Download  Print this page

Makita 4350T Instruction Manual page 17

Hide thumbs

Advertisement

TIEÁ N G VIEÄ T (Höôù n g daã n Goá c )
1.
Caà n thay ñoå i hoaï t ñoä n g caé t
2.
Boä khôû i ñoä n g coâ n g taé c
3.
Nuù t khoaù
4.
Nuù m ñieà u chænh toá c ñoä
5.
Duï n g cuï môû
6.
Keï p löôõ i cöa
7.
Löôõ i cöa loï n g
8.
Phaà n nhoâ ra
9.
Ñeá
10. Côø leâ saù u caï n h
THOÂ N G SOÁ KYÕ THUAÄ T
Kieå u maù y
Chieà u daø i haø n h trình
Coâ n g suaá t caé t toá i ña
Soá nhaù t caé t treâ n moä t phuù t (min
Toå n g chieà u daø i
Troï n g löôï n g tònh
Caá p an toaø n
• Do chöông trình nghieâ n cöù u vaø phaù t trieå n lieâ n tuï c cuû a chuù n g toâ i neâ n caù c thoâ n g soá kyõ thuaä t döôù i ñaâ y coù theå thay
ñoå i maø khoâ n g caà n thoâ n g baù o .
• Caù c thoâ n g soá kyõ thuaä t ôû moã i quoá c gia coù theå khaù c nhau.
• Troï n g löôï n g theo quy ñònh EPTA-Procedure 01/2003
Kyù hieä u
Phaà n döôù i ñaâ y cho bieá t caù c kyù hieä u ñöôï c duø n g cho
thieá t bò. Ñaû m baû o raè n g baï n hieå u yù nghóa cuû a caù c kyù
hieä u naø y tröôù c khi söû duï n g.
... Ñoï c taø i lieä u höôù n g daã n .
............ CAÙ C H ÑIEÄ N KEÙ P
Muï c ñích söû duï n g
Duï n g cuï ñöôï c söû duï n g ñeå caé t goã , nhöï a vaø vaä t lieä u kim
loaï i . Do chöông trình löôõ i cöa vaø phuï tuø n g ña daï n g,
duï n g cuï coù theå ñöôï c söû duï n g cho nhieà u muï c ñích vaø
raá t phuø hôï p ñeå caé t ñöôø n g cong vaø ñöôø n g troø n .
Nguoà n caá p ñieä n
Duï n g cuï naø y chæ ñöôï c noá i vôù i nguoà n caá p ñieä n coù ñieä n
aù p gioá n g nhö ñaõ chæ ra treâ n bieå n teâ n vaø chæ coù theå ñöôï c
vaä n haø n h treâ n nguoà n cung caá p AC moä t pha. Chuù n g
ñöôï c caù c h ñieä n keù p theo Tieâ u chuaå n Chaâ u AÂ u vaø do
ñoù cuõ n g coù theå ñöôï c söû duï n g töø caù c oå caé m maø khoâ n g
caà n daâ y tieá p ñaá t .
Caû n h baù o an toaø n chung daø n h
cho duï n g cuï maù y
CAÛ N H BAÙ O Ñoï c taá t caû caû n h baù o an toaø n vaø
höôù n g daã n . Vieä c khoâ n g tuaâ n theo taá t caû caù c caû n h baù o
vaø höôù n g daã n coù theå daã n ñeá n ñieä n giaä t , hoaû hoaï n vaø /
hoaë c thöông tích nghieâ m troï n g.
Giaû i thích veà hình veõ toå n g theå
11. Ñöôø n g caé t
12. Bu loâ n g
13. Khaé c vaï c h
14. Raõ n h nghieâ n g
15. Voû hoä p baù n h raê n g
16. Khaé c chöõ V
17. Loã moà i
18. OÁ n g phun maï t cöa
19. OÁ n g huù t buï i cho maù y huù t buï i
20. Thanh cöõ
4350T
26 mm
Goã
135 mm
Theù p
10 mm
Nhoâ m
20 mm
)
2.800
-1
236 mm
2,6 kg
END201-5
ENE019-1
ENF002-1
GEA005-2
21. Daã n höôù n g thanh cöõ
22. Nuù m coù ren
23. Choá t daã n höôù n g voø n g troø n
24. Thanh thöôù c keû
25. Vít
26. Boä ñieà u chænh ray daã n höôù n g
27. Ray daã n höôù n g
28. Naé p ñaä y
29. Thieá t bò chaë n maû n h vuï n
4350CT
26 mm
135 mm
10 mm
20 mm
800 - 2.800
236 mm
2,6 kg
Löu giöõ taá t caû caû n h baù o vaø
höôù n g daã n ñeå tham khaû o sau
naø y .
Thuaä t ngöõ "duï n g cuï maù y " trong caù c caû n h baù o ñeà caä p
ñeá n duï n g cuï maù y (coù daâ y ) ñöôï c vaä n haø n h baè n g ñieä n
hoaë c duï n g cuï maù y (khoâ n g daâ y ) ñöôï c vaä n haø n h baè n g
pin.
An toaø n taï i nôi laø m vieä c
1. Giöõ nôi laø m vieä c saï c h seõ vaø coù ñuû aù n h saù n g. Nôi
laø m vieä c böø a boä n hoaë c toá i coù theå daã n ñeá n tai naï n .
2. Khoâ n g vaä n haø n h duï n g cuï maù y trong moâ i tröôø n g
chaù y noå , ví duï nhö moâ i tröôø n g coù söï hieä n dieä n
cuû a caù c chaá t loû n g, khí hoaë c buï i deã chaù y . Caù c
duï n g cuï maù y taï o ra tia löû a ñieä n coù theå laø m buï i hoaë c
khí boá c chaù y .
3. Giöõ treû em vaø ngöôø i ngoaø i traù n h xa nôi laø m vieä c
khi ñang vaä n haø n h duï n g cuï maù y . Söï sao laõ n g coù
theå khieá n baï n maá t khaû naê n g kieå m soaù t .
An toaø n ñieä n
4. Phích caé m cuû a duï n g cuï maù y phaû i khôù p vôù i oå
caé m . Khoâ n g bao giôø ñöôï c söû a ñoå i phích caé m
theo baá t kyø caù c h naø o . Khoâ n g söû duï n g baá t kyø
phích ñieà u hôï p naø o vôù i caù c duï n g cuï maù y ñöôï c
noá i ñaá t (tieá p maù t ). Caù c phích caé m coø n nguyeâ n veï n
vaø oå caé m phuø hôï p seõ giaû m nguy cô ñieä n giaä t .
5. Traù n h ñeå cô theå tieá p xuù c vôù i caù c beà maë t noá i ñaá t
hoaë c tieá p maù t nhö ñöôø n g oá n g, boä taû n nhieä t , beá p
vaø tuû laï n h. Nguy cô bò ñieä n giaä t seõ taê n g leâ n neá u cô
theå baï n ñöôï c noá i ñaá t hoaë c tieá p maù t .
4350FCT
26 mm
135 mm
10 mm
20 mm
800 - 2.800
236 mm
2,6 kg
/II
17

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

4350ct4350fct