

  Regulativne izjave CE sukladnost Ovaj proizvod nosi CE oznaku sukladno zahtjevima važećih direktiva EZ. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Njemačka odgovorna je za CE oznake. Kopija službene Izjave o sukladnosti se može pronaći na ovoj internetskoj stranici: http://epps.toshiba-teg.com.
 • Page 89 (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals = Registracija, procjena, odobrenje i ograničavanje kemikalija), stupio je na snagu 1. lipnja 2007. Toshiba će zadovoljiti sve REACH zahtjeve i posvećuje se osiguranju podataka našim korisnicima o kemijskim tvarima u našim proizvodima skladu s propisom REACH.
 • Page 90 CANVIO FOR DESKTOP Windows je trgovački znak ili registrirani trgovački znak za Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Mac i OS X trgovački su znakovi za Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama. Svi ostali trgovački znakovi vlasništvo su njihovih vlasnika.
 • Page 91 CANVIO FOR DESKTOP Tartalomjegyzék Felhasználói kézikönyv Bevezetés....................2 A csomag tartalmának ellenőrzése............. 2 Rendszerkövetelmények ................3 A meghajtó telepítése ................. 3 A cserélhető dugaszok felhelyezése és levétele ........3 A meghajtó csatlakoztatása a számítógéphez ........... 4 A meghajtó logikai és fizikai leválasztása........... 5 További tanácsok ..................
 • Page 92: Bevezetés

  CANVIO FOR DESKTOP Bevezetés Köszönjük, hogy a TOSHIBA Canvio asztali merevlemez-meghajtót választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, mivel minden fontos tudnivaló megtalálható benne a meghajtó telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban, és biztonsági tanácsokkal is szolgál. Ha az eszköz nem a várakozásnak megfelelően viselkedik, akkor lapozza fel a „Gyakori kérdések”...
 • Page 93: Rendszerkövetelmények

  CANVIO FOR DESKTOP Rendszerkövetelmények Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, NTFS-illesztőprogrammal Mac gépekhez ■ Ezt a meghajtót NTFS rendszerben formázták a Windows ® operációs rendszerekhez. Ha Windows ® rendszerű számítógépet és Mac gépet is használ, a Mac eszközre telepíthető...
 • Page 94: A Meghajtó Csatlakoztatása A Számítógéphez

  CANVIO FOR DESKTOP A meghajtó csatlakoztatása a számítógéphez 1. Szellőzőnyílás 5. USB 3.0-s B-típusú mikrocsatlakozó 2. USB 3.0-s port 6. USB 3.0-s hagyományos A-típusú csatlakozó 3. 12 V-os egyenáramú bemeneti aljzat 7. USB 3.0-s állomásport, visszamenőlegesen kompatibilis az USB 2.0-s szabvánnyal 4.
 • Page 95: A Meghajtó Logikai És Fizikai Leválasztása

  1 Kattintson a „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” ikonra. Megjelenik egy előugró üzenetpanel a számítógéphez csatlakoztatott külső eszközök listájával. 2. Válassza a TOSHIBA meghajtó kiadását. Néhány másodpercen belül értesítés jelenik meg arról, hogy az eszköz biztonságosan eltávolítható. 3. Kattintson az „OK” gombra. Kihúzhatja a meghajtó kábelét.
 • Page 96 V: Nem, a telepítéshez az operációs rendszer gyártójának útmutatását kell követni. A puszta másolás nem elegendő. K: Kínál a Toshiba adat-helyreállítási szolgáltatásokat? V: Igen, a Toshiba kínál adat-helyreállítási szolgáltatást a külső merevlemez-meghajtókhoz. A szolgáltatásról webhelyünkön, a www.toshiba-europe.com/services címen találhat további tudnivalókat.
 • Page 97: Hibaelhárítás

  CANVIO FOR DESKTOP Hibaelhárítás A számítógép egyáltalán nem ismeri fel a meghajtót. Ellenőrizze, hogy rendben vannak-e a csatlakozások. ■ Bővítőkártya esetén bizonyosodjon meg róla, hogy a kártya helyesen ■ működik, és frissítse a szoftvert/firmware-t. Veszélyes, ha a meghajtó működés közben felmelegszik? V: Ez normális jelenség, ennélfogva nem veszélyes.
 • Page 98: Toshiba Támogatás

  ■ A termék működése megzavarodhat az erős mágneses mező miatt, főleg a nagy gépek és áramellátó berendezések közelében. Kórházi környezet: a Toshiba nem vizsgálta a készülék megfelelését az ■ orvostechnikai eszközökről szóló irányelvnek, ezért a készülék további vizsgálatok nélkül nem használható orvostechnikai eszközként.
 • Page 99 és közvetett károkért, amelyek a termék és a dokumentáció nem megfelelő egyezőségéből (hibákból, eltérésekből) fakadnak. A Toshiba név és logói a Toshiba bejegyzett védjegyei. A jelen dokumentumban említett vagy szereplő egyéb védjegyek a megfelelő tulajdonos tulajdonát képezik. A tévedés és kihagyás joga fenntartva.
 • Page 100 CANVIO FOR DESKTOP A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Mac és az OS X az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonos védjegye.
 • Page 101 Installazione e rimozione degli spinotti sostituibili........3 Collegamento dell’unità al computer ............4 Smontaggio e scollegamento dell’unità ............5 Ulteriori indicazioni ..................5 Domande frequenti ..................5 Risoluzione dei problemi ................7 Servizio di assistenza TOSHIBA ..............8 Informazioni di conformità ................8 Manuale utente IT-1...
 • Page 102: Verifica Dei Componenti

  CANVIO FOR DESKTOP Introduzione Grazie per aver scelto l’unità disco rigido TOSHIBA Canvio for Desktop. Leggere attentamente questo Manuale utente, che contiene informazioni importanti per l’installazione, l’uso e la gestione dell’unità, nonché consigli per un uso sicuro del dispositivo. Qualora l’unità non funzioni nel modo previsto, consultare la sezione “Domande frequenti”...
 • Page 103: Requisiti Di Sistema

  CANVIO FOR DESKTOP Requisiti di sistema Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 con driver NTFS per Mac incluso ■ Questa unità è formattata in NTFS per Windows ® . Qualora venga utilizzata sia in Windows ®...
 • Page 104 CANVIO FOR DESKTOP Collegamento dell’unità al computer 1. Presa d’aria 5. Connettore micro USB 3.0 tipo B 2. Porta USB 3.0 6. Connettore USB 3.0 standard tipo A 3. Presa CC IN 12 V 7. Porta host USB 3.0, retrocompatibile con USB 2.0...
 • Page 105: Ulteriori Indicazioni

