Download  Print this page

Makita 4350T Instruction Manual page 21

Hide thumbs

Advertisement

Boä thanh cöõ chaë n (phuï tuø n g tuyø choï n )
THAÄ N TROÏ N G:
• Luoâ n chaé c chaé n raè n g duï n g cuï ñöôï c taé t nguoà n vaø ruù t
phích caé m tröôù c khi laé p hoaë c thaù o phuï tuø n g.
1. Caé t thaú n g (Hình 19 & 20)
Khi caé t vôù i ñoä roä n g laø 160 mm trôû xuoá n g nhieà u laà n , haõ y
söû duï n g thanh cöõ ñeå ñaû m baû o caé t nhanh choù n g, goï n
vaø thaú n g. Ñeå laé p thanh cöõ , haõ y ñöa thanh cöõ vaø o loã
hình chöõ nhaä t ôû maë t beâ n cuû a ñeá vôù i daã n höôù n g thanh
cöõ höôù n g xuoá n g döôù i . Tröôï t thanh cöõ vaø o vò trí coù ñoä
roä n g caé t mong muoá n , sau ñoù vaë n bu loâ n g ñeå giöõ chaë t
thanh cöõ .
2. Caé t voø n g troø n (Hình 21 & 22)
Khi caé t voø n g troø n hoaë c voø n g cung coù baù n kính 170 mm
trôû xuoá n g, haõ y laé p thanh cöõ nhö sau.
Ñöa thanh cöõ vaø o loã hình chöõ nhaä t ôû maë t beâ n cuû a ñeá
vôù i daã n höôù n g thanh cöõ höôù n g leâ n treâ n . Ñöa choá t daã n
höôù n g voø n g troø n qua moä t trong hai loã treâ n daã n höôù n g
thanh cöõ . Baé t vít nuù m coù ren leâ n treâ n choá t ñeå giöõ chaë t
choá t .
Baâ y giôø , tröôï t thanh cöõ vaø o baù n kính caé t mong muoá n ,
sau ñoù vaë n bu loâ n g ñeå giöõ chaë t thanh cöõ ôû ñuù n g vò trí.
Sau ñoù , di chuyeå n ñeá hoaø n toaø n veà phía tröôù c .
CHUÙ YÙ :
• Luoâ n söû duï n g löôõ i cöa Soá B-17, B-18, B-26 hoaë c B-
27 khi caé t voø n g troø n hay voø n g cung.
Loaï t boä ñieà u chænh ray daã n höôù n g (phuï
tuø n g) (Hình 23)
Khi caé t theo ñoä saâ u song song vaø ñoà n g daï n g hoaë c caé t
thaú n g, vieä c söû duï n g ray daã n höôù n g vaø boä ñieà u chænh
ray daã n höôù n g seõ ñaû m baû o quaù trình caé t dieã n ra nhanh
choù n g vaø saï c h seõ .
Ñeå laé p boä ñieà u chænh ray daã n höôù n g, laé p thanh thöôù c
keû vaø o loã hình vuoâ n g cuû a ñeá theo chieà u saâ u nhaá t coù
theå . Vaë n chaë t bu loâ n g baè n g côø leâ saù u caï n h. (Hình 24)
Laé p boä ñieà u chænh ray daã n höôù n g leâ n ray cuû a ray daã n
höôù n g. Laé p thanh thöôù c keû vaø o loã hình vuoâ n g cuû a boä
ñieà u chænh ray daã n höôù n g. Ñaë t ñeá theo phía cuû a ray
daã n höôù n g vaø vaë n chaë t bu loâ n g. (Hình 25)
THAÄ N TROÏ N G:
• Luoâ n söû duï n g löôõ i cöa soá B-8, B-13, B-16, B-17
hoaë c 58 khi söû duï n g ray daã n höôù n g vaø boä ñieà u
chænh ray daã n höôù n g.
Naé p ñaä y (Hình 26)
Söû duï n g naé p ñaä y naø y khi caé t goã daù n trang trí, nhöï a ,
v.v... Naé p ñaä y coù taù c duï n g baû o veä nhöõ n g beà maë t nhaï y
caû m hoaë c tinh xaû o khoâ n g bò hö hoû n g. Laé p naé p ñaä y ôû
maë t sau ñeá duï n g cuï .
Thieá t bò chaë n maû n h vuï n (Hình 27)
Ñeå coù laù t caé t khoâ n g coù maû n h vuï n , coù theå söû duï n g thieá t
bò chaë n maû n h vuï n . Ñeå laé p thieá t bò chaë n maû n h vuï n , haõ y
di chuyeå n ñeá duï n g cuï hoaø n toaø n veà phía tröôù c vaø ñöa
thieá t bò vaø o töø maë t sau ñeá duï n g cuï . Khi baï n söï duï n g
naé p ñaä y , haõ y laé p thieá t bò chaë n maû n h vuï n leâ n treâ n naé p
ñaä y .
THAÄ N TROÏ N G:
• Khoâ n g ñöôï c söû duï n g thieá t bò chaë n maû n h vuï n khi
thöï c hieä n caé t vaù t .
BAÛ O DÖÔÕ N G
THAÄ N TROÏ N G:
• Luoâ n ñaû m baû o raè n g ñaõ taé t duï n g cuï vaø ruù t phích caé m
tröôù c khi coá gaé n g thöï c hieä n kieå m tra hoaë c baû o
döôõ n g.
Ñeå duy trì ÑOÄ AN TOAØ N vaø ÑOÄ TIN CAÄ Y cuû a saû n
phaå m , vieä c söû a chöõ a , kieå m tra vaø thay choå i than cuõ n g
nhö moï i baû o döôõ n g hoaë c ñieà u chænh khaù c ñeà u phaû i do
Trung taâ m Baû o trì Ñöôï c uyû quyeà n cuû a Makita thöï c
hieä n , luoâ n söû duï n g caù c boä phaä n thay theá cuû a Makita.
PHUÏ KIEÄ N TUYØ CHOÏ N
THAÄ N TROÏ N G:
• Caù c phuï tuø n g hoaë c phuï kieä n naø y ñöôï c khuyeá n nghò
söû duï n g vôù i duï n g cuï Makita cuû a baï n ñöôï c chæ ñònh
trong taø i lieä u naø y . Vieä c söû duï n g baá t kyø phuï tuø n g
hoaë c phuï kieä n naø o khaù c coù theå daã n ñeá n ruû i ro
thöông tích cho con ngöôø i . Chæ söû duï n g phuï tuø n g
hoaë c phuï kieä n vôù i muï c ñích ñöôï c neâ u .
Neá u baï n caà n baá t kyø söï hoã trôï naø o ñeå bieá t theâ m chi tieá t
veà caù c phuï tuø n g naø y , haõ y hoû i Trung taâ m Baû o trì Makita
taï i ñòa phöông cuû a baï n .
• Löôõ i cöa loï n g
• Côø leâ saù u caï n h soá 4
• Boä thanh cöõ (thöôù c daã n )
• Loaï t boä ñieà u chænh ray daã n höôù n g
• Loaï t ray daã n höôù n g
• Thieá t bò chaë n maû n h vuï n
• OÁ n g phun maï t cöa
• Naé p ñaä y
• OÁ n g huù t buï i (Cho maù y huù t buï i )
CHUÙ YÙ :
• Moä t soá muï c trong danh saù c h coù theå ñöôï c bao goà m
trong goù i duï n g cuï laø m caù c phuï kieä n chuaå n . Caù c
muï c naø y ôû moã i quoá c gia coù theå khaù c nhau.
21

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

4350ct4350fct