Download  Print this page

Makita 4350T Instruction Manual page 18

Hide thumbs

Advertisement

6. Khoâ n g ñeå duï n g cuï maù y tieá p xuù c vôù i nöôù c möa
hoaë c trong ñieà u kieä n aå m öôù t . Nöôù c chaû y vaø o
duï n g cuï maù y seõ laø m taê n g nguy cô ñieä n giaä t .
7. Khoâ n g söû duï n g daâ y sai caù c h. Khoâ n g bao giôø söû
duï n g daâ y ñeå mang, keù o hoaë c thaù o phích caé m
duï n g cuï maù y . Ñeå daâ y caù c h xa nguoà n nhieä t , daà u ,
caù c meù p saé c hoaë c caù c boä phaä n chuyeå n ñoä n g.
Daâ y bò hoû n g hoaë c bò roá i seõ laø m taê n g nguy cô ñieä n
giaä t .
8. Khi vaä n haø n h duï n g cuï maù y ngoaø i trôø i , haõ y söû
duï n g daâ y keù o daø i phuø hôï p cho vieä c söû duï n g
ngoaø i trôø i . Vieä c duø n g daâ y phuø hôï p cho vieä c söû
duï n g ngoaø i trôø i seõ giaû m nguy cô ñieä n giaä t .
9. Neá u baé t buoä c phaû i vaä n haø n h duï n g cuï maù y ôû nôi
aå m öôù t , haõ y söû duï n g nguoà n caá p ñieä n ñöôï c baû o
veä baè n g thieá t bò ngaé t maï c h roø ñieä n (GFCI). Söû
duï n g GFCI seõ giaû m nguy cô ñieä n giaä t .
An toaø n caù nhaâ n
10. Luoâ n tænh taù o , quan saù t nhöõ n g vieä c baï n ñang
laø m vaø söû duï n g nhöõ n g phaù n ñoaù n theo kinh
nghieä m khi vaä n haø n h duï n g cuï maù y . Khoâ n g söû
duï n g duï n g cuï maù y khi baï n ñang meä t moû i hoaë c
chòu aû n h höôû n g cuû a ma tuyù , chaá t coà n hay thuoá c .
Chæ moä t khoaû n h khaé c khoâ n g taä p trung khi ñang vaä n
haø n h duï n g cuï maù y cuõ n g coù theå daã n ñeá n thöông
tích caù nhaâ n nghieâ m troï n g.
11. Ñeo thieá t bò baû o hoä caù nhaâ n . Luoâ n ñeo thieá t bò
baû o hoä maé t . Caù c thieá t bò baû o hoä nhö maë t naï choá n g
buï i , giaø y an toaø n khoâ n g tröôï t , muõ baû o hoä hay thieá t
bò baû o veä thính giaù c ñöôï c söû duï n g trong caù c ñieà u
kieä n thích hôï p seõ giuù p giaû m thöông tích caù nhaâ n .
12. Traù n h khôû i ñoä n g voâ tình duï n g cuï maù y . Ñaû m baû o
coâ n g taé c ôû vò trí off (taé t ) tröôù c khi noá i nguoà n ñieä n
vaø / hoaë c boä pin, caà m hoaë c mang duï n g cuï maù y .
Vieä c mang duï n g cuï maù y khi ñang ñaë t ngoù n tay ôû vò
trí coâ n g taé c hoaë c caá p ñieä n cho duï n g cuï maù y ñang
baä t coù theå daã n ñeá n tai naï n .
13. Thaù o moï i khoaù hoaë c chìa vaë n ñieà u chænh tröôù c
khi baä t duï n g cuï maù y . Vieä c côø leâ hoaë c khoaù vaã n
coø n gaé n vaø o boä phaä n quay cuû a duï n g cuï maù y coù
theå daã n ñeá n thöông tích caù nhaâ n .
14. Khoâ n g vôù i quaù cao. Luoâ n giöõ thaê n g baè n g toá t vaø
coù choã ñeå chaâ n phuø hôï p . Ñieà u naø y cho pheù p kieå m
soaù t duï n g cuï maù y toá t hôn trong nhöõ n g tình huoá n g
baá t ngôø .
15. AÊ n maë c phuø hôï p . Khoâ n g maë c quaà n aù o roä n g hay
ñeo ñoà trang söù c . Giöõ toù c , quaà n aù o vaø gaê n g tay
traù n h xa caù c boä phaä n chuyeå n ñoä n g. Quaà n aù o
roä n g, ñoà trang söù c hay toù c daø i coù theå maé c vaø o caù c
boä phaä n chuyeå n ñoä n g.
16. Neá u thieá t bò naø y ñöôï c cung caá p keø m theo caù c boä
phaä n ñeå noá i thieá t bò huù t vaø gom buï i , haõ y ñaû m
baû o chuù n g ñöôï c keá t noá i vaø söû duï n g hôï p lyù . Söû
duï n g thieá t bò gom buï i coù theå laø m giaû m nhöõ n g moá i
nguy hieå m lieâ n quan ñeá n buï i .
Söû duï n g vaø baû o quaû n duï n g cuï maù y
17. Khoâ n g eù p buoä c duï n g cuï maù y . Söû duï n g ñuù n g
duï n g cuï maù y cho coâ n g vieä c cuû a baï n . Söû duï n g
ñuù n g duï n g cuï maù y seõ giuù p thöï c hieä n coâ n g vieä c toá t
hôn vaø an toaø n hôn theo giaù trò ñònh möù c ñöôï c thieá t
keá cuû a duï n g cuï maù y ñoù .
18. Khoâ n g söû duï n g duï n g cuï maù y neá u coâ n g taé c
