Download  Print this page

Makita 4350T Instruction Manual page 20

Hide thumbs

Advertisement

QUAÙ TRÌNH LAÉ P RAÙ P
THAÄ N TROÏ N G:
• Luoâ n ñaû m baû o raè n g ñaõ taé t duï n g cuï vaø ruù t phích caé m
tröôù c khi tieá n haø n h baá t kyø coâ n g vieä c naø o treâ n duï n g
cuï .
Laé p hoaë c thaù o löôõ i cöa
THAÄ N TROÏ N G:
• Luoâ n lau saï c h taá t caû phoi hoaë c vaä t laï baù m vaø o löôõ i
cöa vaø / hoaë c giaù ñôõ löôõ i cöa. Khoâ n g laø m nhö vaä y coù
theå laø m cho löôõ i cöa vaë n khoâ n g ñuû chaë t daã n ñeá n
thöông tích caù nhaâ n nghieâ m troï n g.
• Khoâ n g chaï m ngay vaø o löôõ i cöa hoaë c phoâ i sau khi
vaä n haø n h; chuù n g coù theå cöï c noù n g vaø coù theå laø m
boû n g da.
• Vaë n chaë t löôõ i cöa. Neá u khoâ n g vaë n chaë t löôõ i cöa, noù
coù theå gaâ y thöông tích nghieâ m troï n g.
• Khi thaù o löôõ i cöa, haõ y caå n thaä n ñeå löôõ i cöa hoaë c
muõ i cuû a phoâ i khoâ n g gaâ y thöông tích cho caù c ngoù n
tay baï n .
Ñeå laé p löôõ i cöa, môû duï n g cuï môû taï i vò trí nhö minh hoï a
trong hình. (Hình 4)
Giöõ nguyeâ n traï n g thaù i ñoù , ñöa löôõ i cöa vaø o keï p löôõ i
cöa saâ u ñeá n möù c khoâ n g nhìn thaá y ñöôï c hai phaà n nhoâ
ra cuû a löôõ i cöa. (Hình 5)
Traû duï n g cuï môû veà vò trí ban ñaà u .
Sau khi laé p , luoâ n ñaû m baû o raè n g löôõ i cöa ñöôï c giöõ chaë t
taï i vò trí baè n g caù c h coá keù o löôõ i cöa ra.
THAÄ N TROÏ N G:
• Khoâ n g môû duï n g cuï môû maï n h quaù , neá u khoâ n g vieä c
naø y coù theå laø m hoû n g duï n g cuï .
Ñeå thaù o löôõ i cöa, môû duï n g cuï môû taï i vò trí nhö minh
hoï a trong hình. Keù o löôõ i cöa veà phía ñeá . (Hình 6)
CHUÙ YÙ :
• Thænh thoaû n g tra daà u truï c laê n .
Caá t giöõ côø leâ saù u caï n h (Hình 7)
Khi khoâ n g söû duï n g, baï n coù theå baû o quaû n thuaä n tieä n côø
leâ saù u caï n h.
VAÄ N HAØ N H
THAÄ N TROÏ N G:
• Caà m chaé c tay caà m chính cuû a duï n g cuï baè n g moä t tay
khi vaä n haø n h duï n g cuï . Neá u caà n , coù theå ñôõ boä phaä n
phía tröôù c cuû a duï n g cuï baè n g tay kia.
• Luoâ n giöõ ñeá ngang baè n g vôù i phoâ i . Khoâ n g laø m nhö
vaä y coù theå laø m vôõ löôõ i cöa, daã n ñeá n thöông tích
nghieâ m troï n g. (Hình 8)
Baä t duï n g cuï vaø chôø cho tôù i khi löôõ i cöa ñaï t ñeá n toá c ñoä
toá i ña. Sau ñoù , ñaë t maë t phaú n g ñeá leâ n phoâ i gia coâ n g vaø
di chuyeå n duï n g cuï nheï nhaø n g veà phía tröôù c doï c theo
ñöôø n g caé t ñaõ ñaù n h daá u tröôù c ñoù . Khi caé t caù c ñöôø n g
cong, ñaå y maù y cöa tieá n veà phía tröôù c thaä t chaä m .
Caé t nghieâ n g
THAÄ N TROÏ N G:
• Luoâ n chaé c chaé n raè n g duï n g cuï ñaõ ñöôï c taé t nguoà n vaø
ruù t phích caé m tröôù c khi nghieâ n g ñeá .
Khi ñeá nghieâ n g, baï n coù theå thöï c hieä n caé t vaù t ôû baá t kyø
goù c naø o töø 0° ñeá n 45° (traù i hoaë c phaû i ). (Hình 9)