  Viene visualizzato un messaggio pop-up con l’elenco dei dispositivi esterni connessi al computer. 2. Selezionare l’unità TOSHIBA da espellere. Dopo alcuni secondi, un messaggio di notifica segnalerà che è possibile rimuovere il dispositivo in sicurezza. 3. A questo punto fare clic su “OK” e scollegare l’unità.
 • Page 106 R: No, occorre seguire le istruzioni di installazione specifiche del sistema operativo. Una semplice operazione di copiatura non può funzionare. D: Toshiba offre servizi di recupero dati? R: Sì, Toshiba offre un Servizio di recupero dati per le unità disco rigido esterne. Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.toshiba-europe.com/services.
 • Page 107: Risoluzione Dei Problemi

  CANVIO FOR DESKTOP Risoluzione dei problemi Il computer non riconosce l’unità disco. Verificare tutte le connessioni. ■ Se si usa una scheda add-on, verificare che funzioni correttamente e ■ aggiornarne il software/firmware. È pericoloso che l’unità si scaldi durante il funzionamento? R: È...
 • Page 108: Servizio Di Assistenza Toshiba

  Nessun altro ambiente lavorativo è stato verificato da Toshiba e l’uso di questo prodotto in questi ambienti lavorativi potrebbe essere vietato e non può essere consigliato.
 • Page 109 REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) è entrata in vigore il 1 giugno 2007. Toshiba soddisferà tutti i requisiti REACH ed è impegnata a fornire ai propri clienti le informazioni relative alle sostanze chimiche contenute nei propri prodotti, conformemente alla normativa REACH.
 • Page 110 CANVIO FOR DESKTOP Windows è un marchio registrato o un marchio commerciale di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac e OS X sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
 • Page 111 CANVIO FOR DESKTOP Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Inleiding ...................... 2 De onderdelen controleren ................. 2 Systeemvereisten ..................3 Het station installeren ................. 3 De verwisselbare stekkers plaatsen en verwijderen........3 Het station op uw computer aansluiten............4 Het station loskoppelen en verwijderen ............5 Enkele tips ....................
 • Page 112: Inleiding

  CANVIO FOR DESKTOP Inleiding Gefeliciteerd met deze TOSHIBA Canvio for Desktop vaste schijf. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig, aangezien deze alle relevante informatie bevat voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van het station, met daarnaast advies voor beveiliging en veiligheid.
 • Page 113: Systeemvereisten

  CANVIO FOR DESKTOP Systeemvereisten Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 met NTFS-stuurprogramma voor Mac ■ Dit station is geformatteerd met NTFS voor Windows ® . Bij gebruik met zowel Windows ® als Mac kan de gebruiker gegevens lezen en schrijven vanaf een Windows ®...
 • Page 114: Het Station Op Uw Computer Aansluiten

  CANVIO FOR DESKTOP Het station op uw computer aansluiten 1. Luchtopening 5. USB 3.0 type B-micro-aansluiting 2. USB 3.0-poort 6. USB 3.0 type A-standaardaansluiting 3. Gelijkstroomingang (12 V) 7. USB 3.0-hostpoort, neerwaarts compatibel met USB 2.0 4. Gelijkstroomuitgangsstekker 8. Voedings-/gegevenslampje 1.
 • Page 115: Het Station Loskoppelen En Verwijderen

  1. Klik op het pictogram ‘Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen’. Er verschijnt een pop-upvenster waarin de externe apparaten worden weergegeven die op de computer zijn aangesloten. 2. Selecteer het TOSHIBA-station dat u wilt uitwerpen. Na enkele seconden verschijnt het bericht dat u het apparaat veilig kunt verwijderen.
 • Page 116: Veelgestelde Vragen

  CANVIO FOR DESKTOP Veelgestelde vragen V: Moet ik het station na installatie formatteren? A: Het station is door de fabrikant al geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem. Voor gebruik met een pc met MS Windows ® geen aanvullende formattering vereist. Voor volledige compatibiliteit met Mac-besturingssystemen moet het NTFS-stuurprogramma worden geïnstalleerd.
 • Page 117: Problemen Oplossen

  CANVIO FOR DESKTOP V: Biedt Toshiba services voor gegevensherstel? A: Ja, Toshiba biedt een service voor gegevensherstel voor externe vaste schijven. Raadpleeg onze website www.toshiba-europe.com/services voor meer informatie over deze service. Problemen oplossen Mijn computer herkent het schijfstation niet. Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
 • Page 118: Toshiba-Ondersteuning

  A: Dit kan worden veroorzaakt doordat u het station formatteert met het bestandssysteem FAT. Probeer het bestandssysteem NTFS. Hiermee zou u het probleem moeten oplossen. TOSHIBA-ondersteuning Hebt u hulp nodig? Raadpleeg de ondersteuningspagina van TOSHIBA voor vaste schijven en opslagapparaten: www.toshiba.eu/externalstorage/support Voor garantieclaims raadpleegt u: www.externalhdd.storrepair.de/ Voorschriften...
 • Page 119 CANVIO FOR DESKTOP Medische omgeving: de naleving van de richtlijnen voor medische ■ producten is niet gecontroleerd door Toshiba. Daarom mag dit product zonder verdere controle niet worden gebruikt als medisch product. Het gebruik in normale kantooromgevingen, zoals in ziekenhuizen, mag geen probleem zijn als er geen beperkingen zijn voorgeschreven door de verantwoordelijke leiding.
 • Page 120 CANVIO FOR DESKTOP Kennisgevingen ©2016 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden. TOSHIBA behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. TOSHIBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit fouten, weglatingen of afwijkingen tussen het product en de documentatie.
 • Page 121 CANVIO FOR DESKTOP Innhold Brukerhåndbok Innledning ....................2 Kontroller komponentene ................2 Systemkrav....................3 Installere stasjonen..................3 Montere og ta av utskiftbare plugger ............3 Koble stasjonen til datamaskinen ............... 4 Demontere og koble fra stasjonen.............. 5 Flere råd ..................... 5 Vanlige spørsmål ..................
 • Page 122: Innledning

  CANVIO FOR DESKTOP Innledning Takk for at du valgte harddisken TOSHIBA Canvio for Desktop. Les brukerhåndboken nøye. Den inneholder all relevant informasjon for installasjon, bruk og vedlikehold av stasjonen, samt råd om sikkerhet. Hvis den ikke fungerer som forventet, se avsnittet Vanlige spørsmål til slutt i brukerhåndboken.
 • Page 123: Systemkrav

