Download  Print this page

Makita 4350T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Jig Saw
GB
Sticksåg
S
Stikksag
N
Lehtisaha
FIN
Figūrzāģis
LV
Siaurapjūklis
LT
Tikksaag
EE
Ножовочная пила
RUS
4350T
4350CT
4350FCT
O
1
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita 4350T

 • Page 1 Jig Saw INSTRUCTION MANUAL Sticksåg BRUKSANVISNING Stikksag BRUKSANVISNING Lehtisaha KÄYTTÖOHJE Figūrzāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Siaurapjūklis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Tikksaag KASUTUSJUHEND Ножовочная пила РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 4350T 4350CT 4350FCT...
 • Page 2 008004 008005 008006 008007 008008 008009 008010 008011 008012 008013 008014 008015 008016 008017 008018...
 • Page 3 001921 001922 008019 008020 008021 008022 008023 008024 008025 008026 008027 008028...
 • Page 4: Specifications

  Standard and can, therefore, also be used from sockets Do not dispose of electric equipment without earth wire. together with household waste material! For Model 4350T In observance of European Directive ENG101-1 2002/96/EC on waste electric and For European countries only...
 • Page 5: Specific Safety Rules

  10. Do not leave the tool running. Operate the tool EC-DECLARATION OF CONFORMITY only when hand-held. Model; 4350T, 4350CT, 4350FCT Always switch off and wait for the blade to We declare under our sole responsibility that this come to a complete stop before removing the product is in compliance with the following standards of blade from the workpiece.
 • Page 6: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Workpiece to be cut Number on adjusting dial Wood 4 - 5 Mild steel 3 - 5 CAUTION: Stainless steel 3 - 4 Always be sure that the tool is switched off and • Aluminum 3 - 5 unplugged before adjusting or checking function on Plastics 1 - 4...
 • Page 7: Operation

  Loosen the bolt on the back of the base with the hex side of the base. wrench. Move the base so that the bolt is positioned in Then connect a Makita vacuum cleaner to the dust the center of the bevel slot in the base. nozzle.
 • Page 8: Cover Plate

  Fig.23 If you need any assistance for more details regarding When cutting parallel and uniform width or cutting these accessories, ask your local Makita Service Center. straight, the use of the guide rail and the guide rail Jig saw blades •...
 • Page 9 Den är ・ Läs bruksanvisningen. dubbelisolerad i enlighet med europeisk standard och får därför också anslutas till ojordade vägguttag. ・ DUBBEL ISOLERING För modell 4350T ENG101-1 ・ Gäller endast inom EU Gäller endast Europa Elektrisk utrustning får inte kastas i Buller hushållsavfallet!
 • Page 10 ENH101-7 Stäng av maskinen och vänta tills bladet EG-DEKLARATION OM stannat helt innan bladet avlägsnas från ÖVERENSSTÄMMELSE arbetsstycket. Modell; 4350T, 4350CT, 4350FCT 12. Rör inte bladet eller arbetsstycket Vi försäkrar under eget ansvar att denna produkt följer omedelbart efter användning eftersom de kan...
 • Page 11 Val av sågfunktion Arbetstycke som skall sågas Siffra på justeringsratt Fig.1 Trä 4 - 5 Maskinen kan användas med sågbladet i en pendlande Lättstål 3 - 5 eller sågrörelse (upp ner). Rostfritt stål 3 - 4 Aluminium 3 - 5 pendelsågning kastas bladet fram i sågmomentet, vilket Plaster 1 - 4...
 • Page 12 Lossa bulten på bottenplattans undersida med en dammunstyckets krok i hålet på bottenplattan. insexnyckel. Flytta bottenplattan så att bulten är i Dammunstycket kan monteras antingen på vänster eller placerad i mitten på vinkelskåran i bottenplattan. höger sida av bottenplattan. Anslut sedan Makita dammsugare till dammunstycket.
 • Page 13 är avsedda för. ledskenan och parallellanslaget säkerställa snabba och Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver rena sågarbeten. ytterligare information om dessa tillbehör. Montera parallellanslaget genom att föra in linjalen i det Sticksågsblad...
 • Page 14: Tekniske Data

