Download  Print this page

Makita 4350T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Jig Saw
GB
Лобзик
UA
Wyrzynarka
PL
Ferăstrău pendular
RO
Stichsäge
DE
Szúrófűrész
HU
Lupienková píla
SK
Elektronická přímočará pila s předkyvem
CZ
4350T
4350CT
4350FCT
O
1
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita 4350T

 • Page 1 Jig Saw INSTRUCTION MANUAL Лобзик ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Wyrzynarka INSTRUKCJA OBSŁUGI Ferăstrău pendular MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Stichsäge BEDIENUNGSANLEITUNG Szúrófűrész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Lupienková píla NÁVOD NA OBSLUHU Elektronická přímočará pila s předkyvem NÁVOD K OBSLUZE 4350T 4350CT 4350FCT...
 • Page 2 008004 008005 008006 008007 008008 008009 008010 008011 008012 008013 008014 008015 008016 008017 008018...
 • Page 3 001921 001922 008019 008020 008021 008022 008023 008024 008025 008026 008027 008028...
 • Page 4: Specifications

  • Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice. • Specifications may differ from country to country. • Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 ENE019-1 For Model 4350T Intended use ENG102-2 The tool is intended for the sawing of wood, plastic and For European countries only metal materials.
 • Page 5: Specific Safety Rules

  Designation of Machine: Avoid cutting nails. Inspect workpiece for any Jig saw nails and remove them before operation. Model No./ Type: 4350T, 4350CT, 4350FCT Do not cut oversize workpiece. are of series production and Check for the proper clearance beyond the...
 • Page 6: Functional Description

  Always switch off and wait for the blade to Switch action come to a complete stop before removing the Fig.2 blade from the workpiece. CAUTION: 12. Do not touch the blade or the workpiece Before plugging in the tool, always check to see •...
 • Page 7: Operation

  OPERATION NOTE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of lamp. • Be careful not to scratch the lens of lamp, or it may CAUTION: lower the illumination. Hold the tool firmly with one hand on the main •...
 • Page 8: Maintenance

  The dust nozzle can be installed on either left or right CAUTION: side of the base. Always use blades No. B-8, B-13, B-16, B-17 or 58 • Then connect a Makita vacuum cleaner to the dust when using the guide rail and the guide rail nozzle. adapter. Fig.18...
 • Page 9 Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Jig saw blades • Hex wrench 4 • Rip fence (guide rule) set •...
 • Page 10: Технічні Характеристики

  • Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. • Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003 ENE019-1 Для моделі 4350T Призначення ENG102-2 Інструмент призначено...
 • Page 11 інструмента та ураженню оператора Лобзик електричним струмом. № моделі/ тип: 4350T, 4350CT, 4350FCT За допомогою скоб або інших затискних є серійним виробництвом та пристроїв слід закріпити та обперти деталь Відповідає таким Європейським Директивам: до стійкої платформи. Утримання деталі 98/37/EC до 28 грудня 2009 року, а потім...
 • Page 12: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ для захисту від сонця НЕ Є захисними окулярами. Слід уникати різання цвяхів. Перед ОБЕРЕЖНО: початком роботи огляньте та заберіть усі Перед регулюванням та перевіркою справності • цвяхи з деталі. інструменту, переконайтеся в тому, що він Не слід різати занадто великі деталі. вимкнений...
 • Page 13 Для того, щоб обрати належну швидкість для деталі, Невиконання цієї умови може призвести до що різатиметься - див. таблицю. Однак, відповідна недостатнього затягування полотна, що може швидкість можу бути різною в залежності від типу та спричинити серйозні травми. товщини деталі. Взагалі, вищі швидкості обертання Не...
 • Page 14 приладу вказує куток скосу градуюванням. Потім основи. міцно затягніть болт, щоб закріпити основу. Наконечник для пилу можна встановлювати як ліворуч, так і праворуч основи. Fig.11 Потім підключить пилосос фірми Makita до Переднє різання заподлицьо наконечнику для пилу. Fig.12 Fig.18 Відпустіть болт позаду основи...
 • Page 15: Технічне Обслуговування