khoâ n g baä t vaø taé t ñöôï c duï n g cuï maù y ñoù . Moï i
18
duï n g cuï maù y khoâ n g theå ñieà u khieå n ñöôï c baè n g
coâ n g taé c ñeà u raá t nguy hieå m vaø caà n ñöôï c söû a chöõ a .
19. Ruù t phích caé m ra khoû i nguoà n ñieä n vaø / hoaë c thaù o
boä pin khoû i duï n g cuï maù y tröôù c khi thöï c hieä n baá t
kyø coâ n g vieä c ñieà u chænh, thay ñoå i phuï tuø n g hay
caá t giöõ duï n g cuï maù y naø o . Nhöõ n g bieä n phaù p an
toaø n phoø n g ngöø a naø y seõ giaû m nguy cô khôû i ñoä n g
voâ tình duï n g cuï maù y .
20. Caá t giöõ caù c duï n g cuï maù y khoâ n g söû duï n g ngoaø i
taà m vôù i cuû a treû em vaø khoâ n g cho baá t kyø ngöôø i
naø o khoâ n g coù hieå u bieá t veà duï n g cuï maù y hoaë c
caù c höôù n g daã n naø y vaä n haø n h duï n g cuï maù y .
Duï n g cuï maù y seõ raá t nguy hieå m neá u ñöôï c söû duï n g
bôû i nhöõ n g ngöôø i duø n g chöa qua ñaø o taï o .
21. Baû o döôõ n g duï n g cuï maù y . Kieå m tra tình traï n g
leä c h truï c hoaë c boù keï p cuû a caù c boä phaä n chuyeå n
ñoä n g, hieä n töôï n g nöù t vôõ cuû a caù c boä phaä n vaø moï i
tình traï n g khaù c maø coù theå aû n h höôû n g ñeá n hoaï t
ñoä n g cuû a duï n g cuï maù y . Neá u coù hoû n g hoù c , haõ y
söû a chöõ a duï n g cuï maù y tröôù c khi söû duï n g. Nhieà u
tai naï n xaû y ra laø do khoâ n g baû o quaû n toá t duï n g cuï
maù y .
22. Luoâ n giöõ cho duï n g cuï caé t ñöôï c saé c vaø saï c h.
Nhöõ n g duï n g cuï caé t ñöôï c baû o döôõ n g ñuù n g caù c h coù
löôõ i caé t saé c seõ ít bò keï t hôn vaø deã ñieà u khieå n hôn.
23. Söû duï n g duï n g cuï maù y , phuï tuø n g vaø ñaà u duï n g cuï
caé t , v.v... theo caù c höôù n g daã n naø y , coù tính ñeá n
ñieà u kieä n laø m vieä c vaø coâ n g vieä c ñöôï c thöï c hieä n .
Vieä c söû duï n g duï n g cuï maù y cho caù c coâ n g vieä c khaù c
vôù i coâ n g vieä c döï ñònh coù theå gaâ y nguy hieå m .
Baû o döôõ n g
24. Ñeå nhaâ n vieâ n söû a chöõ a ñuû trình ñoä baû o döôõ n g
duï n g cuï maù y cuû a baï n vaø chæ söû duï n g caù c boä
phaä n thay theá ñoà n g nhaá t . Vieä c naø y seõ ñaû m baû o
duy trì ñöôï c ñoä an toaø n cuû a duï n g cuï maù y .
25. Tuaâ n theo höôù n g daã n daø n h cho vieä c boâ i trôn vaø
thay phuï tuø n g.
26. Giöõ tay caà m khoâ , saï c h, khoâ n g dính daà u vaø môõ .
QUY ÑÒNH CUÏ THEÅ VEÀ AN TOAØ N
KHOÂ N G ñöôï c ñeå söï thoaû i maù i hay quen thuoä c vôù i
saû n phaå m (coù ñöôï c do söû duï n g nhieà u laà n ) thay theá
vieä c tuaâ n thuû nghieâ m ngaë t caù c quy ñònh veà an toaø n
daø n h cho maù y cöa loï n g. Neá u söû duï n g duï n g cuï naø y
khoâ n g an toaø n hoaë c khoâ n g ñuù n g caù c h, baï n coù theå
phaû i chòu thöông tích caù nhaâ n nghieâ m troï n g.
1. Caà m duï n g cuï maù y ôû phaà n tay naé m ñöôï c caù c h
ñieä n khi thöï c hieä n coâ n g vieä c maø phuï tuø n g caé t coù
theå tieá p xuù c vôù i daâ y daã n kín hoaë c daâ y cuû a chính
duï n g cuï . Phuï tuø n g caé t tieá p xuù c vôù i daâ y daã n "coù
ñieä n " coù theå laø m caù c boä phaä n kim loaï i traà n cuû a
duï n g cuï ñieä n "tieá p ñieä n " vaø coù theå laø m ngöôø i vaä n
haø n h bò ñieä n giaä t .
2. Duø n g keï p hoaë c laø m theo caù c h khaû thi khaù c ñeå
giöõ chaë t vaø ñôõ phoâ i gia coâ n g vaø o beä vöõ n g chaé c .
Giöõ phoâ i gia coâ n g baè n g tay hoaë c tyø vaø o cô theå seõ
laø m phoâ i khoâ n g chaé c chaé n vaø coù theå daã n ñeá n maá t
kieå m soaù t .
3. Luoâ n söû duï n g kính baû o hoä hoaë c kính an toaø n .
Kính maé t thoâ n g thöôø n g hay kính raâ m KHOÂ N G
phaû i laø kính an toaø n .
GEB016-2

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

4350ct4350fct