  Det er dobbelt ・ DOBBEL ISOLERING verneisolert i samsvar med europeiske standarder, og kan derfor også brukes i kontakter uten jordledning. ・ Bare for land i EU For modell 4350T Kast aldri elektroutstyr ENG101-1 husholdningsavfallet! Gjelder bare land i Europa I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om Støy...
 • Page 15 Før du fjerner bladet fra arbeidsstykket, må du EUs SAMSVARS-ERKLÆRING alltid slå av sagen og vente til bladet har Modell; 4350T, 4350CT, 4350FCT stoppet helt. Vi tar det hele og fulle ansvar for at dette produktet 12. Ikke berør...
 • Page 16 FUNKSJONSBESKRIVELSE levetid vil bli redusert. Arbeidsemne som skal skjæres Tall på justeringsskive FORSIKTIG: 4 - 5 Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og Ulegert stål 3 - 5 • Rustfritt stål 3 - 4 støpselet trukket ut av kontakten før du justerer Aluminium 3 - 5 maskinen...
 • Page 17 Med foten vippet kan du gjennomføre skråskjæring i alle side av foten. vinkler mellom 0° og 45° (venstre eller høyre). Koble til en Makita-støvsuger til støvmunnstykket. Fig.9 Løsne skruen bak på foten med sekskantnøkkelen. Flytt foten slik at skruen plasseres midt i det skrå sporet i...
 • Page 18 For å montere styreskinneadapteren, må du sette Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du styrestangen så langt inn i det firkantede hullet i foten trenger mer informasjon om dette tilbehøret. som mulig. Sikre skruen godt med sekskantnøkkelen.
 • Page 19: Tekniset Tiedot

  Kone on kaksinkertaisesti suojaeristetty eurooppalaisten ・ Koskee vain EU-maita standardien mukaisesti, ja se voidaan siten kytkeä myös Älä hävitä sähkötarvikkeita tavallisen maadoittamattomaan pistorasiaan. kotitalousjätteen mukana! Malli 4350T Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ENG101-1 koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja Vain Euroopan maissa maakohtaisten sovellusten Melu mukaisesti käytetyt sähkötarvikkeet on...
 • Page 20 Malli; 4350T, 4350CT, 4350FCT 13. Älä käytä työkalua tarpeettomasti ilman Makita ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote täyttää kuormaa. seuraavien standardien vaatimukset; 14. Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka EN60745, EN55014 ja EN61000 neuvoston direktiivien voivat olla myrkyllisiä. Huolehdi siitä, että 2004/108/EY ja 98/37/EY mukaisesti.
 • Page 21 TOIMINTAKUVAUS lyhenee. Leikattava työkappale Säätöpyörän numero HUOMAUTUS: 4 - 5 Varmista aina ennen säätöjä tai tarkastuksia, että Niukkahiilinen teräs 3 - 5 • Ruostumaton teräs 3 - 4 laite on sammutettu ja irrotettu verkosta. Alumiini 3 - 5 Leikkaustoiminnan valinta Muovit 1 - 4 006368...
 • Page 22 Terä asennetaan avaamalla työkalun avaaja kuvan Kuva10 osoittamassa asennossa. Kallista pohjaa, kunnes haluttu viisteityskulma on saavutettu. Vaihdelaatikon V-lovi ilmaisee Kuva4 viisteityskulman astejaon mukaan. Kiristä sitten mutteria Pidä suojus paikallaan, työnnä sahanterää lujasti pohjan varmistamiseksi. kiinnikkeeseen niin pitkälle, että terän kaksi ulkonemaa eivät ole näkyvissä.
 • Page 23 Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan • leikkaat ympyröitä tai kaaria. käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai Ohjauskiskon adapterisarja (lisävaruste) laitteiden käyttö voi aiheuttaa vammautumisriskin. Kuva23 Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun Kun leikkaat rinnakkaisia ja yhtäläisiä leveyksiä tai käyttötarkoitukseen.
 • Page 24 Tiem ir mājturības atkritumiem! divkāršā izolācija saskaņā ar Eiropas standartu, tāpēc Saskaņā ar Eiropas Direktīvas par tos var izmantot bez zemējuma. utilizējamo elektrisko un elektronisko Modelim 4350T aparatūru 2002/96/EC prasībām un tās ENG101-1 Tikai Eiropas valstīm īstenošanu saskaņā...
 • Page 25 ENH101-7 materiāla vienmēr izslēdziet darbarīku un EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA pagaidiet, kamēr asmens pilnībā apstājas. Modelis; 4350T, 4350CT, 4350FCT 12. Nepieskarieties asmenim vai apstrādājamam Ar pilnu atbildību mēs paziņojam, ka šis izstrādājums materiālam tūlīt pēc darba veikšanas; tie var atbilst šādām normām un normatīvajiem dokumentiem, būt ļoti karsti un var apdedzināt ādu.
 • Page 26 FUNKCIJU APRAKSTS priekšmetus ātrāk, taču tiek samazināts asmens darbmūžs. UZMANĪBU: Apstrādājamais materiāls zāģēšanai Cipars uz regulēšanas ciparripas Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību, Koksne 4 - 5 • vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts Mīksts tērauds 3 - 5 Nerūsējošs tērauds 3 - 4 un atvienots no barošanas.
 • Page 27 Izņemot zāģa asmeni, uzmanieties, Att.9 • nesavainotu pirkstus ar asmeni vai apstrādātā Ar sešstūra atslēgu atlaidiet skrūvi pamatnes aizmugurē. priekšmeta malām. Pārbīdiet pamatni tā, lai skrūve atrastos pamatnes slīpā Lai uzstādītu asmeni, atveriet asmens skavas atvērēju šķēluma vidū. zīmējumā parādītajā stāvoklī. Att.10 Att.4 Sasveriet pamatni, līdz sasniegts vēlamais leņķis.
 • Page 28 Lai uzturētu izstrādājuma DROŠĪBU, remonts, oglekļa kādā no divām vadotnes barjeras atverēm. suku pārbaude un maiņa, jebkāda cita apkope vai Uzskrūvējiet vītņoto rokturi uz vadtapas, lai regulēšana jāveic Makita pilnvarotiem apkopes centriem, nostiprinātu vadtapu. vienmēr izmantojot Makita rezerves daļas. Tad iebīdiet zāģējuma vadotni līdz vēlamajam zāģēšanas rādiusam un pievelciet skrūvi, lai to...
 • Page 29 Makita instrumentu. Jebkādu citu piederumu un rīku izmantošana var radīt traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Figūrzāģa asmeņi • Sešstūra atslēga 4 •...
 • Page 30 Visi įrenginiai turi ・ DVIGUBA IZOLIACIJA dvigubą izoliaciją, kaip reikalauja Europos standartas, todėl juos galima jungti į elektros lizdą neįžemintus. ・ Tik ES šalims Modeliui 4350T Neišmeskite elektrinės įrangos kartu su ENG101-1 buitinėmis šiukšlėmis! Tik Europos šalims Pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC Triukšmas dėl elektros ir elektroninės įrangos...
 • Page 31: Veikimo Aprašymas