  Кільцеві зрізи рухайте основу інструмента вперед до упору та Fig.21 вставте його в основу інструмента позаду. Якщо ви Fig.22 застосовуєте плоску кришку, пристрій проти При різанні кругів або арок радіусом 170 мм або розщеплення встановлюється на плоску кришку. менш, напрямну планку слід встановлювати, ОБЕРЕЖНО: дотримуючись...
 • Page 16 • W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. • Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju. • Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003 ENE019-1 Dla modelu 4350T Przeznaczenie ENG102-2 Narzędzie przeznaczone jest do cięcia drewna, tworzyw Tylko dla krajów europejskich sztucznych materiałów...
 • Page 17 Makita: znajdą się pod napięciem, grożąc porażeniem Opis maszyny: operatora prądem elektrycznym. Wyrzynarka Należy używać zacisków innych Model nr/ Typ: 4350T, 4350CT, 4350FCT praktycznych sposobów mocowania jest produkowane seryjnie oraz obrabianego przedmiotu stabilnej jest zgodne wymogami określonymi...
 • Page 18: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA ochronnymi. Nie tnij gwoździ. Przed przystąpieniem do pracy należy skontrolować, czy obrabiany UWAGA: element nie zawiera gwoździ i ewentualnie je Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania • usunąć. działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy Nie wolno ciąć zbyt dużych przedmiotów. jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.
 • Page 19 jego grubości. Generalnie większe prędkości pozwalają rezultacie do poważnego wypadku. ciąć obrabiane elementy szybciej, wówczas Zaraz po zakończeniu pracy nie wolno dotykać • skróceniu ulegnie okres użytkowania tarczy. brzeszczotu ani ciętego elementu. Mogą one być bardzo gorące i dotknięcie grozi poparzeniem Cięty element Numer na pokrętle regulacyjnym skóry.
 • Page 20 Zacisk poziomy może być zamocowany z lewej lub cięcia linii krzywych. Nacięcie w kształcie V znajdujące prawej strony podstawy. się w obudowanie narzędzia określa kąt nacięć linii Następnie należy podłączyć odkurzacz firmy Makita do krzywych za pomocą podziałek. Następnie zakręć dyszy odpylania. mocno dźwignię,a y zamocować ramię.
 • Page 21: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  • węglowych oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne B-26 lub B-27 w przypadku cięcia okręgów i łuków. powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Zestaw adaptera relingu prowadząego Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części (wyposażenie dodatkowe) zamiennych Makita. Rys.23 AKCESORIA (WYPOSAŻENIE Przy cięciu powierzchni równoległych, jednolitych oraz...
 • Page 22 Standardele Europene, se poate conecta la Nivel de vibraţii (a ): 5 m/s h, CM o priză de curent fără contacte de împământare. Incertitudine (K): 1,5 m/s Pentru modelul 4350T Pentru modelul 4350CT, 4350FCT ENG102-2 ENG102-2 Numai pentru ţările europene Numai pentru ţările europene...
 • Page 23 Folosiţi bride sau altă metodă practică de a Ferăstrău pendular fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o Modelul nr. / Tipul: 4350T, 4350CT, 4350FCT platformă stabilă. Fixarea piesei cu mâna sau este în producţie de serie şi strângerea acesteia la corp nu prezintă stabilitate Este în conformitate cu următoarele directive...
 • Page 24 Opriţi întotdeauna maşina şi aşteptaţi ca Acţionarea întrerupătorului pânza să se oprească complet înainte de a Fig.2 scoate pânza din piesa prelucrată. ATENŢIE: 12. Nu atingeţi pânza sau piesa prelucrată imediat Înainte de a branşa maşina la reţea, verificaţi dacă •...
 • Page 25 Aprinderea lămpilor Depozitarea cheii inbus Numai pentru 4350FCT Fig.7 Când nu este utilizată, cheia inbus poate fi depozitată ATENŢIE: convenabil. Nu priviţi direct în raza sau în sursa de lumină. • Pentru a aprinde lampa, apăsaţi butonul declanşator. FUNCŢIONARE Eliberaţi butonul declanşator pentru a o stinge. NOTĂ: ATENŢIE: Folosiţi o cârpă...
 • Page 26 şinei de ghidare. Aşezaţi talpa lateral lângă Duza de praf poate fi instalată pe partea stânga sau şina de ghidare şi strângeţi ferm bolţul. dreaptă a tălpii. Apoi conectaţi la duza de praf un aspirator Makita. Fig.25 ATENŢIE: Fig.18 Folosiţi întotdeauna pânzele nr.
 • Page 27 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile, schimbarea şi verificarea periilor de carbon, precum şi orice alte operaţiuni de întreţinere sau reglare trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII ATENŢIE: Folosiţi...
 • Page 28: Technische Daten

  • Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgeführten technischen Daten Veränderungen ohne Hinweis • Die technischen Daten können für verschiedene Länder unterschiedlich sein. • Gewicht entsprechend der EPTA-Vorgehensweise 01/2003 ENE019-1 Für Modell 4350T Verwendungszweck ENG102-2 Das Werkzeug wurde für das Sägen von Holz, Nur für europäische Länder Kunststoff und Metallmaterial entwickelt.
 • Page 29 Marke Makita: Metallteile des Elektrowerkzeugs und dadurch an Bezeichnung des Geräts: den Bediener weitergeleitet, und der Bediener Stichsäge erleidet einen Stromschlag. Modelnr./ -typ: 4350T, 4350CT, 4350FCT Verwenden Klemmen oder andere in Serie gefertigt werden und geeignete Geräte, um das Werkstück an einer den folgenden EG-Richtlininen entspricht: stabilen Unterlage zu sichern.
 • Page 30 FUNKTIONSBESCHREIBUNG Tragen Sie immer Sicherheitsgläser oder Schutzbrillen. Bei gewöhnlichen Brillen und Sonnenbrillen handelt es sich NICHT um ACHTUNG: Sicherheitsgläser. Überzeugen Sie sich immer vor dem Einstellen • Vermeiden Sie es, in Nägel zu schneiden. des Werkzeugs oder der Kontrolle seiner Funktion, Untersuchen Sie das Werkstück auf Nägel, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der und entfernen Sie diese vor der eigentlichen...
 • Page 31: Montage

  der Zahl 1 gedreht, verringert sich die Geschwindigkeit. Montage und Demontage des Sägeblatts Wählen anhand Tabelle geeignete ACHTUNG: Geschwindigkeit für das zu schneidende Werkstück. Die Entfernen Sie stets alle Splitter und sonstiges entsprechende Geschwindigkeit kann von der Art und • Fremdmaterial Sägeblatt der Dicke des Werkstücks abhängen.
 • Page 32 Der Absaugstutzen kann an auf der linken oder der Gehrungswinkel in Einteilungen an. Ziehen Sie dann die rechten Seite des Gleitschuhs befestigt werden. Schraube zur Sicherung des Gleitschuhs fest an. Schließen Sie dann einen Makita-Staubsauger an den Absaugstutzen an. Abb.11 Abb.18 Vordere bündige Schnitte...
 • Page 33: Wartung

  ZUBEHÖR Beim Schneiden paralleler und gleichmäßig breiter oder gerader Schnitte sorgen die Führungsschiene und der Führungsschienenadapter für schnelle und saubere ACHTUNG: Schnitte. Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Um den Führungsschienenadapter anzubringen, führen beschrieben ist, empfehlen folgende Sie die Messleiste so weit wie möglich in das eckige...
 • Page 34: Részletes Leírás

  2,6 kg Biztonsági osztály • Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. • A tulajdonságok országról országra különbözhetnek. • Súly, az EPTA 01/2003 eljárás szerint ENE019-1 A modellhez 4350T Rendeltetésszerű használat ENG102-2 szerszám faanyagok, műanyagok és...
 • Page 35 érintkezhet. A EK Megfelelőségi nyilatkozat vágószerszám "élő" vezetékkel való Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős érintkezésekor a szerszám fém alkatrészi is gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita ˇélővé“ válhatnak, és a kezelőt áramütés. gép(ek): Szorítókkal vagy más...
 • Page 36: Működési Leírás

  MŰKÖDÉSI LEÍRÁS Ellenőrizze a megfelelő hézagot a munkadarab mögött a vágás előtt, nehogy a vágószerszám a padlóba, munkapadba, stb. ütközzön. VIGYÁZAT: Tartsa a szerszámot szilárdan. Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt • Ellenőrizze, hogy a fűrészlap nem ér a és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról munkadarabhoz, mielőtt bekapcsolja...
 • Page 37 Ugyanakkor a megfelelő sebesség eltérő is lehet, a Ne érjen fűrészlaphoz vagy a munkadarabhoz • munkadarab típusának vagy vastagságának közvetlenül a munkavégzést követően; azok függvényében. Általában a magasabb sebesség a rendkívül forrók lehetnek és megégethetik a bőrét. munkadarab gyorsabb vágását teszi lehetővé de a ekkor Erősen húzza fűrészlapot.
 • Page 38 A porkifúvó a vezetőlemez bal és a jobb oldalára is Fig.10 felszerelhető. Döntse meg a vezetőlemezt a kívánt ferdevágási szög Ezután csatlakoztasson Makita porszívót beállításához. A fogaskerékházon található V alakú porkifúvóhoz. bevágás jelzi a ferdevágási szöget fokokban. Ezután húzza meg jól a csavart a vezetőlemez rögzítéséhez.
 • Page 39 Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, Fig.24 keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Szerelje a vezetősín adaptert a vezetősín sínére. Tegye Szúrófűrész fűrészlapok • a vezetőrudat a vezetősín adapteren található szögletes Imbuszkulcs, 4 nyílásba. Tegye a vezetőlemezt a vezetősín oldalához •...
 • Page 40: Technické Údaje

  • Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. • Technické údaje sa možu pre rozne krajiny líšiť. • Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 ENE019-1 Pro Model 4350T Určené použitie ENG102-2 Tento nástroj je určený na pílenie dreva, plastu a Len pre Európske krajiny...
 • Page 41 Označenie zariadenia: stabilnému povrchu. Pri držaní obrobku rukou Lupienková píla alebo opretý oproti telu nebude stabilný a môžete Číslo modelu/ Typ: 4350T, 4350CT, 4350FCT nad ním stratiť kontrolu. je z výrobnej série a Vždy používajte ochranné okuliare alebo Je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami: bezpečnostné...
 • Page 42: Popis Funkcie

  POPIS FUNKCIE Pred rezaním skontrolujte správnu medzeru za obrobkom, aby ostrie nenarazilo na dlážku, pracovný stôl a pod. POZOR: Držte nástroj pevne . Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho • Skôr, ako zapnete spínač, skontrolujte, či sa funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a ostrie nedotýka obrobku.
 • Page 43 Keď budete odstraňovať pílové ostrie, dbajte na to, • Obrobok na rezanie Počet na nastavovacom počítadle aby ste si nezranili prsty vrchnou časťou ostria Drevo 4 - 5 alebo hrotmi obrobku. Mäkká oceľ 3 - 5 Ak chcete nainštalovať čepeľ, otvorte otvárač nástroja Nehrdzavejúca oceľ...
 • Page 44 Otvor na prach je možné nainštalovať buď na ľavú alebo uhol skosenia. V-vrub na skrini prevodovky označuje pravú stranu základne. uhol skosenia v stupňoch. Potom pevne utiahnite závoru, Potom pripojte vysávač Makita ku otvoru na prach. aby ste zaistili základňu. Fig.18 Fig.11 POZOR: Predné...
 • Page 45 (doplnková) Fig.23 POZOR: Keď budete rezať rovnobežne alebo v tej istej šírke Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • alebo budete rezať rovno, použite vodiacu lištu a doporučujeme používať toto príslušenstvo adaptér vodiacej lišty, ktoré zabezpečia tvorbu rýchlych nástavce.
 • Page 46 • Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění. • Technické údaje se mohou pro různé země lišit. • Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003 ENE019-1 Pro Model 4350T Určení nástroje ENG102-2 Nástroj je určen k řezání dřeva, plastů a kovových Pouze pro evropské...
 • Page 47 Elektronická přímočará pila s předkyvem Vždy používejte ochranné brýle. Běžné č. modelu/ typ: 4350T, 4350CT, 4350FCT dioptrické brýle nebo sluneční brýle NEJSOU vychází ze sériové výroby ochranné brýle. a vyhovuje následujícím evropským směrnicím: Neřežte hřebíky. Před zahájením provozu 98/37/ES do 28. prosince 2009 a 2006/42/ES od zkontrolujte, zda se v dílu nenacházejí...
 • Page 48: Popis Funkce

  Udržujte ruce mimo pohyblivé díly. Zapínání 10. Nenechávejte nástroj běžet dozoru. Fig.2 Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. POZOR: Před vytažením kotouče z dílu vždy nástroj Před připojením nástroje zásuvky vždy • vypněte a počkejte, dokud se kotouč úplně zkontrolujte, zda spoušť...
 • Page 49 PRÁCE POZNÁMKA: K otření nečistot z čočky světla používejte suchý • hadřík. Dávejte pozor, abyste čočku světla POZOR: nepoškrábali, může se tím zmenšit jeho svítivost. Při provádění práce uchopte nástroj pevně jednou • rukou za hlavní držadlo. V případě potřeby lze MONTÁŽ...
 • Page 50 Prachovou hubici lze nainstalovat buď na levou nebo Vložte měřicí tyč do čtvercového otvoru v adaptéru pravou stranu základny. vodicí kolejnice. Umístěte základu na bok vodicí Poté k prachové hubici připojte odsavač prachu Makita. kolejnice a zajistěte bezpečně šroubem. Fig.18 Fig.25...
 • Page 51 či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat toto příslušenství nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob.
 • Page 52 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884715C978...

This manual is also suitable for:

4350ct4350fct