  CANVIO FOR DESKTOP Systemkrav Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 med medfølgende NTFS-driver for Mac ■ Stasjonen er formatert med NTFS for Windows ® . Ved bruk på både Windows ® -PC og Mac, kan brukerne installere Tuxera NTFS for Mac på...
 • Page 124: Koble Stasjonen Til Datamaskinen

  CANVIO FOR DESKTOP Koble stasjonen til datamaskinen 1. Ventilasjonsåpning 5. USB 3.0 Type B-mikrokontakt 2. USB 3.0-port 6. USB 3.0 standard Type A-kontakt 3. DC INN 12 V-kontakt 7. USB 3.0-vertsport, bakoverkompatibel med USB 2.0 4. Likestrømskontakt 8. Indikator for strøm/data 1.
 • Page 125: Demontere Og Koble Fra Stasjonen

  1. Klikk ikonet for fjerning av maskinvare og medier. Det vises et popup-vindu som inneholder en liste over eksterne enheter som er koble til datamaskinen. 2. Velg TOSHIBA-stasjonen som skal fjernes. Etter noen sekunder vises en melding om at det er trygt å koble fra enheten.
 • Page 126 Sv: Nei. Du må følge installasjonsinstruksjonene fra leverandøren av operativsystemet. Det fungerer ikke å bare kopiere filene. Sp: Tilbyr Toshiba datagjenopprettingstjenester? Sv: Ja. Toshiba tilbyr en datagjenopprettingstjeneste for eksterne stasjoner. Se webområdet www.toshiba-europe.com/services for nærmere informasjon om tjenesten. Brukerhåndbok...
 • Page 127: Feilsøking

  CANVIO FOR DESKTOP Feilsøking Datamaskinen gjenkjenner ikke stasjonen. Kontroller at kablene er skikkelig tilkoblet. ■ Hvis du bruker et utvidelseskort, passer du på at det fungerer som det ■ skal og oppdaterer programvaren/fastvare. Er det farlig hvis stasjonen føles varm når den brukes? Sv: Dette er vanlig og ikke farlig.
 • Page 128: Toshiba Kundestøtte

  Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for dette produktet er kontrollert for denne produktkategorien i “husholdninger, kontorer og lettere industrimiljøer”. Andre arbeidsmiljøer er ikke kontrollert av Toshiba, og bruk av dette utstyret i slike miljøer kan være forbudt eller kan ikke anbefales. Mulige konsekvenser av å bruke dette produktet i ikke kontrollerte driftsmiljøer kan blant annet være: Interferens mellom andre produkter og...
 • Page 129 Det nye europeiske kjemikalieregelverket, REACH (registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier), trådte i kraft 1 juni 2007. Toshiba vil overholde alle REACH-krav og er forpliktet til å gi kunder informasjon om kjemiske stoffer i produktene våre i henhold til REACH-regelverket.
 • Page 130 Instalowanie i usuwanie wymiennych wtyczek ........... 3 Podłączanie dysku do komputera............... 4 Odinstalowanie i odłączanie dysku............. 4 Dodatkowe zalecenia ................. 5 Często zadawane pytania................5 Rozwiązywanie problemów technicznych ..........7 Pomoc techniczna firmy TOSHIBA............. 8 Przepisy...................... 8 Podręcznik użytkownika PL-1...
 • Page 131: Wprowadzenie

  CANVIO FOR DESKTOP Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie dysku twardego TOSHIBA Canvio for Desktop. Należy uważnie przeczytać ten Podręcznik użytkownika zawierający wszystkie ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania, konserwacji i zabezpieczeń dysku oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, należy skorzystać z sekcji „Często zadawane pytania”...
 • Page 132: Wymagania Systemowe

  CANVIO FOR DESKTOP Wymagania systemowe Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 ze sterownikiem NTFS dla komputerów ■ Ten dysk jest sformatowany zgodnie z systemem NTFS dla systemu Windows ® . Jeżeli urządzenie jest używane z komputerami PC z systemem Windows i komputerami Mac, można zainstalować...
 • Page 133: Podłączanie Dysku Do Komputera

  CANVIO FOR DESKTOP Podłączanie dysku do komputera 1. Szczelina wentylacyjna 5. Wtyczka USB 3.0 micro typu B 2. Złącze USB 3.0 6. Wtyczka USB 3.0 typu A 3. Złącze DC IN 12V 7. Złącze hosta USB 3.0 zgodne ze standardem USB 2.0 4.
 • Page 134: Dodatkowe Zalecenia

  1. Kliknij ikonę „Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników”. Pojawi się komunikat podręczny z listą zewnętrznych urządzeń podłączonych do komputera. 2. Wybierz polecenie odłączenia dysku TOSHIBA. Po kilku sekundach zostanie wyświetlone powiadomienie o możliwości bezpiecznego odłączenia urządzenia. 3. Po kliknięciu przycisku „OK” można odłączyć dysk.
 • Page 135 Operacja prostego kopiowania jest niedostępna. P: Czy firma Toshiba oferuje usługi odzyskiwania danych? O: Tak. Firma Toshiba oferuje usługę odzyskiwania danych z zewnętrznych dysków twardych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej usługi, odwiedź naszą witrynę www.toshiba-europe.com/services w sieci Web.
 • Page 136: Rozwiązywanie Problemów Technicznych

  CANVIO FOR DESKTOP Rozwiązywanie problemów technicznych Mój komputer nie rozpoznaje dysku. Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowe. ■ Jeżeli używana jest karta dodatkowa, upewnij się, że działa ona ■ prawidłowo i zaktualizuj aplikacje/oprogramowanie układowe. Czy podwyższona temperatura urządzenia po uruchomieniu oznacza zagrożenie?
 • Page 137: Pomoc Techniczna Firmy Toshiba

  środowisku mieszkalnym, komercyjnym i przemysłu lekkiego. Inne środowiska pracy nie zostały zweryfikowane przez firmę Toshiba, a użycie tego produktu w tych środowiskach może być ograniczone lub nie zalecane. Konsekwencje użycia tego produktu w niezweryfikowanych środowiskach mogą być następujące: zakłócenia funkcjonowania innych produktów albo nieprawidłowe funkcjonowanie tego...
 • Page 138 Środowisko medyczne: Zgodność z dyrektywą dotyczącą produktów ■ medycznych nie została zweryfikowana przez firmę Toshiba, dlatego nie można używać tego produktu jako wyposażenie medyczne bez dodatkowej weryfikacji. Problemy nie powinny występować w przypadku użytkowania w typowych środowiskach biurowych (np. szpitalach), jeżeli odpowiedni urząd administracyjny nie wprowadził...
 • Page 139 Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów, pominięć lub rozbieżności pomiędzy tym produktem a dokumentacją. Nazwa Toshiba i odpowiednie znaki logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Toshiba. Pozostałe znaki towarowe wspomniane lub zamieszczone w tym dokumencie należą do odpowiednich właścicieli.
 • Page 140 Instalar e remover as fixas substituíveis............. 3 Ligar a unidade ao computador ..............4 Desmontar e desligar a unidade..............5 Informações adicionais................5 Perguntas frequentes ................. 6 Resolução de problemas................7 Assistência Técnica da TOSHIBA .............. 8 Declarações regulamentares..............8 Manual do Utilizador PT-1...
 • Page 141: Introdução