  ENH101-7 12. Nelieskite geležtės arba ruošinio iškart po ES ATITIKIMO DEKLARACIJA naudojimo; jie gali būti itin karšti ir nudeginti Modelis; 4350T, 4350CT, 4350FCT odą. Mes atsakingai tvirtiname, kad šis gaminys atitinka 13. Be reikalo nenaudokite įrankio be apkrovos. žemiau nurodytus standartizuotų...
 • Page 32 Pjovimo būdo išrinkimas DĖMESIO: Pav.1 Greičio reguliavimo diską galima sukti tik iki 5 ir • Su šiuo įrenginiu galima pjauti lenkta arba tiesia linija atgal iki 1. Nesukite jo toliau, nes gali sutrikti (aukštyn ir žemyn). Pjaunant lenkta linija ašmenis į priekį greičio reguliavimo funkcija.
 • Page 33 Su šešiabriauniu veržliarakčiu atsukite varžtą, esantį Dulkių surinkimo antgalį galima montuoti kairėje arba priešingoje pagrindo pusėje. Pajudinkite pagrindą, kad dešinėje pagrindo pusėje. varžtas atsidurtų nuožambios angos, esančios pagrinde, Tada prie dulkių surinkimo antgalio prijunkite „Makita" centre. dulkių siurblį. Pav.10 Pav.18 Pagrindą...
 • Page 34: Techninė Priežiūra

  į priekį. apžiūrėti, keisti anglinius šepetėlius, atlikti techninės priežiūros darbus arba reguliuoti turi įgaliotasis PASTABA: kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia Pjaudami apskritimus arba darydami pjūvius lenkta naudoti tiktai kompanijos „Makita" pagamintas • linija naudokite tokių numerių ašmenis: B-17, B-18, atsargines dalis.
 • Page 35: Tehnilised Andmed