20
Nôù i loû n g bu loâ n g ôû maë t sau cuû a ñeá baè n g côø leâ saù u
caï n h. Di chuyeå n ñeá sao cho bu loâ n g naè m ôû vò trí giöõ a
raõ n h nghieâ n g ôû ñeá . (Hình 10)
Nghieâ n g ñeá cho tôù i khi ñaï t ñöôï c goù c caé t vaù t mong
muoá n . Khaé c chöõ V cuû a voû hoä p baù n h raê n g cho bieá t goù c
caé t vaù t theo khaé c vaï c h. Sau ñoù , vaë n chaë t bu loâ n g ñeå
giöõ chaë t ñeá . (Hình 11)
Ñöôø n g caé t ngang phía tröôù c (Hình 12)
Nôù i loû n g bu loâ n g ôû maë t sau cuû a ñeá baè n g côø - leâ saù u
caï n h vaø tröôï t ñeá hoaø n toaø n veà phía sau. Sau ñoù , vaë n
bu loâ n g ñeå giöõ chaë t ñeá .
Veá t caé t mieä n g khuyeá t
Coù theå taï o ra caù c veá t caé t mieä n g khuyeá t baè n g moä t trong
hai phöông phaù p A hoaë c B.
A) Khoan moä t loã moà i : (Hình 13)
Ñoá i vôù i caù c veá t caé t mieä n g khuyeá t beâ n trong maø
khoâ n g coù ñöôø n g caé t daã n vaø o töø meù p , haõ y khoan
tröôù c moä t loã moà i coù ñöôø n g kính 12 mm trôû leâ n . Ñöa
löôõ i cöa vaø o loã naø y ñeå baé t ñaà u caé t .
B) Caé t chìm: (Hình 14)
Baï n khoâ n g caà n khoan moä t loã moà i hoaë c thöï c hieä n
ñöôø n g caé t daã n vaø o neá u baï n thöï c hieä n caå n thaä n nhö
sau.
(1) Nghieâ n g duï n g cuï höôù n g leâ n meù p phía tröôù c cuû a
ñeá vôù i ñieå m löôõ i cöa ñöôï c ñaë t ngay treâ n beà maë t
phoâ i gia coâ n g.
(2) Taù c duï n g löï c leâ n duï n g cuï sao cho meù p tröôù c
cuû a ñeá khoâ n g di chuyeå n khi baï n baä t duï n g cuï vaø
nheï nhaø n g haï thaá p daà n phaà n sau cuû a duï n g cuï .
(3) Khi löôõ i cöa aê n vaø o phoâ i , haõ y haï thaá p daà n ñeá
duï n g cuï xuoá n g beà maë t phoâ i .
(4) Hoaø n taá t quaù trình caé t theo caù c h thoâ n g thöôø n g.
Hoaø n thieä n caù c meù p (Hình 15)
Ñeå caé t caù c meù p hoaë c ñieà u chænh kích thöôù c , haõ y chaï y
löôõ i cöa nheï nhaø n g doï c theo meù p caé t .
Caé t kim loaï i
Luoâ n söû duï n g chaá t laø m maù t phuø hôï p (daà u laø m nguoä i )
khi caé t kim loaï i . Khoâ n g laø m nhö vaä y seõ laø m löôõ i cöa bò
moø n ñaù n g keå . Maë t döôù i cuû a phoâ i gia coâ n g coù theå ñöôï c
tra môõ thay vì söû duï n g chaá t laø m maù t .
Loaï i boû buï i (Hình 16 & 17)
Baï n neâ n söû duï n g oá n g phun maï t cöa (phuï tuø n g) ñeå
thöï c hieä n hoaï t ñoä n g caé t tinh.
Ñeå laé p oá n g phun maï t cöa vaø o maù y cöa, haõ y laé p moù c
cuû a oá n g phun maï t cöa vaø o loã ôû ñeá .
Coù theå laé p oá n g phun maï t cöa leâ n caï n h beâ n traù i hoaë c
beâ n phaû i cuû a ñeá .
Sau ñoù , noá i maù y huù t buï i cuû a Makita vaø o oá n g phun maï t
cöa. (Hình 18)
THAÄ N TROÏ N G:
• Neá u baï n coá duø n g löï c thaù o oá n g phun maï t cöa, moù c
cuû a oá n g phun maï t cöa coù theå voâ tình bò rôø i ra trong
quaù trình vaä n haø n h.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

4350ct4350fct