  CANVIO FOR DESKTOP Introdução Obrigado por escolher o nosso disco rígido TOSHIBA Canvio for Desktop. Por favor leia atentamente este Manual do Utilizador, uma vez que contém informações relevantes para a instalação, utilização e manutenção da unidade, assim com conselhos sobre segurança.
 • Page 142: Requisitos Do Sistema

  CANVIO FOR DESKTOP Requisitos do sistema Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 com um controlador NTFS incluído ■ para Mac Esta unidade está formatada em NTFS para Windows ® . Em caso de utilização com PCs Windows...
 • Page 143: Ligar A Unidade Ao Computador

  CANVIO FOR DESKTOP Ligar a unidade ao computador 1. Fendas de ventilação 5. Micro conector USB 3.0 Tipo B 2. Porta USB 3.0 6. Conector USB 3.0 standard Tipo A 3. Ficha DC IN 12V 7. Porta USB 3.0, compatível com USB 2.0 4.
 • Page 144: Desmontar E Desligar A Unidade

  1. Clique no ícone “Hardware e Ejectar Media” Surge uma caixa de mensagem com uma lista dos dispositivos externos ligados ao seu computador. 2. Seleccione a unidade TOSHIBA que deseja ejectar. Após alguns segundos, receberá um notificação de que é seguro remover o dispositivo.
 • Page 145: Perguntas Frequentes

  CANVIO FOR DESKTOP Perguntas frequentes P: Tenho de formatar a minha unidade depois de a instalar? R: A unidade já está formatada com o sistema de ficheiros NTFS pelo fabricante. Para utilização com o MS Windows ® PC, não é necessária qualquer formatação adicional.
 • Page 146: Resolução De Problemas

  CANVIO FOR DESKTOP P: A Toshiba disponibiliza serviços de recuperação e dados? R: Sim, a Toshiba disponibiliza um Serviço de Recuperação de Dados para unidades externas. Por favor veja no nosso website www.toshiba-europe.com/services mais informações sobre este serviço. Resolução de problemas O meu computador não reconhece o disco rígido.
 • Page 147: Assistência Técnica Da Toshiba

  Tente este sistema de ficheiros “NTFS”. Isso deverá resolver o problema. Assistência Técnica da TOSHIBA Necessita de ajuda? Por favor contacte a página de apoio da TOSHIBA para discos rígidos e produtos de armazenamento: www.toshiba.eu/externalstorage/support Para quaisquer reclamações ao abrigo da garantia, veja o site: www.externalhdd.storrepair.de/...
 • Page 148 380V): Perigo de perturbações deste produto devido a possíveis campos electromagnéticos fortes especialmente perto de máquinas grandes ou unidades de alimentação. Ambientes médicos: A Toshiba não verificou se este produto está em ■ conformidade com a Directiva para os Produtos Médicos, pelo que este produto não pode ser utilizado como produto médico sem ser sujeito a...
 • Page 149 Informações ©2016 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Todos os direitos reservados. A TOSHIBA reserva o direito de fazer alterações técnicas. A TOSHIBA não assume qualquer responsabilidade por erros resultantes directa ou indirectamente de erros, omissões ou discrepâncias entre o computador e o manual.
 • Page 150 Postavljanje i uklanjanje zamenjivih utikača ..........3 Povezivanje disk jedinice sa računarom............. 4 Odvajanje i isključivanje disk jedinice ............5 Dodatni saveti..................... 5 Često postavljana pitanja................5 Rešavanje problema................... 7 Podrška za TOSHIBA ................. 8 Regulativne izjave ..................8 Korisnički priručnik RS-1...
 • Page 151: Uvod

  CANVIO FOR DESKTOP Uvod Hvala vam što ste izabrali naš čvrsti disk TOSHIBA Canvio for Desktop. Pažljivo pročitajte Korisnički priručnik, jer sadrži sve relevantne informacije u vezi instalacije, upotrebe i održavanja disk jedinice, kao i savete o bezbednosti i sigurnosti.
 • Page 152: Sistemski Zahtevi

  CANVIO FOR DESKTOP Sistemski zahtevi Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 sa uključenim NTFS upravljačkim ■ programom za Mac Ova disk jedinica je formatirana u NTFS za Windows ® . U slučaju upotrebe i Windows PC i Mac, instaliranjem „Tuxera NTFS for Mac“...
 • Page 153: Povezivanje Disk Jedinice Sa Računarom

  CANVIO FOR DESKTOP Povezivanje disk jedinice sa računarom 1. Otvor za vazduh 5. USB 3.0 priključak tipa B mikro 2. USB 3.0 priključak 6. USB 3.0 standardni priključak tipa A 3. Ulazna utičnica jednosmerne struje 7. USB 3.0 glavni priključak, kompatibilan je od 12 V sa prethodnom verzijom, sa USB 2.0.
 • Page 154: Odvajanje I Isključivanje Disk Jedinice

  1. Kliknite na „Hardver i izbaci medijum - ikona“ Pojaviće se iskačući okvir za poruke u kome su navedeni spoljni uređaji povezani na vaš računar. 2. Za izbacivanje izaberite TOSHIBA disk jedinicu. Posle nekoliko sekundi, dobićete obaveštenje da je sada bezbedno da se ukloni uređaj.
 • Page 155 O: Ne, za instalaciju se morate pridržavati uputstava dobavljača operativnog sistema. Jednostavan postupak kopiranja neće funkcionisati. P: Da li Toshiba nudi usluge vraćanja podataka? O: Da, Toshiba nudi uslugu vraćanja podataka za spoljne čvrste diskove. Pogledajte veb lokaciju www.toshiba-europe.com/services za više informacija o ovoj usluzi. Korisnički priručnik...
 • Page 156: Rešavanje Problema

  CANVIO FOR DESKTOP Rešavanje problema Moj računar uopšte ne prepoznaje čvrsti disk. Proverite da li su svi spojevi čvrsti. ■ Ako koristite dodatnu karticu, proverite da li radi ispravno i ažurirajte ■ softver/firmver. Da li je opasno ako je disk jedinica topla tokom rada? O: To je normalno, i stoga nije opasno.
 • Page 157: Podrška Za Toshiba