  Vastavalt Euroopa Parlamendi maandusjuhtmeta pistikupessa ühendatult. nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- Mudelile 4350T ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ENG101-1 Ainult Euroopa riikidele ning selle rakendamisele kooskõlas Müra siseriikliku õigusega, tuleb kasutatud Tüüpiline A-korrigeeritud müratase...
 • Page 36 Määramatus (K): 1.5 m/s Hoidke käed liikuvatest osadest eemal. ENH101-7 10. Ärge jätke tööriista käima. Käivitage tööriist EÜ-VASTAVUSDEKLARATSIOON ainult siis, kui hoiate seda käes. Mudel; 4350T, 4350CT, 4350FCT Enne lõiketera eemaldamist töödeldavast Allakirjutanud kinnitavad, et käesolev toode vastab detailist lülitage tööriist alati vooluvõrgust järgmistele standarditele või normdokumentidele:...
 • Page 37 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS varieeruda töödeldava detaili tüübist ja paksusest sõltuvalt. Tavaliselt võimaldab suurem kiirus küll lõigata töödeldavat detaili kiiremini, ent samas lüheneb sel juhul HOIATUS: kasutatava saelehe kasutusiga. Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja Lõigatav detail Regulaatorkettal olev number vooluvõrgust lahti ühendatud.
 • Page 38 Ärge puudutage saelehte ega töödeldavat detaili lahti ühendatud. • vahetult pärast tööoperatsiooni teostamist, sest Saate kaldu seatud tallaga teha kaldlõikeid iga nurga all need võivad olla äärmiselt kuumad ja põletada vahemikus 0° kuni 45° (vasak või parem). nahka. Joon.9 Pingutage saeleht kindlalt. Selle nõude eiramine •...
 • Page 39 Liigutage tald seejärel võimalikult lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati ette. tuleb kasutada Makita varuosi. MÄRKUS: Kasutage ringe või kaari lõigates alati saelehte nr •...
 • Page 40 TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid lisaseadiseid soovitav • kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud. Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.
 • Page 41: Технические Характеристики

  10-1. Основание 18-2. Шланг для пылесоса 27-2. Устройство против 10-2. Болт 19-1. Направляющая планка раскалывания 10-3. Шестигранный ключ 20-1. Шестигранный ключ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 4350T 4350CT 4350FCT Длина хода 26 мм 26 мм 26 мм Дерево 135 мм 135 мм...
 • Page 42 НЕ ЯВЛЯЮТСЯ Погрешность (К): 1.5 м/с защитными очками. ENH101-7 Избегайте попадания режущего ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС инструмента на гвозди. Перед пилением Модель; 4350T, 4350CT, 4350FCT осмотрите деталь и убедитесь в отсутствии Под нашу собственную ответственность мы гвоздей. заявляем, что данное...
 • Page 43: Описание Функционирования

  Перед включением выключателя убедитесь, Положение Действие резки Применение что полотно не касается детали. Для резки мягкой, нержавеющей Руки должны находиться на расстоянии от Резка по прямой стали и пластмассы. движущихся деталей. линии Для чистовых резов в дереве 10. Не оставляйте работающий инструмент без и...
 • Page 44 верхней частью лезвия или краями ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: обрабатываемой детали. Диск регулировки скорости можно поворачивать • Для установки лезвия откройте открыватель только до цифры 5 и обратно до 1. Не инструмента в положении, указанном на рисунке. пытайтесь повернуть его дальше 5 или 1, так как...
 • Page 45 либо с правой стороны основания. Открутите болт в задней части основания Затем подключите пылесос Makita к соплу для пыли. шестигранным ключом и сдвиньте основание до конца назад. Затем затяните болт для закрепления Рис.18 основания. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Вырезы Если Вы попытаетесь с усилием снять сопло...
 • Page 46 Для установки адаптера направляющего рельса, Эти принадлежности или насадки • вставьте линейку в квадратное отверстие основания рекомендуется использовать вместе с Вашим до упора. Крепко закрутите болт шестигранным инструментом Makita, описанным в данном ключом. руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может Рис.24 представлять...
 • Page 48 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884715-980...

This manual is also suitable for:

4350ct4350fct