  CANVIO FOR DESKTOP Podrška za TOSHIBA Potrebna vam je pomoć? Obratite se kompaniji Toshiba na stranici za podršku za čvrste diskove i proizvode za memorisanje: www.toshiba.eu/externalstorage/support Za zahteve u vezi garancije pogledajte stranu: www.externalhdd.storrepair.de/ Regulativne izjave Usaglašenost sa oznakom CE Ovaj proizvod nosi oznaku CE u skladu sa zahtevima primenljivih Direktiva EU.
 • Page 158 Naziv Toshiba i njegovi logotipi su registrovane robne marke kompanije Toshiba. Ostale robne marke koje su spomenute ili se pojavljuju u dokumentu su vlasništvo njihovih vlasnika. Greške i propusti su isključeni. Korisnički priručnik...
 • Page 159 CANVIO FOR DESKTOP Windows je ili registrovana robna marka ili robna marka Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Mac i OS X su robne marke Apple Inc., registrovane u SAD i drugim zemljama. Sve ostale robne marke su vlasništvo njihovih vlasnika.
 • Page 160 CANVIO FOR DESKTOP Оглавление Руководство пользователя Введение ....................2 Проверьте наличие компонентов ............2 Требования к системе................3 Установка диска ..................3 Установка и снятие сменных вилок ............3 Подключение диска к компьютеру............4 Размонтирование и отключение диска ........... 5 Дополнительная...
 • Page 161: Введение

  CANVIO FOR DESKTOP Введение Благодарим вас за выбор в пользу нашего жесткого диска TOSHIBA Canvio for Desktop! Просим вас внимательно прочесть настоящее Руководство пользователя. В нем содержится вся необходимая информация об установке, использовании и обслуживании диска, а также рекомендации по защите данных и правила техники безопасности.
 • Page 162: Требования К Системе

  CANVIO FOR DESKTOP Требования к системе Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 с входящим в комплект поставки ■ драйвером NTFS для Mac Этот диск отформатирован в системе NTFS для Windows ® Если его планируется использовать как с компьютерами под...
 • Page 163: Подключение Диска К Компьютеру

  CANVIO FOR DESKTOP Подключение диска к компьютеру 1. Вентиляционное отверстие 5. Штекер типа Micro-B USB 3.0 2. Порт USB 3.0 6. Штекер типа Standard-A USB 3.0 3. Гнездо для подключения источника 7. Порт хост-системы USB 3.0, обратно постоянного тока с напряжением 12 В...
 • Page 164: Размонтирование И Отключение Диска

  1. Щелкните значок «Безопасное извлечение устройств и дисков». Появится всплывающее сообщение, в котором будут перечислены все внешние устройства, подключенные к компьютеру. 2. Выберите диск TOSHIBA для извлечения. Через несколько секунд вы получите уведомление о том, что теперь устройство можно безопасно удалить.
 • Page 165: Часто Задаваемые Вопросы

  CANVIO FOR DESKTOP Часто задаваемые вопросы В: Нужно ли форматировать диск после его установки? О: Диск уже отформатирован изготовителем в файловой системе NTFS. Для использования с MS Windows ® на платформе PC никакого дополнительного форматирования не требуется. Для полной совместимости с операционными системами Mac необходимо...
 • Page 166: Возможные Проблемы И Способы Их Решения

  О: Нет, операционную систему необходимо установить в соответствии с инструкциями ее поставщика. Простое копирование не обеспечит ее работоспособность. В: Оказывает ли корпорация Toshiba услуги восстановления данных? О: Да, корпорация Toshiba предлагает услугу восстановления данных с внешних жестких дисков. Более подробную информацию об этой...
 • Page 167: Поддержка Toshiba

  Соответствие требованиям ЕС Данное изделие имеет маркировку CE, отвечающую требованиям соответствующих директив ЕС. Ответственность за эту маркировку несет компания Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany (Германия). С текстом официальной Декларации соответствия можно ознакомиться на веб-сайте http://epps.toshiba-teg.com. Руководство пользователя...
 • Page 168 категории изделий способом применительно к так называемым бытовым, коммерческим и мелкопромышленным условиям. Проверка на возможность использования в других условиях корпорацией Toshiba не проводилась. Использование данного изделия в других условиях может быть ограничено и не рекомендуется. Возможны следующие последствия применения данного изделия в...
 • Page 169 1 июня 2007 г. вступил в силу новый регламент Европейского Союза (ЕС) в области химии REACH («О регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ»). Корпорация Toshiba будет выполнять все требования REACH и обязуется предоставлять потребителям своей продукции информацию об используемых в ней химических веществах в соответствии с...
 • Page 170 CANVIO FOR DESKTOP Обозначение Windows является товарным знаком корпорации Microsoft, зарегистрированным в США и других странах. Обозначения Mac и OS X являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Другие товарные знаки являются собственностью своих законных...
 • Page 171 CANVIO FOR DESKTOP Innehållsförteckning Användarhandbok Inledning ..................... 2 Kontrollera delarna ..................2 Systemkrav....................3 Installera enheten ..................3 Sätta i och ta bort utbytbara kontakter............3 Ansluta enheten till datorn ................4 Koppla från och ta bort enheten ..............5 Fler råd .......................
 • Page 172: Inledning

  CANVIO FOR DESKTOP Inledning Tack för att du valde hårddisken TOSHIBA Canvio for Desktop. Läs igenom användarhandboken noggrant eftersom den innehåller all relevant information om installation, användning och underhåll. Där finns dessutom råd om säkerhet. Om enheten inte fungerar så som det är tänkt ska du gå till avsnittet ”Vanliga frågor och svar”...
 • Page 173: Systemkrav

  CANVIO FOR DESKTOP Systemkrav Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 inklusive NTFS-enhet för Mac ■ Enheten är NTFS-formaterad för Windows ® . Om du tänker använda enheten både med Windows ® - och Mac-datorer, ska du installera ”Tuxera NTFS for Mac”...
 • Page 174: Ansluta Enheten Till Datorn

  CANVIO FOR DESKTOP Ansluta enheten till datorn 1. Luftventil 5. USB 3.0, typ-B-mikrokontakt 2. USB 3.0-port 6. USB 3.0-standard, typ-A-kontakt 3. DC IN 12V-uttag 7. USB 3.0, värdport, bakåtkompatibel med USB 2.0 4. Likströmskontakt 8. Lampa för ström/data 1. Stäng av datorn.
 • Page 175: Koppla Från Och Ta Bort Enheten

  En meddelanderuta öppnas med en lista över enheter som är anslutna till datorn. 2. Välj den TOSHIBA-enhet som du vill mata ut. Efter några sekunder får du ett meddelande om att det är säkert att koppla från enheten. 3. Klicka på ”OK” och koppla från enheten.
 • Page 176 S: Nej, du måste följa operativsystemsleverantörens anvisningar för installationen. Att bara kopiera filerna fungerar inte. F: Kan Toshiba erbjuda någon dataåterställningstjänst? S: Ja, Toshiba har en dataåterställningstjänst för externa hårddiskar. Gå till vår webbplats www.toshiba-europe.com/services om du vill ha mer information om tjänsten.
 • Page 177: Felsökning

  S: Det kan finnas två anledningar till det. Det kan antigen bero på problem med strömförsörjningen och du ska då kontrollera anslutningarna, eller det är något fel på enheten och den måste då in på service. Jag ser inte Toshiba-enheten i ”Den här datorn”, men den visas i Enhetshanteraren. S: Gör följande: 1.
 • Page 178: Toshiba-Support

  Den här produkten har utformats för att uppfylla EMC-standarder (Electromagnetic Compliance) för hemmiljö, kommersiell miljö och lätt industri. Övriga arbetsmiljöer har inte kontrollerats av Toshiba vilket medför att användning av produkten i dessa miljöer kan omfattas av begränsningar eller inte kan rekommenderas. Om produkten används i icke-kontrollerade miljöer kan konsekvenserna vara: Störningar av andra produkter eller i den...
 • Page 179 Den 1 juni 2007 började EU:s förordning REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) gällande kemikalier att gälla. Toshiba har för avsikt att uppfylla alla krav enligt REACH och kommer att tillhandahålla kunderna med information om kemiska ämnen i produkterna enligt bestämmelserna i REACH.
 • Page 180 CANVIO FOR DESKTOP Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Mac och OS X är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
 • Page 181 Montáž a demontáž vymeniteľných zástrčiek..........3 Pripojenie jednotky k počítaču ..............4 Odhlásenie a odpojenie jednotky..............5 Ďalšie rady....................5 Často kladené otázky ................. 5 Riešenie problémov..................7 Podpora spoločnosti TOSHIBA ..............8 Regulačné vyhlásenia ................8 Používateľská príručka SK-1...
 • Page 182: Úvod

  CANVIO FOR DESKTOP Úvod Ďakujeme, že ste si vybrali pevný disk TOSHIBA Canvio for Desktop. Pozorne si prečítajte túto používateľskú príručku, pretože obsahuje všetky potrebné informácie týkajúce sa inštalácie, používania a údržby jednotky, ako aj rady súvisiace s bezpečnosťou a zabezpečením.
 • Page 183: Systémové Požiadavky

  CANVIO FOR DESKTOP Systémové požiadavky Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 s dodaným ovládačom NTFS pre ■ počítače Mac Táto jednotka je naformátovaná pomocou systému súborov NTFS pre operačný systém Windows ®...
 • Page 184: Pripojenie Jednotky K Počítaču

  CANVIO FOR DESKTOP Pripojenie jednotky k počítaču 1. Vzduchový ventilátor 5. Mikrokonektor USB 3.0 typu B 2. Port USB 3.0 6. Štandardný konektor USB 3.0 typu A 3. Konektor DC IN 12 V 7. Hostiteľský port USB 3.0 spätne kompatibilný s rozhraním USB 2.0 4.
 • Page 185: Odhlásenie A Odpojenie Jednotky

  1. Kliknite na ikonu „Hardvér a vysunúť médiá“ Zobrazí sa kontextové okno, v ktorom budú uvedené externé zariadenia pripojené k vášmu počítaču. 2. Zvoľte jednotku TOSHIBA, ktorú chcete odhlásiť. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí hlásenie, že môžete bezpečne odstrániť zariadenie.
 • Page 186 Odpoveď: Nie, pri inštalácii musíte postupovať podľa pokynov dodávateľa operačného systému. Jednoduché skopírovanie nefunguje. Otázka: Ponúka spoločnosť Toshiba služby obnovy dát? Odpoveď: Áno, spoločnosť Toshiba ponúka službu obnovy dát pre externé pevné disky. Ďalšie informácie o tejto službe nájdete na našej internetovej stránke www.toshiba-europe.com/services. Používateľská príručka...
 • Page 187: Riešenie Problémov

  CANVIO FOR DESKTOP Riešenie problémov Môj počítač vôbec nerozpozná diskovú jednotku. Skontrolujte, či sú všetky vaše pripojenia bezpečné. ■ Ak používate prídavnú kartu, skontrolujte, či funguje správne a ■ aktualizujte softvér/firmvér. Je nebezpečné, ak je jednotka počas prevádzky na dotyk teplá? Odpoveď: Je to normálne a preto to nie je nebezpečné.
 • Page 188: Podpora Spoločnosti Toshiba

  Skúste systém súborov „NTFS“. Tým by sa problém mal odstrániť. Podpora spoločnosti TOSHIBA Potrebujete pomoc? Kontaktujte podporu spoločnosti TOSHIBA pre pevné disky a pamäťové zariadenia na stránke: www.toshiba.eu/externalstorage/support Ak si chcete uplatniť nárok vyplývajúci zo záruky, pozrite si stránku: www.externalhdd.storrepair.de/ Regulačné...
 • Page 189 Nový predpis Európskej únie (EÚ) o chemikáliách, REACH (Registrácia, hodnotenie, schvaľovanie a obmedzenie chemikálií), nadobudol účinnosť 1. júna 2007. Spoločnosť Toshiba splní všetky požiadavky smernice REACH a zaväzuje sa poskytovať našim zákazníkom informácie o chemických látkach v našich výrobkoch podľa smernice REACH.
 • Page 190 Spoločnosť TOSHIBA nijako nezodpovedá za škody spôsobené priamo alebo nepriamo chybami, opomenutiami alebo nesúladom medzi týmto výrobkom a dokumentáciou. Názov Toshiba a logá sú registrované obchodné známky spoločnosti Toshiba. Iné obchodné známky spomenuté alebo zobrazené v tomto dokumente sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Chyby a vynechané...
 • Page 191 Namestitev in odstranjevanje zamenljivih priključkov ......... 3 Priklop pogona na računalnik ..............4 Izpetje in izključevanje pogona ..............5 Dodatni nasveti................... 5 Pogosta vprašanja ..................5 Odpravljanje težav ..................7 Podpora družbe TOSHIBA ................. 8 Pravna izjava ....................8 Uporabniški priročnik SL-1...
 • Page 192: Uvod

  CANVIO FOR DESKTOP Uvod Zahvaljujemo se vam za nakup trdega diska TOSHIBA Canvio for Desktop. Pozorno preberite ta uporabniški priročnik, saj vsebuje vse ustrezne informacije za namestitev, uporabo in vzdrževanje pogona ter tudi nasvete za varnost. Če naprava ne deluje, kot bi morala, si oglejte razdelek »Pogosta vprašanja«...
 • Page 193: Sistemske Zahteve

  CANVIO FOR DESKTOP Sistemske zahteve Windows ® 10, Windows 8.1 in Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9 in 10.8 z vključenim gonilnikom NTFS za Mac ■ Ta pogon je formatiran z datotečnim sistemom NTFS za Windows ® Če uporabljate računalnik s sistemom Windows ®...
 • Page 194: Priklop Pogona Na Računalnik

  CANVIO FOR DESKTOP Priklop pogona na računalnik 1. Izhod za zrak 5. Mikro priključek USB 3.0 vrste B 2. Vrata USB 3.0 6. Standardni priključek USB 3.0 vrste A 3. 12-voltna vtičnica DC IN 7. Gostiteljska vrata USB 3.0, združljiva s standardom USB 2.0...
 • Page 195: Izpetje In Izključevanje Pogona

  1. Kliknite ikono »Strojna oprema in odstranitev medija« Pojavilo se bo okno s sporočilom, v katerem bodo navedene vse zunanje naprave, ki so povezane z računalnikom. 2. Izberite pogon TOSHIBA za odstranitev. Po nekaj sekundah se bo pojavilo obvestilo, da lahko varno odstranite napravo.
 • Page 196 O: Ne. Upoštevati morate navodila dobavitelja operacijskega sistema za namestitev. Preprosto kopiranje ne deluje. V: Ali podjetje Toshiba nudi storitve obnovitve podatkov? O: Da, podjetje Toshiba nudi storitev obnovitve podatkov za zunanje trde diske. Če želite več informacij o tej storitvi, obiščite naše spletno mesto www.toshiba-europe.com/services.
 • Page 197: Odpravljanje Težav

  CANVIO FOR DESKTOP Odpravljanje težav Moj računalnik sploh ne prepozna diska. Preverite, ali so vse povezave varne. ■ Če uporabljate razširitveno kartico, preverite, ali kartica deluje pravilno, ■ in posodobite programsko opremo/vgrajeno programsko opremo. Je nevarno, če je pogon med delovanjem na otip topel? O: To je običajno in ni nevarno.
 • Page 198: Podpora Družbe Toshiba

  Elektromagnetna združljivost te naprave je bila preverjena skladno z napravo, značilno za to vrsto izdelkov, za tako imenovana bivalna in komercialna okolja ter okolja z lahko industrijo. Toshiba ni naprave preverila v nobenem drugem okolju in uporaba te naprave v teh delovnih okoljih je lahko omejena ali pa se odsvetuje.
 • Page 199 Nova uredba o kemikalijah Evropske unije (EU), REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), je prešla v veljavo 1. junija 2007. Izdelki podjetja Toshiba so skladni z vsemi zahtevami uredbe REACH, podjetje pa svojim strankam nudi informacije o kemičnih snoveh v svojih izdelkih v skladu z uredbo REACH.
 • Page 200 CANVIO FOR DESKTOP Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Mac in OS X sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
 • Page 201 CANVIO FOR DESKTOP İçindekiler Kullanıcı Elkitabı Giriş ......................2 Bileşenleri Kontrol Edin ................2 Sistem Gereksinimleri................. 3 Sürücünün kurulması.................. 3 Değiştirilebilir Fişlerin Takılması ve Sökülmesi ........... 3 Sürücünün bilgisayarınıza bağlanması............4 Sürücünün kaldırılması ve bağlantının kesilmesi ........5 Ek Bilgilendirme ..................5 Sıkça Sorulan Sorular.................
 • Page 202: Giriş

  CANVIO FOR DESKTOP Giriş TOSHIBA Canvio for Desktop sabit sürücümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu Kullanıcı Elkitabını dikkatli bir şekilde okuyun, elkitabı sürücünün kurulması, kullanılması ve bakımı ve aygıtın güvenliği konularında önemli bilgiler içermektedir. Aygıt beklenen şekilde davranmazsa, lütfen bu elkitabının sonundaki “Sıkça Sorulan Sorular”...
 • Page 203: Sistem Gereksinimleri

  CANVIO FOR DESKTOP Sistem Gereksinimleri Windows ® 10, Windows 8.1, Windows ® ■ OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, Mac için NTFS sürücüsü ile birlikte ■ Bu sürücü Windows ® için NTFS olarak formatlanmıştır. Windows ® PC ve Mac cihazların her ikisi tarafından kullanılması durumunda, Mac cihaza “Tuxera NTFS for Mac”...
 • Page 204: Sürücünün Bilgisayarınıza Bağlanması

  CANVIO FOR DESKTOP Sürücünün bilgisayarınıza bağlanması 1. Hava deliği 5. USB 3.0 Tip B mikro konektör 2. USB 3.0 bağlantı noktası 6. USB 3.0 standart Tip A konektör 3. DC IN 12V Girişi 7. USB 3.0 kaynak aygıtı bağlantı noktası, USB 2.0 ile geriye dönük uyumlu...
 • Page 205: Sürücünün Kaldırılması Ve Bağlantının Kesilmesi

  1. “Donanım ve Ortam Çıkart – simgesini” seçin Bilgisayarınıza bağlı harici aygıtları liste halinde gösteren bir açılan mesaj kutusu görüntülenir. 2. Çıkartmak için TOSHIBA sürücüsünü seçin. Birkaç saniye sonra, aygıtı artık güvenli şekilde kaldırabileceğiniz bildiren bir uyarı göreceksiniz. 3. “Tamam” seçeneğini tıklayın, şimdi sürücünün bağlantısını...
 • Page 206: Sıkça Sorulan Sorular

  CANVIO FOR DESKTOP Sıkça Sorulan Sorular S: Kurulumdan sonra sürücümü formatlamam gerekli mi? Y: Sürücü, üretici tarafından NTFS dosya sisteminde biçimlendirilmiş durumdadır. MS Windows ® Kişisel Bilgisayarla kullanım için hiçbir ek biçimlendirme gerekmez. Mac işletim sistemiyle tam uyum için NTFS sürücüsünün yüklenmesi gerekmektedir.
 • Page 207: Sorun Giderme

  CANVIO FOR DESKTOP S: Toshiba veri kurtarma servisi sunuyor mu? Y: Evet, Toshiba harici sabit sürücüler için bir Veri Kurtarma Hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen www.toshiba-europe.com/services web sitemize bakın. Sorun Giderme Bilgisayarım disk sürücüsünü hiç tanımıyor.
 • Page 208: Toshiba Desteği

  Y: Bu durum sürücünün FAT dosya sistemiyle formatlanmasından kaynaklanabilir. “NTFS” dosya sistemini deneyin. Bu işlem sorunu çözmelidir. TOSHIBA Desteği Yardım ister misiniz? Lütfen TOSHIBA’nın sabit sürücü ve veri depolama ürünleri sayfasına bakın: www.toshiba.eu/externalstorage/support Garanti talepleri için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.externalhdd.storrepair.de/ Yönetmelik açıklamaları...
 • Page 209 CANVIO FOR DESKTOP Tıbbi ortamlar: Toshiba Tıbbi Yönetmeliklere Uyum konusunda test ■ yapmamıştır, dolayısıyla bu ürün ileri testler yapılmadan tıbbi ürün olarak kullanılamaz. Sorumlu idare tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmediği takdirde genel ofis ortamlarında (örneğin hastanede) kullanım bir sorun teşkil etmemelidir.
 • Page 210 CANVIO FOR DESKTOP Bildirimler ©2016 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Tüm hakları saklıdır. TOSHIBA teknik değişiklik yapma hakkını saklı tutar. TOSHIBA hatalardan, ihmallerden veya bu ürünle dokümantasyon arasındaki tutarsızlıklardan kaynaklanan dolaylı veya dolaysız zarar ziyan konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Toshiba adı ve logoları Toshiba kuruluşunun tescilli ticâri markalarıdır.
 • Page 211 CANVIO FOR DESKTOP ‫دليل المستخدم‬ ‫جدول المحتويات‬ 2 ................‫المقدمة‬ 2 ..............‫فحص المكونات‬ 3 ..............‫متطلبات النظام‬ 3 ..............‫تركيب المحرك‬ 3 ..........‫تركيب وفك القوابس القابلة لالستبدال‬ 4 ............‫توصيل المحرك بالكمبيوتر‬ 5 ..............‫فك وفصل المحرك‬ 5 ..............‫نصيحة إضافية‬...
 • Page 212 CANVIO FOR DESKTOP ‫المقدمة‬ ‫ لسطح المكتب‬TOSHIBA Canvio ‫شكرً ا لقيامك باختيار محرك القرص الثابت من‬ ‫يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية حيث أنه يحتوي على جميع المعلومات المناسبة لتركيب واستخدام وصيانة‬ .‫المحرك وكذلك نصائح األمن والسالمة‬ .‫وفي حالة عدم تصرف المحرك كما هو متوقع، يرجى الرجوع لقسم "األسئلة المتكررة" في نهاية هذا الدليل‬...
 • Page 213 CANVIO FOR DESKTOP ‫متطلبات النظام‬ Windows 10, Windows 8.1, Windows ® ® Mac ‫ المضمنة لـ‬NTFS ‫ مع برنامج التشغيل‬OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8- ‫. في حالة استخدام ك ال ً من كمبيوتر‬Windows ‫ لـ‬NTFS ‫يتم تنسيق محرك األقراص هذا بنظام‬...
 • Page 214 CANVIO FOR DESKTOP ‫توصيل المحرك بالكمبيوتر‬ B ‫ من النوع‬USB 3.0 ‫5. موصل صغير‬ ‫1. فتحة تهوية‬ A ‫ قياسي من النوع‬USB 3.0 ‫6. موصل‬ USB 3.0 ‫2. منفذ‬ ‫ السابق‬USB 2.0 ‫ متوافق مع‬USB 3.0 ‫7. منفذ مضيف‬ ‫3. مقبس دخول تيار مستمر 21 فولت‬...
 • Page 215 CANVIO FOR DESKTOP ‫فك وفصل المحرك‬ .‫يوصى بشدة بعدم توصيل المحرك قبل فصل الكبل ألن هذه البيانات قد تكون مكتوبة على المحرك في ذلك الوقت‬ !‫وسيتم فقدان هذه البيانات وقد يتعرض المحرك للتلف‬ .)Windows ( ‫يرجى إتباع الخطوات التالية لفك المحرك بأمان‬...
 • Page 216 .‫ج: ال، فيجب أن تقوم باتباع تعليمات مورد نظام التشغيل للتثبيت. النسخ التقليدي ال يعمل‬ ‫س: هل تقدم توشيبا خدمات السترداد البيانات؟‬ ‫ لمحركات القرص الثابت‬Data Recovery Service ‫ج: نعم، تقدم توشيبا خدمة استرداد البيانات‬ www.toshiba-europe.com/services ‫الخارجية. يرجى مراجعة موقعنا على الويب‬ .‫لمزيد من المعلومات عن هذه الخدمة‬ ‫حل المشاكل‬...
 • Page 217 CANVIO FOR DESKTOP ‫هل األمر خطير إذا كان محرك دافئا أثناء تشغيله؟‬ .‫ج: هذا أمر طبيعي وبالتالي فليس خطيرا‬ .)‫” (ال يمكن بدء تشغيل الجهاز‬Device cannot start“ ‫المحرك يعطيني رسالة‬ ‫ج: هناك سببين محتملين لذلك. إما أنها مشكلة طاقة ويجب أن تتحقق من التوصيالت أو أن المحرك به خلل‬...
 • Page 218 CE ‫الخضوع لمعايير‬ ‫ وفق ا ً لمتطلبات توجيهات االتحاد األوروبي‬CE ‫يتم التعليم على هذا المنتج بعالمة‬ Toshiba Electronics Europe ‫المعمول بها. وتعتبر توشيبا أوروبا‬ ‫ بألمانيا‬Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf ‫ الكائنة في‬GmbH ‫. ويمكن الحصول على نسخة من اإلعالن‬CE ‫هي الجهة المسئولة عن عالمة‬...
 • Page 219 .‫منه المنتج‬ ‫إشعارات‬ .‫. جميع الحقوق محفوظة‬TOSHIBA Electronics Europe GmbH 2016© ‫تحتفظ توشيبا بحقها في إجراء التغيرات الفنية التي تراها. وال تتحمل توشيبا أية مسؤولية عن األضرار المباشرة‬ .‫أو غير المباشرة التي قد تنشأ عن الخطأ أو السهو أو االختالف بين هذا المنتج والوثائق‬...
 • Page 220 UM_CANVIO_FORDESKTOP_V2_1608 www.toshiba.eu/storage...

This manual is also suitable for:

Canvio

Table of Contents